2.10.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 256/14


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1140/2007

z dne 1. oktobra 2007

o izdaji začasnega dovoljenja za novo uporabo že dovoljenega dodatka v krmnih mešanicah

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 70/524/EGS z dne 23. novembra 1970 o dodatkih v krmi (1) in zlasti člena 3 in člena 9e(1) Direktive,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1831/2003 z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali (2) in zlasti člena 25 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1831/2003 določa izdajo dovoljenj za dodatke za uporabo v prehrani živali.

(2)

Člen 25 Uredbe (ES) št. 1831/2003 določa prehodne ukrepe za zahtevke za dovoljenja za krmne dodatke, predložene v skladu z Direktivo 70/524/EGS pred datumom uporabe Uredbe (ES) št. 1831/2003.

(3)

Zahtevek za dovoljenje za novo uporabo dodatka iz Priloge k tej uredbi je bil predložen pred datumom uporabe Uredbe (ES) št. 1831/2003.

(4)

Začetne pripombe na ta zahtevek so bile v skladu s členom 4(4) Direktive 70/524/EGS poslane Komisiji pred datumom začetka uporabe Uredbe (ES) št. 1831/2003. Zahtevek se torej še naprej obravnava v skladu s členom 4 Direktive 70/524/EGS.

(5)

Uporaba encimskega pripravka endo-1,3(4)-beta-glukanaze, ki jo proizvaja Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanaze, ki jo proizvaja Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), alfa-amilaze, ki jo proizvaja Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), bacilolizina, ki ga proizvaja Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554), in endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842), je bila z Uredbo Komisije (ES) št. 358/2005 (3) dovoljena za piščance za pitanje brez časovne omejitve.

(6)

Predloženi so bili novi podatki v podporo zahtevku za dovoljenje za navedeni pripravek za kokoši nesnice za štiri leta. Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) je 18. aprila 2007 predložila svoje mnenje o navedeni uporabi tega pripravka. Ocena je pokazala, da so pogoji iz člena 9e(1) Direktive 70/524/EGS za tako dovoljenje izpolnjeni. Zato je treba uporabo navedenega pripravka, kakor je določena v Prilogi k tej uredbi, začasno dovoliti za štiri leta.

(7)

Ocena tega zahtevka je pokazala, da je treba predpisati nekatere postopke za zaščito delavcev pred izpostavljenostjo dodatkom iz prilog. Takšno zaščito je treba zagotoviti z uporabo Direktive Sveta 89/391/EGS z dne 12. junija 1989 o uvajanju ukrepov za spodbujanje izboljšav varnosti in zdravja delavcev pri delu (4).

(8)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pripravek iz skupine „encimi“, kot je opredeljen v Prilogi, se začasno dovoli za štiri leta kot dodatek v prehrani živali v skladu s pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. oktobra 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 270, 14.12.1970, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1800/2004 (UL L 317, 16.10.2004, str. 37).

(2)  UL L 268, 18.10.2003, str. 29. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 378/2005 (UL L 59, 5.3.2005, str. 8).

(3)  UL L 57, 3.3.2005, str. 3.

(4)  UL L 183, 29.6.1989, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2007/30/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 165, 27.6.2007, str. 21).


PRILOGA

Št. ES

Dodatek

Kemijska formula, opis

Vrsta ali kategorija živali

Najvišja starost

Najnižja vsebnost

Najvišja vsebnost

Druge določbe

Datum poteka veljavnosti dovoljenja

Enota aktivnosti/kg popolne krmne mešanice

Encimi

53

endo-1,3(4)-beta-glukanaza EC 3.2.1.6

endo-1,4-beta-glukanaza EC 3.2.1.4

alfa-amilaza EC 3.2.1.1

bacilolizin EC 3.4.24.28

endo-1,4-beta-ksilanaza EC 3.2.1.8

Pripravek endo-1,3(4)-beta-glukanaze, ki jo proizvaja Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glukanaze, ki jo proizvaja Trichoderma longibrachiatum (CBS 592.94), alfa-amilaze, ki jo proizvaja Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), bacilolizina, ki ga proizvaja Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9554), in endo-1,4-beta-ksilanaze, ki jo proizvaja Trichoderma viride (NIBH FERM BP 4842) z najmanjšo aktivnostjo:

 

endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 2 350 U/g (1)

 

endo-1,4-beta-glukanaza: 4 000 U/g (2)

 

alfa-amilaza: 400 U/g (3)

 

bacilolizin: 450 U/g (4)

 

endo-1,4-beta-ksilanaza: 20 000 U/g (5)

kokoši nesnice

endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 587

endo-1,4-beta-glukanaza: 1 000 U

alfa-amilaza: 100 U

bacilolizin: 112 U

endo-1,4-beta-ksilanaza: 5 000 U

1.

V navodilih za uporabo dodatka in premiksa je treba navesti temperaturo skladiščenja, rok trajanja in obstojnost pri peletiranju.

2.

Priporočeni odmerek na kilogram popolne krmne mešanice:

endo-1,3(4)-beta-glukanaza: 587–2 350 U

endo-1,4-beta-glukanaza: 1 000–4 000 U

alfa-amilaza: 100–400 U

bacilolizin: 112–450 U

endo-1,4-beta-ksilanaza: 5 000–20 000 U

3.

Za uporabo v krmnih mešanicah, bogatih z neškrobnimi polisaharidi (večinoma beta-glukani in arabinoksilani), npr. z vsebnostjo več kakor 30 % pšenice.

22. oktober 2011


(1)  1 U je količina encima, ki sprosti 0,0056 mikromola reduktivnih sladkorjev (ekvivalentov glukoze) iz beta-glukana iz ječmena na minuto pri pH 7,5 in 30 °C.

(2)  1 U je količina encima, ki sprosti 0,0056 mikromola reduktivnih sladkorjev (ekvivalentov glukoze) iz karboksimetil celuloze na minuto pri pH 4,8 in 50 °C.

(3)  1 U je količina encima, ki sprosti 1 mikromol glukoze iz navzkrižno vezanega škrobnega polimera na minuto pri pH 7,5 in 37 °C.

(4)  1 U je količina encima, ki raztopi 1 mikrogram substrata azo-kazeina na minuto pri pH 7,5 in 37 °C.

(5)  1 U je količina encima, ki sprosti 0,0067 mikromola reduktivnih sladkorjev (ekvivalentov ksiloze) iz ksilana iz brezovega lesa na minuto pri pH 5,3 in 50 °C.