20.10.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 277/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1224/2007

z dne 19. oktobra 2007

o koeficientu dodeljevanja, ki se uporablja za zahtevke za izvozna dovoljenja za izvoz sira v Združene države Amerike v letu 2008 v okviru nekaterih kvot GATT

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni organizaciji trga mleka in mlečnih izdelkov (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1282/2006 z dne 17. avgusta 2006 o posebnih podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede izvoznih dovoljenj in izvoznih nadomestil za mleko in mlečne izdelke (2) in zlasti člena 25(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1022/2007 (3) je začela postopek za dodelitev izvoznih dovoljenj za izvoz sira v Združene države Amerike v letu 2008 v okviru nekaterih kvot GATT iz člena 23 Uredbe (ES) št. 1282/2006.

(2)

Zahtevki za izdajo dovoljenj so pri nekaterih kvotah in skupinah proizvodov presegli količine, razpoložljive za kvotno leto 2008. Zato je treba v skladu s členom 25(1) Uredbe (ES) št. 1282/2006 določiti koeficiente dodeljevanja.

(3)

Zaradi časovne omejitve pri izvajanju postopka za določitev navedenih koeficientov iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1022/2007 je treba to uredbo začeti uporabljati čim prej –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Zahtevki za izvozna dovoljenja, vloženi v skladu s členom 2 Uredbe (ES) št. 1022/2007, se sprejmejo ob upoštevanju koeficienta dodeljevanja iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. oktobra 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 234, 29.8.2006, str. 4. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 532/2007 (UL L 125, 15.5.2007, str. 7).

(3)  UL L 230, 1.9.2007, str. 6.


PRILOGA

Opredelitev skupine v skladu z dodatnimi opombami iz poglavja 4 usklajenega tarifnega programa Združenih držav Amerike

Opredelitev skupine in kvote

Razpoložljive količine za leto 2008

(t)

Koeficient dodeljevanja iz člena 1

Št. opombe

Skupina

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

16

ni posebej predvideno

16-Tokio

908,877

0,1698184

16-Urugvaj

3 446,000

0,1102623

17

modra plesen

17-Urugvaj

350,000

0,0833333

18

cheddar

18-Urugvaj

1 050,000

0,2830189

20

edamec/gauda

20-Urugvaj

1 100,000

0,1283547

21

italijanska vrsta

21-Urugvaj

2 025,000

0,0858779

22

švicarski sir ali ementalec, brez lukenj

22-Tokio

393,006

0,3294250

22-Urugvaj

380,000

0,3877551

25

švicarski sir ali ementalec, z luknjami

25-Tokio

4 003,172

0,4166784

25-Urugvaj

2 420,000

0,4801587