27.10.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 283/15


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1263/2007

z dne 26. oktobra 2007

o spremembi Uredbe (ES) št. 290/2007, kar zadeva potrebe po prečiščevanju iz člena 29 Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov v sektorju sladkorja (1) in zlasti člena 40(2)(d) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 290/2007 z dne 16. marca 2007 o določitvi odstotka iz člena 19 Uredbe (ES) št. 318/2006 za tržno leto 2007/2008 (2) je za navedeno tržno leto določila odstotek umaknitve na 13,5 %.

(2)

Člen 2(1) Uredbe (ES) št. 290/2007 je spremenil tradicionalne potrebe po dobavi sladkorja za prečiščevanje iz člena 29(1) in (2) Uredbe (ES) št. 318/2006 z uporabo zmanjšanja, enakega odstotku umaknitve, v skladu z določbami drugega pododstavka člena 19(1) Uredbe (ES) št. 318/2006 v svoji različici, veljavni ob sprejetju Uredbe (ES) št. 290/2007. V skladu z določbami člena 19 Uredbe (ES) št. 318/2006, kakor je bila spremenjena z Uredbo Sveta (ES) št. 1260/2007 (3), se navedene potrebe ne spremenijo z umaknitvijo, ki se uporablja za proizvodnjo sladkorja in izoglukoze pod kvoto. Zato je treba ukiniti zmanjšanje navedenih potreb.

(3)

Uredbo (ES) št. 290/2007 je zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sladkor –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 2 Uredbe (ES) št. 290/2007 se črta.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. oktobra 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 58, 28.2.2006, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1182/2007 (UL L 273, 17.10.2007, str. 1).

(2)  UL L 78, 17.3.2007, str. 20.

(3)  Glej stran 1 tega Uradnega lista.