12.10.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 268/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1165/2007

z dne 3. septembra 2007

o določitvi „seznama Prodcom“ industrijskih izdelkov za leto 2007 v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 3924/91

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 3924/91 z dne 19. decembra 1991 o uvedbi analize industrijske proizvodnje na ravni Skupnosti (1) in zlasti člena 2(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EGS) št. 3924/91 od držav članic zahteva, naj izvajajo analizo industrijske proizvodnje na ravni Skupnosti.

(2)

Analiza industrijske proizvodnje mora temeljiti na seznamu izdelkov, ki opredeljujejo industrijsko proizvodnjo, namenjeno analizi.

(3)

Seznam izdelkov je potreben za omogočanje usklajevanja med proizvodno in zunanjetrgovinsko statistiko ter za zagotovitev primerjave z nomenklaturo proizvodov Skupnosti CPA.

(4)

Seznam izdelkov, ki jih zahteva Uredba (EGS) št. 3924/91 in se imenuje „seznam Prodcom“, je skupen za vse države članice in je potreben za primerjavo podatkov med državami članicami.

(5)

Seznam Prodcom je treba posodabljati, zato je treba določiti seznam za leto 2007.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za statistični program, ustanovljenega s Sklepom Sveta 89/382/EGS, Euratom (2)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Seznam Prodcom za leto 2007 je tak, kot je naveden v Prilogi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. septembra 2007

Za Komisijo

Joaquín ALMUNIA

Član Komisije


(1)  UJ L 374, 31.12.1991, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (UJ L 393, 30.12.2006, str. 1).

(2)  UL L 181, 28.6.1989, str. 47.


PRILOGA I

PRODCOM

Opis

Kombinirana nomenklatura carinske tarife za leto 2007

(HS/KN)

Merska

enota

P

Opomba

NACE 13.10: Pridobivanje železove rude

13.10.10.30

Neaglomerirane železove rude in koncentrati (razen praženih železovih piritov)

2601.11

kg

S

 

13.10.10.50

Aglomerirane železove rude in koncentrati (razen praženih železovih piritov)

2601.12

kg

S

 

NACE 13.20: Pridobivanje rud neželeznih kovin, razen uranove in torijeve rude

13.20.11.00

Bakrove rude in koncentrati

2603

kg

S

 

13.20.12.00

Nikljeve rude in koncentrati

2604

kg

S

 

13.20.13.00

Aluminijeve rude in koncentrati

2606

kg

S

 

13.20.14.00

Rude in koncentrati plemenitih kovin

2616

kg

S

 

13.20.15.30

Kositrove rude in koncentrati

2609

kg

S

 

13.20.15.50

Svinčeve rude in koncentrati

2607

kg

S

 

13.20.15.70

Cinkove rude in koncentrati

2608

kg

S

 

13.20.16.30

Volframove rude in koncentrati

2611

kg

S

 

13.20.16.50

Manganove rude in koncentrati

2602

kg

S

 

13.20.16.90

Rude in koncentrati drugih neželeznih kovin (kobalta, kroma, molibdena, titana, tantala, vanadija, cirkonija, antimona, berilija, bizmuta, germanija, živega srebra)

2605 + 2610 + 2613 + 2614 + 2615 + 2617

kg

S

 

NACE 14.11: Pridobivanje okrasnega in gradbenega kamna

14.11.11.33

Marmor in lehnjak, surov ali grobo klesan

2515.11

kg

T

 

14.11.11.35

Marmor in lehnjak, razrezan v pravokotne ali kvadratne bloke ali plošče, debeline ≤ 25 cm

2515.12 (.20 +.50)

kg

T

 

14.11.11.37

Marmor in lehnjak, razrezan v pravokotne ali kvadratne bloke ali plošče, debeline > 25 cm

2515.12.90

kg

T

 

14.11.11.50

Ekozin in drug apnenčev kamen za spomenike ali gradbeništvo navidezne specifične mase ≥ 2,5; alabaster

2515.20

kg

T

 

14.11.12.33

Granit, surov ali grobo klesan

2516.11

kg

T

 

14.11.12.35

Granit, razrezan v pravokotne ali kvadratne bloke ali plošče, debeline ≤ 25 cm

2516.12.10

kg

T

 

14.11.12.37

Granit, razrezan v pravokotne (tudi kvadratne) bloke ali plošče, debeline > 25 cm

2516.12.90

kg

T

 

14.11.12.50

Peščenec

2516.20

kg

T

 

14.11.12.90

Porfir, bazalt in drug kamen za spomenike/gradbeništvo, neobdelan, grobo klesan/samo razrezan (razen apnenčastih kamnin s specifično maso > 2,5 kg/10 m3 ter granita in peščenjaka)

2516.90

kg

T

 

NACE 14.12: Pridobivanje apnenca, sadre in krede

14.12.10.30

Surova sadra in anhidrid sadre

2520.10

kg

T

 

14.12.10.50

Apnenec, ki se uporablja kot talilo, za proizvodnjo apna in cementa (razen zdrobljenega apnenčevega agregata in apnenčevega kamna za spomenike in gradbeništvo)

2521

kg

T

 

14.12.20.10

Kreda

2509

kg

T

 

14.12.20.30

Dolomit, neobdelan, grobo klesan ali razrezan v pravokotne ali kvadratne bloke ali plošče (razen žganega ali sintranega)

2518.10

kg

T

 

14.12.20.50

Žgan ali sintriran dolomit, neobdelan, grobo klesan ali razrezan v pravokotne ali kvadratne bloke ali plošče

2518.20

kg

T

 

14.12.20.70

Aglomeriran dolomit, tudi terdolomit

2518.30

kg

T

 

NACE 14.13: Pridobivanje skrilavcev

14.13.10.00

Skrilavec, neobdelan, grobo klesan ali razrezan v pravokotne ali kvadratne bloke ali plošče

2514

kg

T

 

NACE 14.21: Pridobivanje gramoza in peska

14.21.11.50

Silikatni in kremenov pesek

2505.10

kg

S

 

14.21.11.90

Gradbeni peski, kot so glineni peski, kaolinski peski, glinenčeni peski (razen silikatnih in kovinonosnih peskov)

2505.90

kg

S

 

14.21.12.10

Prodniki, debeli in drobni gramoz, ki se uporablja kot agregat za beton, za nasipanje cest ali železniških prog ter za druga nasipanja

2517.10.10

kg

S

 

14.21.12.30

Drobljen kamen, ki se uporablja kot agregat za beton, za nasipanje cest ali železniških prog ter za druga nasipanja

2517.10 (.20 +.80)

kg

S

 

14.21.12.50

Marmorni odlomki, drobljenec in prah

2517.41

kg

S

 

14.21.12.90

Zrna, drobljenec in prah lehnjaka, ekozina, granita, porfirja, bazalta, peščenjaka in drugega kamna za spomenike

2517.49

kg

S

 

14.21.13.30

Makadam iz žlindre, troske in podobnih industrijskih odpadkov

2517.20

kg

S

 

14.21.13.50

Katraniziran makadam (termakadam)

2517.30

kg

S

 

NACE 14.22: Pridobivanje gline in kaolina

14.22.11.40

Kaolin

2507.00.20

kg

T

 

14.22.11.60

Kaolinske gline (kepaste in lončarske gline)

2507.00.80

kg

T

 

14.22.12.10

Bentonit

2508.10

kg

T

 

14.22.12.30

Ognjevzdržna glina

2508.30

kg

T

 

14.22.12.50

Gline in skrilavci za gradnjo (razen bentonita, ognjevarne gline, ekspandiranih glin, kaolina in drugih kaolinskih glin); andaluzit, kianit in silimanit; mulit; šamotne in dinas zemljine

2508 [.40 +.50 +.60 +.70]

kg

T

 

NACE 14.30: Pridobivanje mineralov za kemijsko proizvodnjo in proizvodnjo mineralnih gnojil

14.30.11.30

Naravni kalcijev fosfat, naravni aluminijev kalcijev fosfat in fosfatna kreda

2510

kg

T

 

14.30.12.30

Nepraženi železovi piriti

2502

kg

T

 

14.30.12.50

Surovo ali nerafinirano žveplo (tudi pridobljeno žveplo)

2503.00.10

kg

T

 

14.30.13.13

Naravni barijev sulfat (barit)

2511.10

kg

S

 

14.30.13.15

Naravni barijev karbonat (viterit)

2511.20

kg

T

 

14.30.13.55

Naravni natrijev borat in njegov koncentrat (razen borata, izločenega iz naravne slane vode)

2528.10

kg

T

 

14.30.13.59

Drugi naravni borati (razen natrijevih) in njihovi koncentrati ter naravna borova kislina, ki vsebuje do 85 % H3BO3, računano na suhi izdelek (razen borata, izločenega iz naravne slane vode)

2528.90

kg

T

 

14.30.13.73

Fluorit z vsebnostjo ≤ 97 mas. % kalcijevega fluorida

2529.21

kg

T

 

14.30.13.75

Fluorit z vsebnostjo > 97 mas. % kalcijevega fluorida

2529.22

kg

T

 

14.30.13.83

Kieserit, epsomit (naravni magnezijevi sulfati)

2530.20

kg

S

 

14.30.13.89

Druge mineralne snovi, ki niso navedene ali zajete na drugem mestu

2530.90

kg

T

 

NACE 14.40: Pridobivanje soli

14.40.10.00

Sol (čisti natrijev klorid), kamena sol, morska sol, v vodni raztopini ali ne (tudi jedilna sol in denaturirana sol)

2501

kg

T

 

NACE 14.50: Pridobivanje drugih rudnin in kamnin

14.50.10.00

Naravni bitumen in naravni asfalt, asfaltiti in asfaltne kamnine

2714.90

kg

T

 

14.50.21.50

Nesortirani diamanti, neindustrijski, neobdelani ali samo razžagani, razklani ali tesani

7102 [.10 +.31]

c/k

T

 

14.50.21.90

Dragi ali poldragi kamni, neobdelani ali samo razžagani ali grobo oblikovani (razen diamantov)

7103.10

c/k

@

T

 

14.50.22.50

Plovec, smirek, naravni korund, naravni granat in druge naravne snovi za brušenje

2513

kg

T

 

14.50.22.70

Industrijski diamanti, neobdelani ali samo razžagani, razklani ali tesani

7102.21

c/k

T

 

14.50.23.13

Naravni grafit

2504

kg

T

 

14.50.23.15

Kremen in kvarciti za industrijsko uporabo (razen naravnega peska)

2506

kg

T

 

14.50.23.20

Silikatna fosilna moka (npr. diatomit, kremenka, tripolit)

2512

kg

T

 

14.50.23.33

Magnezit, naravni magnezijev karbonat

2519.10

kg

T

 

14.50.23.35

Magnezijev oksid iz naravnega magnezijevega karbonata ali iz morske ali slane vode

2519.90

kg

T

 

14.50.23.40

Azbest

2524

kg

T

 

14.50.23.53

Surova sljuda, sljuda v obliki listov ali čepov, sljuda v prahu, odpadki sljude

2525

kg

T

 

14.50.23.55

Naravni steatit, lojevec

2526

kg

T

 

14.50.23.63

Glinenec

2529.10

kg

T

 

14.50.23.65

Levcit, nefelin in nefelin sienit

2529.30

kg

T

 

14.50.23.70

Vermikulit in perlit (neekspandirana)

2530.10

kg

T

 

14.50.23.80

Druge žlindre in pepeli, tudi pepel morskih alg (razen granulirane žlindre, pepela in ostankov, ki vsebujejo kovine ali žlindro s kovinskimi spojinami za uporabo v gradbeništvu)

2621.90

kg

S

 

NACE 15.11: Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen perutninskega

15.11.11.40

Goveje meso, sveže ali ohlajeno, trupi, polovice in četrti s kostmi

0201 [.10 +.20(.20 +.30 +.50)]

kg

S

 

15.11.11.90

Goveje meso, sveže ali ohlajeno, v kosih

0201 [.20.90 +.30]

kg

S

 

15.11.12.00

Goveje meso, zamrznjeno

0202

kg

S

 

15.11.13.30

Prašičje meso, sveže ali ohlajeno, trupi in polovice (tudi sveže meso, zapakirano s soljo kot začasnim konzervansom)

0203.11

kg

S

 

15.11.13.50

Prašičje meso, sveža ali ohlajena stegna, plečeta in njihovi kosi s kostmi

0203.12

kg

S

 

15.11.13.90

Drugo prašičje meso, sveže ali ohlajeno (razen trupov in polovic, stegen, pleč in njihovih kosov, s kostmi)

0203.19

kg

S

 

15.11.14.30

Prašičje meso, zamrznjeno, trupi in polovice

0203.21

kg

S

 

15.11.14.50

Prašičje meso, zamrznjeno, stegna, plečeta in njihovi kosi s kostmi

0203.22

kg

S

 

15.11.14.90

Prašičje meso, zamrznjeno (razen trupov in polovic, stegen, pleč in njihovih kosov, s kostmi)

0203.29

kg

S

 

15.11.15.00

Ovčje meso, sveže ali ohlajeno

0204 [.10 +.2]

kg

S

 

15.11.16.00

Ovčje meso, zamrznjeno

0204 [.30 +.4]

kg

S

 

15.11.17.00

Kozje meso, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

0204.50

kg

S

 

15.11.18.00

Meso konj, oslov, mul in mezgov, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno

0205

kg

S

 

15.11.19.00

Drugi užitni klavnični izdelki iz govejega, prašičjega, ovčjega, kozjega, konjskega mesa, ter mesa oslov, mul ali mezgov, sveži, ohlajeni ali zamrznjeni

0206

kg

S

 

15.11.21.00

Mastna volna, nemikana in nečesana, tudi volna, oprana na ovci (razen strojarske volne)

5101.19

kg

S

 

15.11.24.00

Surove goveje ali konjske kože, z dlako ali brez, cele

4101 [.20 +.50]

p/st

S

 

15.11.25.00

Surove goveje ali konjske kože, z dlako ali brez (razen celih)

4101.90

kg

S

 

15.11.26.00

Surove kože ovac ali jagnjet

4102

p/st

S

 

15.11.27.00

Surove kože koz ali kozličkov

4103.90.10

p/st

S

 

15.11.30.40

Prašičja maščoba in salo, očiščena mesa, sveža, ohlajena, zamrznjena, nasoljena, v slanici, ali prekajena (razen topljene)

0209.00 (.1 +.30)

kg

S

 

15.11.30.60

Mast in druga prašičja maščoba, topljena

1501.00.1

kg

S

 

15.11.30.70

Goveja, ovčja ali kozja maščoba, surova ali topljena

1502

kg

S

 

15.11.40.30

Živalska čreva, mehurji in želodci, celi ali v kosih (razen ribjih)

0504

kg

S

 

15.11.40.90

Drugi klavniški odpadki, neprimerni za človeško prehrano (razen ribjih, črev, mehurjev in želodcev)

0502 + 0506 + 0507 + 0510 + 0511.99 (.10 +.85)

kg

S

 

NACE 15.12: Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa

15.12.11.13

Piščanci, celi, sveži ali ohlajeni

0207.11

kg

S

 

15.12.11.15

Purani, celi, sveži ali ohlajeni

0207.24

kg

S

 

15.12.11.17

Gosi, race in pegatke, cele, sveže ali ohlajene

0207.32

kg

S

 

15.12.11.30

Mastna jetra gosi in rac, sveža ali ohlajena

0207.34

kg

S

 

15.12.11.53

Kosi piščancev, sveži ali ohlajeni

0207.13 (.10 +.20 +.30 +.40 +.50 +.60 +.70)

kg

S

 

15.12.11.55

Kosi puranov, sveži ali ohlajeni

0207.26 (.10 +.20 +.30 +.40 +.50 +.60 +.70 +.80)

kg

S

 

15.12.11.57

Kosi gosi, rac in pegatk, sveži ali ohlajeni

0207.35 (.1 +.2 +.31 +.41 +.5 +.6 +.7)

kg

S

 

15.12.11.70

Perutninska drobovina (razen mastnih jeter gosi in rac), sveža ali ohlajena

0207 [.13.9 +.26.9 +.35.9]

kg

S

 

15.12.12.13

Piščanci, celi, zamrznjeni

0207.12

kg

S

 

15.12.12.15

Purani, celi, zamrznjeni

0207.25

kg

S

 

15.12.12.17

Gosi, race in pegatke, cele, zamrznjene

0207.33

kg

S

 

15.12.12.53

Kosi piščancev, zamrznjeni

0207.14 (.10 +.20 +.30 +.40 +.50 +.60 +.70)

kg

S

 

15.12.12.55

Kosi puranov, zamrznjeni

0207.27 (.10 +.20 +.30 +.40 +.50 +.60 +.70 +.80)

kg

S

 

15.12.12.57

Kosi rac, gosi in pegatk, zamrznjeni

0207.36 (.1 +.2 +.31 +.41 +.5 +.6 +.7)

kg

S

 

15.12.12.71

Perutninska drobovina (razen jeter), zamrznjena

0207 [.14.99 +.27.99 +.36.90]

kg

S

 

15.12.12.75

Perutninska jetra, zamrznjena

0207 [.14.91 +.27.91 +.36.8]

kg

S

 

15.12.13.00

Drugo meso in užitna drobovina, sveža, ohlajena ali zamrznjena, tudi zajčje in kunčje meso, divjačina (razen žabjih krakov)

0208 [.10 +.30 +.40 +.50 +.90]

kg

S

 

15.12.14.00

Perutninska maščoba

0209.00.90 + 1501.00.90

kg

S

 

NACE 15.13: Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa

15.13.11.10

Prašičje meso, gnjati, pleča in njihovi kosi, s kostmi, soljeni, v slanici, sušeni ali dimljeni

0210.11

kg

S

 

15.13.11.30

Prašičje meso, prsa s potrebušnino in njihovi kosi, soljeni, v slanici, sušeni ali prekajeni

0210.12

kg

S

 

15.13.11.50

Drugo prašičje meso, soljeno, v slanici, sušeno ali dimljeno (tudi slanina, tričetrtinske stranice ali srednji deli, prednji deli, ledja in njihovi kosi (razen gnjati, plečet in njihovih kosov s kostmi, prsi s potrebušino in njihovih kosov)

0210.19

kg

S

 

15.13.11.70

Goveje meso, soljeno, v slanici, sušeno ali prekajeno

0210.20

kg

S

 

15.13.11.90

Drugo meso, soljeno, v slanici, sušeno ali dimljeno, užitna moka in zdrob iz mesa ali iz klavničnih izdelkov (razen prašičjega in govejega mesa, soljenega, v slanici, sušenega ali prekajenega)

0210.9

kg

S

 

15.13.12.13

Jetrne klobase in podobni izdelki iz jeter (tudi paštete in paste v črevu za klobase ali stisnjene v obliko klobase)

1601.00.10

kg

S

 

15.13.12.15

Druge klobase, razen iz jeter

1601.00.9

kg

S

 

15.13.12.23

Izdelki iz gosjih/račjih jeter, tudi paštete in paste, ki niso v črevu za klobase in v obliki klobas – prehrambeni izdelki, ki vsebujejo > 20 % mesa, razen klobas – homogeniziranih izdelkov

1602.20.1

kg

S

 

15.13.12.25

Izdelki iz drugih živalskih jeter (tudi paštete in paste, ki niso v črevu za klobase in v obliki klobas) – prehrambeni izdelki, ki vsebujejo > 20 % mesa (razen klobas/homogeniziranih izdelkov, gosjih ali račjih)

1602.20.90

kg

S

 

15.13.12.33

Puranje meso: pripravljeno ali konzervirano

1602.31

kg

S

 

15.13.12.35

Drugo perutninsko meso: pripravljeno ali konzervirano

1602 [.32 +.39]

kg

S

 

15.13.12.43

Prašičje meso, pripravljeno ali konzervirano, gnjati in njihovi kosi (razen soljenih, v slanici, sušenih ali dimljenih, plečet)

1602.41

kg

S

 

15.13.12.45

Prašičja pleča in njihovi kosi, pripravljena ali konzervirana (razen svežih, ohlajenih, zamrznjenih, soljenih, v slanici, sušenih ali prekajenih)

1602.42

kg

S

 

15.13.12.53

Pripravljene jedi iz prašičjega mesa, ki vsebujejo < 40 %, vendar > 20 % mesa ali užitnih klavničnih izdelkov, tudi maščobe katere koli vrste, pite in paste (razen homogeniziranih izdelkov)

1602.49.50

kg

S

 

15.13.12.59

Drugi izdelki iz prašičjega mesa, tudi mešanice (razen pripravljenih jedi, klobas in podobnih izdelkov, paštet, past, homogeniziranih izdelkov)

1602.49 (.1 +.30 +.90)

kg

S

 

15.13.12.60

Pripravljene jedi iz govedine in teletine

1602.50

kg

S

 

15.13.12.70

Izvlečki in sokovi iz mesa, rib, rakov, mehkužcev in drugih vodnih nevretenčarjev

1603

kg

S

 

15.13.12.90

Drugi izdelki iz mesa ali klavničnih izdelkov, tudi krvi

1602.90

kg

S

 

15.13.13.00

Moka, zdrob in peleti iz mesa ali mesnih odpadkov, neprimerni za prehrano ljudi; ocvirki

2301.10

kg

S

 

15.13.90.00

Kuhanje in druge pripravljalne storitve za proizvodnjo mesnih izdelkov

I

 

NACE 15.20: Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov

15.20.11.30

Ribja jetra in ikre, sveže ali ohlajene

0302.70

kg

S

 

15.20.11.90

Ribji fileti in drugo ribje meso, sveže ali ohlajeno

0304.1

kg

S

 

15.20.12.10

Morske ribe, cele, zamrznjene

0303 - 0303 [.79.1 +.80]

kg

S

 

15.20.12.30

Sladkovodne ribe, cele, zamrznjene

0303.79.1

kg

S

 

15.20.12.50

Ribja jetra in ikre, zamrznjene

0303.80

kg

S

 

15.20.12.70

Ribji fileti, zamrznjeni

0304.2

kg

S

 

15.20.12.90

Drugo ribje meso (razen filetov), zamrznjeno

0304.9

kg

S

 

15.20.13.10

Ribja moka, zdrob in peleti, primerni za prehrano ljudi, ribja jetra in ikre, sušene, prekajene, soljene ali v slanici

0305 [.10 +.20]

kg

S

 

15.20.13.30

Ribji fileti, sušeni, soljeni ali v slanici, neprekajeni

0305.30

kg

S

 

15.20.13.53

Pacifiški, atlantski in donavski lososi (tudi fileti), prekajeni

0305.41

kg

S

 

15.20.13.55

Sledi (tudi fileti), prekajeni

0305.42

kg

S

 

15.20.13.59

Druge ribe (tudi fileti), prekajene (razen pacifiškega, atlantskega in donavskega lososa, sledov)

0305.49

kg

S

 

15.20.13.70

Sušene ribe, nesušene nasoljene ribe, ribe v slanici (razen filetov)

0305 [.5 +.6]

kg

S

 

15.20.14.11

Pripravljeni ali konzervirani lososi, celi ali v kosih, nezmleti, tudi v kisu, olju ali marinirani, paste (razen sušenih, soljenih, v slanici, ali prekajenih)

1604.11

kg

S

 

15.20.14.12

Pripravljeni ali konzervirani sledi, celi ali v kosih, nezmleti, tudi v kisu, olju ali marinirani (razen sušenih, soljenih, v slanici, ali prekajenih)

1604.12

kg

S

 

15.20.14.13

Pripravljene ali konzervirane sardine, velike sardele, papaline, cele ali v kosih, nezmlete, tudi v kisu, olju ali marinirane (razen sušenih, soljenih, v slanici, ali prekajenih)

1604.13

kg

S

 

15.20.14.14

Pripravljeni ali konzervirani tuni, progasti tuni in palamide, celi ali v kosih, nezmleti, tudi v kisu, olju ali marinirani (razen sušenih, soljenih, v slanici, ali prekajenih)

1604.14

kg

S

 

15.20.14.15

Pripravljene ali konzervirane skuše, cele ali v kosih, toda ne sesekljane (tudi v kisu, olju ali marinirane) (razen sušenih, nasoljenih ali v slanici, ali prekajenih)

1604.15

kg

S

 

15.20.14.16

Pripravljeni ali konzervirani inčuni, celi ali v kosih, nezmleti, tudi v kisu, olju ali marinirani (razen sušenih, soljenih, v slanici, ali prekajenih)

1604.16

kg

S

 

