14.7.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 184/1


UREDBA SVETA (ES) št. 824/2007

z dne 10. julija 2007

o odprtju in zagotavljanju upravljanja avtonomnih tarifnih kvot Skupnosti za nekatere ribiške proizvode v obdobju 2007–2009

(Besedilo velja za EGP)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 26 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Oskrba Skupnosti z nekaterimi ribiškimi proizvodi je trenutno odvisna od uvoza iz tretjih držav. V interesu Skupnosti je, da v okviru ustrezno velikih tarifnih kvot Skupnosti delno ali v celoti opusti carinske dajatve za navedene proizvode. Da ne bi bile ogrožene razvojne možnosti za navedene proizvode v Skupnosti in da se zagotovi oskrba, ustrezna potrebam predelovalne industrije, bi bilo treba odpreti takšne kvote in pri tem uporabiti spremenljive carinske dajatve v skladu z občutljivostjo zadevnega proizvoda na trgu Skupnosti.

(2)

Za vse uvoznike v Skupnosti bi moral biti zagotovljen enak in neprekinjen dostop do teh kvot, stopnje, določene za te kvote, pa bi se morale neprekinjeno uporabljati za celoten uvoz zadevnih proizvodov v vse države članice do izčrpanja kvot.

(3)

Zaradi zagotavljanja učinkovitosti skupnega upravljanja kvot bi bilo državam članicam treba dovoliti, da iz količine kvot črpajo potrebne količine, ki ustrezajo njihovemu dejanskemu uvozu. Ker postopek upravljanja zahteva tesno sodelovanje med državami članicami in Komisijo, bi slednja morala biti sposobna zlasti spremljati hitrost črpanja kvot in o tem ustrezno obveščati države članice.

(4)

Uredba Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (1) določa sistem upravljanja tarifnih kvot, ki sledi kronološkemu vrstnemu redu datumov sprejema deklaracij za sprostitev v prosti promet. Tarifne kvote, odprte s to uredbo, bi morale upravljati Komisija in države članice v skladu z navedenim sistemom.

(5)

Uredba Sveta (ES) št. 379/2004 z dne 24. februarja 2004 o odprtju in zagotavljanju upravljanja avtonomnih tarifnih kvot Skupnosti za nekatere ribiške proizvode za obdobje od 2004 do 2006 (2) je prenehala veljati 31. decembra 2006. V obdobju med 1. januarjem 2007 in začetkom veljavnosti te uredbe ni bilo na voljo nobenih avtonomnih tarifnih kvot. Poleg tega zaradi dejstva, da carinske olajšave za vse kvote, odprte s to uredbo, veljajo le, če so izpolnjeni pogoji glede končne uporabe, retroaktivno izvajanje te uredbe ni mogoče. Z namenom zagotoviti določeno kontinuiteto glede na prejšnji sistem kvot bi bilo zato treba predvideti režim, ki ga bo nasledil in ki bo omogočal odobritev zmanjšanja uvoznih dajatev za ribiške proizvode, ki so bili dani v prosti promet med 1. januarjem 2007 in začetkom veljavnosti te uredbe, ter ustrezno upošteval pogoje glede končne uporabe in razpoložljive količine konkretnih kvot.

(6)

Glede na nujnost zadeve je treba priznati izjemo od roka šestih tednov iz točke 3 dela I Protokola o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbam o ustanovitvi Evropskih skupnosti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Uvozne dajatve za proizvode, navedene v Prilogi, se opustijo, in sicer v okviru tarifnih kvot, v skladu s stopnjami za posamezna obdobja in največjimi količinami, navedenimi v Prilogi.

2.   Uvoz proizvodov, navedenih v Prilogi, pokrivajo kvote iz odstavka 1 samo, če je prijavljena carinska vrednost najmanj enaka že določeni referenčni ceni ali referenčni ceni, ki naj se še določi, v skladu s členom 29 Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva (3).

Člen 2

Tarifne kvote iz člena 1 upravlja Komisija v skladu s členi 308a, 308b in 308c Uredbe (EGS) št. 2454/93.

