12.10.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 267/7


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1191/2007

z dne 11. oktobra 2007

o odstopanju, za vinsko leto 2006/2007, od Uredbe (ES) št. 1623/2000 o določitvi podrobnih izvedbenih pravil za Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 o skupni ureditvi trga za vino ob upoštevanju tržnih mehanizmov

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za vino (1) in zlasti člena 33 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 29 Uredbe (ES) št. 1493/1999 določa možnost prostovoljne destilacije vina v pitni alkohol. Uredba Komisije (ES) št. 1623/2000 (2) določa izvedbena pravila za takšno destilacijo, zlasti člen 63a(10) Uredbe določa datum, do katerega je treba destilirati vino, dobavljeno v destilarno.

(2)

V nekaterih državah so količine, za katere so proizvajalci vina sklenili pogodbe za takšno destilacijo, v vinskem letu 2006/2007 presegale količine, za katere se običajno sklepajo pogodbe. Posledica tega je zasičenost zmogljivosti destilarn, zaradi katere destilacijo ne bo mogoče dokončati v predvidenem roku. Da bi rešili ta problem, je treba rok za destilacijo podaljšati za en mesec.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za vino –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Z odstopanjem od člena 63a(10) Uredbe (ES) št. 1623/2000 je treba za vinsko leto 2006/2007 vino, dobavljeno v destilarno, destilirati najpozneje do 31. oktobra naslednjega vinskega leta.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. oktobra 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 179, 14.7.1999, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).

(2)  UL L 194, 31.7.2000, str. 45. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 923/2007 (UL L 201, 2.8.2007, str. 9).