15.20.14.17

Drugi ribji fileti, prekriti s testom ali krušnimi drobtinami, tudi ribje paličke

1604.19.91

kg

S

 

15.20.14.19

Druge pripravljene ali konzervirane ribe (razen ribjih palčk)

1604.19 (.10 +.3 +.50 +.92 +.93 +.94 +.95 +.98)

kg

S

 

15.20.14.30

Druge pripravljene ali konzervirane ribe (pripravljene ribje jedi, tudi klobase in paste, homogenizirane, sesekljane) (razen prekajenih, sušenih, soljenih ali v slanici, ribjih palčk, kaviarja)

1604.20

kg

S

 

15.20.14.51

Kaviar (jesetrove ikre)

1604.30.10

kg

S

 

15.20.14.59

Nadomestki kaviarja

1604.30.90

kg

S

 

15.20.15.30

Zamrznjeni raki; zamrznjena moka, zdrob in peleti iz rakov, primerni za prehrano ljudi

0306.1

kg

S

 

15.20.15.53

Pokrovače in klapavice, zamrznjene, sušene, soljene ali v slanici

0307 [.29 +.39]

kg

S

 

15.20.15.59

Drugi vodni nevretenčarji (razen rakov in mehkužcev), zamrznjeni, sušeni, soljeni ali v slanici; moka, zdrob in peleti iz vodnih nevretenčarjev za prehrano ljudi

0307 [.49 +.59 +.99]

kg

S

 

15.20.16.00

Pripravljeni ali konzervirani raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji (razen ohlajenih, zmrznjenih, sušenih, soljenih ali v slanici)

1605

kg

S

 

15.20.17.00

Moka, zdrob in peleti iz rib ali rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev, neprimerni za prehrano ljudi

2301.20

kg

S

 

15.20.18.00

Neužitni izdelki iz rib, rakov, mehkužcev in drugih vodnih nevretenčarjev, tudi ribji odpadki (razen kitovih kosti, dlake kitovih kosti, koral in podobnih materialov, lupin in oklepov, sipinih kosti, neobdelanih ali enostavno pripravljenih/naravnih spužev)

0511.91

kg

S

 

NACE 15.31: Predelava in konzerviranje krompirja

15.31.11.00

Krompir, zamrznjen, termično neobdelan ali obdelan s paro ali kuhanjem v vodi

0710.10

kg

S

 

15.31.12.10

Krompir, sušen, cel ali narezan v kose ali krhlje, vendar ne nadalje pripravljen

0712.90.05

kg

S

 

15.31.12.30

Krompirjeva moka, zdrob, kosmiči, granule in peleti, nekonzervirani ali nepripravljeni

1105

kg

S

 

15.31.12.50

Krompir, pripravljen ali konzerviran drugače kot v kisu ali ocetni kislini, zamrznjen

2004.10

kg

S

 

15.31.12.70

Krompirjeva moka, zdrob ali kosmiči, pripravljen ali konzerviran drugače kot v kisu ali ocetni kislini, nezamrznjen

2005.20.10

kg

S

 

15.31.12.90

Krompir, tudi čips, pripravljen ali konzerviran drugače kot v kisu ali ocetni kislini, (razen krompirjeve moke, zdroba ali kosmičev), nezamrznjen

2005.20 (.20 +.80)

kg

S

 

NACE 15.32: Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov

15.32.10.13

Nezgoščen pomarančni sok, zamrznjen

2009.11.9

kg

S

 

15.32.10.15

Nezgoščen pomarančni sok (razen zamrznjenega)

2009 [.12 +.19.9]

l

@

S

 

15.32.10.21

Nezgoščen sok grenivke

2009 [.21 +.29.9]

l

@

S

 

15.32.10.22

Nezgoščen sok drugih posameznih vrst citrusov (razen pomaranč in grenivk)

2009 [.31 +.39 (.3 +.5 +.9)]

l

@

S

 

15.32.10.23

Nezgoščen ananasov sok

2009 [.41 +.49 (.30 +.9)]

l

@

S

 

15.32.10.24

Paradižnikov sok

2009.50

l

@

S

 

15.32.10.25

Nezgoščen grozdni sok (tudi brezalkoholni grozdni mošt)

2009 [.61 +.69 (.59 +.79 +.90)]

l

@

S

 

15.32.10.26

Nezgoščen jabolčni sok

2009 [.71 +.79 (.30 +.9)]

l

@

S

 

15.32.10.29

Nezgoščen sok iz drugih posameznih vrst sadja ali zelenjave, nefermentiran in brez dodanega alkohola

2009.80 (.50 +.6 +.7 +.8 +.9)

l

@

S

 

15.32.10.30

Nezgoščen sok iz mešanega sadja ali zelenjave

2009.90 (.3 +.4 +.5 +.7 +.9)

l

@

S

 

15.32.10.40

Zgoščeni sadni in zelenjavni sokovi, tudi mešanice sokov (razen zgoščenega paradižnikovega soka)

2009 [.11.1 +.19.1 +.29.1 +.39.1 +.49.1 +.69(.1 +.51 +.71) +.79.1 +.80(.1 +.3) +.90(.1 +.2)]

l

@

S

 

NACE 15.33: Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave

15.33.11.00

Vrtnine in mešanice vrtnin, zamrznjene, termično neobdelane ali obdelane s paro ali kuhanjem v vodi (razen krompirja)

0710 [.2 +.30 +.40 +.80 +.90]

kg

S

 

15.33.12.00

Vrtnine, začasno konzervirane z žveplovim dioksidom, v slanici, v žveplani vodi ali drugih raztopinah za konzerviranje, vendar takšne neprimerne za takojšnjo prehrano

0711

kg

S

 

15.33.13.30

Sušena čebula, cela, razrezana na kose ali rezine, zdrobljena ali mleta, vendar ne nadalje pripravljena

0712.20

kg

S

 

15.33.13.50

Sušene gobe in gomoljike, cele, razrezane v kose ali rezine, zdrobljene ali mlete, vendar ne nadalje pripravljene

0712.3

kg

S

 

15.33.13.90

Druge sušene vrtnine (razen krompirja, čebule, gob in gomoljik) in mešanice vrtnin, celih, razrezanih v kose ali rezine, zdrobljenih ali mletih, vendar ne nadalje pripravljenih

0712.90 (.1 +.30 +.50 +.90)

kg

S

 

15.33.14.23

Konzerviran paradižnik, cel ali v kosih (razen v kisu ali ocetni kislini)

2002.10

kg

S

 

15.33.14.25

Nekoncentriran paradižnikov pire in pasta

2002.90 (.11 +.19)

kg

S

 

15.33.14.27

Koncentriran paradižnikov pire in pasta

2002.90 (.31 +.39 +.91 +.99)

kg

S

 

15.33.14.30

Pripravljene ali konzervirane gobe in gomoljike (razen v kisu ali ocetni kislini, sušenih in zamrznjenih)

2003

kg

S

 

15.33.14.40

Zamrznjene vrtnine in jedi iz vrtnin, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v kisu ali ocetni kislini (razen krompirja)

2004.90

kg

S

 

15.33.14.61

Pripravljeno ali konzervirano kislo zelje (razen konzerviranega v kisu ali ocetni kislini), nezamrznjeno

2005.99.60

kg

S

 

15.33.14.62

Pripravljen ali konzerviran grah (razen konzerviranega v kisu ali ocetni kislini), nezamrznjen

2005.40

kg

S

 

15.33.14.63

Pripravljen ali konzerviran fižol v zrnju (razen konzerviranega v kisu ali ocetni kislini), nezamrznjen

2005.51

kg

S

 

15.33.14.64

Pripravljen ali konzerviran stročji fižol (razen konzerviranega v kisu ali ocetni kislini), nezamrznjen

2005.59

kg

S

 

15.33.14.65

Pripravljeni ali konzervirani beluši (razen konzerviranih v kisu ali ocetni kislini), nezamrznjeni

2005.60

kg

S

 

15.33.14.66

Pripravljene ali konzervirane olive (razen konzerviranih v kisu ali ocetni kislini), nezamrznjene

2005.70

kg

S

 

15.33.14.67

Pripravljena ali konzervirana sladka koruza (razen konzervirana v kisu ali ocetni kislini), nezamrznjena

2005.80

kg

S

 

15.33.14.90

Druge vrtnine in mešanice vrtnin, konzervirane brez kisa, nezamrznjene

2005 [.91 +.99 (.10 +.20 +.30 +.40 +.50 +.90)]

kg

S

 

15.33.15.00

Vrtnine, sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, pripravljeni ali konzervirani v kisu ali ocetni kislini

2001

kg

S

 

15.33.21.00

Zamrznjeno sadje in oreški, tudi termično obdelani s paro ali kuhanjem v vodi

0811

kg

S

 

15.33.22.30

Džemi, marmelade, želeji, pireji ali paste iz citrusov, pripravljeni s toplotno obdelavo (razen homogeniziranih pripravkov)

2007.91

kg

S

 

15.33.22.90

Džemi, marmelade, želeji, pireji ali paste iz drugega sadja, pripravljeni s toplotno obdelavo (razen citrusov in homogeniziranih pripravkov)

2007.99

kg

S

 

15.33.23.30

Zemeljski oreški, praženi, soljeni ali drugače konzervirani ali pripravljeni, tudi arašidno maslo

2008.11

kg

S

 

15.33.23.90

Drugi pripravljeni ali konzervirani oreški, semena in mešanice orehov

2008.19

kg

S

 

15.33.24.00

Sadje in orehi, začasno konzervirani z žveplovim dioksidom, v slanici, v žveplani vodi ali drugih raztopinah za konzerviranje, vendar neprimerni za takojšnjo prehrano

0812

kg

S

 

15.33.25.10

Grozdje, sušeno

0806.20

kg

S

 

15.33.25.20

Drugo sadje, sušeno (razen banan, datljev, smokev, ananasov, avokada, guave, manga, manguste, citrusov, grozdja in orehov); mešanice oreškov ali suhega sadja

0813

kg

S

 

15.33.25.30

Lupine citrusov ali melon, sveže, zamrznjene, suhe ali začasno konzervirane v slanici, žveplani vodi ali v drugih raztopinah za konzerviranje

0814

kg

S

 

15.33.25.50

Drugo sadje, pripravljeno ali konzervirano, tudi s sladkorjem (razen mueslija)

1212.99.70 + 2008 [.20 +.30 +.40 +.50 +.60 +.70 +.80 +.9]

kg

S

 

15.33.30.00

Rastlinski odpadki in ostanki pri predelavi, uporabni za živalsko krmo, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

2308

kg

S

 

15.33.90.00

Kuhanje in druge storitve priprave (priprava koncentratov itd.) pri konzerviranju sadja in vrtnin

I

 

NACE 15.41: Proizvodnja surovega olja in maščob

15.41.11.30

Stearin in olje iz prašičje masti, oleostearin, oleo-olje in olje iz loja (razen emulgiranih, mešanih ali drugače obdelanih)

1503

kg

S

 

15.41.11.50

Masti in olja ter njihove frakcije iz rib ali morskih sesalcev, kemično nemodificirano

1504

kg

S

 

15.41.11.90

Druge živalske maščobe in olja ter njihove frakcije, kemično nemodificirane

1506

kg

S

 

15.41.12.10

Surovo sojino olje in njegove frakcije, kemično nemodificirano

1507.10

kg

S

 

15.41.12.20

Surovo olje zemeljskih oreškov in njegove frakcije, kemično nemodificirano

1508.10

kg

S

 

15.41.12.30

Deviško olivno olje in njegove frakcije, kemično nemodificirano

1509.10

kg

S

 

15.41.12.40

Surovo olje iz sončničnih semen in semen žafranike ter njihove frakcije, kemično nemodificirano

1512.11

kg

S

 

15.41.12.50

Surovo olje iz bombaževega semena in njegove frakcije, kemično nemodificirano

1512.21

kg

S

 

15.41.12.60

Surovo olje iz oljne repice, ogrščice ali gorčice in njegove frakcije, kemično nemodificirano

1514 [.11 +.91]

kg

S

 

15.41.13.10

Surovo palmovo olje in njegove frakcije, kemično nemodificirano

1511.10

kg

S

 

15.41.13.30

Surovo kokosovo olje (iz kopre) in njegove frakcije, kemično nemodificirano

1513.11

kg

S

 

15.41.13.50

Surovo olje palmovega jedra (koščice) ali palmovih orehov ter njihove frakcije, kemično nemodificirano

1513.21

kg

S

 

15.41.13.70

Surovo laneno olje in njegove frakcije, kemično nemodificirano

1515.11

kg

S

 

15.41.20.00

Linters iz bombaža

1404.20

kg

S

 

15.41.31.30

Oljna pogača in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji sojinega olja

2304

kg

S

 

15.41.31.50

Oljna pogača in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji maščob ali olja iz sončničnih semen

2306.30

kg

S

 

15.41.31.70

Oljna pogača in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji maščob ali olja iz semen oljne repice ali ogrščice

2306.4

kg

S

 

15.41.31.90

Oljna pogača in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji drugih rastlinskih maščob ali olj, tudi iz semen bombaža, lanu, kokosa, kopre, palmovih orehov in jedrc (razen soje, sončnic, semen repice ali ogrščice)

2305 + 2306 [.10 +.20 +.50 +.60 +.90]

kg

S

 

15.41.32.00

Moka in zdrob iz oljnih semen ali plodov (razen iz gorčice)

1208

kg

S

 

NACE 15.42: Proizvodnja rafiniranega olja in maščob

15.42.11.10

Rafinirano sojino olje in njegove frakcije, kemično nemodificirano

1507.90

kg

S

 

15.42.11.20

Rafinirano olje zemeljskih oreškov in njegove frakcije, kemično nemodificirano

1508.90

kg

S

 

15.42.11.31

Rafinirano olivno olje in njegove frakcije, kemično nemodificirano

1509.90

kg

S

 

15.42.11.39

Druga olja, dobljena iz oliv (tudi mešana z deviškim olivnim oljem, rafinirana), ter njihove frakcije (razen deviškega olivnega olja), kemično nemodificirano

1510

kg

S

 

15.42.11.40

Rafinirano olje iz sončničnih semen ali semen žafranike ter njihove frakcije, kemično nemodificirano

1512.19

kg

S

 

15.42.11.50

Rafinirano olje iz bombaževega semena in njegove frakcije, kemično nemodificirano

1512.29

kg

S

 

15.42.11.60

Rafinirano olje iz oljne repice, ogrščice ali gorčice in njegove frakcije, kemično nemodificirano

1514 [.19 +.99]

kg

S

 

15.42.11.70

Sezamovo olje in njegove frakcije, tudi rafinirano, kemično nemodificirano

1515.50

kg

S

 

15.42.12.10

Rafinirano palmovo olje in njegove frakcije, kemično nemodificirano

1511.90

kg

S

 

15.42.12.20

Rafinirano kokosovo olje (iz kopre) in njegove frakcije, kemično nemodificirano

1513.19

kg

S

 

15.42.12.30

Rafinirano olje iz palmovega jedra (koščice) ali palmovih orehov in njegove frakcije, kemično nemodificirano

1513.29

kg

S

 

15.42.12.40

Rafinirano laneno olje in njegove frakcije, kemično nemodificirano

1515.19

kg

S

 

15.42.12.50

Ricinusovo olje in njegove frakcije, tudi rafinirano, kemično nemodificirano

1515.30

kg

S

 

15.42.12.80

Druge rastlinske masti in olja, kemično nemodificirano, ki niso navedena ali zajeta na drugem mestu

1515.90

kg

S

 

15.42.13.30

Živalske masti in olja ter njihove frakcije, deloma ali v celoti hidrogenirani, interesterificirani, reesterificirani ali elaidinizirani, rafinirani ali nerafinirani, toda nadalje nepredelani

1516.10

kg

S

 

15.42.13.50

Rastlinske masti in olja ter njihove frakcije, deloma ali v celoti hidrogenirani, interesterificirani, reesterificirani ali elaidinizirani, rafinirani ali nerafinirani, toda nadalje nepredelani

1516.20

kg

S

 

15.42.20.30

Rastlinski voski (razen trigliceridov)

1521.10

kg

S

 

15.42.20.50

Degras; ostanki, dobljeni pri predelavi maščob ali živalskih in rastlinskih voskov

1522

kg

S

 

NACE 15.43: Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih maščob

15.43.10.30

Margarina in namazi z nizko vsebnostjo maščob (razen tekoče margarine)

1517.10

kg

S

 

15.43.10.50

Drugi jedilni pripravki iz masti in olj (tudi tekoča margarina)

1517.90

kg

S

 

NACE 15.51: Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov

15.51.11.33

Mleko in smetana, nekoncentrirana, ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo maščobe do vključno 1 mas. %, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh litrov

0401.10.10

kg

S

 

15.51.11.37

Mleko in smetana, nekoncentrirana, ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo maščobe do vključno 1 mas. %, v izvirnem pakiranju z neto vsebino več kot dva litra

0401.10.90

kg

S

 

15.51.11.42

Mleko in smetana, nekoncentrirana, ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo maščobe več kot 1 mas. % do vključno 6 mas. %, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh litrov

0401.20 (.11 +.91)

kg

S

 

15.51.11.48

Mleko in smetana, nekoncentrirana, ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo maščobe več kot 1 mas. % do vključno 6 mas. %, v izvirnem pakiranju z neto vsebino več kot dva litra

0401.20 (.19 +.99)

kg

S

 

15.51.12.10

Mleko in smetana, nekoncentrirana, ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo maščobe več kot 6 mas. % do vključno 21 mas. %, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh litrov

0401.30.11

kg

S

 

15.51.12.20

Mleko in smetana, nekoncentrirana, ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo maščobe več kot 6 mas. % do vključno 21 mas. %, v izvirnem pakiranju z neto vsebino več kot dva litra

0401.30.19

kg

S

 

15.51.12.30

Mleko in smetana, nekoncentrirana, ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo maščobe več kot 21 mas. %, v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno dveh litrov

0401.30 (.31 +.91)

kg

S

 

15.51.12.40

Mleko in smetana, nekoncentrirana, ki ne vsebuje dodanega sladkorja ali drugih sladil, z vsebnostjo maščobe več kot 21 mas. %, v izvirnem pakiranju z neto vsebino več kot dva litra

0401.30 (.39 +.99)

kg

S

 

15.51.20.33

Posneto mleko v prahu (mleko in smetana v trdnih oblikah, z vsebnostjo maščobe do vključno 1,5 mas. %), v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg

0402.10 (.11 +.91)

kg

S

 

15.51.20.37

Posneto mleko v prahu (mleko in smetana v trdnih oblikah, z vsebnostjo maščobe do vključno 1,5 mas. %), v izvirnem pakiranju z neto vsebino več kot 2,5 kg

0402.10 (.19 +.99)

kg

S

 

15.51.20.63

Mleko v prahu ali smetana v prahu (mleko in smetana v trdnih oblikah, z vsebnostjo maščobe več kot 1,5 mas. %), v izvirnem pakiranju z neto vsebino do vključno 2,5 kg

0402 [.21 (.11 +.91) +.29 (.11 +.15 +.91)]

kg

S

 

15.51.20.67

Mleko v prahu ali smetana v prahu (mleko in smetana v trdnih oblikah, z vsebnostjo maščobe več kot 1,5 mas. %), v izvirnem pakiranju z neto vsebino več kot 2,5 kg

0402 [.21 (.17 +.19 +.99) +.29 (.19 +.99)]

kg

S

 

15.51.30.30

Maslo z vsebnostjo maščobe ≤ 85 mas. %

0405 [.10 (.11 +.19 +.30 +.50)]

kg

S

 

15.51.30.50

Maslo z vsebnostjo maščobe > 85 mas. % in druge maščobe in olja, pridobljene iz mleka (razen mlečnih namazov z vsebnostjo maščobe < 80 mas. %)

0405 [.10.90 +.90]

kg

S

 

15.51.30.70

Mlečni namazi z vsebnostjo maščobe < 80 mas. %

0405.20

kg

S

 

15.51.40.30

Sveži sir, nefermentiran in nesoljen, tudi sir iz sirotke in skuta

0406.10

kg

S

 

15.51.40.50

Sir, tudi nariban ali v prahu, sir z modrimi plesnimi in drug nepredelan sir (razen svežega sira, sira iz sirotke in skute)

0406 [.20 +.40 +.90]

kg

S

 

15.51.40.70

Topljeni sir (razen naribanega ali v prahu)

0406.30

kg

S

 

15.51.51.04

Zgoščeno mleko ali smetana, neslajena

0402.91

kg

S

 

15.51.51.08

Zgoščeno mleko ali smetana, oslajena

0402.99

kg

S

 

15.51.52.41

Kislo mleko, kisla smetana, jogurt in drugi fermentirani proizvodi

0403.10 (.1 +.3 +.5) + 0403.90 (.13 +.19 +.3 +.53 +.59 +.6 +.7)

kg

S

 

15.51.52.45

Kislo mleko in smetana, jogurt in drugi fermentirani izdelki, aromatizirani ali z dodanim sadjem, oreški ali kakavom

0403 [10.9 +.90.9]

kg

S

 

15.51.52.63

Pinjenec v prahu

0403.90.11

kg

S

 

15.51.52.65

Pinjenec, tekoč

0403.90.51

kg

S

 

15.51.53.00

Kazein in kazeinati

3501.10

kg

S

 

15.51.54.00

Laktoza in laktozni sirup, tudi kemično čista laktoza

1702.1

kg

S

 

15.51.55.33

Sirotka in modificirana sirotka v prahu, granulah ali drugih trdnih oblikah, koncentrirana ali nekoncentrirana, z dodatkom sladila ali brez

0404.10 (.02 +.04 +.06 +.1 +.2 +.3)

kg

S

 

15.51.55.40

Sirotka in modificirana sirotka v tekoči obliki ali obliki paste, koncentrirana ali nekoncentrirana, z dodatkom sladila ali brez

0404.10 (.48 +.5 +.62 +.7 +.8)

kg

S

 

15.51.55.90

Drugi izdelki iz naravnega mleka, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

0404.90

kg

S

 

NACE 15.52: Proizvodnja sladoleda

15.52.10.00

Sladoled in druge ledene sladice, s kakavom ali brez (razen mešanic in osnov za sladoled)

2105

l

@

S

 

NACE 15.61: Mlinarstvo

15.61.10.00

Oluščen nebrušen (rjavi) riž

1006.20

kg

S

 

15.61.21.00

Pšenična ali soržična moka

1101

kg

S

 

15.61.22.00

Druge žitne moke (razen pšenične ali soržične)

1102

kg

S

 

15.61.23.00

Moka in zdrob iz sušenega graha, fižola, leče, saga, manioke in podobnih korenov ali gomoljev

1106

kg

S

 

15.61.24.00

Mešanice in testo za izdelavo kruha, sladic, peciva, hrustljavih kruhkov, piškotov, vafljev, oblatov, prepečenca, opečenega kruha in podobnih opečenih izdelkov ter drugih pekovskih izdelkov

1901.20

kg

S

 

15.61.31.33

Zdrob in drobljenec iz trde pšenice

1103.11.10

kg

S

 

15.61.31.35

Zdrob in drobljenec iz navadne pšenice in pire

1103.11.90

kg

S

 

15.61.32.30

Zdrob in drobljenec iz ovsa, koruze, riža, rži, ječmena in drugih žit (razen pšenice)

1103 [.13 +.19]

kg

S

 

15.61.32.40

Pšenični peleti

1103.20.60

kg

S

 

15.61.32.50

Peleti iz ovsa, koruze, riža, rži, ječmena in drugih žit (razen pšenice)

1103.20 (.10 +.20 +.30 +.40 +.50 +.90)

kg

S

 

15.61.33.33

Žitna zrna, valjana, v kosmičih, oluščena, perlirana, rezana ali drobljena (razen riža)

1104 [.12 +.19 +.2]

kg

S

 

15.61.33.35

Žitni kalčki, celi, valjani, v kosmičih ali zmleti (razen riža)

1104.30

kg

S

 

15.61.33.51

Živila tipa muesli na osnovi nepraženih žitnih kosmičev

1904.20.10

kg

S

 

15.61.33.53

Druga pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit

1904 [.10 +.20.9]

kg

S

 

15.61.33.55

Žita, v zrnju (razen koruze), kuhana ali drugače pripravljena

1904 [.30 +.90]

kg

S

 

15.61.40.30

Riž, brušen, poliran ali glaziran, tudi predkuhan (parboiled)

1006.30

kg

S

 