Člen 3

Države članice in Komisija tesno sodelujejo, da bi zagotovile upoštevanje te uredbe.

Člen 4

1.   Carinske dajatve za ribiške proizvode, ki so bili dani v prosti promet med 1. januarjem 2007 in 17. julijem 2007 in ki sodijo v eno od tarifnih kvot iz Priloge, se lahko na zahtevo prijavitelja zmanjšajo v skladu z določenimi carinskimi stopnjami.

2.   Zahtevo je treba predložiti najpozneje do 14. avgusta 2007 carinskemu uradu, pristojnemu za sprostitev zadevnega proizvoda v prosti promet, in pri tem navesti zadevno kvoto. Zahtevi se priloži vsa zadevna dokumentacija, ki dokazuje, da uvoženi izdelek sodi v zadevno kvoto in da se je ali se bo uporabljal v skladu s pogoji glede končne uporabe, določenimi za zadevno tarifno kvoto v Prilogi.

3.   Ta člen se uporablja le, kadar preostala količina zadevne tarifne kvote na dan sprejema ustrezno utemeljene zahteve to omogoča. Smiselno se uporabljajo členi 308a, 308b in 308c Uredbe (EGS) št. 2454/93.

Člen 5

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 10. julija 2007

Za Svet

Predsednik

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 214/2007 (UL L 62, 1.3.2007, str. 6).

(2)  UL L 64, 2.3.2004, str. 7. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1723/2006 (UL L 324, 23.11.2006, str. 1).

(3)  UL L 17, 21.1.2000, str. 22. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1759/2006 (UL L 335, 1.12.2006, str. 3).


PRILOGA

Zaporedna številka

Oznaka KN

Oznaka TARIC

Poimenovanje

Letna količina kvote (v tonah)

Dajatev v okviru kvote

Obdobje kvote

09.2759

ex 0302 50 10

20

Trska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) (razen jeter in iker), sveža, ohlajena ali zamrznjena, za predelavo (1)  (2)

80 000

0 %

1.1.2007–31.12.2009

ex 0302 50 90

10

ex 0303 52 10

10

ex 0303 52 30

10

ex 0303 52 90

10

09.2765

ex 0305 62 00

20

25

29

Trska (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) in ribe vrste Boreogadus saida, nasoljene ali v slanici, vendar ne sušene ali dimljene, za predelavo (1)  (2)

10 000

0 %

1.1.2007–31.12.2009

ex 0305 69 10

10

09.2761

ex 0304 29 91

10

Modri repak (Macruronus spp.), zamrznjeni fileti in drugo meso, za predelavo (1)  (2)

20 000

0 %

1.1.2007–31.12.2009

ex 0304 29 99

41

81

ex 0304 99 99

60

81

09.2760

ex 0303 78 11

10

Oslič (Merluccius spp., razen Merluccius merluccius, Urophycis spp.) in rožnati huj (Genypterus blacodes), zamrznjena, za predelavo (1)  (2)

15 000

0 %

1.1.2007–31.12.2009

ex 0303 78 12

10

ex 0303 78 13

10

ex 0303 78 19

11

81

ex 0303 78 90

10

ex 0303 79 93

10

09.2766

ex 0304 29 99

71

Južni sinji molj (Micromesistius australis), zamrznjeni fileti in drugo meso, za predelavo (1)  (2)

2 000

0 %

1.1.2007–31.12.2009

ex 0304 99 99

91

09.2770

ex 0305 63 00

10

Inčuni (Engraulis anchoita), nasoljeni ali v slanici, vendar ne sušeni ali prekajeni, za predelavo (1)  (2)

10 000

0 %

1.1.2007–31.12.2009

09.2788

ex 0302 40 00

10

Sled (Clupea harengus, Clupea pallasii), s težo, večjo od 100 g na kos, ali boki s težo, večjo od 80 g na kos, razen jeter in iker, za predelavo (1)  (2)

