4.10.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 258/3


UREDBA SVETA (ES) št. 1152/2007

z dne 26. septembra 2007

o spremembi Uredbe (ES) št. 1255/1999 o skupni organizaciji trga mleka in mlečnih izdelkov

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 37 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 7(1) Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 (2) določa minimalno zahtevo za vsebnost beljakovin posnetega mleka v prahu, odkupljenega z intervencijo, ki znaša 35,6 % nemastnega suhega ekstrakta. Glede na to, da je v Skupnosti dovoljena standardizacija 34 % za nekatero dehidrirano konzervirano mleko, je za dobro upravljanje intervencijskih zalog primerno zagotoviti, da se interventna kakovost določi na tej ravni. Intervencijsko ceno posnetega mleka v prahu iz člena 4(1) zadevne uredbe je treba spremeniti tako, da bo upoštevala nov standard za vsebnost beljakovin.

(2)

Člen 6(1) Uredbe (ES) št. 1255/1999 določa odkup masla s strani intervencijskih agencij, ko so tržne cene masla dva tedna nižje od 92 % intervencijskih cen. Izvajanje takšne ureditve je administrativno neugodno. Ob upoštevanju zadnjih predlogov sprememb intervencijskega sistema in zaradi poenostavitve tega sistema je treba sprožitveno ureditev odpraviti.

(3)

Člen 6(3) Uredbe (ES) št. 1255/1999 določa, da se lahko pomoč za zasebno skladiščenje masla dodeli le za maslo, razvrščeno v skladu z državnimi stopnjami kakovosti. Uporaba različnih kakovosti v državah članicah povzroča različno obravnavo pri pomoči. Da bi se zagotovila enaka obravnava in poenostavilo upravljanje pomoči za zasebno skladiščenje, je treba nacionalna merila nadomestiti z merili Skupnosti, ki se uporabljajo za drugo podporo trgu.

(4)

V skladu s členom 6(3) Uredbe (ES) št. 1255/1999 se bi morala pomoč za zasebno skladiščenje smetane dodeliti kot ukrep v podporo trgu. Prav tako se lahko v skladu s členom 7(3) zadevne uredbe odobri pomoč za zasebno skladiščenje posnetega mleka v prahu. Ta dva podporna ukrepa se že dolgo nista uporabljala v praksi, tudi v primerih resnega neravnotežja na trgih za mlečno maščobo in beljakovine. Zato se lahko štejeta za zastarela in ju je treba odpraviti.

(5)

Člen 13(1)(b) Uredbe (ES) št. 1255/1999 omogoča vojaškim silam, da kupujejo maslo po znižanih cenah. Vendar se ta določba ne uporablja od leta 1989, zato se takšna shema podpore šteje za nepotrebno.

(6)

Člen 14(3) Uredbe (ES) št. 1255/1999 določa raven pomoči za mleko, ki se dobavlja učencem v izobraževalnih ustanovah, in zagotavlja prilagoditev ravni pomoči za druge upravičene proizvode. Da se poenostavi sistem mleka za šole ter upoštevajo današnji zdravstveni in prehranjevalni trendi, bi bilo treba za vse kategorije mleka določiti pavšalno pomoč.

(7)

Člen 26 Uredbe (ES) št. 1255/1999 določa obvezno uporabo uvoznega dovoljenja za uvoz vseh proizvodov iz člena 1 Uredbe. Poleg sistema izdaje dovoljenj so zdaj na voljo tudi drugi sistemi spremljanja, ki zagotavljajo natančnejše, posodobljene in pregledne informacije. Kadar je to primerno, bi se morali takšni sistemi uporabljati tudi za uvoz mlečnih proizvodov. Zahteva po uvoznem dovoljenju zato ne bi smela biti obvezna, Komisijo pa bi bilo treba pooblastiti za uvedbo sistema izdaje dovoljenj, kadar je to potrebno.

(8)

Uredbo Sveta (ES) št. 1255/1999 bi bilo treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba Sveta (ES) št. 1255/1999 se spremeni:

1.

V členu 4(1) se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

za posneto mleko v prahu: 169,80.“.

2.