15.61.40.50

Lomljen riž

1006.40

kg

S

 

15.61.50.10

Otrobi in drugi ostanki pri presejavanju, mletju ali drugi obdelavi koruze

2302.10

kg

S

 

15.61.50.30

Otrobi in drugi ostanki pri presejavanju, mletju ali drugi obdelavi riža

2302.40 (.02 +.08)

kg

S

 

15.61.50.50

Otrobi in drugi ostanki pri presejavanju, mletju ali drugi obdelavi pšenice

2302.30

kg

S

 

15.61.50.90

Otrobi in drugi ostanki pri presejavanju, mletju ali obdelavi drugih žit (razen koruze, riža, pšenice)

2302 [.40(.10 +.90) +.50]

kg

S

 

NACE 15.62: Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov

15.62.10.30

Surovo koruzno olje in njegove frakcije, kemično nemodificirano

1515.21

kg

S

 

15.62.10.50

Rafinirano koruzno olje in njegove frakcije, kemično nemodificirano

1515.29

kg

S

 

15.62.21.10

Glukoza in glukozni sirup (brez dodatkov za aromatiziranje ali barvil)

1702 [.30 +.40]

kg

S

 

15.62.21.20

Kemično čista fruktoza v trdni obliki, fruktoza in fruktozni sirup, ki v suhem stanju vsebuje > 50 % fruktoze, izoglukoze (brez dodatkov za aromatiziranje ali barvil)

1702 [.50 +.60 +.90.30]

kg

S

 

15.62.21.30

Maltodekstrin in maltodekstrinski sirup (brez dodatkov za aromatiziranje ali barvil)

1702.90.50

kg

S

 

15.62.21.40

Karamel ni sladkor

1702.90.71

kg

S

 

15.62.21.50

Karamel na škrobni podlagi

1702.90 (.75 +.79)

kg

S

 

15.62.21.90

Kemično čista maltoza in drugi sladkorji, tudi umetni med

1702.90 (.10 +.60 +.80 +.99)

kg

S

 

15.62.22.11

Pšenični škrob

1108.11

kg

S

 

15.62.22.13

Koruzni škrob

1108.12

kg

S

 

15.62.22.15

Krompirjev škrob

1108.13

kg

S

 

15.62.22.19

Drug škrob (tudi rižev, iz manioke, marante, sredice sagove palme)

1108 [.14 +.19]

kg

S

 

15.62.22.30

Inulin

1108.20

kg

S

 

15.62.22.50

Pšenični gluten (razen pšeničnega glutena, pripravljenega za uporabo kot lepilo ali za glaziranje (lesk) in apretiranje v tekstilni industriji)

1109

kg

S

 

15.62.22.70

Dekstrini in drugi modificirani škrobi (tudi esterificirani/eterificiranih, topni škrob, preželatinizirani/nabrekljivi škrob, diadehid, škrob, obdelan s formaldehidom/epiklorhidrinom)

3505.10

kg

S

 

15.62.23.00

Tapioka in njeni nadomestki, pripravljeni iz škroba, kot kosmiči, zrnca, perle in v podobnih oblikah

1903

kg

S

 

15.62.30.00

Ostanki pri proizvodnji škroba in podobni ostanki

2303.10

kg

S

 

NACE 15.71: Proizvodnja krmil

15.71.10.10

z

Predmešanice za krmo domačih živali

2309.90 [.3 +.4 +.5 +.70 +.95 +.99]a

kg

S

 

15.71.10.33

z

Pripravljena krmila za prašiče

2309.90 [.10aa +.20aa +.3ba +.4ba +.5ba +.70ba +.91aa +.95ba +.99ba]

kg

S

 

15.71.10.35

z

Pripravljena krmila za govedo

2309.90 [.10ab +.20ab +.3bb +.4bb +.5bb +.70bb +.91ab +.95bb +.99bb]

kg

S

 

15.71.10.37

z

Pripravljena krmila za perutnino

2309.90 [.10ac +.20ac +.3bc +.4bc +.5bc +.70bc +.91ac +.95bc +.99bc]

kg

S

 

15.71.10.39

z

Pripravljena krmila za druge domače živali

2309.90 [.10ad +.20ad +.3bd +.4bd +.5bd +.70bd +.91ad +.95bd +.99bd]

kg

S

 

NACE 15.72: Proizvodnja hrane za hišne živali

15.72.10.30

Hrana za pse ali mačke, pripravljena za prodajo na drobno

2309.10

kg

S

 

15.72.10.60

z

Hrana za druge hišne živali (razen za mačke ali pse), pripravljena za prodajo na drobno

2309.90 [.10b +.20b +.3c +.4c +.5c +.70c +.91b +.95c +.99c]

kg

S

 

NACE 15.81: Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic

15.81.11.00

Svež kruh, ki v suhem stanju vsebuje ≤ 5 mas. % sladkorjev in ≤ 5 mas. % maščob, brez dodanih jajc, medu, sira ali sadja

1905.90.30

kg

S

 

15.81.12.00

Sladice in peciva, drugi pekovski izdelki z dodanimi sladili

1905.90.60

kg

S

 

NACE 15.82: Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic

15.82.11.30

Hrustljavi kruh (krisp)

1905.10

kg

S

 

15.82.11.50

Prepečenec, opečen kruh in podobni opečeni izdelki

1905.40

kg

S

 

15.82.12.30

Kruh in podobni izdelki, začinjeni z ingverjem

1905.20

kg

S

 

15.82.12.53

Piškoti, vaflji in oblati popolnoma ali delno obliti s čokolado ali drugimi kakavovimi pripravki

1905 [.31.1 +.32.1]

kg

S

 

15.82.12.55

Piškoti, razen popolnoma ali delno oblitih s čokolado ali drugimi kakavovimi pripravki

1905.31 (.30 +.9)

kg

S

 

15.82.12.59

Vaflji in oblati (tudi soljeni ali polnjeni) z vsebnostjo vode < 10 mas. %, razen popolnoma ali delno oblitih s čokolado ali drugimi kakavovimi pripravki

1905.32.9

kg

S

 

15.82.13.10

Nekvašeni kruh, mlinci

1905.90.10

kg

S

 

15.82.13.20

Hostije, prazne kapsule za farmacevtske proizvode, oblati za pečatenje, rižev papir in podobni proizvodi

1905.90.20

kg

S

 

15.82.13.30

Vaflji in oblati z vsebnostjo vode > 10 mas. %

1905.32.05

kg

S

 

15.82.13.40

Keksi brez dodanih sladil, razen popolnoma ali delno oblitih s čokolado ali drugimi kakavovimi pripravki

1905.90.45

kg

S

 

15.82.13.50

Začinjeni ali soljeni ekstrudirani ali ekspandirani izdelki

1905.90.55

kg

S

 

15.82.13.90

Drugi pekovski izdelki brez dodanih sladil, tudi palačinke, pite, pice

1905.90.90

kg

S

 

NACE 15.83: Proizvodnja sladkorja

15.83.11.00

Surovi sladkor iz sladkornega trsa in sladkorne pese, v trdni obliki, brez dodatkov za aromatiziranje ali barvil

1701.1

kg

S

 

15.83.12.30

Rafiniran beli sladkor iz sladkornega trsa ali sladkorne pese, v trdni obliki

1701.99.10

kg

S

 

15.83.12.90

Drug rafiniran sladkor iz sladkornega trsa ali sladkorne pese, v trdni obliki (razen belega sladkorja)

1701.99.90

kg

S

 

15.83.13.30

Rafiniran beli sladkor iz sladkornega trsa ali sladkorne pese, z dodatki za aromatiziranje ali barvili

1701.91

kg

S

 

15.83.13.50

Javorov sladkor in javorov sirup

1702.20

kg

S

 

15.83.14.30

Melasa iz sladkornega trsa

1703.10

kg

S

 

15.83.14.50

Melase, dobljene pri ekstrakciji ali rafiniranju sladkorja iz drugih rastlin (razen sladkornega trsa)

1703.90

kg

S

 

15.83.20.00

Rezanci sladkorne pese, odpadki sladkornega trsa in drugi odpadki pri proizvodnji sladkorja

2303.20

kg

S

 

NACE 15.84: Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov

15.84.11.00

Kakavova masa

1803

kg

S

 

15.84.12.00

Kakavovo maslo, maščobe in olje

1804

kg

S

 

15.84.13.00

Kakav v prahu, brez dodanega sladkorja ali drugih sladil

1805

kg

S

 

15.84.14.00

Kakav v prahu, z dodanim sladkorjem ali drugimi sladili

1806.10

kg

S

 

15.84.21.33

Čokolada in podobni izdelki, v blokih, ploščah ali palicah > 2 kg, z vsebnostjo > 31 mas. % kakavovega masla

1806.20.10

kg

S

 

15.84.21.35

Čokolada in podobni izdelki, v blokih, ploščah ali palicah > 2 kg, z vsebnostjo 25–31 mas. % kakavovega masla

1806.20.30

kg

S

 

15.84.21.37

Čokolada in podobni izdelki, v blokih, ploščah ali palicah > 2 kg, z vsebnostjo 18–25 mas. % kakavovega masla

1806.20.50

kg

S

 

15.84.21.50

Čokoladne drobtinice in podobni čokoladni izdelki, v zavitkih nad 2 kg

1806.20.70

kg

S

 

15.84.21.70

Čokoladni prelivi, z vsebnostjo kakavovega masla > 18 mas. %, v zavitkih nad 2 kg

1806.20.80

kg

S

 

15.84.21.90

Druga živila, ki vsebujejo > 18 mas. % kakavovega masla, v zavitkih nad 2 kg

1806.20.95

kg

S

 

15.84.22.33

Polnjena čokolada, v blokih, ploščah ali palicah (tudi s smetano, likerjem ali sadno pasto, razen čokoladnih keksov)

1806.31

kg

S

 

15.84.22.35

Čokolada, v blokih, ploščah ali palicah, z dodanimi žiti, sadjem ali oreščki (razen polnjene, čokoladnih keksov)

1806.32.10

kg

S

 

15.84.22.39

Druga čokolada, v blokih, ploščah ali palicah (razen polnjene, z dodanimi žiti, sadjem ali oreščki, čokoladnih keksov)

1806.32.90

kg

S

 

15.84.22.43

Čokoladni bonboni, polnjeni z alkoholom

1806.90.11

kg

S

 

15.84.22.45

Drugi čokoladni bonboni, brez alkohola

1806.90.19

kg

S

 

15.84.22.53

Drugi polnjeni čokoladni izdelki (razen v blokih, ploščah ali palicah, čokoladnih keksov, čokoladnih bombonov)

1806.90.31

kg

S

 

15.84.22.55

Drugi nepolnjeni čokoladni izdelki (razen v blokih, ploščah ali palicah, čokoladnih keksov, čokoladnih bombonov)

1806.90.39

kg

S

 

15.84.22.60

Izdelki iz sladkorja in njegovih nadomestkov, vsebujoči kakav, tudi čokoladni nugat (razen bele čokolade)

1806.90.50

kg

S

 

15.84.22.70

Namazi, ki vsebujejo kakav

1806.90.60

kg

S

 

15.84.22.80

Izdelki s kakavom za pripravo pijač

1806.90.70

kg

S

 

15.84.22.90

Drugi izdelki s kakavom (razen kakavove mase, kakavovega masla, kakava v prahu, blokov, plošč, palic, v tekočem ali pastoznem stanju, v prahu, granulah ali v drugih oblikah v pakiranjih nad 2 kg, za pripravo pijač, čokoladnih namazov)

1806.90.90

kg

S

 

15.84.23.10

Žvečilni gumi

1704.10

kg

S

 

15.84.23.20

Sladice, bloki, palice in pastile z izvlečkom iz sladke koreninice (likviricije), ki vsebujejo > 10 mas. % saharoze, toda brez drugih dodatkov

1704.90.10

kg

S

 

15.84.23.30

Bela čokolada

1704.90.30

kg

S

 

15.84.23.53

Marcipan, fondat, nugat, mandljeva pasta in podobni sladkorni proizvodi, v izvirnem pakiranju z neto vsebino ≥ 1 kg)

1704.90.51

kg

S

 

15.84.23.55

Pastile za grlo in bomboni proti kašlju, ki sestojijo pretežno iz sladkorjev in sredstev za aromatiziranje (razen pastil, ki imajo zdravilne lastnosti)

1704.90.55

kg

S

 

15.84.23.63

Dražeji in podobni izdelki prevlečeni s sladkorjem (tudi s sladkorjem prevlečeni mandlji)

1704.90.61

kg

S

 

15.84.23.65

Gumi in žele bonboni ter sadne paste v obliki sladkornih izdelkov (razen žvečilnega gumija)

1704.90.65

kg

S

 

15.84.23.73

Trdi karamelni bonboni, tudi polnjeni

1704.90.71

kg

S

 

15.84.23.75

Smetanove in druge mehke karamele (toffee) in podobne sladkarije

1704.90.75

kg

S

 

15.84.23.83

Komprimirani sladkorni izdelki (tudi pastile)

1704.90.81

kg

S

 

15.84.23.90

Drugi sladkorni izdelki, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

1704.90.99

kg

S

 

15.84.24.00

Sadje, oreški, sadne lupine in drugi deli rastlin, konzervirani v sladkorju (suhi, glazirani ali kristalizirani)

2006

kg

S

 

NACE 15.85: Proizvodnja testenin

15.85.11.30

Nekuhane testenine z jajci (razen polnjenih ali drugače pripravljenih)

1902.11

kg

S

 

15.85.11.50

Nekuhane testenine brez jajc (razen polnjenih ali drugače pripravljenih)

1902.19

kg

S

 

15.85.12.33

Testenine, polnjene z mesom, ribami, sirom ali drugimi snovmi v kakršnem koli razmerju, tudi kuhane ali zamrznjene

1902.20

kg

S

 

15.85.12.35

Druge testenine, sušene, nesušene in zamrznjene testenine, tudi pripravljene jedi (razen nekuhanih testenin, polnjenih testenin in kuskusa)

1902.30

kg

S

 

15.85.12.50

Kuskus (tudi pripravljen z mesom, vrtninami in drugimi sestavinami kot pripravljena jed s kuskusom)

1902.40

kg

S

 

NACE 15.86: Predelava čaja in kave

15.86.11.30

Nepražena kava brez kofeina

0901.12

kg

S

 

15.86.11.50

Pražena kava s kofeinom

0901.21

kg

S

 

15.86.11.70

Pražena kava brez kofeina

0901.22

kg

S

 

15.86.12.10

Kavni nadomestki, ki vsebujejo kavo

0901.90.90

kg

S

 

15.86.12.30

Kavni izvlečki, esence in koncentrati, v trdni obliki (tudi instant kava)

2101.11.11

kg

S

 

15.86.12.50

Kavni izvlečki, esence in koncentrati v tekoči obliki ter pripravki iz njih

2101 [.11.19 +.12(.92 +.98)]

kg

S

 

15.86.12.70

Pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki ter njihovi izvlečki, esence in koncentrati

2101.30

kg

S

 

15.86.13.00

Pravi čaj v zavitkih do 3 kg

0902 [.10 +.30]

kg

S

 

15.86.14.00

Izvlečki, esence in koncentrati pravega ali mate čaja in pripravki iz njih

2101.20

kg

S

 

NACE 15.87: Proizvodnja dišav, začimb in drugih dodatkov

15.87.11.30

Vinski kis in njegovi nadomestki

2209.00.1

l

S

 

15.87.11.90

Drug kis in njegovi nadomestki (razen vinskega)

2209.00.9

l

S

 

15.87.12.10

Sojina omaka

2103.10

kg

S

 

15.87.12.30

Paradižnikov preliv (ketchup) in druge paradižnikove omake

2103.20

kg

S

 

15.87.12.53

Gorčična moka in zdrob

2103.30.10

kg

S

 

15.87.12.55

Pripravljena gorčica

2103.30.90

kg

S

 

15.87.12.70

Majoneza in druge pripravljene omake in pripravki za omake, kombinirane začimbe in kombinirane mešanice začimbnih sredstev (razen sojine omake, paradižnikovega preliva in drugih paradižnikovih omak, gorčične moke ali zdroba ter pripravljene gorčice)

2103.90

kg

S

 

NACE 15.88: Proizvodnja homogeniziranih živil in dietetične hrane

15.88.10.10

Homogenizirani pripravki iz mesa, drobovine, krvi (razen klobas in podobnih mesnih izdelkov, sestavljenih živil na osnovi teh proizvodov)

1602.10

kg

S

 

15.88.10.30

Homogenizirane vrtnine (razen zamrznjene, konzervirane v kisu ali ocetni kislini)

2005.10

kg

S

 

15.88.10.50

Homogenizirani izdelki iz sadja (marmelade, sadni želeji ipd.)

2007.10

kg

S

 

15.88.10.60

Homogenizirana sestavljena živila za otroško prehrano ali v dietetične namene, pripravljena za prodajo na drobno v pakiranjih ≤ 250 g

2104.20

kg

S

 

15.88.10.70

Živila za otroško prehrano, pripravljena za prodajo na drobno (razen homogeniziranih sestavljenih živil)

1901.10

kg

S

 

NACE 15.89: Proizvodnja drugih živil, d.n.

15.89.11.00

Juhe, ragu juhe in pripravki zanje

2104.10

kg

S

 

15.89.12.30

Jajca brez lupine in rumenjaki, sveži, sušeni, v prahu ali kako drugače konzervirani (razen jajčnega albumina)

0408

kg

S

 

15.89.12.50

Jajčni albumin

3502.1

kg

S

 

15.89.13.33

Pekovski kvas, posušen

2102.10.31

kg

S

 

15.89.13.35

Pekovski kvas, tekoč ali stisnjen v razne oblike

2102.10.39

kg

S

 

15.89.13.39

Drug aktivni kvas (razen pekovskega)

2102.10 (.10 +.90)

kg

S

 

15.89.13.50

Neaktivni kvas in drugi mrtvi enocelični mikroorganizmi

2102.20

kg

S

 

15.89.13.70

Pripravljeni pecilni praški

2102.30

kg

S

 

15.89.14.31

Sladni izvleček

1901.90.1

kg

S

 

15.89.14.39

Praški za pudinge, kreme ter drugi pripravki iz škroba, moke ipd.

1901.90.9

kg

S

 

15.89.14.91

Beljakovinski koncentrati in aromatizirani ali barvani sladkorni sirupi

2106.10 + 2106.90 (.30 +.5)

kg

S

 

15.89.14.99

Pripravki za sirov fondue, pripravki iz medu in matičnega mlečka, rastlinska smetana, razmaščena sojina moka in drugi prehrambeni pripravki, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

2106.90 (.10 +.20 +.9)

kg

S

 

NACE 15.91: Proizvodnja žganih pijač

15.91.10.20

Žganje, destilirano iz grozdja ali grozdnih tropin (pomembno: brez dajatev na alkohol)

2208.20

l alc 100 %

S

 

15.91.10.30

Whisky (pomembno: brez dajatev na alkohol)

2208.30

l alc 100 %

S

 

15.91.10.40

Rum in druga žganja, dobljena z destilacijo po fermentaciji proizvodov iz sladkornega trsa (opomba: razen trošarin za alkohol)

2208.40

l alc 100 %

S

 

15.91.10.50

Gin in brinjevec (pomembno: brez dajatev na alkohol)

2208.50

l alc 100 %

S

 

15.91.10.63

Vodka z vsebnostjo alkohola ≤ 45,4 vol. % (pomembno: brez dajatev na alkohol)

2208.60.1

l alc 100 %

S

 

15.91.10.65

Žganje, destilirano iz sadja (pomembno: brez dajatev na alkohol)

2208.90 (.33 +.38 +.45 +.48 +.71)

l alc 100 %

S

 

15.91.10.70

Čisti etilni alkohol, nedenaturiran, z vsebnostjo alkohola < 80 vol. % (pomembno: brez dajatev na alkohol)

2208.90.9

l alc 100 %

S

 

15.91.10.80

Likerji in druge žgane pijače (razen žganj, destiliranih iz grozdja, grozdnih tropin ali sadja ter whiskyja, ruma, tafie, gina in brinjevca)

2208 [.60.9 +.70 +.90(.1 +.41 +.5 +.69 +.75 +.77 +.78)]

l alc 100 %

S

 

NACE 15.92: Proizvodnja etilnega alkohola

15.92.11.00

Nedenaturiran etilni alkohol, z vsebnostjo alkohola ≥ 80 vol. % (pomembno: brez dajatev na alkohol)

2207.10

l

S

 

15.92.12.00

Denaturiran etilni alkohol in druga denaturirana žganja, s katero koli vsebnostjo etilnega alkohola

2207.20

l

S

 

NACE 15.93: Proizvodnja vina iz grozdja

15.93.11.30

Šampanjec (pomembno: brez dajatev na alkohol)

2204.10.11

l

S

 

15.93.11.93

Peneče vino iz svežega grozdja, z dejansko vsebnostjo alkohola > 8,5 vol. % (razen šampanjca, brez dajatev na alkohol)

2204.10.19

l

S

 

15.93.11.95

Peneče vino iz svežega grozdja, z dejansko vsebnostjo alkohola ≤ 8,5 vol. % (brez dajatev na alkohol)

2204.10 (.91 +.99)

l

S

 

15.93.12.11

Bela vina z zaščitenim geografskim poreklom, z dejansko vsebnostjo alkohola < 15 vol. %

2204 [.21(.1 +.2 +.3 +.81 +.82) +.29(.11 +.12 +.13 +.17 +.18 +.77 +.78)]

l

S

 

15.93.12.13

Bela vina brez zaščitenega geografskega porekla, z dejansko vsebnostjo alkohola < 15 vol. %

2204 [.21(.79 +.84) +.29(.6 +.83)]

l

S

 

15.93.12.15

Vina (razen penečih), stekleničena pod pritiskom ali dodatkom CO2, s tlakom 1–3 bar pri temperaturi 20 oC

2204 [.21.10 +.29.10]

l

S

 

15.93.12.17

Druga vina (razen belih in penečih), z vsebnostjo alkohola < 15 vol. %, z zaščitenim geografskim poreklom

2204 [.21(.4 +.6 +.71 +.74 +.76 +.77 +.78 +.83) +.29(.4 +.58 +.82)]

l

S

 

15.93.12.19

Druga vina (razen belih in penečih), z vsebnostjo alkohola < 15 vol. %, brez zaščitenega geografskega porekla

2204 [.21(.80 +.85) +.29(.71 +.72 +.75 +.84)]

l

S

 

15.93.12.30

Desertna vina (madeira, portsko, šeri vino) in druga vina z vsebnostjo alkohola > 15 vol. %

2204 [.21(.87 +.88 +.89 +.9) +.29(.87 +.88 +.89 +.9)]

l

S

 

15.93.12.53

Grozdni mošt v fermentaciji ali z ustavljeno fermentacijo brez dodajanja alkohola (brez dajatev na alkohol)

2204.30.10

l

S

 

15.93.12.59

Drug grozdni mošt

2204.30.9

l

S

 

NACE 15.94: Proizvodnja drugih fermentiranih pijač in sadnih vin

15.94.10.00

Druge fermentirane pijače (npr. fermentirani jabolčnik, hruškovec, medica, vino iz sadja ali rozin, ingverjevo pivo), mešanice fermentiranih in brezalkoholnih pijač (z vsebnostjo alkohola > 0,5 vol. %)

2206

l

S

 

NACE 15.95: Proizvodnja aromatiziranih vin iz svežega grozdja

15.95.10.00

Vermut in druga vina iz svežega grozdja, aromatizirana z rastlinami ali sredstvi za aromatiziranje (brez dajatev na alkohol)

2205

l

S

 

NACE 15.96: Proizvodnja piva

15.96.10.00

Pivo iz slada (razen brezalkoholnega piva, piva z vsebnostjo alkohola ≤ 0,5 vol. %, brez dajatev na alkohol)

2203

l

S

 

15.96.20.00

Odpadki in ostanki iz pivovarn ali destilarn (brez dajatev na alkohol)

2303.30

kg

S

 

NACE 15.97: Proizvodnja slada

15.97.10.30

Slad, nepražen (brez dajatev na alkohol)

1107.10

kg

S

 

15.97.10.50

Slad, pražen (brez dajatev na alkohol, razen nadalje predelanih proizvodov, praženega slada, ki se prodaja kot kavni nadomestek)

1107.20

kg

S

 

NACE 15.98: Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač

15.98.11.30

Mineralne vode in sodavice, nesladkane, nearomatizirane

2201.10

l

S

 

