15.9.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 242/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1059/2007

z dne 14. septembra 2007

o odprtju stalnega javnega razpisa za nadaljnjo prodajo sladkorja na trgu Skupnosti iz zalog belgijske, češke, irske, španske, italijanske, madžarske, slovaške in švedske intervencijske agencije

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov v sektorju sladkorja (1) in zlasti člena 40(2)(d) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 39(1) Uredbe Komisije (ES) št. 952/2006 z dne 29. junija 2006 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006, kar zadeva upravljanje notranjega trga za sladkor in sistem kvot, (2) določa, da intervencijske agencije lahko prodajajo sladkor šele, ko Komisija sprejme ustrezno odločitev.

(2)

Takšna odločitev je bila sprejeta z Uredbo Komisije (ES) št. 1039/2006 z dne 7. julija 2006 o odprtju stalnega javnega razpisa za nadaljnjo prodajo sladkorja na trgu Skupnosti iz zalog belgijske, češke, španske, irske, italijanske, madžarske, poljske, slovenske, slovaške in švedske intervencijske agencije (3). V skladu z navedeno uredbo je zadnje obdobje za oddajo ponudb med 13. in 26. septembrom 2007.

(3)

V večini zadevnih držav članic bodo verjetno intervencijske zaloge sladkorja ostale tudi po izteku te zadnje možnosti za oddajo ponudb. Kot odgovor na nadaljnje tržne potrebe je zato primerno odpreti nadaljnji stalni javni razpis, da se dajo te zaloge na voljo na notranjem trgu.

(4)

Da se omogoči primerjava med ponudbenimi cenami sladkorja različnih kakovosti, bi se morala ponudbena cena nanašati na sladkor standardne kakovosti, kakor je opredeljena v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 318/2006.

(5)

V skladu s členom 42(2)(c) Uredbe (ES) št. 952/2006 je primerno določiti najmanjšo dovoljeno količino na ponudnika ali serijo.

(6)

Da se upoštevajo razmere na trgu Skupnosti, je treba sprejeti določbo, da Komisija določi najnižjo prodajno ceno za vsak delni javni razpis.

(7)

Najnižja prodajna cena se nanaša na sladkor standardne kakovosti. Treba je sprejeti določbo o prilagoditvi prodajne cene.

(8)

Belgijska, češka, irska, španska, italijanska, madžarska, slovaška in švedska intervencijska agencija morajo ponudbe sporočiti Komisiji. Ponudniki morajo ostati anonimni.

(9)

Da se zagotovi učinkovito upravljanje količin sladkorja v skladiščih intervencijskih agencij, je treba določiti, da države članice sporočijo dejansko prodano količino.

(10)

Drugi odstavek člena 59 Uredbe (ES) št. 952/2006 določa, da se Uredba Komisije (ES) št. 1262/2001 (4) še naprej uporablja za sladkor, odkupljen v intervencijo pred 10. februarjem 2006. Vendar je za nadaljnjo prodajo intervencijskega sladkorja to razlikovanje nepotrebno in bi njegovo izvajanje državam članicam povzročilo upravne težave. Zato je primerno, da se Uredba (ES) št. 1262/2001 ne uporablja za nadaljnjo prodajo intervencijskega sladkorja.

(11)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sladkor –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Belgijska, češka, irska, španska, italijanska, madžarska, slovaška in švedska intervencijska agencija dajo s stalnim javnim razpisom v prodajo na notranji trg Skupnosti največjo skupno količino 601 981 ton sladkorja, ki je bil sprejet v intervencijo in dan na voljo za prodajo na notranjem trgu.

Največje količine na posamezno državo članico so določene v Prilogi I.

Člen 2

1.   Obdobje za oddajo ponudb za prvi delni javni razpis se začne 1. oktobra 2007 in konča 10. oktobra 2007 ob 15.00 po bruseljskem času.

Obdobja za oddajo ponudb za drugi in poznejše delne javne razpise začnejo teči prvi delovni dan po izteku prejšnjega obdobja. Končajo se ob 15.00 po bruseljskem času:

24. oktobra 2007,

7. in 21. novembra 2007,

5. in 19. decembra 2007,

9. in 30. januarja 2008,

13. in 27. februarja 2008,

12. in 26. marca 2008,

9. in 23. aprila 2008,

7. in 28. maja 2008,

11. in 25. junija 2008,

9. in 23. julija 2008,

6. in 27. avgusta 2008,

10. in 24. septembra 2008.

2.   Ponudbena cena se nanaša na beli in surovi sladkor standardne kakovosti, kakor je opredeljena v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 318/2006.

3.   V skladu s členom 42(2)(c) Uredbe (ES) št. 952/2006 je najmanjša dovoljena količina ponudbe na serijo 250 ton, razen če je količina te serije, ki je na voljo, manjša od 250 ton. V takšnih primerih je treba ponuditi vso količino, ki je na voljo.

4.   Ponudbe se vložijo pri intervencijski agenciji, ki ima na zalogi sladkor, kot je določeno v Prilogi I.

Člen 3

Zadevne intervencijske agencije Komisiji pošljejo oddane ponudbe najpozneje v dveh urah po izteku roka za oddajo iz člena 2(1).

Ponudniki niso identificirani.

