22.8.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 217/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 975/2007

z dne 21. avgusta 2007

o določitvi količinske omejitve za izvoz izvenkvotne izoglukoze za obdobje od 1. avgusta do 30. septembra 2007

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov v sektorju sladkorja (1) in zlasti člena 12(d) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 12(d) Uredbe (ES) št. 318/2006 se lahko proizvedena izoglukoza, katere količina presega kvoto iz člena 7 navedene uredbe, izvozi le v okviru količinske omejitve, ki jo je treba določiti.

(2)

Za nekatere proizvajalce izoglukoze v Skupnosti je izvoz iz Skupnosti pomemben del njihovih gospodarskih dejavnosti in so tudi izven Skupnosti vzpostavili tradicionalne trge. Izvoz izoglukoze na te trge je lahko ekonomsko uspešen tudi brez odobritve izvoznih nadomestil. Zato je treba za izvoz izvenkvotne izoglukoze določiti količinske omejitve, da bi lahko zadevni proizvajalci Skupnosti še naprej oskrbovali svoje tradicionalne trge.

(3)

Ocenjuje se, da bi določitev količinske omejitve za izvoz izvenkvotne izoglukoze na 20 000 ton suhe snovi v obdobju od 1. avgusta do30. septembra 2007 ustrezala tržnemu povpraševanju.

(4)

V skladu s členom 3 Uredbe Komisije (ES) št. 493/2006 z dne 27. marca 2006 o prehodnih ukrepih v okviru reorganizacije skupne ureditve trgov v sektorju sladkorja in o spremembi uredb (ES) št. 1265/2001 in (ES) št. 314/2002 (2) je bil za tržno leto 2006/2007 določen preventivni umik določenih količin sladkorja, izoglukoze in inulinskega sirupa. Zadevna podjetja so imela možnost zahtevati, da se del njihove proizvodnje, na katerega se je nanašal navedeni ukrep, v celoti ali delno šteje kot presežek njihove zadevne kvote, kar bi navedenim podjetjem zagotovilo možnosti glede izvenkvotne proizvodnje iz člena 12 Uredbe (ES) št. 318/2006. Take zahtevke je bilo treba predložiti pred 31. januarjem 2007. Da bi se zadevnim podjetjem omogočilo predložiti take zahtevke v zvezi z izoglukozo, ki naj bi se izvažala v okviru količinske omejitve za izvoz izvenkvotne izoglukoze, je treba za vlaganje zadevnih zahtevkov določiti dodatni rok.

(5)

Da bi zagotovili pravilno upravljanje, preprečili špekulacije in omogočili učinkovit nadzor, je treba določiti podrobna pravila za vlaganje zahtevkov za dovoljenja.

(6)

Da bi zmanjšali tveganje goljufije in preprečili kakršno koli zlorabo, povezano z možnim ponovnim uvozom ali ponovnim vnosom zadevnih izoglukoznih sirupov v Skupnost, je treba določene države zahodnega Balkana izključiti s seznama upravičenih namembnih držav za izvoz izvenkvotne izoglukoze. Vendar je treba tiste države v regiji, katerih organi morajo izdati izvozno potrdilo, s katerim potrjujejo izvor proizvodov iz sladkorja ali izoglukoze, namenjenih za izvoz v Skupnost, izvzeti iz te izključitve, saj je tveganje goljufije pri njih manjše.

(7)

Da bi zagotovili skladnost z določbami glede izvoza v sektorju sladkorja iz Uredbe Komisije (ES) št. 958/2006 z dne 28. junija 2006 o stalnem javnem razpisu v okviru tržnega leta 2006/2007 za določitev povračil pri izvozu belega sladkorja (3) in Uredbe Komisije (ES) št. 38/2007 z dne 17. januarja 2007 o odprtju stalnega javnega razpisa za nadaljnjo prodajo sladkorja za izvoz iz zalog belgijske, češke, španske, irske, italijanske, madžarske, poljske, slovaške in švedske intervencijske agencije (4), se izvoz izvenkvotne izoglukoze ne sme dovoliti tudi v nekatere bližnje namembne države.

(8)

Da bi se izognili tveganju ponovnega uvoza in zlasti, da bi zagotovili upoštevanje posebnih pravil za vrnjeno blago iz Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (5) in Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (6), je treba od držav članic zahtevati, da sprejmejo vse potrebne nadzorne ukrepe.