15.98.11.50

Nesladkane in nearomatizirane vode, led in sneg (razen mineralnih vod in sodavic)

2201.90

l

@

S

 

15.98.12.30

Brezalkoholne pijače (tudi mineralne vode in sodavice), sladkane, z dodanimi drugimi aditivi ali aromami

2202.10

l

S

 

15.98.12.50

Druge brezalkoholne pijače, ki ne vsebujejo mlečne maščobe (razen sladkanih ali nesladkanih mineralnih vod, sodavice ali aromatiziranih vod)

2202.90.10

l

S

 

15.98.12.70

Druge brezalkoholne pijače, z mlečnimi maščobami

2202.90.9

l

S

 

NACE 16.00: Proizvodnja tobačnih izdelkov

16.00.11.30

Cigare in cigarilosi, ki vsebujejo tobak ali mešanice tobaka in tobačnih nadomestkov (brez dajatev na tobak)

2402.10

p/st

@

S

 

16.00.11.50

Cigarete, ki vsebujejo tobak ali mešanice tobaka in tobačnih nadomestkov (brez dajatev na tobak)

2402.20

p/st

@

S

 

16.00.11.70

Cigare, cigarilosi in cigarete, ki vsebujejo samo tobačne nadomestke (brez dajatev na tobak)

2402.90

kg

S

 

16.00.12.30

Tobak za kajenje (brez dajatev na tobak)

2403.10

kg

S

 

16.00.12.90

Predelan tobak, ekstrakti in esence, drug homogeniziran ali rekonstituiran tobak, ki ni naveden ali zajet na drugem mestu

2403.9

kg

S

 

NACE 17.10: Priprava in predenje tekstilnih vlaken

17.10.10.00

Maščobe iz volne in mastne snovi, dobljene iz teh maščob, tudi lanolin

1505

kg

T

 

17.10.20.11

Surova, nepredena svila

5002

kg

T

 

17.10.20.21

Razmaščena volna, nemikana, nečesana ali nekarbonizirana

5101.2

kg

T

 

17.10.20.23

Karbonizirana volna, nemikana ali nečesana

5101.30

kg

T

 

17.10.20.25

Izčeski iz volne ali fine živalske dlake

5103.10

kg

T

 

17.10.20.27

Volna in fina ali groba živalska dlaka, mikana ali česana (tudi volna v pramenih)

5105

kg

T

 

17.10.20.30

Bombaž, mikan ali česan

5203

kg

T

 

17.10.20.40

Lan, lomljen, trt, grebenan ali kako drugače obdelan, toda nepreden ter laneno predivo in odpadki (tudi odpadki preje in razvlaknjene tekstilne surovine)

5301 [.2 +.30]

kg

T

 

17.10.20.50

Rastlinska ličnata vlakna (tudi lan), obdelana, toda nepredena (tudi odpadki preje in razvlaknjene tekstilne surovine)

5302.90 + 5303.90 + 5305

kg

T

 

17.10.30.30

Sintetična rezana vlakna, mikana, česana ali drugače pripravljena za predenje

5506

kg

T

 

17.10.30.50

Umetna rezana vlakna, mikana, česana ali drugače pripravljena za predenje

5507

kg

T

 

17.10.41.50

Svilena preja, nepripravljena za prodajo na drobno (razen preje iz svilenih odpadkov)

5004

kg

T

 

17.10.41.90

Preja iz svilenih odpadkov, nepripravljena za prodajo na drobno

5005

kg

T

 

17.10.42.30

Preja iz mikane volne ali fine živalske dlake, n.p.d. (nepripravljena za prodajo na drobno)

5106 + 5108.10

kg

T

 

17.10.42.50

Preja iz česane volne ali fine živalske dlake, nepripravljena za prodajo na drobno

5107 + 5108.20

kg

T

 

17.10.43.32

z

Preja iz nečesanega bombaža, nepripravljena za prodajo na drobno, za tkanine (razen za preproge in talne obloge)

5205 [.1 +.3]a + 5206 [.1 +.3]a

kg

T

 

17.10.43.33

z

Preja iz nečesanega bombaža, nepripravljena za prodajo na drobno, za pletenine in nogavice

5205 [.1 +.3]b + 5206 [.1 +.3]b

kg

T

 

17.10.43.35

z

Preja iz nečesanega bombaža, nepripravljena za prodajo na drobno, za drugo uporabo (tudi za preproge in talne obloge)

5205 [.1 +.3]c + 5206 [.1 +.3]c

kg

T

 

17.10.43.52

z

Preja iz česanega bombaža, nepripravljena za prodajo na drobno, za tkanine (razen za preproge in talne obloge)

5205 [.2 +.4]a + 5206 [.2 +.4]a

kg

T

 

17.10.43.53

z

Preja iz česanega bombaža, nepripravljena za prodajo na drobno, za pletenine in nogavice

5205 [.2 +.4]b + 5206 [.2 +.4]b

kg

T

 

17.10.43.55

z

Preja iz česanega bombaža, nepripravljena za prodajo na drobno, za drugo uporabo (tudi za preproge in talne obloge)

5205 [.2 +.4]c + 5206 [.2 +.4]c

kg

T

 

17.10.44.00

Lanena preja, nepripravljena za prodajo na drobno

5306 [.10(.10 +.30 +.50) +.20.10]

kg

T

 

17.10.45.10

Svilena preja in preja iz svilenih odpadkov, pripravljena za prodajo na drobno; svileni katgut

5006

kg

T

 

17.10.45.30

Preja iz volne ali fine živalske dlake, pripravljena za prodajo na drobno

5109

kg

T

 

17.10.45.53

Bombažni sukanec, nepripravljen za prodajo na drobno

5204.1

kg

T

 

17.10.45.55

Bombažni sukanec, pripravljen za prodajo na drobno

5204.20

kg

T

 

17.10.45.57

Bombažna preja, pripravljena za prodajo na drobno (razen sukanca za šivanje)

5207

kg

T

 

17.10.45.70

Lanena preja, pripravljena za prodajo na drobno

5306 [.10.90 +.20.90]

kg

T

 

17.10.46.00

Preja iz ličnatih ali rastlinskih tekstilnih vlaken (razen lanene), papirna preja

5307 + 5308

kg

T

 

17.10.51.30

Dvojna, večnitna ali pramenska preja iz sintetičnih filamentov, nepripravljena za prodajo na drobno (razen sukanca za šivanje)

5402.6

kg

T

 

17.10.51.50

Dvojna, večnitna ali pramenska preja iz umetnih filamentov, nepripravljena za prodajo na drobno (razen sukanca za šivanje)

5403.4

kg

T

 

17.10.52.30

Preja (razen sukanca za šivanje), ki vsebuje po masi 85 % ali več rezanih sintetičnih vlaken, nepripravljena za prodajo na drobno

5509 [.1 +.2 +.3 +.4]

kg

T

 

17.10.52.50

Preja iz rezanih poliestrskih vlaken (razen sukanca za šivanje) v mešanici z umetnimi vlakni, n.p.d.

5509.51

kg

T

 

17.10.52.70

Preja iz rezanih sintetičnih vlaken (razen sukanca za šivanje), v mešanici z bombažem, n.p.d.

5509 [.53 +.62 +.92]

kg

T

 

17.10.52.90

Druga preja (razen sukanca za šivanje) iz rezanih sintetičnih vlaken, drugje neomenjeno, n.p.d.

5509 [.59 +.69 +.99]

kg

T

 

17.10.53.30

z

Preja, ki vsebuje po masi manj kot 85 % rezanih sintetičnih vlaken v mešanici z mikano volno ali fino živalsko dlako, nepripravljena za prodajo na drobno

5509 [.52 +.61 +.91]a

kg

T

 

17.10.53.50

z

Preja, ki vsebuje po masi manj kot 85 % rezanih sintetičnih vlaken v mešanici s česano volno ali fino živalsko dlako, nepripravljena za prodajo na drobno

5509 [.52 +.61 +.91]b

kg

T

 

17.10.54.00

Preja iz umetnih rezanih vlaken, nepripravljena za prodajo na drobno

5510

kg

T

 

17.10.55.13

Sukanec za šivanje iz umetnih ali sintetičnih filamentov, nepripravljen za prodajo na drobno

5401 [.10.1 +.20.10]

kg

T

 

17.10.55.15

Sukanec za šivanje iz umetnih ali sintetičnih filamentov, pripravljen za prodajo na drobno

5401 [.10.90 +.20.90]

kg

T

 

17.10.55.30

Preja iz umetnih ali sintetičnih filamentov, pripravljena za prodajo na drobno (razen sukanca za šivanje)

5406

kg

T

 

17.10.55.53

Sukanec za šivanje iz umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, nepripravljen za prodajo na drobno

5508 [.10.10 +.20.10]

kg

T

 

17.10.55.55

Sukanec za šivanje iz umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, pripravljen za prodajo na drobno

5508 [.10.90 +.20.90]

kg

T

 

17.10.55.70

Preja iz umetnih ali sintetičnih rezanih vlaken, pripravljena za prodajo na drobno (razen sukanca za šivanje)

5511

kg

T

 

NACE 17.20: Tkanje tekstilij

17.20.10.10

Tkanine iz svile ali svilenih odpadkov

5007

m2

S

 

17.20.10.20

Tkanine iz mikane volne ali mikane fine živalske dlake

5111

m2

T

 

17.20.10.30

Tkanine iz česane volne ali česane fine živalske dlake; tkanine iz grobe živalske dlake

5112 + 5113

m2

T

 

17.20.10.40

Lanene tkanine, ki vsebujejo po masi ≥ 85 % lanu

5309.1

m2

T

 

17.20.10.70

Tkanine iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken (razen lanu, prave konoplje, ramije)

5310

m2

T

 

17.20.10.80

Lanene tkanine, ki vsebujejo po masi < 85 % lanu

5309.2

m2

T

 

17.20.10.90

Tkanine iz prave konoplje, ramije ali drugih rastlinskih tekstilnih vlaken (razen lanu, jute, drugih tekstilnih ličnatih vlaken), papirne preje

5311

m2

T

 

17.20.20.14

z

Bombažne tkanine, razen iz prej različnih barv, mase do vključno 200 g/m2, za oblačila

5208 [.1 +.2 +.3 +.5]a + 5210 [.1 +.2 +.3 +.5]a + 5212.1a – 5208 [.11.10 +.21.10]a – 5212.14a

m2

T

 

17.20.20.17

z

Bombažne tkanine, razen iz prej različnih barv, mase do vključno 200 g/m2, za gospodinjsko perilo ali pohištvo

5208 [.1 +.2 +.3 +.5]b + 5210 [.1 +.2 +.3 +.5]b + 5212.1b – 5208 [.11.10 +.21.10]b – 5212.14b

m2

T

 

17.20.20.19

z

Bombažne tkanine, razen iz prej različnih barv, mase ≤ 200 g/m2, za tehnično ali industrijsko rabo (razen gaze, medicinske gaze)

5208 [.1 +.2 +.3 +.5]c + 5210 [.1 +.2 +.3 +.5]c + 5212.1c – 5208 [.11.10 +.21.10]c – 5212.14c

m2

T

 

17.20.20.20

Bombažne tkanine, mase ≤ 100 g/m2, za medicinske gaze, povoje in obveze

5208 [.11.10 +.21.10]

m2

S

 

17.20.20.31

z

Bombažne tkanine iz prej različnih barv, mase ≤ 200 g/m2, za srajce in bluze

5208.4a + 5210.4a + 5212.14a

m2

T

 

17.20.20.42

z

Bombažne tkanine, razen iz prej različnih barv, mase > 200 g/m2, za oblačila

5209 [.1 +.2 +.3 +.5]a + 5211 [.1 +.20 +.3 +.5]a + 5212 [.21 +.22 +.23 +.25]a

m2

T

 

17.20.20.44

z

Bombažne tkanine, razen iz prej različnih barv, mase več kot 200 g/m2, za gospodinjsko perilo ali pohištvo

5209 [.1 +.2 +.3 +.5]b + 5211 [.1 +.20 +.3 +.5]b + 5212 [.21 +.22 +.23 +.25]b

m2

T

 

17.20.20.49

z

Bombažne tkanine, razen iz prej različnih barv, mase > 200 g/m2, za tehnično ali industrijsko rabo

5209 [.1 +.2 +.3 +.5]c + 5211 [.1 +.20 +.3 +.5]c + 5212 [.21 +.22 +.23 +.25]c

m2

T

 

17.20.20.60

Bombažne tkanine, jeans (denim), mase > 200 g/m2

5209.42 + 5211.42

m2

S

 

17.20.20.72

z

Bombažne tkanine, iz prej različnih barv, za druga oblačila

5208.4b + 5209 [.41 +.43 +.49]a + 5210.4b + 5211 [.41 +.43 +.49]a + 5212.14b + 5212.24a

m2

T

 

17.20.20.74

z

Bombažne tkanine iz prej različnih barv, za gospodinjsko perilo ali pohištvo

5208.4c + 5209 [.41 +.43 +.49]b + 5210.4c + 5211 [.41 +.43 +.49]b + 5212.14c + 5212.24b

m2

T

 

17.20.20.79

z

Bombažne tkanine, iz prej različnih barv, za tehnično ali industrijsko rabo

5208.4d + 5209 [.41 +.43 +.49]c + 5210.4d + 5211 [.41 +.43 +.49]c + 5212.14d + 5212.24c

m2

T

 

17.20.31.30

Tkanine iz umetnih ali sintetičnih filamentnih prej, iz velike trdnosti (iz najlona ali drugih poliamidov, poliestra ali viskoznega rajona), trakov ali podobnega

5407 [.10 +.20 +.30] + 5408.10

m2

S

 

17.20.31.50

Tkanine iz preje iz sintetičnih filamentov (razen tkanin, dobljenih iz preje visoke trdnosti ali trakov in podobno)

5407 [.4 +.5 +.6 +.7 +.8 +.9]

m2

T

 

17.20.31.70

Tkanine iz preje iz umetnih filamentov (razen tistih iz preje visoke trdnosti)

5408 [.2 +.3]

m2

T

 

17.20.32.10

Tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali več rezanih sintetičnih vlaken

5512

m2

T

 

17.20.32.20

Tkanine iz rezanih sintetičnih vlaken, ki vsebujejo po masi manj kot 85 % teh vlaken, v mešanici pretežno ali samo z bombažem (razen tkanin iz prej različnih barv)

5513 [.1 +.2 +.4] + 5514 [.1 +.2 +.4]

m2

T

 

17.20.32.30

Tkanine iz rezanih sintetičnih vlaken, ki vsebujejo po masi manj kot 85 % teh vlaken, v mešanici pretežno ali samo z bombažem, iz prej različnih barv

5513.3 + 5514.30

m2

T

 

17.20.32.40

Tkanine iz rezanih sintetičnih vlaken v mešanici pretežno ali samo z mikano volno ali fino živalsko dlako

5515 [.13.1 +.22.1]

m2

T

 

17.20.32.50

Tkanine iz rezanih sintetičnih vlaken v mešanici pretežno ali samo s česano volno ali fino živalsko dlako

5515 [.13.9 +.22.9]

m2

T

 

17.20.32.90

Druge tkanine iz rezanih sintetičnih vlaken v mešanici, brez volne, fine živalske dlake ali bombaža

5515 [.11 +.12 +.19 +.21 +.29 +.91 +.99]

m2

T

 

17.20.33.30

Tkanine iz rezanih umetnih vlaken, razen iz prej različnih barv

5516 [.11 +.12 +.14 +.21 +.22 +.24 +.31 +.32 +.34 +.41 +.42 +.44 +.91 +.92 +.94]

m2

T

 

17.20.33.50

Tkanine iz umetnih rezanih vlaken, iz prej različnih barv

5516 [.13 +.23 +.33 +.43 +.93]

m2

S

 

17.20.40.10

Tkanine z zankasto oz. lasasto površino, tkanine iz ženiljske preje (razen frotirnih tkanin za brisače in podobnih bombažnih frotirnih tkanin, taftanih tekstilnih tkanin, ozkih tkanin)

5801

m2

S

 

17.20.40.33

Frotirne tkanine za brisače in podobne bombažne frotirne tkanine

5802.1

m2

T

 

17.20.40.35

Frotirne tkanine za brisače in podobne zankaste frotirne tkanine (razen bombažnih)

5802.20

m2

T

 

17.20.40.50

Taftane tekstilne tkanine (razen taftanih preprog in drugih tekstilnih talnih oblog)

5802.30

m2

S

 

17.20.40.70

Gaza tkanine (razen medicinske gaze, ozkih tkanin)

5803

m2

S

 

17.20.40.90

Tkanine iz steklenih vlaken (tudi ozke tkanine)

7019 [.40 +.5]

kg

S

 

NACE 17.30: Dodelava tekstilij

17.30.10.10

Barvanje vlaken

I

 

17.30.10.21

Barvanje svilene preje

I

 

17.30.10.22

Barvanje volnene preje, preje iz finih ali grobih živalskih dlak in konjske žime

I

 

17.30.10.23

Barvanje bombažne preje (razen sukanca za šivanje)

I

 

17.30.10.24

Barvanje lanenih, jutnih in drugih ličnatih vlaken, rastlinskih tekstilnih vlaken, papirne preje

I

 

17.30.10.25

Barvanje sukanca iz sintetičnih filamentov (razen sukanca za šivanje)

I

 

17.30.10.26

Barvanje sukanca iz umetnih filamentov (razen sukanca za šivanje)

I

 

17.30.10.27

Barvanje preje iz sintetičnih rezanih vlaken (razen sukanca za šivanje)

I

 

17.30.10.28

Barvanje preje iz umetnih rezanih vlaken (razen sukanca za šivanje)

I

 

17.30.21.10

Beljenje tkanin iz svile

I

 

17.30.21.20

Beljenje volnenih tkanin, finih ali grobih živalskih dlak ali konjske žime

I

 

17.30.21.30

Beljenje bombažnih tkanin, ki vsebujejo ≥ 85 mas. % bombaža

I

 

17.30.21.40

Beljenje tkanin iz lanu, jute ali drugih rastlinskih ličnatih vlaken, rastlinskih tekstilnih vlaken in papirne preje

I

 

17.30.21.50

Beljenje tkanin iz sintetičnih filamentov ali sintetičnih vlaken

I

 

17.30.21.60

Beljenje tkanin iz preje iz umetnih filamentov ali umetnih vlaken

I

 

17.30.21.70

Beljenje tkanin z zankasto ali lasasto površino in tkanin iz ženiljske preje (razen frotirnih tkanin za brisače in podobnih bombažnih frotirnih tkanin, ozkih tkanin)

I

 

17.30.21.80

Beljenje frotirnih tkanin za brisače in podobnih frotirnih tkanin (razen taftanih tekstilnih tkanin)

I

 

17.30.21.90

Beljenje pletenih ali kvačkanih materialov

I

 

17.30.22.10

Barvanje tkanin iz svile ali svilenih ostankov

I

 

17.30.22.20

Barvanje tkanin iz volne, iz fine ali grobe živalske dlake

I

 

17.30.22.30

Barvanje bombažnih tkanin iz ≥ 85 mas. % bombaža

I

 

17.30.22.40

Barvanje tkanin iz lanu, jute ali drugih rastlinskih ličnatih vlaken, rastlinskih tekstilnih vlaken in papirne preje

I

 

17.30.22.50

Barvanje tkanin iz sintetičnih filamentov ali sintetičnih vlaken

I

 

17.30.22.60

Barvanje tkanin iz preje umetnih filamentov ali umetnih vlaken

I

 

17.30.22.70

Barvanje tkanin z zankasto ali lasasto površino in tkanin iz ženiljske preje (razen frotirnih tkanin za brisače in podobnih bombažnih frotirnih tkanin, ozkih tkanin)

I

 

17.30.22.80

Barvanje frotirnih tkanin za brisače in podobnih frotirnih tkanin (razen taftanih tekstilnih tkanin)

I

 

17.30.22.90

Barvanje pletenih ali kvačkanih materialov in netkanih tekstilij

I

 

17.30.30.10

Tiskanje svilenih tkanin

I

 

17.30.30.20

Tiskanje tkanin iz volne, iz fine ali grobe živalske dlake ali iz konjske žime

I

 

17.30.30.30

Tiskanje bombažnih tkanin iz ≥ 85 mas. % bombaža

I

 

17.30.30.40

Tiskanje tkanin iz lanu, jute ali drugih rastlinskih ličnatih vlaken, rastlinskih tekstilnih vlaken in papirne preje

I

 

17.30.30.50

Tiskanje tkanin iz sintetičnih filamentov ali sintetičnih vlaken

I

 

17.30.30.60

Tiskanje tkanin iz preje iz umetnih filamentov ali umetnih vlaken

I

 

17.30.30.70

Tiskanje tkanin z zankasto ali lasasto površino in tkanin iz ženiljske preje (razen frotirnih tkanin za brisače in podobnih bombažnih frotirnih tkanin, ozkih tkanin)

I

 

17.30.30.80

Tiskanje frotirnih tkanin za brisače in podobnih frotirnih tkanin (razen taftanih tekstilnih tkanin)

I

 

17.30.30.90

Tiskanje pletenih ali kvačkanih materialov in netkanih materialov

I

 

17.30.40.10

Druga končna obdelava tkanin iz svile (razen beljenja, barvanja, tiskanja)

I

 

17.30.40.20

Druga končna obdelava tkanin iz volne, fine ali grobe živalske dlake ali iz konjske žime (razen beljenja, barvanja, tiskanja)

I

 

17.30.40.30

Druga končna obdelava bombažnih tkanin iz ≥ 85 mas. % bombaža (razen beljenja, barvanja, tiskanja)

I

 

17.30.40.40

Druga končna obdelava tkanin iz lanu, jute, drugih rastlinskih ličnatih vlaken, rastlinskih tekstilnih vlaken in papirne preje (razen beljenja, barvanja, tiskanja)

I

 

17.30.40.50

Druga končna obdelava tkanin iz sintetičnih filamentov ali iz sintetičnih vlaken (razen beljenja, barvanja, tiskanja)

I

 

17.30.40.60

Druga končna obdelava tkanin iz preje iz umetnih filamentov ali umetnih vlaken (razen beljenja, barvanja, tiskanja)

I

 

17.30.40.70

Druga končna obdelava (razen beljenja, barvanja, tiskanja) tkanin z zankasto ali lasasto površino in tkanin iz ženiljske preje (razen frotirnih tkanin za brisače in podobnih bombažnih frotirnih tkanin, ozkih tkanin)

I

 

17.30.40.80

Druga končna obdelava (razen beljenja, barvanja, tiskanja) frotirnih tkanin za brisače in podobnih frotirnih tkanin (razen taftanih tekstilnih tkanin)

I

 

17.30.40.90

Druga končna obdelava pletenih ali kvačkanih materialov in netkanih materialov (razen beljenja, barvanja, tiskanja)

I

 

17.30.40.95

Končna obdelava oblačil

I

 

NACE 17.40: Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil

17.40.11.30

Odeje iz volne ali fine živalske dlake (razen električnih odej)

6301.20

p/st

S

 

17.40.11.50

Odeje iz sintetičnih vlaken (razen električnih odej)

6301.40

p/st

S

 

17.40.11.90

Odeje iz drugih tekstilnih materialov (razen električnih odej)

6301 [.30 +.90]

p/st

S

 

17.40.12.30

Posteljno perilo, pleteno ali kvačkano

6302.10

kg

S

 

17.40.12.53

Drugo posteljno perilo iz bombaža (razen pletenega ali kvačkanega)

6302 [.21 +.31]

kg

S

 

17.40.12.55

Drugo posteljno perilo iz lanu ali ramije (razen pletenega ali kvačkanega)

6302 [.29.10 +.39.20]

kg

S

 

17.40.12.59

Drugo posteljno perilo, tkano (razen iz bombaža, lanu ali ramije)

6302 [.22.90 +.29.90 +.32.90 +.39.90]

kg

S

 

17.40.12.70

Drugo posteljno perilo iz umetnih ali sintetičnih vlaken (razen pletenega ali kvačkanega), netkano

6302 [.22.10 +.32.10]

kg

S

 

17.40.13.30

Namizno perilo, pleteno ali kvačkano

6302.40

kg

S

 

17.40.13.53

Namizno perilo iz bombaža (razen pletenega ali kvačkanega)

6302.51

kg

S

 

17.40.13.55

Namizno perilo iz lanu (razen pletenega ali kvačkanega)

6302.59.10

kg

S

 

17.40.13.59

Namizno perilo iz drugih tekstilnih materialov (razen iz bombaža, lanu)

6302 [.53.90 +.59.90]

kg

S

 

17.40.13.70

Namizno perilo iz umetnih ali sintetičnih vlaken, netkano

6302.53.10

kg

S

 

17.40.14.30

Kopalniško in kuhinjsko perilo, iz frotirja ali podobnih tkanin

6302.60

kg

S

 

17.40.14.50

Kopalniško in kuhinjsko perilo, iz drugih tkanin (razen frotirja podobnih tkanin)

6302 [.91 +.93.90 +.99]

kg

S

 

17.40.14.70

Kopalniško in kuhinjsko perilo, iz umetnih ali sintetičnih vlaken, netkano

6302.93.10

kg

S

 

17.40.15.30

Zavese in zastirala, iz pletenih ali kvačkanih materialov

6303.1

m2

S

 

17.40.15.50

Zavese in zastirala, tkana

6303 [.91 +.92.90 +.99.90]

m2

S

 

17.40.15.70

Zavese in zastirala, netkana

6303 [.92.10 +.99.10]

m2

S

 

17.40.16.30

Ročno tkane tapiserije, gobelini itd.

