30.8.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 226/15


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1002/2007

z dne 29. avgusta 2007

o podrobnih pravilih uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 2184/96 o uvozu riža, ki izvira in prihaja iz Egipta v Skupnost

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2184/96 z dne 28. oktobra 1996 o uvozu riža, ki izvira in prihaja iz Egipta v Skupnost (1), in zlasti člena 2 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1785/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za riž (2) in zlasti člena 10(2) in člena 13(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 196/97 z dne 31. januarja 1997 določa podrobna pravila uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 2184/96 o uvozu riža, ki izvira in prihaja iz Egipta v Skupnost (3). Od začetka uporabe Uredbe so bile sprejete ali spremenjene horizontalne ali sektorske uredbe, in sicer Uredba Komisije (ES) št. 1291/2000 z dne 9. junija 2000 o določitvi skupnih podrobnih pravil za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdil o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode (4), Uredba Komisije (ES) št. 1342/2003 z dne 28. julija 2003 o posebnih podrobnejših pravilih za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj za žita in riž (5) ter Uredba Komisije (ES) št. 1301/2006 z dne 31. avgusta 2006 o določitvi skupnih pravil za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj (6), in jih je treba upoštevati v okviru kvote, odprte z Uredbo (ES) št. 196/97.

(2)

Uredba (ES) št. 1301/2006 določa zlasti podrobna pravila glede zahtevkov za izdajo uvoznih dovoljenj, statusa vlagatelja in izdaje dovoljenj. Ta uredba se uporablja brez poseganja v dodatne pogoje ali odstopanja, ki jih določajo sektorske uredbe. Zato je treba zaradi jasnosti prilagoditi način upravljanja tarifnih kvot Skupnosti za uvoz riža s poreklom iz Egipta s sprejetjem nove uredbe in z razveljavitvijo Uredbe (ES) št. 196/97.

(3)

Člen 1 Uredbe (ES) št. 2184/96 določa, da se na tržno leto odpre skupna tarifna kvota v višini 32 000 ton riža, ki se uvršča pod oznako KN 1006, s poreklom iz Egipta. Uporabi se carina, kot je določena v členih 11 do 11d Uredbe (ES) št. 1785/2003, zmanjšana za znesek v višini 25 % vrednosti navedene carine. Ob upoštevanju možne uporabe različnih carin, je treba določiti pogoje za uporabo 25-odstotnega zmanjšanja.

(4)

Zaradi dobrega upravljanja navedene kvote je treba izvajalcem omogočiti, da lahko vložijo več kot en zahtevek za izdajo dovoljenja za posamezno kvotno obdobje, in torej odstopati od člena 6(1) Uredbe (ES) št. 1301/2006. Zaradi istega razloga je treba določiti posebna pravila, ki se uporabljajo za pripravo zahtevkov za izdajo dovoljenj, njihovo izdajanje, obdobje veljavnosti in sporočanje podatkov Komisiji, ter tudi ustrezne upravne ukrepe za zagotovitev, da se ne preseže določena kvota. V vsakem primeru Uredba (ES) št. 1301/2006 omejuje trajanje veljavnosti dovoljenj na zadnji dan obdobja tarifne kvote. Poleg tega je treba za izboljšanje nadzora te kvote in poenostavitve njenega upravljanja določiti, da se zahtevki za izdajo uvoznih dovoljenj vlagajo tedensko, in določiti znesek varščine v višini, prilagojeni tveganjem.

(5)

Določbe, ki se ob sprostitvi proizvoda v prosti promet uporabljajo za prevozni dokument in dokazilo o preferencialnem poreklu, so opredeljene v Protokolu IV k Sklepu Sveta 2004/635/ES z dne 21. aprila 2004 o sklenitvi Evro-sredozemskega sporazuma med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Arabsko republiko Egipt na drugi strani (7). Treba je določiti podrobna pravila uporabe teh določb za zadevno kvoto.

(6)

Ukrepe je treba začeti izvajati z začetkom naslednjega tržnega leta, tj. 1. septembra 2007.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Prvi dan vsakega tržnega leta se odpre letna tarifna kvota iz člena 1 Uredbe (ES) št. 2184/96 za količino 32 000 ton riža, ki se uvršča pod oznako KN 1006, s poreklom iz Egipta.

