6.10.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 261/11


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1171/2007

z dne 5. oktobra 2007

o spremembi Uredbe (ES) št. 2771/1999 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede intervencije na trgu masla in smetane

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni organizaciji trga mleka in mlečnih izdelkov (1) in zlasti člena 10 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Razdelek 5 poglavja II Uredbe Komisije (ES) št. 2771/1999 (2) določa postopek za prodajo masla za intervencijo z razpisnim postopkom. Člen 24 določa, da se glavne zahteve glede razpisne varščine izpolnijo s prevzemom masla v roku, določenem s členom 24f(2). Člen 24f(3) se nanaša na odpremo masla v povezavi z zasegom varščine.

(2)

Določbe v zvezi s sprostitvijo ali zasegom varščine je treba pojasniti glede na pridobljene izkušnje. Predvsem je treba pojasniti, da se varščine ne sme zaseči v primeru, da je bil ponudbeni znesek že plačan. Poleg tega je treba sprejeti določbo za retroaktivno uporabo tega pravila, ki bo prodajalcem v primeru dvoma omogočila uporabo revidiranih pravil.

(3)

Uredbo (ES) št. 2771/1999 je zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 2771/1999 se spremeni:

1.

Člen 24 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 24

Za namene razpisne varščine, predvidene v členu 23(3)(b), sta v smislu člena 20 Uredbe (EGS) št. 2220/85 glavni zahtevi vztrajanje pri ponudbah po roku, določenem s členom 22(2) te uredbe, in plačilo do roka, določenega s členom 24f(2) te uredbe.“

2.

Členu 24e se doda naslednji odstavek:

„3.   Če, uspešni ponudnik, razen v primeru višje sile, ni izpolnil zahtev iz odstavka 2 tega člena, se razpisna varščina, navedena v členu 23(3)(b), zaseže in prekliče prodaja zadevnih količin.“

3.

Pododstavek člena 24f (3) se črta.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Na zahtevo zadevnih prodajalcev velja za varščine, ki še niso bile dokončno zasežene.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. oktobra 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 333, 24.12.1999, str. 11. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 688/2007 (UL L 159, 20.6.2007, str. 36).