18.9.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 243/6


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1065/2007

z dne 17. septembra 2007

o spremembi Uredbe (ES) št. 493/2006 o prehodnih ukrepih v okviru reorganizacije skupne ureditve trgov v sektorju sladkorja

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov v sektorju sladkorja (1) in zlasti člena 44 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 3 Uredbe Komisije (ES) št. 493/2006 z dne 27. marca 2006 o prehodnih ukrepih v okviru reorganizacije skupne ureditve trgov v sektorju sladkorja in o spremembi uredb (ES) št. 1265/2001 in (ES) št. 314/2002 (2) določa preventivni umik. Proizvodnja iz kvote se šteje za umaknjeno v smislu člena 19 Uredbe (ES) št. 318/2006, ko preseže določeni prag, ali se na zahtevo podjetja, ki jo je treba vložiti do 31. januarja 2007, šteje za proizvod, ki presega kvote v smislu člena 12 navedene uredbe.

(2)

Proizvajalci izoglukoze niso mogli vložiti take zahteve do roka 31. januarja 2007 v nasprotju s proizvajalci sladkorja, ker njihova proizvodnja poteka nepretrgano vse leto. Zaradi enakovrednosti pogojev je proizvajalcem izoglukoze treba preložiti navedeni rok na konec tržnega leta 2006/2007, da se lahko odločijo in vložijo zahtevo ob poznavanju stanja.

(3)

Uredbo (ES) št. 493/2006 je zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sladkor –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 3 Uredbe (ES) št. 493/2006 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Za vsako podjetje se delež proizvodnje sladkorja, izoglukoze ali inulinskega sirupa v tržnem letu 2006/2007, ki je pridelan v okviru kvot iz Priloge IV in presega prag, določen v skladu z odstavkom 2 tega člena, šteje za umaknjen v smislu člena 19 Uredbe (ES) št. 318/2006 ali se na zahtevo zadevnega podjetja, ki je bila vložena do 31. januarja 2007 za sladkor in do 30. septembra 2007 za izoglukozo, šteje delno ali v celoti za proizvod, ki presega kvote v smislu člena 12 navedene uredbe.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. septembra 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 58, 28.2.2006, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 247/2007 (UL L 69, 9.3.2007, str. 3).

(2)  UL L 89, 28.3.2006, str. 11. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 739/2007 (UL L 169, 29.6.2007, str. 22).