Za uvoze se, glede na posamezen primer, uporabi carina, določena v skladu s členi 11, 11a, 11c in 11d Uredbe (ES) št. 1785/2003, zmanjšana za 25 %.

Zaporedna številka kvote je 09.4094.

2.   Uporabljajo se uredbe (ES) št. 1291/2000, (ES) št. 1342/2003 in (ES) št. 1301/2006, razen če ni v tej uredbi drugače določeno.

Člen 2

1.   Zahtevek za izdajo uvoznega dovoljenja se nanaša na količino najmanj 100 ton in največ 1 000 ton.

V vsakem zahtevku za izdajo dovoljenja je navedena količina v kilogramih, brez decimalnih števil.

2.   Z odstopanjem od člena 6(1) Uredbe (ES) št. 1301/2006 lahko vlagatelj vloži več kot en zahtevek za izdajo dovoljenja za posamezno kvotno obdobje. Vendar lahko vlagatelj na teden vloži le en zahtevek za izdajo dovoljenja za posamezno osemmestno oznako KN.

3.   Zahtevki za izdajo uvoznih dovoljenj se vložijo pri pristojnih organih držav članic najpozneje vsak petek do 13. ure (po bruseljskem času).

Člen 3

1.   Zahtevek za izdajo dovoljenja in uvozno dovoljenje morata vsebovati naslednje podatke:

(a)

v razdelkih 7 in 8 se besedi „Egipt“ in „da“ označita s križcem;

(b)

v razdelku 24, eno od navedb iz Priloge.

2.   Z odstopanjem od člena 12 Uredbe (ES) št. 1342/2003 je znesek varščine za uvozna dovoljenja enak 25 % vrednosti carine, izračunane v skladu s členi 11, 11a, 11c in 11d Uredbe (ES) št. 1785/2003 in se uporablja na dan vložitve zahtevka.

Vendar varščina, glede na posamezen primer, ne more biti nižja od varščin, določenih v členu 12(a) in (aa) Uredbe (ES) št. 1342/2003.

3.   Če zahtevane količine v določenem tednu presežejo razpoložljivo količino kvote, Komisija v skladu s členom 7(2) Uredbe (ES) št. 1301/2006 najpozneje četrti delovni dan po zadnjem dnevu za vložitev zahtevkov iz člena 2(3) te uredbe določi koeficient dodelitve za zahtevane količine v tednu, ki se je iztekel, in do konca kvotnega obdobja ustavi vlaganje novih zahtevkov za izdajo uvoznih dovoljenj.

Zahtevki, ki so vloženi v tekočem tednu, veljajo za nesprejemljive.

Države članice sprejmejo, da izvajalci v roku dveh delovnih dni od datuma objave uredbe o določitvi koeficienta dodelitve umaknejo zahtevke, pri katerih je količina, za katero mora biti izdano dovoljenje, nižja od 20 ton.

4.   Uvozno dovoljenje se izda osmi delovni dan po zadnjem dnevu za vložitev zahtevkov.

Z odstopanjem od člena 6(1) Uredbe (ES) št. 1342/2003 je uvozno dovoljenje veljavno od dneva njegove dejanske izdaje v smislu člena 23(2) Uredbe (ES) št. 1291/2000 do konca naslednjega meseca.

Člen 4

Sprostitev v prosti promet v okviru kvot iz člena 1 te uredbe je pogojena s predložitvijo prevoznega dokumenta in dokazila o preferencialnem poreklu, ki sta izdana v Egiptu in se nanašata na zadevno serijo v skladu z določbami Protokola IV k Evro-sredozemskemu sporazumu.

