4.9.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 231/4


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1025/2007

z dne 3. septembra 2007

o petinosemdeseti spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osamo bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 467/2001

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 z dne 27. maja 2002 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte, povezane z Osama bin Ladnom, mrežo Al-Kaida in talibani, in o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 467/2001 o prepovedi izvoza nekaterega blaga in storitev v Afganistan, o poostritvi prepovedi poletov in podaljšanju zamrznitve sredstev in drugih finančnih virov talibanov iz Afganistana (1), ter zlasti prve alinee člena 7(1) Uredbe –

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 navaja osebe, skupine in subjekte, ki jih zadeva zamrznitev sredstev in gospodarskih virov iz navedene uredbe.

(2)

Odbor za sankcije Varnostnega sveta Združenih narodov je 27. avgusta 2007 sklenil spremeniti seznam oseb, skupin in subjektov, za katere velja zamrznitev sredstev in gospodarskih virov. Prilogo I je zato treba ustrezno spremeniti.

(3)

Za zagotovitev učinkovitosti ukrepov, predvidenih s to uredbo, mora ta uredba začeti veljati takoj –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. septembra 2007

Za Komisijo

Eneko LANDÁBURU

Generalni direktor za zunanje odnose


(1)  UL L 139, 29.5.2002, str. 9. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 996/2007 (UL L 224, 29.8.2007, str. 3).


PRILOGA

Priloga I k Uredbi (ES) št. 881/2002 se spremeni:

Pod naslovom „Fizične osebe“ se doda naslednji vnos:

„Abdelmalek Droukdel (alias Abou Mossaab Abdelouadoud) Naslov: kraj Zayane, mesto Meftah, Wilaya of Blida, Alžirija. Datum rojstva: 20.4.1970. Kraj rojstva: Meftah, Wilaya of Blida, Alžirija. Državljanstvo: alžirsko. Druge informacije: (a) Član organizacije Al-Kaida v muslimanskem Magrebu, (b) Sodišče v Tizi-Ouzou (Alžirija) je 15.1.2005 izdalo nalog za odvzem njegove prostosti in ga v odsotnosti dne 21.3.2007 obsodilo na doživljenjski zapor, (c) Polno ime očeta: Rabah Droukdel, (d) Polno ime matere: Z’hour Zdigha.“