(9)

Poleg določb Uredbe Komisije (ES) št. 951/2006 z dne 30. junija 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 glede trgovine s tretjimi državami v sektorju sladkorja (7) je treba uvesti nadaljnje izvedbene določbe za upravljanje količinske omejitve, ki se določi s to uredbo, zlasti glede pogojev za zahtevke za izvozna dovoljenja.

(10)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sladkor –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Določitev količinske omejitve za izvoz izvenkvotne izoglukoze

1.   Za obdobje od 1. avgusta do 30. septembra 2007 znaša količinska omejitev iz člena 12(d) Uredbe (ES) št. 318/2006 za izvoz brez nadomestila izvenkvotne izoglukoze, ki spada pod oznake KN 1702 40 10, 1702 60 10 in 1702 90 30, 20 000 ton suhe snovi.

2.   Izvoz v okviru te količinske omejitve se dovoli za vse namembne države z izjemo naslednjih:

(a)

tretje države: Andora, Sveti sedež (Vatikanska mestna država), Lihtenštajn, San Marino, Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija;

(b)

ozemlja držav članic EU, ki niso del carinskega območja Skupnosti: Gibraltar, Ceuta, Melilla, občine Livigno in Campione d’Italia, otok Heligoland, Grenlandija, Ferski otoki in območja Republike Ciper, v katerih vlada Republike Ciper ne izvaja učinkovitega nadzora.

3.   Izvoz proizvodov iz odstavka 1 se dovoli le, če:

(a)

so proizvodi pridobljeni z izomerizacijo glukoze;

(b)

vsebnost fruktoze v proizvodih v suhem stanju ni manjša od 41 masnih %;

(c)

skupna vsebnost polisaharidov in oligosaharidov, vključno z di- in trisaharidi, v proizvodih v suhem stanju ni višja od 8,5 masnega %.

Vsebnost suhe snovi v izoglukozi se določi na podlagi gostote raztopine, razredčene v utežnem razmerju ena proti ena ali, pri proizvodih z zelo visoko konsistenco, s sušenjem.

4.   Z odstopanjem od roka, določenega v členu 3(1) Uredbe (ES) št. 493/2006, lahko podjetja, katerih proizvodnja izoglukoze presega prag iz navedenega odstavka, do 30. septembra 2007 predložijo zahtevek, da se delež njihove proizvodnje izoglukoze, ki presega zgoraj navedeni prag, v celoti ali delno šteje za proizvodnjo, ki presega kvoto.

Člen 2

Izvozna dovoljenja

1.   Za izvoz v okviru količinske omejitve iz člena 1(1) se zahteva predložitev izvoznega dovoljenja v skladu z določbami Uredbe Komisije (ES) št. 1291/2000 (8), Uredbe (ES) št. 951/2006 in člena 19 Uredbe Komisije (ES) št. 967/2006 (9), razen če ni v tej uredbi drugače določeno.

2.   Z odstopanjem od člena 9 Uredbe (ES) št. 1291/2000 pravice, ki izhajajo iz izvoznih dovoljenj, niso prenosljive.

Člen 3

Zahtevki za izvozna dovoljenja

1.   Zahtevke za izvozna dovoljenja, povezana s količinsko omejitvijo iz člena 1(1) te uredbe, lahko predložijo le proizvajalci izoglukoze, ki so odobreni v skladu s členom 17 Uredbe (ES) št. 318/2006 in ki jim je bila kvota za izoglukozo za tržno leto 2006/2007 dodeljena v skladu s členom 7 navedene uredbe.

2.   Zahtevki za izvozna dovoljenja se predložijo pristojnim organom države članice, v kateri je bila prosilcu dodeljena kvota za izoglukozo.

3.   Zahtevki za izvozna dovoljenja se lahko predložijo vsak teden, od ponedeljka do petka, in sicer od datuma začetka veljavnosti te uredbe do prekinitve izdaje dovoljenj v skladu s členom 8.

4.   Vsak prosilec lahko predloži le en zahtevek na teden.

5.   Količina, za katero se zaprosi v vsakem od izvoznih dovoljenj, ne sme presegati 5 000 ton.

6.   Zahtevek spremlja dokazilo o pologu varščine iz člena 4.

7.   V polju 20 zahtevka za izvozno dovoljenje in dovoljenja je ena od naslednjih navedb:

„izvenkvotna izoglukoza za izvoz brez nadomestila“.

Člen 4

Varščina za izvozno dovoljenje

1.   Z odstopanjem od četrte alinee člena 12(1)(b) Uredbe (ES) št. 951/2006 prosilec položi varščino v višini 11 EUR na vsakih 100 kg neto suhe snovi izoglukoze.

