16.11.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 298/6


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1337/2007

z dne 15. novembra 2007

o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 992/95 glede tarifnih kvot Skupnosti za nekatere ribiške proizvode s poreklom z Norveške

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 992/95 z dne 10. aprila 1995 o odpiranju in upravljanju tarifnih kvot Skupnosti za nekatere kmetijske in ribiške proizvode s poreklom z Norveške (1) ter zlasti člena 5(1)(b) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Udeležba Bolgarije in Romunije v Evropskem gospodarskem prostoru je bila odobrena 25. julija 2007 s Sporazumom o širitvi EGP, ki so ga podpisale Evropska skupnost in njene države članice, Islandija, Lihtenštajn in Norveška ter državi prosilki EGP.

(2)

Do zaključka postopkov, potrebnih za sprejetje Sporazuma o širitvi EGP iz leta 2007, je bil sklenjen Sporazum v obliki izmenjave pisem, ki določa začasno uporabo Sporazuma o širitvi EGP. Ta sporazum je bil odobren s Sklepom Sveta 2007/566/ES z dne 23. julija 2007 o podpisu in začasni uporabi Sporazuma o udeležbi Republike Bolgarije in Romunije v Evropskem gospodarskem prostoru ter štirih z njim povezanih sporazumov (2).

(3)

Sporazum o širitvi EGP določa dodaten protokol k Sporazumu o prosti trgovini med ES in Norveško iz leta 1973. Ta dodaten protokol določa nove letne brezcarinske tarifne kvote in spremembe obstoječih letnih brezcarinskih tarifnih kvot za uvoz nekaterih rib in ribiških proizvodov s poreklom z Norveške v Skupnost.

(4)

Za izvajanje novih in spremenjenih tarifnih kvot, določenih v dodatnem protokolu, je treba spremeniti Uredbo (ES) št. 992/95.

(5)

Uredba Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (3) določa sistem upravljanja tarifnih kvot, vzpostavljen, da bi se uporabljal po kronološkem redu datumov sprejetja carinskih deklaracij. Zaradi poenostavitve je treba navedeni sistem uporabljati za tarifne kvote iz Uredbe (ES) št. 992/95.

(6)

Nekatere tarifne kvote iz dodatnega protokola, je sprva treba šteti za nekritične v smislu člena 308c Uredbe (EGS) št. 2454/93. Zato se člen 308(c)(2) in (3) navedene uredbe ne sme uporabljati za te tarifne kvote.

(7)

V skladu z dodatnim protokolom se obseg tarifnih kvot za leto 2007 ne sme zmanjšati v sorazmerju z delom leta, ki se je izteklo pred uporabo tarifnih kvot, na drugi strani pa je treba v sorazmerju z delom leta 2009, v katerem se tarifne kvote ne uporabljajo, zmanjšati obseg tarifnih kvot za leto 2009.

(8)

V skladu s Sklepom 2007/566/ES je treba nove tarifne kvote in spremembe obstoječih tarifnih kvot uporabljati od 1. septembra 2007. Zato je treba to uredbo uporabljati od istega datuma začeti pa mora veljati takoj.

(9)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 992/95 se spremeni:

1.

Člen 2 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Člen 2

Tarifne kvote z zaporednima številkama 09.0745 in 09.0758, iz seznama v Prilogi I se ne uporabljajo za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 2008.“

2.

Člen 3 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Člen 3

Tarifne kvote, določene v tej uredbi, se upravljajo v skladu s členi 308a, 308b in 308c Uredbe (EGS) št. 2454/93.

Vendar se člen 308c(2) in (3) Uredbe (EGS) št. 2454/93 ne uporablja za tarifne kvote z zaporednimi številkami 09.0850, 09.0851, 09.0852, 09.0854, 09.0855 in 09.0856.“

3.

Prilogi I in II se spremenita, kakor je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. septembra 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. novembra 2007

Za Komisijo

László KOVÁCS

Član Komisije


(1)  UL L 101, 4.5.1995, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1920/2004 (UL L 331, 5.11.2004, str. 1).

(2)  UL L 221, 25.8.2007, str. 1.

(3)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 214/2007 (UL L 62, 1.3.2007, str. 6).


PRILOGA

1.

Priloga I k Uredbi (ES) št. 992/95 se spremeni:

(a)

Dodajo se naslednje vrstice:

Zaporedna št.

Oznaka KN

Poimenovanje

Obseg kvote

Dajatev znotraj kvote

(%)

„09.0850 (1)

0303 74 30

skuše vrste Scomber scombrus ali Scomber japonicus, zamrznjene

 

 

od 1.9. do 31.12.2007: 9 300 ton

0

od 1.1. do 31.12.2008: 9 300 ton

0

od 1.1. do 30.4.2009: 3 100 ton

0

09.0851 (1)

0303 51 00

sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii), zamrznjeni

 

 

od 1.9. do 31.12.2007: 1 800 ton

0

od 1.1. do 31.12.2008: 1 800 ton

0

od 1.1. do 30.4.2009: 600 ton

0

09.0852 (2)

0304 29 75

ex 0304 99 23

fileti in rezine (‚flaps‘) sledov (Clupea harengus, Clupea pallasii), zamrznjene

 

 

od 1.9. do 31.12.2007: 600 ton

0

od 1.1. do 31.12.2008: 600 ton

0

od 1.1. do 30.4.2009: 200 ton

0

09.0853

0303 79 98

druge ribe, zamrznjene

 

