5.10.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 260/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1164/2007

z dne 4. oktobra 2007

o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb (Holsteiner Karpfen (ZGO))

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (1) in zlasti prvega pododstavka člena 7(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s prvim pododstavkom člena 6(2) in členom 17(2) Uredbe (ES) št. 510/2006 je bila vloga Nemčije za registracijo imena „Holsteiner Karpfen“ objavljena v Uradnem listu Evropske unije  (2).

(2)

V skladu s členom 7 Uredbe (ES) št. 510/2006 je bil pri Komisiji vložen ugovor. Ker je bil ugovor pozneje umaknjen, je treba navedeno ime registrirati –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ime iz Priloge k tej uredbi se registrira.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. oktobra 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 93, 31.3.2006, str. 12. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).

(2)  UL C 306, 15.12.2006, str. 9.


PRILOGA

Kmetijski proizvodi za prehrano ljudi, našteti v Prilogi I k Pogodbi

Skupina 1.7

Sveže ribe, mehkužci in raki ter iz njih pridobljeni proizvodi

NEMČIJA

Holsteiner Karpfen (ZGO)