Člen 5

Države članice po elektronski poti sporočijo Komisiji:

(a)

najpozneje prvi delovni dan po zadnjem dnevu za vložitev zahtevkov za izdajo dovoljenj najpozneje do 18. ure po bruseljskem času podatke o zahtevkih za izdajo uvoznih dovoljenj iz člena 11(1)(a) Uredbe (ES) št. 1301/2006 z razčlenitvijo skupnih količin, na katere se nanašajo zahtevki, po osemmestni oznaki KN;

(b)

najpozneje drugi delovni dan po izdaji uvoznih dovoljenj podatke o izdanih dovoljenjih iz člena 11(1)(b) Uredbe (ES) št. 1301/2006 z razčlenitvijo skupnih količin, za katere so bila izdana uvozna dovoljenja, po osemmestni oznaki KN, in količine, za katere so bili zahtevki za izdajo dovoljenja v skladu s tretjim pododstavkom člena 3(3) umaknjeni;

(c)

najpozneje zadnji dan vsakega meseca podatke o skupnih količinah, dejansko sproščenih v prosti promet ob uporabi te kvote v predpredzadnjem mesecu in razčlenjenih po osemmestni oznaki KN. Če ni bila v enem od navedenih mesecev nobena količina sproščena v prosti promet, se pošlje „nično“ sporočilo. Tega sporočila tretji mesec po izteku roka veljavnosti dovoljenja ni treba več poslati.

Člen 6

Uredba (ES) št. 196/97 se razveljavi.

Člen 7

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. septembra 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. avgusta 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 292, 15.11.1996, str. 1.

(2)  UL L 270, 21.10.2003, str. 96. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 797/2006 (UL L 144, 31.5.2006, str. 1).

(3)  UL L 31, 1.2.1997, str. 53. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1996/2006 (UL L 398, 30.12.2006, str. 1).

(4)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2006 (UL L 365, 21.12.2006, str. 52).

(5)  UL L 189, 29.7.2003, str. 12. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1996/2006.

(6)  UL L 238, 1.9.2006, str. 13. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 289/2007 (UL L 78, 17.3.2007, str. 17).

(7)  UL L 304, 30.9.2004, str. 38.


PRILOGA

Navedbe iz člena 3(1)(b)

:

v bolgarščini

:

Ставка на мито, намалена с 25 % (Регламент (ЕО) № 1002/2007)

:

v španščini

:

Derecho de aduana reducido en un 25 % [Reglamento (CE) no 1002/2007]

:

v češčini

:

Clo snížené o 25 % (nařízení (ES) č. 1002/2007)

:

v danščini

:

Told nedsat med 25 % (forordning (EF) nr. 1002/2007)

:

v nemščini

:

um 25 % ermäßigter Zollsatz (Verordnung (EG) Nr. 1002/2007)

:

v estonščini

:

25 % võrra vähendatud tollimaks (Määrus (EÜ) nr 1002/2007)

:

v grščini

:

Δασμός μειωμένος κατά 25 % [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1002/2007]

:

v angleščini

:

Duty reduced by 25 % (Regulation (EC) No 1002/2007)

:

v francoščini

:

Droit réduit de 25 % [Règlement (CE) no 1002/2007]

:

v irščini

:

Laghdú 25 % ar dhleacht (Rialachán (CE) Uimh. 1002/2007)

:

v italijanščini

:

Dazio ridotto del 25 % [regolamento (CE) n. 1002/2007]

:

v latvijščini

:

Nodoklis, kas samazināts par 25 % (Regula (EK) Nr. 1002/2007)

:

v litovščini

:

25 % sumažintas muitas (Reglamentas (EB) Nr. 1002/2007)

:

v madžarščini

:

25 %-kal csökkentett vámtétel (1002/2007/EK rendelet)

:

v malteščini

:

Dazju mnaqqas b’25 % (Regolament (KE) Nru 1002/2007)

:

v nizozemščini

:

Douanerecht verminderd met 25 % (Verordening (EG) nr. 1002/2007)

:

v poljščini

:

Opłata obniżona o 25 % (rozporządzenie (WE) nr 1002/2007)

:

v portugalščini

:

Direito reduzido em 25 % [Regulamento (CE) n.o 1002/2007]

:

v romunščini

:

Drept redus cu 25 % [Regulamentul (CE) nr. 1002/2007]

:

v slovaščini

:

Clo znížené o 25 % [nariadenie (ES) č. 1002/2007]

:

v slovenščini

:

Znižana dajatev za 25 % (Uredba (ES) št. 1002/2007)

:

v finščini

:

Tulli, jota on alennettu 25 % (asetus (EY) N:o 1002/2007)

:

v švedščini

:

Tullsatsen nedsatt med 25 % (förordning (EG) nr 1002/2007).