5805

S

 

17.40.16.53

Posteljna pregrinjala (razen pernic)

6304.1

p/st

S

 

17.40.16.59

Drugi tekstilni izdelki za notranjo opremo, prevleke za pohištvo in blazine ter prevleke za avtomobilske sedeže

6304.9

S

 

17.40.16.70

Kompleti tkanin in preje za izdelavo preprog, tapiserij, vezenih namiznih prtov ali podobnih tekstilnih izdelkov, pripravljeni za prodajo na drobno

6308

S

 

17.40.21.30

Vreče in vrečke za pakiranje blaga, iz bombaža

6305.20

kg

S

 

17.40.21.50

Vreče in vrečke za pakiranje blaga, iz pletenih ali kvačkanih polietilenskih ali polipropilenskih trakov

6305 [.32.11 +.33.10]

kg

S

 

17.40.21.73

Vreče in vrečke za pakiranje blaga, iz polietilenskih ali polipropilenskih trakov, mase ≤ 120 g/m2 (razen pletenih ali kvačkanih)

6305 [.32.81 +.33.91]

kg

S

 

17.40.21.75

Vreče in vrečke za pakiranje blaga, iz polietilenskih ali polipropilenskih trakov, mase > 120 g/m2 (razen pletenih ali kvačkanih)

6305 [.32.89 +.33.99]

kg

S

 

17.40.21.90

Vreče in vrečke za pakiranje blaga (razen bombažnih, iz polietilenskih ali polipropilenskih trakov)

6305 [.10 +.32.90 +.39 +.90]

kg

S

 

17.40.22.10

Ponjave, platnene strehe in zunanje platnene navojnice (razen platnenih streh za avtodome)

6306.1

kg

S

 

17.40.22.30

Šotori (tudi platnene strehe za avtodome)

6306.2

kg

S

 

17.40.22.50

Jadra

6306.30

kg

S

 

17.40.22.70

Napihljive blazine in drugi platneni izdelki za taborjenje (razen platnenih streh za avtodome, šotorov, spalnih vreč)

6306 [.40 +.9]

kg

S

 

17.40.23.00

Padala, tudi jadralna padala, njihovi deli in pribor

8804

kg

S

 

17.40.24.30

Spalne vreče

9404.30

p/st

S

 

17.40.24.93

Posteljnina, polnjena s perjem ali puhom (razen žimnic, spalnih vreč)

9404.90.10

p/st

@

S

 

17.40.24.99

Posteljnina, polnjena z drugimi polnili, (razen žimnic, spalnih vreč)

9404.90.90

p/st

@

S

 

17.40.25.53

Razne krpe za tla, posodo, prah in podobne krpe za čiščenje, netkane

6307.10.30

kg

S

 

17.40.25.57

Razne krpe za tla, posodo, prah in podobne krpe za čiščenje (razen pletenih, kvačkanih ali netkanih)

6307.10.90

kg

S

 

17.40.25.90

Razne krpe za tla, posodo, prah in podobne krpe za čiščenje, pletene ali kvačkane; rešilni jopiči, rešilni pasovi, zaščitne maske in drugi gotovi tekstilni izdelki razen oblačil

6307 [.10.10 +.20 +.90]

kg

S

 

17.40.90.00

Popravila ponjav, jader, platnene opreme za taborjenje in drugih gotovih tekstilnih izdelkov

I

 

NACE 17.51: Proizvodnja preprog in talnih oblog

17.51.11.00

Preproge in druge tekstilne talne obloge, vozlane

5701

m2

S

 

17.51.12.00

Preproge in druge tekstilne talne obloge, tkane (razen taftanih),

5702

m2

S

 

17.51.13.00

Preproge in druge tekstilne talne obloge, taftane

5703

m2

S

 

17.51.14.30

Preproge in druge tekstilne talne obloge, iz klobučevine (razen taftanih ali flokiranih)

5704

m2

S

 

17.51.14.90

Druge preproge in druge tekstilne talne obloge (razen vozlanih, tkanih, taftanih, iz klobučevine)

5705

m2

S

 

NACE 17.52: Proizvodnja vrvi, vrvic in mrež

17.52.11.33

Vrvi iz sisala titra > 100 000 deciteksov, iz jute, manile ali drugih ličnatih vlaken (razen vrvi za povezovanje ali strojno pakiranje)

5607 [.29.10 +.90.20]

kg

S

 

17.52.11.35

Vrvi iz sisala in podobnih vlaken, titra ≤ 100 000 deciteksov (razen vrvi za povezovanje ali strojno pakiranje)

5607.29.90

kg

S

 

17.52.11.53

Vrvi iz sisala za povezovanje ali strojno pakiranje (v kmetijstvu)

5607.21

kg

S

 

17.52.11.55

Vrvi iz polietilena ali polipropilena za povezovanje ali strojno pakiranje (v kmetijstvu)

5607.41

kg

S

 

17.52.11.60

Vrvi iz polietilena, polipropilena, najlona ali drugih sintetičnih vlaken titra > 50 000 deciteksov (razen vrvi za povezovanje ali strojno pakiranje)

5607 [.49.1 +.50(.1 +.90)]

kg

S

 

17.52.11.70

Vrvice iz polietilena, polipropilena, najlona ali drugih poliamidov ali poliestrov, titra ≤ 50 000 deciteksov (5 g/m) (razen vrvi za povezovanje ali strojno pakiranje)

5607 [.49.90 +.50.30]

kg

S

 

17.52.11.90

Druge vrvi in vrvice

5607.90.90

kg

S

 

17.52.12.33

Zgotovljene ribiške mreže iz vrvi in vrvic, iz umetnih ali sintetičnih vlaken

5608.11 (.11 +.91)

kg

S

 

17.52.12.35

Zgotovljene ribiške mreže, iz umetne ali sintetične preje

5608.11 (.19 +.99)

kg

S

 

17.52.12.53

Druge mreže iz najlonskih ali drugih poliamidnih vrvic (razen mrežastih izdelkov v metraži, mrežic za lase, mrež za šport in ribolov)

5608.19.11

kg

S

 

17.52.12.55

Druge mreže iz najlonskih ali drugih poliamidnih materialov (razen mrežastih izdelkov v metraži, mrežic za lase, mrež za šport in ribolov ter mrež iz vrvi)

5608.19.19

kg

S

 

17.52.12.59

Vozlani mrežasti izdelki iz drugih tekstilnih materialov (razen ribiških mrež, drugih mrež iz najlona ali drugih poliamidov)

5608 [.19(.30 +.90) +.90]

kg

S

 

17.52.12.80

Izdelki iz vrvi, vrvic, trakov, preje, d.n.

5609

kg

S

 

17.52.90.00

Popravila mrež in izdelkov iz vrvi

I

 

NACE 17.53: Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil

17.53.10.10

Netkan tekstil, z maso ≤ 25 g/m2 (razen impregniran, prekrit ali prevlečen)

5603 [.11.90 +.91.90]

kg

S

 

17.53.10.20

Netkan tekstil, z maso > 25 vendar ≤ 70 g/m2 (razen impregniran, prekrit ali prevlečen)

5603 [.12.90 +.92.90]

kg

S

 

17.53.10.30

Netkan tekstil, z maso > 70 vendar ≤ 150 g/m2 (razen impregniran, prekrit ali prevlečen)

5603 [.13.90 +.93.90]

kg

S

 

17.53.10.50

Netkan tekstil, z maso > 150 g/m2 (razen impregniran, prekrit ali prevlečen)

5603 [.14.90 +.94.90]

kg

S

 

17.53.10.70

Netkan tekstil, impregniran, prekrit ali prevlečen

5603 [.11.10 +.12.10 +.13.10 +.14.10 +.91.10 +.92.10 +.93.10 +.94.10]

kg

S

 

NACE 17.54: Proizvodnja drugih tekstilij, d.n.

17.54.11.30

Ozke tkanine, trakovi, širine ≤ 30 cm (razen etiket, značk in podobnih izdelkov)

5806

S

 

17.54.11.50

Etikete, značke in podobni izdelki iz tekstilnih materialov (razen vezenih)

5807

S

 

17.54.11.70

Pletenice v metraži, okrasna pozameneterija (razen pletenih ali kvačkanih)

5808

S

 

17.54.12.30

Til in drug mrežast material (razen tkanega, pletenega ali kvačkanega)

5804.10

S

 

17.54.12.50

Strojno izdelane čipke v metraži, trakovih ali motivih

5804.2

S

 

17.54.12.70

Ročno izdelane čipke v metraži, trakovih ali motivih

5804.30

S

 

17.54.13.30

Vezenine brez vidne podlage v metraži, trakovih ali motivih

5810.10

S

 

17.54.13.50

Druge bombažne vezenine v metraži, trakovih ali motivih

5810.91

S

 

17.54.13.70

Druge vezenine v metraži, trakovih ali motivih, iz drugih tekstilnih materialov

5810 [.92 +.99]

S

 

17.54.20.00

Klobučevina, tudi impregnirana, prevlečena ali laminirana, ki ni navedena na drugem mestu

5602

kg

S

 

17.54.31.40

Damski vložki in tamponi, serviete in otroške plenice ter podobni sanitarni proizvodi iz vate

5601.10

kg

S

 

17.54.31.60

Vata; drugi proizvodi iz vate

5601 [.2 +.30]

kg

S

 

17.54.32.00

Niti in kord iz gume, prekrit s tekstilnim materialom; tekstilna preja in trakovi, impregnirani, prevlečeni, prekriti ali obloženi z gumo ali plastično maso

5604

kg

S

 

17.54.33.00

Metalizirana preja, trakovi ipd. iz umetnih ali sintetičnih materialov, kombiniranih s kovinsko nitjo ipd.

5605

kg

S

 

17.54.34.00

Tkanine iz kovinskih niti ali metalizirane preje

5809

kg

S

 

17.54.35.00

Obvita preja in trakovi in podobne oblike iz umetnih ali sintetičnih tekstilnih materialov, vidne širine ≤ 5 mm, ženiljska preja, efektno zankasta preja

5606

kg

S

 

17.54.36.00

Kord tkanine za avtomobilske plašče, iz najlona, poliestra ali viskoznega rejona, velike trdnosti

5902

m2

S

 

17.54.37.00

Tekstilni materiali, impregnirani, prevlečeni z lepilom, plastičnimi masami, voskom, bitumnom ipd.

5901 + 5903 + 5907

m2

S

 

17.54.38.30

Cevi iz tekstilnih materialov, tudi obložene in armirane, s priborom iz drugega materiala ali brez njega

5909

kg

S

 

17.54.38.50

Stenji iz tekstila, transportni in transmisijski trakovi (tudi ojačani s kovinskim ali drugačnim materialom)

5908 + 5910 + 5911 [.10 +.20 +.40 +.90]

kg

S

 

17.54.38.70

Tkanine in klobučevina za stroje za proizvodnjo papirja ali podobne stroje

5911.3

kg

S

 

17.54.39.00

Prešiti tekstilni izdelki v metraži (razen vezenin)

5811

m2

S

 

NACE 17.60: Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov

17.60.11.30

Pleteni materiali z dolgolasasto površino

6001.10

kg

T

 

17.60.11.50

Pleteni materiali z zankasto površino

6001.2

kg

T

 

17.60.11.70

Pleteni plišasti in žametni materiali (razen z dolgolasasto površino ali z zankasto površino)

6001.9

kg

T

 

17.60.12.00

Drugi pleteni ali kvačkani materiali

6002 + 6003 + 6004 + 6005 + 6006

kg

T

 

NACE 17.71: Proizvodnja nogavic

17.71.10.33

Hlačne nogavice iz sintetičnih vlaken, < 67 deciteksov

6115.21

p/st

S

 

17.71.10.35

Hlačne nogavice iz sintetičnih vlaken, ≥ 67 deciteksov

6115.22

p/st

S

 

17.71.10.37

Hlačne nogavice iz drugih tekstilnih materialov, razen iz sintetičnih vlaken

6115.29

p/st

S

 

17.71.10.50

Ženske dolge nogavice ali dokolenke, iz preje < 67 deciteksov

6115.30

pa

S

 

17.71.10.90

Druge nogavice, tudi kratke nogavice (razen hlačnih nogavic ter ženskih dolgih nogavic ali dokolenk)

6115 [.10 +.9]

pa

S

 

NACE 17.72: Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil

17.72.10.31

Pletene jope, puloverji, trenirke, telovniki, brezrokavniki, iz volne ali fine živalske dlake (razen jop in puloverjev z ≥ 50 mas. % volne in mase ≥ 600 g), za moške in dečke

6110 [.11.30 +.12.10 +.19.10]

p/st

S

 

17.72.10.32

Pletene jope, puloverji, trenirke, telovniki, brezrokavniki, iz volne ali fine živalske dlake (razen jop in puloverjev z ≥ 50 mas. % volne in mase ≥ 600 g), za ženske ali deklice

6110 [.11.90 +.12.90 +.19.90]

p/st

S

 

17.72.10.33

Pletene jope, puloverji ipd. z ≥ 50 mas. % volne in mase ≥ 600 g na izdelek

6110.11.10

p/st

S

 

17.72.10.53

Lahki pleteni puliji, iz bombaža

6110.20.10

p/st

S

 

17.72.10.55

Lahki pleteni puliji, iz umetnih ali sintetičnih vlaken

6110.30.10

p/st

S

 

17.72.10.61

Pletene jope, puloverji, trenirke, telovniki, brezrokavniki, iz bombaža, za moške in dečke

6110.20.91

p/st

S

 

17.72.10.62

Pletene jope, puloverji, trenirke, telovniki, brezrokavniki, iz bombaža, za ženske ali deklice

6110.20.99

p/st

S

 

17.72.10.71

Pletene jope, puloverji, trenirke, telovniki, brezrokavniki, iz umetnih ali sintetičnih vlaken, za moške in dečke

6110.30.91

p/st

S

 

17.72.10.72

Pletene jope, puloverji, trenirke, telovniki, brezrokavniki, iz umetnih ali sintetičnih vlaken, za ženske ali deklice

6110.30.99

p/st

S

 

17.72.10.90

Pletene jope, puloverji, trenirke, telovniki, brezrokavniki, iz drugih tekstilnih materialov

6110.90

p/st

S

 

NACE 18.10: Proizvodnja usnjenih oblačil

18.10.10.00

Oblačila iz usnja ali umetnega usnja (tudi plašči in površniki)

4203.10

p/st

@

S

 

NACE 18.21: Proizvodnja delovnih oblačil

18.21.11.20

Moški ali deški, delovni in poklicni kompleti, iz bombaža ali iz sintetičnih ali umetnih vlaken

6203 [.22.10 +.23.10 +.29.11]

p/st

S

 

18.21.11.30

Moški ali deški, delovni in poklicni suknjiči in blazerji, iz bombaža ali iz sintetičnih ali umetnih vlaken

6203 [.32.10 +.33.10 +.39.11]

p/st

S

 

18.21.12.40

Moške ali deške, delovne in poklicne hlače in dokolenske hlače (pumparice), iz bombaža ali iz sintetičnih ali umetnih vlaken

6203 [.42.11 +.43.11 +.49.11]

p/st

S

 

18.21.12.50

Moške ali deške, delovne in poklicne hlače z naprsnikom in naramnicami, iz bombaža ali iz sintetičnih ali umetnih vlaken

6203 [.42.51 +.43.31 +.49.31]

p/st

S

 

18.21.21.20

Ženski ali dekliški, delovni in poklicni kompleti, iz bombaža ali iz sintetičnih ali umetnih vlaken

6204 [.22.10 +.23.10 +.29.11]

p/st

S

 

18.21.21.30

Ženski ali dekliški, delovni in poklicni jakne in blazerji, iz bombaža ali iz sintetičnih ali umetnih vlaken

6204 [.32.10 +.33.10 +.39.11]

p/st

S

 

18.21.22.40

Ženske ali dekliške, delovne in poklicne hlače in dokolenske hlače (pumparice), iz bombaža ali iz sintetičnih ali umetnih vlaken

6204 [.62.11 +.63.11 +.69.11]

p/st

S

 

18.21.22.50

Ženske ali dekliške, delovne in poklicne hlače z naprsnikom in naramnicami, iz bombaža ali iz sintetičnih ali umetnih vlaken

6204 [.62.51 +.63.31 +.69.31]

p/st

S

 

18.21.30.13

Druga delovna in poklicna oblačila, iz bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken, za moške ali dečke

6211 [.32.10 +.33.10]

p/st

@

S

 

18.21.30.23

Druga delovna in poklicna oblačila, iz bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken, za ženske ali deklice

6211 [.42.10 +.43.10]

p/st

@

S

 

NACE 18.22: Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil

18.22.11.10

Plašči, površniki, ogrinjala in podobni izdelki, iz pletenih ali kvačkanih materialov, za moške ali dečke

6101 [.20.10 +.30.10 +.90.20]

p/st

S

 

18.22.11.20

Anoraki, vetrni jopiči, vetrovke, jope in podobni izdelki, iz pletenih ali kvačkanih materialov (razen suknjičev in blazerjev), za moške ali dečke

6101 [.20.90 +.30.90 +.90.80]

p/st

S

 

18.22.12.30

Suknjiči, iz pletenih ali kvačkanih materialov, za moške ali dečke

6103.3

p/st

S

 

18.22.12.60

Obleke in kompleti, iz pletenih ali kvačkanih materialov, za moške ali dečke

6103 [.10 +.2]

p/st

S

 

18.22.12.70

Hlače, kratke hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami, iz pletenih ali kvačkanih materialov, za moške ali dečke

6103.4

p/st

S

 

18.22.13.10

Plašči, površniki, ogrinjala in podobni izdelki, iz pletenih ali kvačkanih materialov, za ženske ali deklice

6102 [.10.10 +.20.10 +.30.10 +.90.10]

p/st

S

 

18.22.13.20

Anoraki, vetrni jopiči, vetrovke, jope in podobni izdelki, iz pletenih ali kvačkanih materialov (razen jaken in jopičev), za ženske ali deklice

6102 [.10.90 +.20.90 +.30.90 +.90.90]

p/st

S

 

18.22.14.30

Jakne in jopiči, iz pletenih ali kvačkanih materialov, za ženske ali deklice

6104.3

p/st

S

 

18.22.14.60

Kostimi in kompleti, iz pletenih ali kvačkanih materialov, za ženske ali deklice

6104 [.1 +.2]

p/st

S

 

18.22.14.70

Obleke, iz pletenih ali kvačkanih materialov, za ženske ali deklice

6104.4

p/st

S

 

18.22.14.80

Krila in hlačna krila, iz pletenih ali kvačkanih materialov, za ženske ali deklice

6104.5

p/st

S

 

18.22.14.90

Hlače, kratke hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami, iz pletenih ali kvačkanih materialov, za ženske ali deklice

6104.6

p/st

S

 

18.22.21.10

Moški ali deški dežni plašči

6201 [.12.10 +.13.10]

p/st

S

 

18.22.21.20

Moški ali deški plašči, šoferski jopiči, pelerine in podobni izdelki

6201 [.11 +.12.90 +.13.90 +.19]

p/st

S

 

18.22.21.30

Anoraki, smučarske bunde, vetrovke in podobni izdelki (razen: pleteni ali kvačkani, impregnirani, premazani, prevlečeni, prekriti, laminirani ali gumirani suknjiči in blazerji) za moške ali dečke

6201.9

p/st

S

 

18.22.22.10

Moške ali deške obleke (razen pletenih ali kvačkanih)

6203.1

p/st

S

 

18.22.22.20

Moški ali deški kompleti (razen pletenih ali kvačkanih)

6203 [.22.80 +.23.80 +.29(.18 +.30 +.90)]

p/st

S

 

18.22.23.00

Moški ali deški jopiči in blazerji (razen pletenih ali kvačkanih)

6203 [.31 + 32.90 +.33.90 +.39(.19 +.90)]

p/st

S

 

18.22.24.42

Hlače, iz jeansa (razen delovnih), za moške ali dečke

6203.42.31

p/st

S

 

18.22.24.44

Hlače (razen delovnih), iz volnenih tkanin, za moške ali dečke

6203.41 (.10 +.90)

p/st

S

 

18.22.24.45

Hlače (razen delovnih), iz umetnih ali sintetičnih tkanin, za moške ali dečke

6203 [.43.19 +.49.19]

p/st

S

 

18.22.24.48

Moške ali deške hlače in dokolenske hlače (pumparice), iz bombaža (razen iz rebrastega žameta, pletenih ali kvačkanih)

6203.42 (.33 +.35)

p/st

S

 

18.22.24.49

Hlače, (razen delovnih), iz drugih tkanin, za moške ali dečke

6203.49.90

p/st

S

 

18.22.24.55

Hlače z oprsnikom in naramnicami (razen delovnih ali iz pletenih materialov), za moške ali dečke

6203 [.41.30 +.42.59 +.43.39 +.49.39]

p/st

S

 

18.22.24.60

Moške ali deške kratke hlače, iz bombaža ali iz sintetičnih ali umetnih vlaken (razen pletenih ali kvačkanih)

6203 [.42.90 +.43.90 +.49.50]

p/st

S

 

18.22.31.10

Ženski ali dekliški dežni plašči

6202 [.12.10 +.13.10]

p/st

S

 

18.22.31.20

Ženski ali dekliški plašči in drugi podobni izdelki

6202 [.11 +.12.90 +.13.90 +.19]

p/st

S

 

18.22.31.30

Ženski ali dekliški vetrovke s kapuco tipa anorak, smučarske bunde, vetrovke in podobni izdelki (razen: pleteni ali kvačkani, impregnirani, premazani, prevlečeni, prekriti, laminirani ali gumirani suknjiči in blazerji)

6202.9

p/st

S

 

18.22.32.10

Ženski ali dekliški kostimi (razen pletenih ali kvačkanih)

6204.1

p/st

S

 

18.22.32.20

Ženski ali dekliški kompleti (razen pletenih ali kvačkanih)

6204 [.21 +.22.80 +.23.80 +.29(.18 +.90)]

p/st

S

 

18.22.33.30

Ženski ali dekliški jakne in blazerji (razen pletenih ali kvačkanih)

6204 [.31 +.32.90 +.33.90 +.39(.19 +.90)]

p/st

S

 

18.22.34.70

Ženske ali dekliške obleke (razen pletenih ali kvačkanih)

6204.4

p/st

S

 

18.22.34.80

Ženska ali dekliška krila in hlačna krila (razen pletenih ali kvačkanih)

6204.5

p/st

S

 

18.22.35.42

Hlače, iz jeansa (razen delovnih), za ženske ali deklice

6204.62.31

p/st

S

 

18.22.35.48

Ženske ali dekliške hlače in dokolenske hlače (pumparice), iz bombaža (razen iz rebrastega žameta, delovnih in poklicnih)

6204.62 (.33 +.39)

p/st

S

 

18.22.35.49

Hlače in dokolenke hlače (pumparice) iz volne ali fine živalske dlake ali umetnih ali sintetičnih vlaken (razen: pletene ali kvačkane in delovne in poklicne) za ženske in deklice

6204 [.61.10 +.63.18 +.69.18]

p/st

S

 

18.22.35.51

Hlače z oprsnikom in naramnicami, iz bombažnih tkanin (razen delovnih), za ženske ali deklice

6204.62.59

p/st

S

 

18.22.35.61

Kratke hlače, iz bombažnih tkanin, za ženske ali deklice

6204.62.90

p/st

S

 

