31.10.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 285/30


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1282/2007

z dne 30. oktobra 2007

o odstopanju od Uredbe (EGS) št. 3149/92 glede konca obdobja izvajanja letnega načrta razdeljevanja hrane za leto 2007

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 3730/87 z dne 10. decembra 1987 o splošnih pravilih za dobavo hrane iz intervencijskih zalog imenovanim organizacijam za razdeljevanje najbolj ogroženim osebam v Skupnosti (1) in zlasti člena 6 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 3(1) Uredbe Komisije (EGS) št. 3149/92 z dne 29. oktobra 1992 o podrobnih pravilih za dobavo hrane iz intervencijskih zalog v korist najbolj ogroženih oseb v Skupnosti (2) določa, da se izvajanje letnega načrta razdeljevanja hrane izteče 31. decembra leta, ki sledi letu sprejetja načrta.

(2)

Z Uredbo Komisije (ES) št. 1539/2006 (3) je bil sprejet načrt za obdobje do 31. decembra 2007.

(3)

Izjemne okoliščine na trgih za žita in mlečne izdelke v tržnem letu 2006/2007 so v primeru 61 232,50 ton žit in 1 618 ton masla ter 10 991 578 EUR za mobilizacijo na trgu posnetega mleka v prahu, dodeljenih Italiji, in v primeru 4 000 ton masla ter 10 milijonov EUR za mobilizacijo na trgu posnetega mleka v prahu, dodeljenih Franciji v okviru načrta za leto 2007, vodile do težav glede izvajanja pogodb o dobavi, sklenjenih z izvajalci. Da se omogoči izvajanje letnega načrta v skladu z Uredbo (ES) št. 1539/2006, je treba za ta dva primera določiti, da se konec letnega načrta podaljša do 29. februarja 2008.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Z odstopanjem od člena 3(1) Uredbe (EGS) št. 3149/92 ter kar se tiče 61 232,50 ton žit in 1 618 ton masla ter 10 991 578 EUR za mobilizacijo na trgu posnetega mleka v prahu, dodeljenih Italiji, in 4 000 ton masla ter 10 milijonov EUR za mobilizacijo na trgu posnetega mleka v prahu, dodeljenih Franciji v okviru načrta za leto 2007, se lahko zgoraj navedeni načrt izvaja do 29. februarja 2008.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. oktobra 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 352, 15.12.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 2535/95 (UL L 260, 31.10.1995, str. 3).

(2)  UL L 313, 30.10.1992, str. 50. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1127/2007 (UL L 255, 29.9.2007, str. 18).

(3)  UL L 283, 14.10.2006, str. 14. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 937/2007 (UL L 206, 7.8.2007, str. 5).