 

od 1.9. do 31.12.2007: 2 200 ton

0

od 1.1. do 31.12.2008: 2 200 ton

0

od 1.1. do 30.4.2009: 734 ton

0

09.0854

0303 29 00

druge salmonide, zamrznjene

 

 

od 1.9. do 31.12.2007: 2 000 ton

0

od 1.1. do 31.12.2008: 2 000 ton

0

od 1.1. do 30.4.2009: 667 ton

0

09.0855

ex 1605 20 10

ex 1605 20 91

ex 1605 20 99

kozice, oluščene in zamrznjene, pripravljene ali konzervirane

od 1.9. do 31.12.2007: 2 000 ton

0

09.0856

ex 1605 20 10

ex 1605 20 91

ex 1605 20 99

kozice, oluščene in zamrznjene, pripravljene ali konzervirane

od 1.1. do 31.12.2008: 10 000 ton

0

09.0858

ex 1605 20 10

ex 1605 20 91

ex 1605 20 99

kozice, oluščene in zamrznjene, pripravljene ali konzervirane

od 1.1. do 30.4.2009: 667 ton

0

(b)

Vrstica pod zaporedno številko 09.0758 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„09.0758

ex 1605 20 10

ex 1605 20 91

ex 1605 20 99

kozice, oluščene in zamrznjene, pripravljene ali konzervirane

2 500 ton

0“

(c)

Vrstice za oznako KN ex 0303 74 30 z zaporednimi številkami 09.0754, 09.0760, 09.0763 in 09.0778 se nadomestijo z naslednjim besedilom:

 

 

skuše vrste Scomber scombrus ali Scomber japonicus, zamrznjene

 

 

 

 

 

od 16.6.2007 do 15.6.2008

 

„09.0763

0303 74 30

 

16.6.–30.9.2007: 7 500

0

09.0778

0303 74 30

 

1.10.–31.12.2007: 15 500

0

09.0760

0303 74 30

 

1.1.–14.2.2008: 7 500

0

 

 

 

od 16.6.2008 naprej:

 

09.0857

0303 74 30

 

16.6.2008–14.2.2009: 30 500

0“

(d)

Vrstici pod zaporednima številkama 09.0752 in 09.0756 se nadomestita z naslednjim besedilom:

„09.0752

0303 51 00

sledi (Clupea harengus, Clupea pallasii), zamrznjeni (3)

44 000 ton

0

09.0756

0304 29 75

fileti sledov (Clupea harengus, Clupea pallasii), zamrznjeni

67 000 ton

0

ex 0304 99 23

rezine (‚flaps‘) sledov (Clupea harengus, Clupea pallasii), zamrznjene (4)

(e)

Opomba (a) na koncu tabele se črta.

2.

Priloga II k Uredbi (ES) št. 992/95 se spremeni:

(a)

Vrstice pod zaporednima številkama 09.0745, 09.0756 in 09.0758 se nadomestijo z naslednjim besedilom:

Zaporedna št.

Oznake KN

Oznake TARIC

„09.0756

ex 0304 99 23

0304992310

0304992320

0304992330

09.0745

ex 1605 20 10

ex 1605 20 91

ex 1605 20 99

1605201020

1605201040

1605201091

1605209120

1605209140

1605209191

1605209920

1605209940

1605209991

09.0758

ex 1605 20 10

ex 1605 20 91

ex 1605 20 99

1605201020

1605201040

1605201091

1605209120

1605209140

1605209191

1605209920

1605209940

1605209991“

(b)

Dodajo se naslednje vrstice:

Zaporedna št.

Oznake KN

Oznake TARIC

„09.0852

ex 0304 99 23

0304992310

0304992320

0304992330

09.0855

ex 1605 20 10

ex 1605 20 91

ex 1605 20 99

1605201020

1605201040

1605201091

1605209120

1605209140

1605209191

1605209920

1605209940

1605209991

09.0856

ex 1605 20 10

ex 1605 20 91

ex 1605 20 99

1605201020

1605201040

1605201091

1605209120

1605209140

1605209191

1605209920

1605209940

1605209991

09.0858

ex 1605 20 10

ex 1605 20 91

ex 1605 20 99

1605201020

1605201040

1605201091

1605209120

1605209140

1605209191

1605209920

1605209940

1605209991“

(c)

Vrstice za zaporedne številke 09.0752, 09.0754, 09.0760, 09.0763 in 09.0778 se črtajo.


(1)  Ker je MFN dajatev od 15. februarja do 15. junija prosta dajatev, se ugodnosti te tarifne kvote ne odobrijo za blago, deklarirano za sprostitev v prosti promet v tem obdobju.

(2)  Za blago, uvrščeno pod oznako KN 0304 99 23, je MFN dajatev od 15. februarja do 15. junija prosta dajatev, zato se ugodnosti te tarifne kvote ne odobrijo za to blago, deklarirano za sprostitev v prosti promet v tem obdobju.“

(3)  Ker je MFN dajatev od 15. februarja do 15. junija prosta dajatev, se ugodnosti te tarifne kvote ne odobrijo za blago, deklarirano za sprostitev v prosti promet v tem obdobju.

(4)  Za blago, uvrščeno pod oznako KN 0304 99 23, je MFN dajatev od 15. februarja do 15. junija prosta dajatev, zato se ugodnosti te tarifne kvote ne odobrijo za to blago, deklarirano za sprostitev v prosti promet v tem obdobju.“