18.22.35.63

Ženske ali dekliške hlače z naprsnikom in naramnicami, iz tekstilnih materialov (razen iz bombaža, pletenih ali kvačkanih, delovnih in poklicnih) in ženske ali dekliške kratke hlače, iz volne ali fine živalske dlake (razen pletenih ali kvačkanih)

6204 [.61.85 +.63.39 +.69.39]

p/st

S

 

18.22.35.65

Kratke hlače, iz umetnih ali sintetičnih tkanin, za ženske ali deklice

6204 [.63.90 +.69.50]

p/st

S

 

18.22.35.69

Hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami, iz drugih tkanin, za ženske ali deklice

6204.69.90

p/st

S

 

NACE 18.23: Proizvodnja spodnjega perila

18.23.11.10

Srajce, iz pletenih materialov, za moške ali dečke

6105

p/st

S

 

18.23.12.20

Spodnje hlače, iz pletenih materialov, za moške ali dečke

6107.1

p/st

S

 

18.23.12.30

Spalne srajce in pižame, iz pletenih materialov, za moške ali dečke

6107.2

p/st

S

 

18.23.12.40

Domače halje, kopalni plašči in podobni izdelki, iz pletenih materialov, za moške ali dečke

6107.9

p/st

S

 

18.23.13.10

Bluze, srajce in srajčne bluze, iz pletenih materialov, za ženske ali deklice

6106

p/st

S

 

18.23.14.20

Spodnje hlače, iz pletenih materialov, za ženske ali deklice

6108.2

p/st

S

 

18.23.14.30

Spalne srajce in pižame, iz pletenih materialov, za ženske ali deklice

6108.3

p/st

S

 

18.23.14.40

Negližeji, kopalni plašči, jutranje halje in podobni izdelki, iz pletenih materialov, za ženske ali deklice

6108.9

p/st

S

 

18.23.14.50

Kombineže in spodnja krila, iz pletenih materialov, za ženske ali deklice

6108.1

p/st

S

 

18.23.21.00

Moške ali deške srajce (razen pletenih ali kvačkanih)

6205

p/st

S

 

18.23.22.20

Moške ali deške spodnjice in spodnjice brez hlačnic (razen pletenih ali kvačkanih)

6207.1

p/st

S

 

18.23.22.30

Moške ali deške spalne srajce in pižame (razen pletenih ali kvačkanih)

6207.2

p/st

S

 

18.23.22.40

Moški ali deški spodnje majice in druge majice, kopalni plašči, jutranje halje in podobni izdelki (razen pletenih ali kvačkanih)

6207.9

p/st

@

S

 

18.23.23.00

Ženske ali dekliške bluze, srajce in srajčne bluze (razen pletenih ali kvačkanih)

6206

p/st

S

 

18.23.24.30

Ženske ali dekliške spalne srajce in pižame (razen pletenih ali kvačkanih)

6208.2

p/st

S

 

18.23.24.50

Ženski ali dekliški kombineže in spodnja krila (razen pletenih ali kvačkanih)

6208.1

p/st

S

 

18.23.24.60

Ženski ali dekliški spodnje majice in druge majice, spodnjice brez hlačnic, spodnje hlačke, negližeji, kopalni plašči, jutranje halje, domači plašči in podobni izdelki iz bombaža (razen pletenih ali kvačkanih)

6208.91

p/st

@

S

 

18.23.24.80

Negližeji, kopalni plašči, jutranje halje, spodnje majice brez rokavov in druge majice, spodnje hlače, iz sintetičnih in umetnih tkanin, za ženske ali deklice

6208.92

p/st

@

S

 

18.23.24.89

Negližeji, kopalni plašči, jutranje halje, spodnje majice brez rokavov in druge majice, spodnje hlače in podobni izdelki, iz drugih tkanin, za ženske ali deklice

6208.99

p/st

@

S

 

18.23.25.30

Modrčki

6212.10

p/st

S

 

18.23.25.50

Stezniki, elastične hlačke, pasovi za nogavice

6212 [.20 +.30]

p/st

S

 

18.23.25.70

Naramnice, podveze in podobni izdelki ter njihovi deli

6212.90

S

 

18.23.30.00

T-majice, spodnje majice brez rokavov in druge majice, pletene ali kvačkane

6109

p/st

S

 

NACE 18.24: Proizvodnja športnih in drugih oblačil, pokrival ter dodatkov

18.24.11.00

Oblačila in oblačilni dodatki za dojenčke, tudi majice, igralne obleke, spodnjice, pajaci, plenice, rokavice, palčniki in športne rokavice, zunanja oblačila (za otroke višine ≤ 86 cm), iz pletenih materialov

6111

S

 

18.24.12.10

Trenirke, iz pletenih materialov

6112.1

p/st

S

 

18.24.12.30

Smučarske obleke, iz pletenih materialov

6112.20

p/st

@

S

 

18.24.12.40

Kopalke, iz pletenih materialov, za moške ali dečke

6112.3

p/st

S

 

18.24.12.50

Kopalke, iz pletenih materialov, za ženske ali deklice

6112.4

p/st

S

 

18.24.12.90

Druga oblačila iz pletenih materialov

6114

kg

S

 

18.24.13.00

Rokavice, palčniki in rokavice brez prstov, pleteni ali kvačkani

6116

pa

S

 

18.24.14.30

Šali, ogrinjala, pleti, rute, tančice in podobni izdelki, iz pletenih materialov

6117.10

p/st

@

S

 

18.24.14.80

Drugi dodatki za oblačila in njihovi deli, iz pletenih materialov

6117 [.80 +.90]

S

 

18.24.21.00

Oblačila in oblačilni dodatki za dojenčke, tudi majice, igralne obleke, spodnjice, pajaci, plenice, rokavice, palčniki in športne rokavice, zunanja oblačila (za otroke višine ≤ 86 cm), iz tkanin

6209

S

 

18.24.22.10

Druga moška ali deška oblačila, vključno s telovniki in trenirkami (razen smučarskih oblek, pletenih ali kvačkanih)

6211[.32 (.31 +.4 +.90) +.33 (.31 +.4 +.90) +.39]

p/st

@

S

 

18.24.22.20

Druga ženska ali dekliška oblačila, vključno s telovniki in trenirkami (razen smučarskih oblek, pletenih ali kvačkanih)

6211[.41 +.42 (.31 +.4 +.90) +.43 (.31 +.4 +.90) +.49]

p/st

@

S

 

18.24.22.30

Smučarske obleke, iz tkanin

6211.20

p/st

S

 

18.24.22.40

Kopalke, iz tkanin, za moške ali dečke

6211.11

p/st

S

 

18.24.22.50

Kopalke, iz tkanin, za ženske ali deklice

6211.12

p/st

S

 

18.24.23.10

Robci

6213

p/st

S

 

18.24.23.33

Šali, ogrinjala, rute, naglavne rute, tančice in podobni izdelki (razen izdelkov iz svile ali svilenih odpadkov, pletenih ali kvačkanih)

6214[.20 +.30 +.40 +.90]

p/st

S

 

18.24.23.38

Šali, ogrinjala, pleti, rute, naglavne rute, tančice in podobni izdelki, iz svilenih tkanin

6214.10

p/st

S

 

18.24.23.53

Kravate in metuljčki (razen izdelkov iz svile in svilenih odpadkov, pletenih ali kvačkanih)

6215[.20 +.90]

p/st

S

 

18.24.23.58

Kravate in metuljčki, iz svilenih tkanin

6215.10

p/st

S

 

18.24.23.70

Rokavice, palčniki in rokavice brez prstov, iz tkanin

6216

pa

S

 

18.24.23.93

Drugi dodatki za oblačila iz tkanin

6217.10

S

 

18.24.23.95

Drugi deli oblačil ali dodatkov za oblačila, iz tekstilnih materialov (znojnice, podramniki ipd.)

6217.90

S

 

18.24.31.73

Zaščitne rokavice, palčniki in rokavice brez prstov, iz usnja ali umetnega usnja

4203.29.10

pa

S

 

18.24.31.75

Druge rokavice, palčniki in rokavice brez prstov, iz usnja ali umetnega usnja (razen športnih)

4203.29.9

pa

S

 

18.24.31.80

Pasovi in čezramenski jermeni z žepi za naboje, iz usnja ali umetnega usnja

4203.30

p/st

@

S

 

18.24.31.90

Dodatki za oblačila, iz usnja ali umetnega usnja

4203.40

S

 

18.24.32.10

Oblačila iz pletenih prevlečenih, impregniranih, prekritih, laminiranih, gumiranih tekstilnih materialov

6113

S

 

18.24.32.33

Oblačila, izdelana iz klobučevine (razen klobukov)

6210.10.10

p/st

@

S

 

18.24.32.35

Oblačila, izdelana iz drugega netkanega materiala

6210.10.90

p/st

@

S

 

18.24.32.53

Oblačila iz HS 6201.11 do 19, izdelana iz materialov iz HS 5903, 5906 ali 5907

6210.20

p/st

S

 

18.24.32.55

Oblačila iz HS 6202.11 do 19, izdelana iz materialov iz HS 5903, 5906 ali 5907

6210.30

p/st

S

 

18.24.32.73

Oblačila, izdelana iz materialov iz HS 5903, 5906 ali 5907, za moške ali dečke

6210.40

p/st

@

S

 

18.24.32.75

Oblačila, izdelana iz materialov iz HS 5903, 5906 ali 5907, za ženske ali deklice

6210.50

p/st

@

S

 

18.24.41.30

Tulci, stožci in podobni izdelki, krogi in cilindri, tudi rezani cilindri, iz klobučevine (razen oblikovanih in z obodom)

6501

p/st

S

 

18.24.41.50

Tulci, stožci in podobni izdelki, prepleteni ali izdelani s sestavljanjem trakov iz katerega koli materiala (razen oblikovanih in z obodom, podloženih in okrašenih)

6502

p/st

S

 

18.24.42.30

Klobuki in druga pokrivala, iz klobučevine

6505.90.05 + 6506.99.10

p/st

S

 

18.24.42.50

Klobuki in druga pokrivala, prepletena ali izdelana s sestavljanjem trakov iz katerega koli materiala

6504

p/st

S

 

18.24.42.70

Klobuki in druga pokrivala, pletena, kvačkana ali izdelana iz čipk, tudi mrežice za lase iz katerega koli materiala

6505 [.10 +.90(.10 +.30 +.80)]

p/st

@

S

 

18.24.43.30

Pokrivala iz drugih materialov (razen iz gume, plastičnih mas, in zaščitnih pokrival)

6506.99.90

p/st

S

 

18.24.43.50

Trakovi za notranje obrobljanje, podloge, prevleke, osnove in ogrodja, ščitniki za oči in podbradniki, za pokrivala

6507

S

 

NACE 18.30: Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov

18.30.11.30

Strojena ali obdelana cela kunčja, zajčja ali jančja krzna, nesestavljena,

4302.19(.35 +.75 +.80)

p/st

S

 

18.30.11.50

Strojena ali obdelana krzna ali kože (razen kunčjih, zajčjih ali jančjih)

4302 [.11 +.19 (.10 +.20 +.30 +.4 +.50 +.60 +.70 +.95) +.20 +.30]

S

 

18.30.12.30

Oblačila in dodatki za oblačila, iz krzna (razen klobukov in pokrival)

4303.10

S

 

18.30.12.90

Drugi izdelki iz krzna (razen oblačil, dodatkov, klobukov in pokrival)

4303.90

S

 

18.30.13.00

Umetno krzno in izdelki iz njega

4304

S

 

NACE 19.10: Strojenje in dodelava usnja

19.10.11.00

Semiš usnje

4114.10

m2

@

S

 

19.10.12.00

Lakasto usnje, lakasto plastovito usnje in metalizirano usnje

4114.20

m2

T

 

19.10.21.00

Strojene goveje kože, brez dlake, cele

4104 [.11 (.10 +.51) +.19 (.10 +.51) +.41 (.1 +.51) +.49 (.1 +.51)] + 4107 [.11.1 +.12 (.1 +.91) +.19.10]

kg

T

 

19.10.22.00

Strojene goveje kože, brez dlake, ne cele

4104 [.11.59 +.19.59 +.41.59 +.49.59] + 4107 [.91 +.92.10 +.99.10]

kg

T

 

19.10.23.00

Strojene konjske kože, brez dlake

4104 [.11.90 +.19.90 +.41.90 +.49.90] + 4107 [.11.90 +.12.99 +.19.90 +.92.90 +.99.90]

kg

T

 

19.10.31.30

Ovčje in jančje usnje, samo strojeno (razen semiša)

4105

kg

T

 

19.10.31.50

Ovčje in jančje usnje, pergamentno ali kako drugače dodelano po strojenju (razen semiša, lakastega in metaliziranega usnja)

4112

m2

T

 

19.10.32.30

Kozje in kozličje usnje, samo strojeno, toda naprej neobdelano (razen semiša)

4106.2

kg

T

 

19.10.32.50

Kozje in kozličje usnje, pergamentno ali kako drugače dodelano po strojenju (razen semiša, lakastega in metaliziranega usnja)

4113.10

m2

T

 

19.10.33.30

Svinjsko usnje, samo strojeno, toda naprej neobdelano

4106.3

kg

T

 

19.10.33.50

Svinjsko usnje, dodelano po strojenju (razen lakastega in metaliziranega usnja)

4113.20

m2

T

 

19.10.41.30

Usnje drugih živali, samo strojeno, toda naprej neobdelano

4106 [.40 +.9]

kg

T

 

19.10.41.50

Usnje drugih živali, pergamentno ali kako drugače dodelano po strojenju

4113 [.30 +.90]

m2

T

 

19.10.42.00

Umetno usnje na osnovi naravnega usnja, v ploščah, listih ali trakovih

4115.10

m2

@

T

 

NACE 19.20: Proizvodnja potovalne galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov

19.20.11.00

Sedlarski in jermenarski izdelki za katero koli žival, izdelani iz kakršnega koli materiala (vključno vprežne vrvi za komate, povodci, ščitniki za kolena, nagobčniki, podstavki in blazine za sedla, torbe-bisage, plašči za pse in podobno)

4201

S

 

19.20.12.10

Kovčki, aktovke, šolske torbe in podobni izdelki iz usnja, umetnega usnja, lakastega usnja, plastičnih mas, tekstilnih materialov, aluminija ali drugih materialov

4202.1

p/st

@

S

 

19.20.12.20

Ročne torbice iz usnja, umetnega usnja, lakastega usnja, plastičnih mas, tekstilnih materialov, aluminija ali drugih materialov (tudi torbice brez ročaja)

4202.2

p/st

S

 

19.20.12.30

Denarnice in podobni galanterijski izdelki, ki se običajno nosijo v žepu ali torbici

4202.3

S

 

19.20.12.50

Nahrbtniki, športne torbe, potovalke ipd.

4202.9

S

 

19.20.12.70

Potovalni kompleti za osebno higieno, šivanje, ali čiščenje obutve ali obleke (razen garnitur za manikiranje)

9605

p/st

@

S

 

19.20.13.00

Pasovi za ročne ure (razen kovinskih)

9113.90

p/st

@

S

 

19.20.14.30

Izdelki iz usnja ali umetnega usnja, ki se uporabljajo v strojih ali mehaničnih napravah ali za druge tehnične namene

4205.00.1

kg

S

 

19.20.14.50

Drugi izdelki iz usnja ali umetnega usnja, ki niso navedeni na drugem mestu

4205.00.90

S

 

NACE 19.30: Proizvodnja obutve

19.30.11.00

Nepremočljiva obutev, z zgornjim delom iz gume ali plastične mase (razen s kovinsko kapico)

6401.9

pa

S

 

19.30.12.10

Sandale in natikači s podplati in zgornjim delom iz gume ali plastične mase (tudi sandale z jermeni, flip-flop natikači)

6402 [.20 +.99(.31 +.39)]

pa

S

 

19.30.12.31

Ulična obutev, z zgornjim delom iz gume ali plastične mase

6402 [.91.90 +.99(.10 +.9)]

pa

S

 

19.30.12.37

Copati in druga hišna obutev, s podplati iz gume ali plastične mase in zgornjim delom iz plastične mase (tudi sobni natikači in natikači)

6402.99.50

pa

S

 

19.30.13.51

Moška ulična obutev, z zgornjim delom iz usnja (tudi škornji in čevlji, razen nepremočljive obutve, obutve s kovinsko kapicami)

6403 [.51(.15 +.95) +.59.95 +.91(.16 +.96) +.99.96]

pa

S

 

19.30.13.52

Ženska ulična obutev, z zgornjim delom iz usnja (tudi škornji in čevlji, razen nepremočljive obutve, obutve s kovinsko kapico)

6403 [.51(.19 +.99) +.59.99 +.91(.13 +.18 +.93 +.98) +.99(.93 +.98)]

pa

S

 

19.30.13.53

Otroška ulična obutev, z zgornjim delom iz usnja (tudi škornji in čevlji, razen nepremočljive obutve, obutve s kovinsko kapico)

6403 [.51(.11 +.91) +.59.91 +.91(.11 +.91) +.99.91]

pa

S

 

19.30.13.61

Moške sandale, z zgornjim delom iz usnja (tudi sandale z jermeni, flip-flop natikači)

6403 [.59.35 +.99.36]

pa

S

 

19.30.13.62

Ženske sandale, z zgornjim delom iz usnja (tudi sandale z jermeni, flip-flop natikači)

6403 [.59(.11 +.39) +.99(.11 +.33 +.38)]

pa

S

 

19.30.13.63

Otroške sandale, z zgornjim delom iz usnja (tudi sandale z jermeni, flip-flop natikači)

6403 [.59.31 +.99.31]

pa

S

 

19.30.13.70

Copati in druga hišna obutev, s podplati iz gume, plastične mase ali usnja in z zgornjim delom iz usnja (tudi sobni natikači)

6403 [.59.50 +.99.50]

pa

S

 

19.30.13.80

Obutev s podplatom iz lesa, plute ali drugega materiala in z zgornjim delom iz usnja (razen podplatov iz gume, plastičnih mas ali usnja)

6405.10

pa

S

 

19.30.14.44

Copati in druga hišna obutev (tudi sobni natikači)

6404 [.19.10 +.20.10] + 6405.20.91

pa

S

 

19.30.14.45

Obutev s podplati iz gume, plastične mase ali usnja in zgornjim delom iz tekstilnih materialov (razen copat in druge hišne obutve, športne obutve)

6404 [.19.90 +.20.90]

pa

S

 

19.30.14.48

Obutev s podplati iz lesa ali plute in zgornjim delom iz tekstilnih materialov

6405.20.10

pa

S

 

19.30.14.49

Obutev z zgornjim delom iz tekstilnih materialov (razen tistih s podplati iz lesa, plute, gume, plastične mase ali usnja, copat in druge hišne obutve)

6405.20.99

pa

S

 

19.30.21.10

Smučarski čevlji, čevlji za tek na smučeh in čevlji za smučanje na deski, s podplati in zgornjim delom iz gume ali plastične mase

6402.12

pa

S

 

19.30.21.50

Smučarski čevlji, čevlji za tek na smučeh in čevlji za smučanje na deski, z zgornjim delom iz usnja

6403.12

pa

S

 

19.30.22.40

Športna obutev s podplati iz gume ali plastične mase in z zgornjim delom iz tekstilnih materialov (tudi copati za tenis, košarko, telovadbo in podobno)

6404.11

pa

S

 

19.30.23.10

Športna obutev s podplati in zgornjim delom iz gume ali plastične mase (razen nepremočljive obutve, smučarskih čevljev, čevljev za tek na smučeh in čevljev za smučanje na deski)

6402.19

pa

S

 

19.30.23.50

Športna obutev s podplati iz gume, plastične mase ali usnja in zgornjim delom iz usnja (razen smučarskih čevljev, čevljev za tek na smučeh in čevljev za smučanje na deski)

6403.19

pa

S

 

19.30.31.25

Nepremočljiva obutev s podplati in zgornjim delom iz gume in z zaščitno kovinsko kapico

6401.10.10

pa

S

 

19.30.31.35

Nepremočljiva obutev s podplati iz gume ali plastične mase in zgornjim delom iz plastične mase ter z zaščitno kovinsko kapico

6401.10.90

pa

S

 

19.30.31.40

Obutev s kovinsko kapico, s podplati in zgornjim delom iz gume ali plastike

6402 [.91.10 +.99.05]

pa

S

 

19.30.31.50

Obutev s podplati iz gume, plastične mase ali usnja in zgornjim delom iz usnja ter z zaščitno kovinsko kapico

6403.40

pa

S

 

19.30.32.55

Sandale in natikači s podplati iz usnja in zgornjim delom iz usnjenih trakov, ki gredo čez nart in okrog palca

6403.20

pa

S

 

19.30.32.57

Obutev z leseno osnovo in usnjenim zgornjim delom (tudi cokle) (brez notranjega podplata ali zaščitne kovinske kapice)

6403 [.51.05 +.59.05 +.91.05 +.99.05]

pa

S

 

19.30.32.90

Druga obutev (razen z zgornjim delom iz usnja ali umetnega usnja, z zgornjim delom iz tekstilnih materialov)

6405.90

pa

S

 

19.30.40.65

Zgornji deli obutve, iz usnja (razen opetnikov)

6406.10.1

S

 

19.30.40.69

Zgornji deli obutve iz drugih materialov (razen opetnikov)

6406.10.90

S

 

19.30.40.70

Podplati in pete, iz gume in plastične mase

6406.20

p/st

@

S

 

19.30.40.91

Leseni deli obutve (razen zgornjih delov, opetnikov)

6406.91

S

 

19.30.40.99

Deli obutve (razen zgornjih delov), iz drugih materialov

6406.99

S

 

NACE 20.10: Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa

20.10.10.10

Leseni železniški in tramvajski pragovi, neimpregnirani

4406.10

m3

S

 

20.10.10.32

Les iglavcev, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, debeline > 6 mm, na koncih spojen ali brušen

4407.10.15

m3

S

 

20.10.10.34

Les iglavcev, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, debeline > 6 mm, skobljan (razen na koncih spojenega ali brušenega)

4407.10.3

m3

S

 

20.10.10.35

Drug les smreke (Picea abies Karst.) in jelke (Abies alba Mill.)

4407.10.91

m3

S

 

20.10.10.37

Drug borov les (Pinus sylvestris L.)