Oddane ponudbe se sporočijo v elektronski obliki po vzorcu iz Priloge II.

Če ni bila oddana nobena ponudba, države članice o tem obvestijo Komisijo v istem roku.

Člen 4

1.   Komisija določi najnižjo prodajno ceno na vsako zadevno državo članico ali odloči, da ne bo sprejela ponudb v skladu s postopkom iz člena 39(2) Uredbe (ES) št. 318/2006.

2.   Za intervencijski sladkor, ki ni standardne kakovosti, države članice prilagodijo dejansko prodajno ceno s smiselno uporabo člena 32(6) in člena 33 Uredbe (ES) št. 952/2006.

3.   Kadar bi dodelitev po najnižji ceni, določenimi v skladu z odstavkom 1, povzročila preseganje razpoložljive količine za zadevno državo članico, se navedena dodelitev omeji na količino, ki je še na voljo.

Kadar bi dodelitve vsem ponudnikom za državo članico, ki ponujajo enako ceno, povzročile preseganje količine za navedeno državo članico, se razpoložljiva količina dodeli na naslednji način:

(a)

z razdelitvijo med zadevne ponudnike sorazmerno s skupnimi količinami v vsaki od ponudb ali

(b)

s porazdelitvijo med zadevne ponudnike glede na največjo količino, določeno za vsakega od njih, ali

(c)

z žrebom.

4.   Zadevne intervencijske agencije Komisiji najpozneje peti delovni dan potem, ko Komisija določi najnižjo prodajno ceno, v skladu z vzorcem iz Priloge III sporočijo dejansko prodano količino v okviru delnega javnega razpisa.

Člen 5

Z odstopanjem od drugega odstavka člena 59 Uredbe (ES) št. 952/2006 se navedena uredba uporablja za nadaljnjo prodajo sladkorja iz člena 1 te uredbe, ki je bil sprejet v intervencijo pred 10. februarjem 2006.

Člen 6

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. septembra 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 58, 28.2.2006, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 247/2007 (UL L 69, 9.3.2007, str. 3).

(2)  UL L 178, 1.7.2006, str. 39. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 551/2007 (UL L 131, 23.5.2007, str. 7).

(3)  UL L 187, 8.7.2006, str. 3. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1555/2006 (UL L 288, 19.10.2006, str. 3).

(4)  UL L 178, 30.6.2001, str. 48. Uredba, razveljavljena z Uredbo (ES) št. 952/2006.


PRILOGA I

Države članice, ki imajo zaloge intervencijskega sladkorja

Država članica

Intervencijska agencija

Količine iz zalog intervencijskih agencij, ki so na voljo za prodajo na notranjem trgu

(v tonah)

Belgija

Bureau d’intervention et de restitution belge

Rue de Trèves, 82

B-1040 Bruxelles

Tél. (32-2) 287 24 11

Fax (32-2) 287 25 24

21 409

Češka

Státní zemědělský intervenční fond

Oddělení pro cukr a škrob

Ve Smečkách 33

CZ-110 00 PRAHA 1

Tel.: (420) 222 87 14 27

Fax: (420) 222 87 18 75

30 754

Irska

Intervention Section

on Farm Investment

Subsidies and storage Division

Department of Agriculture & Food

Johnstown Castle Estate

Wexford

Tel. (00 353) 536 34 37

Fax (00 353) 914 28 43

12 000

Španija

Fondo Español de Garantia Agraria

C/Beneficencia, 8

E-28004 Madrid

Tel. (34) 913 47 64 66

Fax (34) 913 47 63 97

24 084

Italija

AGEA — Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Ufficio ammassi pubblici e privati e alcool

Via Torino, 45

I-00185 Roma

Tel. (39) 06 49 49 95 58

Fax (39) 06 49 49 97 61

322 915

Madžarska

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Soroksári út 22–24.

H-1095 Budapest

Tel.: (36-1) 219 45 76

Fax: (36-1) 219 89 05 vagy (36-1) 219 62 59

100 462

Slovaška

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie cukru a ostatných komodít

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: (421-2) 58 24 32 55

Fax: (421-2) 53 41 26 65

34 000

Švedska

Statens jordbruksverk

Vallgatan 8

S-551 82 Jönköping

Tfn (46-36) 15 50 00

Fax (46-36) 19 05 46

56 357


PRILOGA II

Vzorec sporočila Komisiji iz člena 3

Obrazec (1)

Delni javni razpis z dne … za nadaljnjo prodajo sladkorja iz zalog intervencijskih agencij

Uredba (ES) št. 1059/2007

1

2

3

4

5

Država članica, ki prodaja intervencijski sladkor

Številke ponudnikov

Številka serije

Količina

(t)

Ponudbena cena

EUR/100 kg

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

itn.

 

 

 


(1)  Sporočiti po telefaksu na naslednjo številko: (32-2) 292 10 34.


PRILOGA III

Vzorec sporočila Komisiji iz člena 4(4)

Obrazec (1)

Delni javni razpis z dne … za nadaljnjo prodajo sladkorja iz zalog intervencijskih agencij

Uredba (ES) št. 1059/2007

1

2

Država članica, ki prodaja intervencijski sladkor

Dejansko prodana količina

(v tonah)

 

 


(1)  Sporočiti po telefaksu na naslednjo številko: (32-2) 292 10 34.