Člen 6 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Intervencijske agencije v obdobju od 1. marca do 31. avgusta katerega koli leta odkupijo maslo, kot je navedeno v odstavku 2, pri 90 % intervencijske cene na podlagi specifikacij, ki se določijo.

Če količine, ponujene za intervencijo, v zgoraj navedenem obdobju od leta 2008 naprej presežejo 30 000 ton, lahko Komisija opusti intervencijski odkup.

V takšnih primerih lahko intervencijske agencije izvedejo odkup po stalnem postopku javnega razpisa na podlagi specifikacij, ki se določijo.“;

(b)

v odstavku 2 se črta drugi pododstavek;

(c)

odstavek 3 se spremeni:

(i)

prvi pododstavek se nadomesti z naslednjim:

„3.   Pomoč za zasebno skladiščenje se dodeli za:

nesoljeno maslo, izdelano iz smetane ali mleka v pooblaščenem podjetju v Skupnosti z minimalno vsebnostjo mlečne maslene maščobe 82 utežnih odstotkov, maksimalno vsebnostjo nemastne suhe snovi v mleku 2 utežna odstotka in maksimalno vsebnostjo vode 16 utežnih odstotkov,

soljeno maslo, izdelano iz smetane ali mleka v pooblaščenem podjetju v Skupnosti z minimalno vsebnostjo mlečne maslene maščobe 80 utežnih odstotkov, maksimalno vsebnostjo nemastne suhe snovi v mleku 2 utežna odstotka, maksimalno vsebnostjo vode 16 utežnih odstotkov in maksimalno vsebnostjo soli 2 utežna odstotka.“;

(ii)

drugi pododstavek se črta;

(iii)

v četrtem pododstavku se črtata besedi „ali smetana“, v petem pododstavku pa se besede „vso smetano ali“ nadomestijo z besedo „vse“.

3.

Člen 7 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Intervencijska agencija, ki jo imenuje vsaka država članica, po pogojih, ki se določijo, po intervencijski ceni odkupi posneto mleko v prahu najvišje kakovosti, izdelano v pooblaščenem podjetju v Skupnosti po pršnem postopku in pridobljeno iz kravjega mleka, pridelanega v Skupnosti, ki ji je ponujeno v obdobju od 1. marca do 31. avgusta in ki:

izpolnjuje zahtevo po minimalni vsebnosti beljakovin 34,0 utežnih odstotkov nemastne suhe snovi,

izpolnjuje zahteve konzerviranja, ki se predpišejo,

izpolnjuje pogoje v zvezi z minimalno količino in embalažo, ki se določijo.

Intervencijska cena je cena, ki je veljala na dan proizvodnje posnetega mleka v prahu in se uporablja za posneto mleko v prahu, dostavljeno v skladišče, ki ga določi intervencijska agencija. Pavšalne stroške prevoza nosi intervencijska agencija po pogojih, ki se določijo, če se posneto mleko v prahu s kraja, kjer je bilo uskladiščeno, dobavi v skladišče, ki se nahaja na razdalji, daljši od razdalje, ki se določi.

Posneto mleko v prahu se lahko hrani samo v skladiščih, ki izpolnjujejo pogoje, ki se določijo.“;

(b)

odstavka 3 in 5 se črtata.

4.

V členu 10 se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

podrobna pravila za uporabo tega poglavja;“.

5.

V členu 13(1) se točka (b) črta.

6.

V členu 14 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Pomoč Skupnosti je:

18,15 EUR/100 kg mleka.

Zneski pomoči za druge upravičene mlečne izdelke se določijo ob upoštevanju vsebnosti mleka v teh izdelkih.“.

7.

Člen 26 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Za uvoz enega ali več izdelkov iz člena 1 v Skupnost in izvoz teh izdelkov iz nje se lahko zahteva predložitev uvoznega ali izvoznega dovoljenja.“;

(b)

v odstavku 3 se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

seznam izdelkov, za katere se zahtevajo izvozna dovoljenja, in uvozne postopke, če se ne zahtevajo uvozna dovoljenja;“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2008. Točki 1 in 3 člena 1 pa se uporabljata od 1. septembra 2008.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. septembra 2007

Za Svet

Predsednik

J. SILVA


(1)  Mnenje z dne 5. septembra 2007 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).