2.   Prosilec lahko varščino iz odstavka 1 položi v gotovini ali v obliki finančnega jamstva, ki ga da ustanova, ki izpolnjuje merila države članice, v kateri je zahtevek za dovoljenje predložen.

3.   Varščina iz odstavka 1 se sprosti v skladu s členom 35 Uredbe (ES) št. 1291/2000:

(a)

za količino, za katero je prosilec izpolnil obveznost izvoza v smislu določb člena 31(b) in 32(1)(b)(i) Uredbe (ES) št. 1291/2000, ki izhaja iz dovoljenja, izdanega v skladu s členom 6 te uredbe; ter

(b)

za katero je prosilec pristojnemu organu države članice, v kateri je bilo izvozno dovoljenje izdano, zadovoljivo dokazal, da so bile carinske formalnosti za uvoz zadevne količine izoglukoze v namembno državo izvoza zaključene v skladu s členom 16 Uredbe Komisije (ES) št. 800/1999 (10).

Člen 5

Sporočila držav članic

1.   Države članice najpozneje prvi delovni dan vsakega tedna obvestijo Komisijo o količinah izoglukoze, za katere so bili v preteklem tednu predloženi zahtevki za izvozna dovoljenja.

Zahtevane količine se porazdelijo glede na osemmestne oznake KN. Države članice obvestijo Komisijo tudi, če ni bil vložen noben zahtevek za izvozna dovoljenja.

2.   Komisija vsak teden evidentira količine, za katere so bili vloženi zahtevki za izvozna dovoljenja.

Člen 6

Izdaja in veljavnost dovoljenj

1.   Dovoljenja se izdajo tretji delovni dan po obvestilu iz člena 5(1), če je potrebno ob upoštevanju odstotka odobritve zahtevkov, ki ga določi Komisija v skladu s členom 8.

2.   Države članice prvi delovni dan vsakega tedna Komisiji sporočijo količine izoglukoze, za katere so bila v preteklem tednu izdana izvozna dovoljenja.

3.   Izvozna dovoljenja, izdana v zvezi s količinsko omejitvijo iz člena 1(1), veljajo do 30. septembra 2007.

4.   Vsaka država članica vodi evidenco količin izoglukoze, ki se dejansko izvozijo na podlagi izvoznih dovoljenj iz člena 6(1).

5.   Države članice pred koncem vsakega meseca sporočijo Komisiji količine izoglukoze, ki so se v preteklem mesecu dejansko izvozile.

Člen 7

Načini sporočanja

Sporočila iz člena 5(1) ter člena 6(2) in (5) se predložijo elektronsko na obrazcih, ki jih Komisija da na voljo državam članicam.

Člen 8

Odstotek odobritve za izdajo izvoznih dovoljenj in začasna ustavitev vlaganja zahtevkov za dovoljenja

Kadar količine, za katere so bili vloženi zahtevki za izvozna dovoljenja, za zadevno obdobje presegajo količinsko omejitev iz člena 1(1) te uredbe, se smiselno uporabljajo določbe iz člena 9 Uredbe (ES) št. 951/2006.

Člen 9

Nadzor

Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe za vzpostavitev ustreznega nadzora, da se zagotovi upoštevanje posebnih pravil za vrnjeno blago iz poglavja 2 naslova VI Uredbe (EGS) št. 2913/92 in naslova I dela III Uredbe (ES) št. 2454/93 ter prepreči neupoštevanje preferencialnih sporazumov s tretjimi državami.

Člen 10

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. avgusta 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. avgusta 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 58, 28.2.2006, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 247/2007 (UL L 69, 9.3.2007, str. 3).

(2)  UL L 89, 28.3.2006, str. 11. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 793/2007 (UL L 169, 29.6.2007, str. 22).

(3)  UL L 175, 29.6.2006, str. 49. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 203/2007 (UL L 61, 28.2.2007, str. 3).

(4)  UL L 11, 18.1.2007, str. 4. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 203/2007.

(5)  UL L 302, 19.10.1992, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).

(6)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 214/2007 (UL L 62, 1.3.2007, str. 6).

(7)  UL L 178, 1.7.2006, str. 24. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 2031/2006 (UL L 414, 30.12.2006, str. 43).

(8)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1.

(9)  UL L 176, 30.6.2006, str. 22.

(10)  UL L 102, 17.4.1999, str. 11.