4407.10.93

m3

S

 

20.10.10.39

Drug les iglavcev (razen smrekovine, jelovine, borovine) tudi letvice za svinčnike dolžine ≤ 125 cm, debeline < 12,5 mm

4407.10.98

m3

S

 

20.10.10.50

Les listavcev, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, debeline > 6 mm (razen tropskega lesa in hrastovih lamel in parketnih deščic)

4407 [.91(.15 +.39 + .90) +.92 +.93 +.94 +.95 +.99]

m3

@

S

 

20.10.10.71

Tropski les, vzdolžno žagan ali rezan, cepljen ali luščen, debeline > 6 mm, na koncih spojen ali skobljan/brušen

4407.2

m3

@

S

 

20.10.10.77

Bloki, lamele ali parketne deščice iz hrastovega lesa, skobljane, vendar nesestavljene (razen vzdolžno profiliranih)

4407.91.31

m2

S

 

20.10.21.10

Les iglavcev, profiliran vzdolž katerega koli roba ali strani (vključno lamele in frize za parket, nesestavljene)

4409.10

kg

S

 

20.10.21.50

Les listavcev, profiliran vzdolž katerega koli roba ali strani (razen blokov, lamel in parketnih deščic)

4409.2

kg

S

 

20.10.22.00

Lesna volna, lesna moka

4405

kg

S

 

20.10.23.03

Iveri, sekanci iz lesa iglavcev

4401.21

kg

S

 

20.10.23.05

Iveri, sekanci iz lesa listavcev

4401.22

kg

S

 

20.10.31.16

Drogovi, impregnirani

4403.10

m3

S

 

20.10.32.00

Železniški in tramvajski pragovi iz impregniranega lesa

4406.90

m3

S

 

20.10.40.05

Žagovina

4401.30.10

kg

S

 

20.10.40.09

Lesni odpadki in ostanki, tudi stisnjeni v brikete, okrajki in robljenci (razen žagovine)

4401.30.90

kg

S

 

20.10.90.00

Impregnacija in sušenje lesa

I

 

NACE 20.20: Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč

20.20.11.10

Vezane lesene plošče, furnirane plošče in podoben lameliran les, iz bambusa

4412.10

m3

S

 

20.20.11.21

Vezane lesene plošče, ki so sestavljene samo iz furniranih lesenih listov (razen bambusa), katerih posamezna debelina ne presega 6 mm, z najmanj enim zunanjim slojem iz tropskega lesa

4412.31

m3

S

 

20.20.11.24

Vezane lesene plošče, ki so sestavljene samo iz furniranih lesenih listov (razen bambusa), katerih posamezna debelina ne presega 6 mm, z najmanj enim zunanjim slojem iz lesa neiglavcev (razen tropskega lesa)

4412.32

m3

S

 

20.20.11.27

Vezane lesene plošče, ki so sestavljene samo iz furniranih lesenih listov (razen bambusa), katerih posamezna debelina ne presega 6 mm (razen izdelkov z najmanj enim zunanjim slojem iz tropskega lesa ali lesa neiglavcev)

4412.39

m3

S

 

20.20.12.10

Furnirane plošče in podoben lameliran les z blok ploščami, laminiranimi ploščami ali drugimi večplastnimi lesenimi ploščami

4412.94

m3

S

 

20.20.12.20

Furnirane plošče in podoben lameliran les (razen blok plošč, laminiranih plošč ali drugih večplastnih lesenih plošč)

4412.99

m3

S

 

20.20.13.13

Iverne plošče iz lesa

4410.11

m3

S

 

20.20.13.16

Usmerjene pramenske plošče (OSB) iz lesa

4410.12

m3

S

 

20.20.13.19

Oblatne plošče in podobne plošče iz lesa (razen ivernih plošč in usmerjenih pramenskih plošč [OSB])

4410.19

m3

S

 

20.20.13.50

Iverne plošče in podobne plošče iz drugih ligninskih materialov

4410.90

m3

S

 

20.20.14.23

Vlaknene plošče srednje gostote (MDF) iz lesa ali drugih lesnih materialov, aglomerirane ali neaglomerirane s smolami ali drugimi organskimi vezivi, debeline največ 5 mm

4411.12

m2

S

 

20.20.14.26

Vlaknene plošče srednje gostote (MDF) iz lesa ali drugih lesnih materialov, aglomerirane ali neaglomerirane s smolami ali drugimi organskimi vezivi, debeline nad 5 mm, vendar do vključno 9 mm

4411.13

m2

S

 

20.20.14.29

Vlaknene plošče srednje gostote (MDF) iz lesa ali drugih lesnih materialov, aglomerirane ali neaglomerirane s smolami ali drugimi organskimi vezivi, debeline več kot 9 mm

4411.14

m2

S

 

20.20.14.43

Vlaknene plošče iz lesa ali drugih lesnih materialov (razen vlaknenih plošč srednje gostote [MDF]), aglomerirane ali neaglomerirane s smolami ali drugimi organskimi vezivi, gostote več kot 0,8 g/cm3

4411.92

m2

S

 

20.20.14.46

Vlaknene plošče iz lesa ali drugih lesnih materialov (razen vlaknenih plošč srednje gostote [MDF]), aglomerirane ali neaglomerirane s smolami ali drugimi organskimi vezivi, gostote več kot 0,5 g/cm3, vendar do vključno 0,8 g/cm3

4411.93

m2

S

 

20.20.14.49

Vlaknene plošče iz lesa ali drugih lesnih materialov (razen vlaknenih plošč srednje gostote [MDF]), aglomerirane ali neaglomerirane s smolami ali drugimi organskimi vezivi, gostote do vključno 0,5 g/cm3

4411.94

m2

S

 

20.20.21.13

Listi furnirja, listi za vezane plošče, debeline ≤ 6 mm, na koncih spojen, obdelan, brušen

4408 [.10(.15 +.91) +.31(.11 +.2) +.39(.15 +.21 +.55 +.70) +.90(.15 +.35)]

m3

@

S

 

20.20.21.18

Listi furnirja in listi za vezane plošče, debeline ≤ 6 mm (razen na koncih spojenih, obdelanih, brušenih)

4408 [.10(.93 +.99) +.31.30 +.39(.3 +.85 +.95) +.90 (.85 +.95)]

m3

S

 

20.20.22.00

Zgoščen les, v blokih, ploščah, letvah ali profilih

4413

m3

S

 

NACE 20.30: Proizvodnja stavbnega pohištva

20.30.11.10

Okna, francoska okna in okenski okviri, iz lesa

4418.10

p/st

S

 

20.30.11.50

Vrata, podboji in pragovi, iz lesa

4418.20

p/st

S

 

20.30.12.15

Parketne deščice iz lesa, za mozaični parket

4418.71

m2

S

 

20.30.12.19

Druge parketne deščice iz lesa (razen za mozaični parket)

4418 [.72 +.79]

m2

S

 

20.30.12.30

Leseni opaži za betonska dela

4418.40

kg

S

 

20.30.12.50

Skodle (žagane in klane), iz lesa

4418.50

kg

S

 

20.30.13.00

Drugi leseni izdelki stavbnega mizarstva in tesarstva (razen oken, vrat, njihovih okvirjev in pragov, parketnih deščic, opažev za betonska dela ter skodel)

4418 [.60 +.90]

kg

S

 

20.30.20.00

Lesene montažne stavbe

9406.00 (.11 +.20)

S

 

NACE 20.40: Proizvodnja lesene embalaže

20.40.11.33

Ploščate palete in paletne prirobnice iz lesa

4415.20.20

p/st

S

 

20.40.11.35

Druge palete, zabojaste palete in nakladalne plošče iz lesa (razen ploščatih palet)

4415.20.90

p/st

@

S

 

20.40.12.13

Zaboji, škatle, gajbe, sodi in podobna lesena embalaža

4415.10.10

kg

S

 

20.40.12.15

Bobni in koluti za kable

4415.10.90

kg

S

 

20.40.12.50

Sodi, kadi, vedra ter njihovi deli, iz lesa

4416

kg

S

 

NACE 20.51: Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa

20.51.11.00

Leseno orodje, škatle za orodje, držaji za orodje, lesena držala za metle ali ščetke, lesena kopita za obutev

4417

kg

S

 

20.51.12.00

Lesena namizna in kuhinjska posoda in pribor

4419

kg

S

 

20.51.13.00

Lesene intarzije, skrinjice za nakit ipd., leseni kipci in drugi leseni okraski, pisarniški pribor ipd.

4420

S

 

20.51.14.10

Leseni okvirji za slike, fotografije, ogledala in podobne predmete

4414

m

@

S

 

20.51.14.50

Drugi izdelki iz lesa, tudi krste

4421

S

 

NACE 20.52: Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja

20.52.11.30

Odpadna pluta, zdrobljena ali zmleta

4501.90

kg

S

 

20.52.11.50

Naravna pluta, z odstranjeno skorjo ali grobo štirikotno tesana ali v obliki pravokotnih blokov, plošč, listov ali trakov

4502

kg

S

 

20.52.12.50

Zamaški in čepi iz naravne plute

4503.10

kg

S

 

20.52.12.90

Drugi izdelki iz naravne plute

4503.90

kg

S

 

20.52.13.30

Čepi in zamaški iz aglomerirane plute, za peneče vino

4504.10.11

kg

S

 

20.52.13.50

Čepi in zamaški iz aglomerirane plute, za drugo vino (razen penečega)

4504.10.19

kg

S

 

20.52.13.70

Bloki, plošče, listi in trakovi, ploščice vseh oblik, valji s polnim prerezom ali koluti, iz aglomerirane plute (razen čepov in zamaškov)

4504.10.9

kg

S

 

20.52.14.00

Aglomerirana pluta; drugi izdelki iz aglomerirane plute d.n.

4504.90

kg

S

 

20.52.15.10

Pletenice in podobni izdelki iz pletarskega materiala, povezani v trakove ali ne

4601 [.92.05 +.93.05 +.94.05 +.99.05]

kg

S

 

20.52.15.30

Predpražniki, podstavki, pregrinjala in zastirala iz rastlinskih materialov, za pletarstvo; ali pletenice, povezane v vzporedne pramene ali tkane v obliki listov, ne glede na to, ali so dokončani ali nedokončani izdelki

4601.2

kg

S

 

20.52.15.55

Drugi rastlinski pletarski materiali, pletenice in podobni izdelki, povezani vzporedn ali tkani v obliki listov (razen predpražnikov, podstavkov, pregrinjal in zastiral)

4601 [.92(.10 +.90) +.93(.10 +.90) +.94(.10 +.90)]

kg

S

 

20.52.15.59

Drugi nerastlinski pletarski materiali, pletenice in podobni izdelki, povezani v vzporedne pramene ali tkani v obliki listov

4601.99 (.10 +.90)

kg

S

 

20.52.15.70

Košarski, pletarski in podobni izdelki iz rastlinskih materialov

4602.1

kg

S

 

20.52.15.90

Izdelki iz HS 4601 (razen iz rastlinskih materialov)

4602.90

kg

S

 

NACE 21.11: Proizvodnja vlaknin

21.11.11.00

Kemična lesna celuloza, topljiva

4702

kg 90 % sdt

T

 

21.11.12.13

Kemična lesna celuloza iz iglavcev, kavstična ali sulfatna (razen topljive), nebeljena

4703.11

kg 90 % sdt

T

 

21.11.12.15

Kemična celuloza iz iglavcev, kavstična ali sulfatna (razen topljive), polbeljena ali beljena

4703.21

kg 90 % sdt

T

 

21.11.12.53

Kemična lesna celuloza iz listavcev, kavstična ali sulfatna (razen topljive), nebeljena

4703.19

kg 90 % sdt

T

 

21.11.12.55

Kemična celuloza iz listavcev, kavstična ali sulfatna (razen topljive), polbeljena ali beljena

4703.29

kg 90 % sdt

T

 

21.11.13.13

Kemična lesna celuloza iz iglavcev, sulfitna (razen topljive), nebeljena

4704.11

kg 90 % sdt

T

 

21.11.13.15

Kemična lesna celuloza iz iglavcev, sulfitna (razen topljive), polbeljena ali beljena

4704.21

kg 90 % sdt

T

 

21.11.13.53

Kemična lesna celuloza iz listavcev, sulfitna (razen topljive), nebeljena

4704.19

kg 90 % sdt

T

 

21.11.13.55

Kemična lesna celuloza iz listavcev, sulfitna (razen topljive), polbeljena ali beljena

4704.29

kg 90 % sdt

T

 

21.11.14.15

Termomehanska lesovina

4701.00.10

kg 90 % sdt

T

 

21.11.14.19

Druga mehanska lesovina (razen termomehanske)

4701.00.90

kg 90 % sdt

T

 

21.11.14.30

Polkemična lesna celuloza

4705

kg 90 % sdt

T

 

21.11.14.50

Celuloza iz drugih vlaknastih celuloznih materialov

4706

kg 90 % sdt

@

T

 

NACE 21.12: Proizvodnja papirja in kartona

21.12.11.50

Časopisni papir, v zvitkih ali listih

4801

kg

S

 

21.12.12.00

Ročno izdelana papir in karton, v zvitkih ali listih (razen časopisnega papirja)

4802.10

kg

S

 

21.12.13.10

Nepremazan papir in karton, v zvitkih ali listih, ki se uporabljata kot podlaga za izdelavo fotoobčutljivega, toplotno občutljivega ali elektro-občutljivega papirja ali kartona

4802.20

kg

S

 

21.12.13.55

Nepremazana papirna podlaga za zidne tapete, v zvitkih ali listih, mehanskih vlaken ≤ 10 mas. %

4802.40.10

kg

S

 

21.12.13.59

Nepremazana papirna podlaga za zidne tapete, v zvitkih ali listih, mehanskih vlaken > 10 mas. %

4802.40.90

kg

S

 

21.12.14.10

Grafični papir, karton: mehanskih vlaken ≤ 10 %, mase < 40 g/m2

4802.54

kg

S

 

21.12.14.35

Grafični papir, karton: mehanskih vlaken ≤ 10 %, mase 40–150 g/m2, zvitki

4802.55

kg

S

 

21.12.14.39

Grafični papir, karton: mehanskih vlaken ≤ 10 %, mase 40–150 g/m2, listi

4802 [.56 +.57]

kg

S

 

21.12.14.50

Grafični papir, karton: mehanskih vlaken ≤ 10 %, mase > 150 g/m2

4802.58

kg

S

 

21.12.14.70

Grafični papir, karton: mehanskih vlaken > 10 %

4802.6

kg

S

 

21.12.21.30

Celulozna vata za uporabo v gospodinjstvu ali v sanitarne namene v zvitkih, širokih > 36 cm, ali v pravokotnih (vključno kvadratnih) listih z najmanj eno stranico > 36 cm, v neprepognjenem stanju

4803.00.10

kg

S

 

21.12.21.55

Krep papir in podoben vpojni papir (staničevina) za uporabo v gospodinjstvu ali sanitarne namene, širine > 36 cm, mase ≤ 25 g/m2 na plast

4803.00.31

kg

S

 

21.12.21.57

Krep papir in podoben vpojni papir (staničevina) za uporabo v gospodinjstvu ali sanitarne namene, širine > 36 cm, mase > 25 g/m2 na plast

4803.00.39

kg

S

 

21.12.21.90

Drug vpojni papir za higienske ali sanitarne izdelke, širine > 36 cm

4803.00.90

kg

S

 

21.12.22.50

Kraftliner, v zvitkih ali listih, nepremazan, nebeljen

4804.11

kg

S

 

21.12.22.90

Kraftliner, v zvitkih ali listih (razen nebeljenega), nepremazan

4804.19

kg

S

 

21.12.23.15

Kraft papir za vreče, nepremazan, nebeljen

4804.21

kg

S

 

21.12.23.19

Kraft papir za vreče (razen nebeljenega), nepremazan

4804.29

kg

S

 

21.12.23.33

Drug kraft papir in karton, mase ≤ 150 g/m2 (razen kraftlinerja in kraft papirja za vreče)

4804.3

kg

S

 

21.12.23.35

Drug kraft papir in karton, mase med 150–225 g/m2 (razen kraftlinerja in kraft papirja za vreče)

4804.4

kg

S

 

21.12.23.37

Drug kraft papir in karton, mase > 225 g/m2 (razen kraftlinerja in kraft papirja za vreče)

4804.5

kg

S

 

21.12.23.50

Kraft papir za vreče, krep ali gubast, tudi reliefni ali perforiran, v zvitkih ali listih

4808.20

kg

S

 

21.12.24.00

Papir iz polceluloze za valovit sloj (fluting)

4805.1

kg

S

 

21.12.25.20

Nepremazan testliner (recikliran podložni karton), mase ≤ 150 g/m2, v zvitkih ali listih

4805.24

kg

S

 

21.12.25.40

Nepremazan testliner (recikliran podložni karton), mase > 150 g/m2, v zvitkih ali listih

4805.25

kg

S

 

21.12.30.10

Sulfitni ovojni papir, v zvitkih ali listih

4805.30

kg

S

 

21.12.30.20

Cigaretni papir (razen v obliki knjižic ali cevk), v zvitkih širine ≤ 5 cm

4813.90

kg

S

 

21.12.30.30

Nepremazan filtrirni papir in karton, v zvitkih ali listih

4805.40

kg

S

 

21.12.30.40

Polsteni papir in karton, v zvitkih ali listih

4805.50

kg

S

 

21.12.30.61

Drug nepremazan papir in karton, v zvitkih ali listih, mase ≤ 150 g/m2 (razen izdelkov iz HS 4802, flutinga, testlinerja, sulfitnega ovojnega papirja, filtrirnega ali polstenega papirja in kartona)

4805.91

kg

S

 

21.12.30.65

Drug nepremazan papir in karton, v zvitkih ali listih, mase > 150 g/m2 in < 225 g/m2 (razen izdelkov iz HS 4802, flutinga, testlinerja, sulfitnega ovojnega papirja, filtrirnega ali polstenega papirja in kartona)

4805.92

kg

S

 

21.12.30.69

Drug nepremazan papir in karton, v zvitkih ali listih, mase ≥ 225 g/m2 (razen izdelkov iz HS 4802, flutinga, testlinerja, sulfitnega ovojnega papirja, filtrirnega ali polstenega papirja in kartona)

4805.93

kg

S

 

21.12.40.10

Pergamentni papir, v zvitkih ali listih

4806.10

kg

S

 

21.12.40.30

Papir, neprepusten za maščobe, v zvitkih ali listih

4806.20

kg

S

 

21.12.40.50

Pavs papir, v zvitkih ali listih

4806.30

kg

S

 

21.12.40.70

Prosojen ali drugi glazirani prozorni ali prosojni papirji, v zvitkih ali listih

4806.40

kg

S

 

21.12.51.00

Sestavljeni papir, karton ali lepenka, v zvitkih ali listih (razen površinsko premazanih ali impregniranih)

4807

kg

S

 

21.12.52.30

Kraft papir, krep ali gubast, tudi reliefni ali perforiran (razen kraft papirja za vreče)

4808.30

kg

S

 

21.12.52.50

Drug reliefni, gubast ali perforiran papir in karton, v zvitkih ali listih (razen papirja za žakardne ali podobne stroje itd.)

4808.90

kg

S

 

21.12.53.35

Premazana papirna osnova za fotoobčutljiv, termoobčutljiv, elektroobčutljiv papir, mase ≤ 150 g/m2, mehanskih vlaken ≤ 10 %

4810 [.13.20 +.14.20 +.19.10]

kg

S

 

21.12.53.37

Premazan papir za pisanje, tiskanje, grafične namene (razen premazane osnove za fotoobčutliv, termoobčutljiv ali elektroobčutljiv papir, mase ≤ 150 g/m2)

4810 [.13.80 +.14.80 +.19.90]

kg

S

 

21.12.53.60

Lahek premazan papir za pisanje, tiskanje, grafične namene, mehanskih vlaken > 10 %

4810.22

kg

S

 

21.12.53.75

Drug premazan mehanski grafični papir za pisanje, tiskanje, grafične namene, mehanskih vlaken > 10 %, v zvitkih

4810.29.30

kg

S

 

21.12.53.79

Drug premazan mehanski grafični papir za pisanje, tiskanje, grafične namene, mehanskih vlaken > 10 %, v listih

4810.29.80

kg

S

 

21.12.54.30

Drug premazan kraft papir (razen za pisanje, tiskanje ali grafične namene)

4810.3

kg

S

 

21.12.54.53

Večslojni papir in karton, premazan, pri katerem je vsaka plast beljena

4810.92.10

kg

S

 

21.12.54.55

Večslojni papir in karton, premazan, z enim beljenim zunanjim slojem

4810.92.30

kg

S

 

21.12.54.59

Drug večslojni papir in karton, premazan

4810.92.90

kg

S

 

21.12.54.70

Drug papir in karton, v zvitkih ali listih, premazan s kaolinom ali drugo anorgansko snovjo (razen grafičnega in večslojnega)

4810.99

kg

S

 

21.12.55.30

Karbon ali podoben kopirni papir, v zvitkih širine > 36 cm ali v listih z najmanj eno stranico > 36 cm, v neprepognjenem stanju

4809.90.10

kg

S

 

21.12.55.50

Samokopirni papir v zvitkih širine več kot 36 cm v pravokotnih (vključno kvadratnih) listih z eno stranico dolgo več kot 36 cm in drugo več kot 15 cm v neprepognjenem stanju

4809.20

kg

S

 

21.12.55.90

Drugi kopirni papir, v zvitkih širine > 36 cm ali v listih z najmanj eno stranico > 36 cm, v neprepognjenem stanju (razen karbona ali samokopirnega papirja)

4809.90.90

kg

S

 

21.12.56.10

Papir in karton, premazana s katranom ali bitumnom ipd., v zvitkih ali listih

4811.10

kg

S

 

21.12.56.33

Samolepljiv papir in karton, v zvitkih ali listih

4811.41

kg

S

 

21.12.56.35

Gumiran papir in karton, v zvitkih ali listih (razen samolepilnega)

4811.49

kg

S

 

21.12.56.55

Beljen papir in karton, v zvitkih ali listih, premazana, impregnirana ali pokrita s plastičnimi masami, mase > 150 g/m2 (razen z lepili)

4811.51

kg

S

 

21.12.56.59

Drug papir in karton, v zvitkih ali listih, premazana, impregnirana ali pokrita s plastičnimi masami (razen z leplili, in beljenih z maso > 150 g/m2)

4811.59

kg

S

 

21.12.56.70

Papir in karton, v zvitkih ali listih, premazana, impregnirana ali pokrita z voskom, parafinskim voskom, stearinom, oljem ali glicerolom

4811.60

kg

S

 

21.12.57.00

Drug papir, karton, premazana, impregnirana ipd., ki nista navedena na drugem mestu

4811.90

kg

S

 

NACE 21.21: Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže

21.21.11.00

Valovit papir in karton, v zvitkih ali listih

4808.10

kg

S

 

21.21.12.30

Vreče, širine ≥ 40 cm, iz papirja ali kartona

4819.30

kg

S

 

21.21.12.50

Druge vrečke in škrniclji, iz papirja ali kartona

4819.40

kg

S

 

21.21.13.00

Škatle, zaboji in kasete iz valovitega papirja ali kartona

4819.10

kg

S

 

21.21.14.00

Zložljive škatle, zaboji, embalažni pladnji ipd., iz nevalovitega papirja ali kartona

4819.20

kg

S

 

21.21.15.30

Druga papirna embalaža za pakiranje, tudi ovitki za gramofonske plošče, ki ni navedena na drugem mestu

4819.50

kg

S

 

21.21.15.50

Kartonažni izdelki, ki se uporabljajo v pisarnah, prodajalnah ipd.

4819.60

kg

S

 

NACE 21.22: Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja

21.22.11.10

Toaletni papir

4818.10

kg

S

 

21.22.11.33

Robčki, iz tissue papirja

4818.20.10

kg

S

 

21.22.11.35

Papirnate brisače

4818.20.9

kg

S

 

21.22.11.50

Namizni prti in serviete iz papirja

4818.30

kg

S

 

21.22.12.10

Higienski vložki, tamponi in podobni izdelki iz papirja, celulozne vate ipd.

4818.40.1

kg

S

 

21.22.12.30

Plenice, plenične predloge in podobni sanitarni izdelki, iz papirja, celulozne vate ipd.

4818.40.90

kg

S

 

21.22.12.50

Oblačila in oblačilni dodatki iz papirja, celulozne vate ipd.

4818.50

kg

S

 

21.22.12.90

Drugi izdelki iz papirja itd. za gospodinjstvo, sanitarne ali bolnišnične potrebe

4818.90

kg

S

 

21.22.13.00

Papirni ali kartonski pladnji, posode, krožniki, kozarci ipd.

4823.6

kg

S

 

NACE 21.23: Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja

21.23.11.15

Samokopirni papir, v zvitkih širine ≤ 36 cm ali v listih z najmanj eno stranico ≤ 36 cm, v neprepognjenem stanju

4816.20

kg

S

 

21.23.11.18

Papir za kopiranje ali prenašanje v zvitkih, širokih do vključno 36 cm v pravokotnih ali kvadratnih listih z nobeno stranico dolgo več kot 36 cm v neprepognjenem stanju ali rezan v oblike drugačne od pravokotnih ali kvadratnih, v škatlah ali brez škatel, skupaj z ofsetnimi ploščami iz papirja (razen samokopirnega papirja)

4816.90

kg

S

 

21.23.12.30

Pisemske ovojnice iz papirja ali kartona

4817.10

kg

S

 

21.23.12.50

Pisemske kartice, dopisnice (brez slike)

4817.20

kg

S

 

21.23.12.70

Kompleti za dopisovanje v škatlah, vrečkah, kuvertah in podobnih pakiranjih iz papirja ali kartona

4817.30

kg

S

 

21.23.13.50

Potiskan, luknjan ali reliefni grafični papir

4823.90.40

kg

S

 

NACE 21.24: Proizvodnja tapet

21.24.11.10

Tapete z zrnato površino („ingrain“)

4814.10

kg

S

 

21.24.11.30

Stenske tapete in podobne stenske obloge iz papirja, prevlečene s slojem plastične mase

4814.20

kg

S

 

21.24.11.80

Stenske tapete in druge stenske obloge d.n.; prozorni papir za okna

4814.90

kg

S

 

21.24.12.00

Stenske obloge iz tekstilnih materialov, širine 45 cm ali več

5905

kg

S

 

NACE 21.25: Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona

21.25.12.35

Samolepilne tiskane nalepke iz papirja ali kartona

4821.10.10

kg

S

 

21.25.12.39

Tiskane nalepke iz papirja ali kartona (razen samolepilnih)

4821.10.90

kg

S

 

21.25.12.55

Samolepilne nalepke iz papirja ali kartona (razen tiskanih)

4821.90.10

kg

S

 

21.25.12.59

Druge nalepke iz papirja ali kartona (razen tiskanih in samolepilnih)

4821.90.90

kg

S

 

21.25.13.00

Filter bloki in plošče iz papirne mase

4812

kg

S

 

21.25.14.13

Cigaretni papir v obliki knjižic ali cevk

4813.10

kg

S

 

21.25.14.15

Cigaretni papir, v zvitkih širine ≤ 5 cm

4813.20

kg

S

 

21.25.14.20

Razna vretena, tuljave, motki ipd., iz papirne mase, papirja ali kartona, za navijanje tekstilne preje

4822.10

kg

S

 

21.25.14.30

Razna vretena, tuljave, motki ipd., iz papirne mase, papirja ali kartona (razen za navijanje tekstilne preje)

4822.90

kg

S

 

21.25.14.51

Filtrirni papir in karton, razrezana v oblike

4823.20

kg

S

 

21.25.14.55

Zvitki, listi in koluti iz papirja ali kartona, tiskani za registrirne aparate

4823.40

kg

S

 

21.25.14.57

Liti ali stisnjeni izdelki iz papirne mase

4823.70

kg

S

 

21.25.14.85

Drugi izdelki iz papirja in kartona

4823.90.85

kg

S

 

NACE 22.11: Izdajanje knjig

22.11.10.00

Tiskane knjige, brošure, letaki in podobno tiskano gradivo, v prostih listih

4901.10

p/st

@

S

 

22.11.21.70

Druge tiskane knjige, brošure, letaki in podobno tiskano gradivo

4901.99

p/st

@

S

 

22.11.21.80

Otroške slikanice, vključno s tistimi za risanje in barvanje, vezane

4903

p/st

@

S

 

22.11.22.00

Knjige, brošure, letaki in podobno, na elektronskih medijih

S

 

22.11.31.00

Slovarji in enciklopedije, tudi v ločenih zvezkih, vezane

4901.91

p/st

@

S

 

22.11.32.50

Slovarji in enciklopedije, na elektronskih medijih

S

 

22.11.41.00

Atlasi in podobna kartografska dela v knjižni obliki, tiskana

4905.91

p/st

@

S

 

22.11.42.00

Atlasi in podobna kartografska dela, na elektronskih medijih

S

 

22.11.51.00

Globusi in zemljevidi, hidrografske ali podobne karte, tiskane, ne v knjižni obliki

4905 [.10 +.99]

p/st

@

S

 

22.11.52.00

Globusi in zemljevidi, hidrografske ali podobne karte, ne v knjižni obliki, na elektronskih medijih

S

 

NACE 22.12: Izdajanje časopisov

22.12.11.00

Časopisi, revije in druge periodične publikacije, ki izhajajo vsaj štirikrat tedensko, tiskane

4902.10

p/st

@

S

 

22.12.12.00

Časopisi, revije in periodične publikacije, ki izhajajo vsaj štirikrat tedensko, na elektronskih medijih

S

 

NACE 22.13: Izdajanje revij in periodike

22.13.11.00

Časopisi, revije in druge periodične publikacije, ki izhajajo manj kot štirikrat tedensko, tiskane

4902.90

p/st

@

S

 

22.13.12.00

Časopisi, revije in druge periodične publikacije, ki izhajajo manj kot štirikrat tedensko, na elektronskih medijih

S

 

NACE 22.14: Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa

22.14.11.30

Posnete gramofonske plošče

8523.80.99

p/st

@

S

 

22.14.11.50

Posnete laserske (CD) plošče

8523.40.3

p/st

S

 

22.14.12.00

Posneti magnetni trakovi

8523.29 (.33 +.39)

p/st

S

 

22.14.21.00

Notni material, tiskan ali v rokopisu

4904

p/st

@

S

 

22.14.22.00

Notni material, na elektronskih medijih

S

 

NACE 22.15: Drugo založništvo

22.15.11.30

Tiskane ali ilustrirane razglednice (razen s tiskanim ali ilustriranim sporočilom)

4909.00.10

S

 

22.15.11.50

Čestitke in druge dopisnice s tiskanim ali ilustriranim sporočilom, tudi glasbene

4909.00.90

S

 

22.15.12.50

Ilustrirane razglednice, čestitke in podobno, na elektronskih medijih

S

 

22.15.13.00

Slike, risbe in fotografije, tiskane

4911.91

S

 

22.15.14.00

Slike, risbe in fotografije, na elektronskih medijih

S

 

22.15.15.30

Izdelki za preslikavanje (dekalkomanije) (tudi za steklo)

4908

S

 

22.15.15.50

Koledarji vseh vrst, tudi koledarski bloki, tiskani

4910

S

 

22.15.16.00

Izdelki za preslikovanje (dekalkomanije), koledarji, na elektronskih medijih

S

 

NACE 22.21: Tiskanje časopisov

22.21.10.00

Tiskanje časopisov, revij in periodičnih publikacij, ki izhajajo najmanj štirikrat tedensko

I

 

NACE 22.22: Drugo tiskarstvo

22.22.11.00

Poštne znamke, kolki, čekovne blankete, bankovci itd.

4907

S

 

22.22.12.30

Prodajni katalogi

4911.10.10

S

 

22.22.12.50

Drug tiskan oglaševalski material

4911.10.90

S

 

22.22.13.00

Druge tiskovine, ki niso navedene na drugem mestu

4911.99

S

 

22.22.20.13

Registri, knjigovodske knjige, bloki naročilnic in dobavnic

4820.10.10

kg

S

 

22.22.20.15

Beležnice, bloki s pisemskim papirjem in notesi

4820.10.30

kg

S

 

22.22.20.17

Rokovniki (beležnice s koledarjem)

4820.10.50

kg

S

 

22.22.20.19

Druge beležnice (za naslove, telefonske številke ipd.)

4820.10.90

S

 

22.22.20.30

Šolski zvezki

4820.20

kg

S

 

22.22.20.50

Potiskani povezi za knjige, tiskane mape ipd. (razen knjižnih ovitkov)

4820.30

kg

S

 

22.22.20.75

Brezkončni večdelni poslovni obrazci, tudi vloženi samokopirni kompleti

4820.40.10

kg

S

 

22.22.20.79

Poslovni obrazci, tudi vloženi samokopirni kompleti (razen brezkončnih)

4820.40.90

kg

S

 

22.22.20.80

Albumi za vzorce, zbirke, znamke ali fotografije

4820.50

kg

S

 

22.22.20.90

Pisalne podloge, knjižni ovitki in druge tiskane pisarniške potrebščine

4820.90

S

 

22.22.31.00

Tiskanje knjig, brošur, slikanic ali pobarvank, notnega materiala

I

 

22.22.32.20

Tiskanje časopisov, revij in periodičnih publikacij, ki izhajajo manj kot štirikrat tedensko, tudi posebne priloge časopisov(razen reklamnih prilog)

I

 

22.22.32.30

Tiskanje kartografskih izdelkov vseh vrst: zemljevidov, načrtov, atlasov ipd.

I

 

22.22.32.43

Tiskanje razglednic brez poštnih znamk, čestitk ipd.

I

 

22.22.32.45

Tiskanje odtisov za preslikavanje (dekalkomanij)

I

 

22.22.32.50

Tiskanje koledarjev vseh vrst, tudi koledarskih blokov

I

 

22.22.32.70

Tiskanje slik, risb in fotografij

I

 

22.22.32.90

Neposredno tiskanje na različne izdelke (tudi tiskanje na vrečke, oblačila, izdelke iz plastike, stekla, kovine, lesa in keramike ipd.)

I

 

NACE 22.23: Knjigoveštvo

22.23.10.10

Vezava in končna dodelava knjig in podobnih izdelkov (zgibanje, znašanje, šivanje, spenjanje, lepljenje, obrezovanje, platničenje)

I

 

22.23.10.30

Vezava in končna dodelava brošur, revij, katalogov, vzorcev in reklamnih materialov (zgibanje, znašanje, šivanje, spenjanje, lepljenje, obrezovanje, platničenje)

I

 

22.23.10.50

Druga knjigoveška dela (dodelava potiskanega papirja ali kartona)

I

 

NACE 22.24: Priprava za tisk

22.24.10.00

Priprava za tisk: prelom, storitve izdelave tiskarskih plošč, stavljenje in fotostavljenje

I

 

22.24.20.00

Tiskarske plošče, črke, tiskovni sestavki za visoki tisk, klišeji, valji in podobne tiskarske naprave

8442.50

S

 

NACE 22.25: Druge dejavnosti, povezane s tiskarstvom

22.25.10.00

Druge storitve, povezane s tiskarstvom

I

 

NACE 22.31: Razmnoževanje zvočnih zapisov

22.31.10.10

Razmnoževanje zvočnih zapisov na gramofonskih ploščah

I

 

22.31.10.30

Magnetni trakovi, široki do vključno 4 mm, za reprodukcijo zvoka

I

 

22.31.10.50

Magnetni trakovi, široki nad 4 mm do vključno 6,5 mm, za reprodukcijo zvoka

I

 

22.31.10.70

Razmnoževanje zvočnih zapisov na laserskih ploščah

I

 

NACE 22.32: Razmnoževanje video zapisov

22.32.10.50

Razmnoževanje videozapisov na magnetnih trakovih, širine > 6,5 mm

I

 

22.32.10.70

Razmnoževanje videozapisov na drugih nosilcih, npr. laserskih ploščah

I

 

NACE 22.33: Razmnoževanje računalniških zapisov

22.33.10.30

Razmnoževanje računalniških zapisov na magnetnih trakovih, širine ≤ 4 mm (razen zapisov zvoka ali slike)

I

 

22.33.10.50

Razmnoževanje računalniških zapisov na magnetnih trakovih, širine > 4 mm (razen zapisov zvoka ali slike)

I

 

22.33.10.70

Razmnoževanje računalniških zapisov na drugih nosilcih zapisa (razen zapisov zvoka ali slike)

I

 

NACE 24.11: Proizvodnja tehničnih plinov

24.11.11.20

Argon

2804.21

m3

T

 

24.11.11.30

Žlahtni plini (razen argona)

2804.29

m3

T

 

24.11.11.50

Vodik

2804.10

m3

T

 

24.11.11.60

Dušik

2804.30

m3

T

 

24.11.11.70

Kisik

2804.40

m3

T

 

24.11.12.30

Ogljikov dioksid

2811.21

kg

T

 

24.11.12.50

Žveplov trioksid (anhidrid žveplove kisline), diarzenov trioksid

2811.29.10

kg

T

 

24.11.12.70

Dušikovi oksidi

2811.29.30

kg

T

 

24.11.12.90

Druge anorganske kisikove spojine nekovin (razen žveplovega trioksida (žveplovega anhidrida), diarzenovega trioksida, dušikovih oksidov, silicijevega dioksida, žveplovega dioksida, ogljikovega dioksida)

2811.29.90

kg

T

 

24.11.13.00

Utekočinjen zrak, stisnjeni zrak

2853.00.30

kg

T

 

NACE 24.12: Proizvodnja barvil in pigmentov

24.12.11.30

Cinkov oksid, cinkov peroksid

2817

kg

T

 

24.12.11.50

Titanovi oksidi

2823

kg TiO2

@

T

 

24.12.12.15

Kromov trioksid

2819.10

kg

T

 

24.12.12.19

Kromovi oksidi in hidroksidi (razen kromovega trioksida)

2819.90

kg

T

 

24.12.12.35

Manganov dioksid

2820.10

kg

T

 

24.12.12.39

Manganovi oksidi (razen manganovega dioksida)

2820.90

kg

T

 

24.12.12.53

Svinčev monoksid (svinčeva glajenka, svinčeva rumenica)

2824.10

kg

T

 

24.12.12.55

Minij in oranžni svinec

2824.90.10

kg PbO

@

T

 

24.12.12.57

Drugi svinčevi oksidi (razen svinčevega monoksida (svinčeve glajenke, svinčeve rumenice), minija, oranžnega svinca)

2824.90.90

kg

T

 

24.12.12.70

Bakrovi oksidi in hidroksidi

2825.50

kg

T

 

24.12.13.13

Železovi oksidi in hidroksidi

2821.10

kg

T

 

24.12.13.15

Zemeljske barve, ki vsebujejo ≥ 70 mas. % vezanega železa, preračunanega kot Fe2O3

2821.20

kg

T

 

24.12.13.30

Kobaltovi oksidi in hidroksidi, komercialni kobaltovi oksidi

2822

kg

T

 

24.12.13.53

Litijev oksid in hidroksid

2825.20

kg

T

 

24.12.13.55

Vanadijevi oksidi in hidroksidi

2825.30

kg

T

 

24.12.13.63

Nikljevi oksidi in hidroksidi

2825.40

kg

T

 

24.12.13.65

Germanijevi oksidi in cirkonijev dioksid

2825.60

kg

T

 

24.12.13.73

Molibdenovi oksidi in hidroksidi

2825.70

kg

T

 

24.12.13.75

Antimonovi oksidi

2825.80

kg

T

 

24.12.13.90

Druge anorganske baze, drugi kovinski oksidi, hidroksidi in peroksidi, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu

2825.90

kg

T

 

24.12.21.10

Disperzna barvila in preparati na osnovi teh barvil

3204.11

kg

T

 

24.12.21.20

Kisla in jedkalna barvila in preparati na osnovi teh barvil

3204.12

kg

T

 

24.12.21.30

Bazična barvila in preparati na osnovi teh barvil

3204.13

kg

T

 

24.12.21.40

Direktna barvila in preparati na osnovi teh barvil

3204.14

kg

T

 

24.12.21.50

Druga sintetična organska barvila

3204 [.15 +.16 +.17 +.19 +.90]

kg

T

 

24.12.21.60

Sintetični organski proizvodi, ki se uporabljajo kot fluorescenčna belilna sredstva

3204.20

kg

T

 

24.12.21.70

Lak barve, preparati na osnovi lak barv

3205

kg

T

 

24.12.22.50

Strojilni ekstrakti rastlinskega izvora, tanini in njihove soli, etri, estri ter drugi derivati

3201

kg

T

 

24.12.22.70

Barvila rastlinskega ali živalskega izvora in preparati na njihovi osnovi, tudi ekstrakti za barvanje (razen živalskega oglja)

3203

kg

T

 

24.12.23.30

Sintetična organska strojila

3202.10

kg

T

 

24.12.23.50

Druga anorganska strojila, strojilni preparati, encimski preparati za predstrojenje

3202.90

kg

T

 

24.12.24.15

Pigmenti in preparati na osnovi titanovega dioksida, z vsebnostjo ≥ 80 mas. % titanovega dioksida

3206.11

kg TiO2

@

T

 

24.12.24.19

Drugi pigmenti in preparati na osnovi titanovega dioksida (razen tistih z vsebnostjo ≥ 80 mas. % titanovega dioksida)

3206.19

kg TiO2

@

T

 

24.12.24.30

Pigmenti in preparati na osnovi kromovih spojin

3206.20

kg

T

 

24.12.24.50

Pigmenti in preparati na osnovi kadmijevih spojin

3206.49.30

kg

T

 

24.12.24.70

Druga barvila, preparati in luminofori (svetlikajoče se snovi)

3206 [.41 .+.42 +.49(.10 +.80) +.50]

kg

T

 

NACE 24.13: Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalij

24.13.11.11

Klor

 

kg

T

 

24.13.11.13

Jod

2801.20

kg

T

 

24.13.11.15

Fluor

2801.30.10

kg

T

 

24.13.11.17

Brom

2801.30.90

kg

T

 

24.13.11.20

Žveplo, sublimirano ali precipitirano, koloidalno žveplo

2802

kg

T

 

24.13.11.30

Ogljik (saje in druge oblike ogljika, ki niso navedene na drugem mestu)

2803

kg

T

 

24.13.11.40

Bor, telur

2804.50

kg

T

 

24.13.11.53

Silicij, z vsebnostjo ≥ 99,99 ut. % silicija

2804.61

kg

T

 

24.13.11.55

Silicij, z vsebnostjo < 99,99 ut. % silicija

2804.69

kg

T

 

24.13.11.60

Fosfor

2804.70

kg

T

 

24.13.11.70

Arzen

2804.80

kg

T

 

24.13.11.90

Selen

2804.90

kg

T

 

24.13.12.35

Fosforjevi kloridi in oksiklorodi

2812.10.1

kg

T

 

24.13.12.37

Halogenidi in oksihalogenidi drugih nekovin (razen fosforjevih kloridov in oksiklorodov)

2812 [.10.9 +.90]

kg

T

 

24.13.12.50

Ogljikov disulfid

2813.10

kg

T

 

24.13.12.70

Sulfidi nekovin (razen z ogljikom), komercialni fosforjev trisulfid

2813.90

kg

T

 

24.13.13.25

Natrij

2805.11

kg

T

 

24.13.13.29

Alkalijske kovine (razen natrija)

2805.19.90

kg

T

 

24.13.13.30

Kalcij

2805.12

kg

T

 

24.13.13.50

Stroncij in barij

2805.19.10

kg

T

 

24.13.13.70

Kovine redkih zemelj (lantanoidi), skandij in itrij

2805.30

kg

T

 

24.13.13.80

Živo srebro

2805.40

kg

T

 

24.13.14.13

Klorovodik (klorovodikova kislina)

2806.10

kg HCl

@

T

 

24.13.14.15

Klorsulfonska kislina

2806.20

kg

T

 

24.13.14.33

Žveplova kislina

2807.00.10

kg SO2

@

T

 

24.13.14.35

Oleum

2807.00.90

kg SO2

@

T

 

24.13.14.53

Difosforjev pentoksid

2809.10

kg P2O5

T

 

24.13.14.55

Fosforjeva kislina in polifosforjeve kisline

2809.20

kg P2O5

T

 

24.13.14.60

Borovi oksidi, borove kisline, druge anorganske kisline (razen fluorovodika)

2810 + 2811.19

kg

T

 

24.13.14.73

Fluorovodik (fluorovodikova kislina)

2811.11

kg HF

@

T

 

24.13.14.75

Silicijev dioksid

2811.22

kg SiO2

@

T

 

24.13.14.77

Žveplov dioksid

2811.29.05

kg SO2

@

T

 

24.13.15.25

Natrijev hidroksid (kavstična soda), trden

2815.11

kg NaOH

@

T

 

24.13.15.27

Natrijev hidroksid (kavstična soda), v vodni raztopini

2815.12

kg NaOH

T

 

24.13.15.35

Kalijev hidroksid (kavstična pepelika), trdenju

2815.20.10

kg KOH

@

T

 

24.13.15.37

Kalijev hidroksid (kalijev lug ali tekoči kalijev lug), v vodni raztopini

2815.20.90

kg KOH

T

 

24.13.15.50

Natrijev ali kalijev peroksid

2815.30

kg

T

 

24.13.15.60

Magnezijev hidroksid in peroksid, stroncijevi ali barijevi oksidi, hidroksidi in peroksidi

2816

kg

T

 

24.13.15.70

Aluminijev hidroksid

2818.30

kg Al2O3

@

T

 

24.13.15.80

Hidrazin in hidroksilamin ter njune anorganske soli

2825.10

kg

T

 

24.13.21.10

Fluoridi; fluorosilikati, fluoroaluminati in druge kompleksne fluorove soli

2826

kg F

@

T

 

24.13.21.30

Kloridi (razen amonijevega klorida)

2827 [.20 +.3]

kg

T

 

24.13.21.50

Oksikloridi in hidroksikloridi bakra in drugih kovin

2827.4

kg

T

 

24.13.21.70

Bromidi in oksibromidi, jodidi in oksijodidi

2827 [.5 +.60]

kg

T

 

24.13.22.35

Komercialni kalcijev hipoklorit in drugi kalcijevi hipokloriti

2828.10

kg Cl

@

T

 

24.13.22.39

Hipokloriti in kloriti, hipobromiti (razen kalcijevih)

2828.90

kg Cl

@

T

 

24.13.22.55

Natrijev klorat

2829.11

kg

T

 

24.13.22.59

Drugi klorati in perklorati, bromati in perbromati, perjodati in jodati (razen natrijevih)

2829 [.19 +.90]

kg

T

 

24.13.31.13

Sulfidi in polisulfidi

2830

kg S

@

T

 

24.13.31.15

Ditioniti in sulfoksilati

2831

kg

T

 

24.13.31.33

Sulfiti

2832 [.10 +.20]

kg Na2S2O5

@

T

 

24.13.31.35

Tiosulfati

2832.30

kg

T

 

24.13.31.53

Aluminijev sulfat

2833.22

kg Al2O3

@

T

 

24.13.31.55

Barijev sulfat

2833.27

kg

T

 

24.13.31.57

Sulfati (razen aluminijevega in barijevega)

2833 [.1 +.21 +.24 +.25 +.29]

kg

T

 

24.13.31.73

Galuni

2833.30

kg

T

 

24.13.31.75

Peroksosulfati (persulfati)

2833.40

kg

T

 

24.13.32.10

Nitrati (razen kalijevih)

2834.29

kg N

@

T

 

24.13.32.20

Fosfinati (hipofosfiti) in fosfonati (fosfiti)

2835.10

kg

T

 

24.13.32.30

Mono- ali di-natrijevi fosfati

2835.22

kg P2O5

@

T

 

24.13.32.40

Kalcijev hidrogenortofosfat (dikalcijev fosfat)

2835.25

kg P2O5

@

T

 

24.13.32.50

Trinatrijevi in kalijevi fosfati, kalcijevi in drugi fosfati, polifosfati (razen kalcijevega hidrogenortofosfata)

2835 [.24 +.26 +.29(.30 +.90) +.39]

kg P2O5

@

T

 

24.13.32.60

Triamonijev fosfat

2835.29.10

kg

T

 

24.13.32.70

Natrijev trifosfat (natrijev tripolifosfat)

2835.31

kg P2O5

@

T

 

24.13.33.10

Dinatrijev karbonat

2836.20

kg Na2CO3

@

T

 

24.13.33.20

Natrijev hidrogenkarbonat (natrijev bikarbonat)

2836.30

kg

T

 

24.13.33.30

Kalijevi karbonati

2836.40

kg K2CO3

@

T

 

24.13.33.40

Kalcijev karbonat

2836.50

kg

T

 

24.13.33.50

Barijev karbonat

2836.60

kg BaCO3

@

T

 

24.13.33.71

Litijevi karbonati

2836.91

kg

T

 

24.13.33.73

Stroncijev karbonat

2836.92

kg

T

 

24.13.33.77

Karbonati (razen natrijevega hidrogen karbonata ter kalijevega, kalcijevega, barijevega, litijevega in stroncijevega karbonata)

2836.99

kg

T

 

24.13.41.25

Kromati in dikromati; peroksikromati

2841 [.30 +.50]

kg

T

 

24.13.41.40

Manganiti, manganati in permanganati

2841.6

kg

S

 

24.13.41.50

Molibdati

2841.70

kg

S

 

24.13.41.60

Volframati

2841.80

kg

S

 

24.13.41.75

Druge soli oksokovinskih in peroksokovinskih kislin (razen kromatov, dikromatov, peroksokromatov, manganitov, manganatov in permanganatov, molibdatov in volframatov)

2841.90

kg

S

 

24.13.41.83

Srebrov nitrat

2843.21

kg

S

 

24.13.41.85

Plemenite kovine v koloidnem stanju, spojine in amalgami plemenitih kovin (razen srebrovega nitrata)

2843 [.10 +.29 +.30 +.90]

kg

S

 

24.13.42.50

Destilirana in elektroneprevodna voda in voda podobne čistoče

2853.00.10

kg

S

 

24.13.42.70

Živosrebrove spojine, anorganske ali organske, razen amalgamov

2852

kg

S

 

24.13.42.90

Druge anorganske spojine, amalgami (razen destilirane in elektroneprevodne vode in vode podobne čistoče, utekočinjenega zraka, stisnjenega zraka in amalgamov plemenitih kovin)

2853.00 (.50 +.90)

kg

S

 

24.13.51.00

Težka voda (devterijev oksid), izotopi in njihove spojine (razen radioaktivnih in fisijskih ali obogatenih kemičnih izotopov)

2845

kg

S

 

24.13.52.20

Cianidi, oksicianidi in kompleksni cianidi

2837

kg

T

 

24.13.52.40

Silikati, komercialni silikati alkalijskih kovin