20 000

0 %

1.10.2007–31.12.2007

ex 0303 51 00

10

1.10.2008–31.12.2008

ex 0304 19 97

10

1.10.2009–31.12.2009

ex 0304 99 23

10

09.2792

ex 1604 12 99

10

Sled, pripravljen z začimbami in/ali kisom, v slanici, v sodih z najmanj 70 kg neto odcejene teže, za predelavo (1)  (2)

10 000

6 %

1.1.2007–31.12.2009

09.2790

ex 1604 14 16

20

Fileti, znani kot „loins“ („ledja“) tuna in črtastega tuna, za predelavo (1)  (2)

8 000

6 %

1.1.2007–31.12.2007

30

9 000

6 %

1.1.2008–31.12.2008

95

10 000

6 %

1.1.2009–31.12.2009

09.2762

ex 0306 11 10

10

Jastogi in drugi morski rarogi (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.), zamrznjeni, za predelavo (1)  (2)  (3)

1 500

6 %

1.1.2007–31.12.2009

ex 0306 11 90

10

09.2794

ex 1605 20 10

50

Škampi in kozice vrste Pandalus borealis, kuhani in brez lupin, za predelavo (1)  (2)  (4)

20 000

6 %

1.1.2007–31.12.2009

ex 1605 20 99

45

09.2785

ex 0307 49 59

10

Cevke lignjev (Ommastrephes spp. – razen Ommastrephes sagittatus –, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) in Illex spp., zamrznjene, s kožo in plavutmi, za predelavo (1)  (2)

45 000

0 %

1.1.2007–31.12.2009

ex 0307 99 11

10

09.2786

ex 0307 49 59

20

Lignji (Ommastrephes spp. – razen Ommastrephes sagittatus –, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.) in Illex spp., zamrznjeni, celi ali lovke in plavuti, za predelavo (1)  (2)

1 500

0 %

1.1.2007–31.12.2009

ex 0307 99 11

20

09.2772

ex 0304 99 10

10

Surimi, zamrznjen, za predelavo (1)  (2)

55 000

0 %

1.1.2007–31.12.2009

09.2774

ex 0304 29 58

10

Oslič (Merluccius productus), zamrznjeni fileti, za predelavo (1)  (2)

15 000

4 %

1.1.2007–31.12.2009

09.2776

ex 0304 29 21

10

Trska (Gadus morhua, Gadus macrocephalus), zamrznjeni fileti in meso, za predelavo (1)  (2)

20 000

0 %

1.1.2007–31.12.2009

ex 0304 29 29

20

ex 0304 99 31

10

ex 0304 99 33

10

09.2778

ex 0304 29 99

65

Morski list, zamrznjeni fileti in drugo ribje meso (Limanda aspera, Lepidopsetta bilineata, Pleuronectes quadrituberculatus), za predelavo (1)  (2)

5 000

0 %

1.1.2007–31.12.2009

ex 0304 99 99

65


(1)  Za uvrstitev pod to tarifno podštevilko veljajo pogoji iz ustreznih določb Skupnosti (glej člene od 291 do 300 Uredbe (EGS) št. 2454/93).

(2)  Ta kvota je na voljo za proizvode, namenjene obdelavi s kakim drugim postopkom kot le z enim ali več od naslednjih:

čiščenje, odstranjevanje drobovja, odstranjevanje repov, odstranjevanje glav,

razsekavanje (razen pri razrezu na kocke, filete, proizvodnji plavuti ali razsekavanju zamrznjenih blokov ali cepljenju zamrznjenih kompletov blokov filetov),

vzorčenje, sortiranje,

označevanje,

pakiranje,

ohlajevanje,

zamrzovanje,

globoko zamrzovanje,

odmrzovanje, ločevanje.

Kvota ni na voljo za proizvode, ki so poleg tega namenjeni za tiste vrste obdelave (ali postopke), ki bi sicer upravičevali uvrstitev v kvoto, če se take vrste obdelave (ali postopki) izvajajo na ravni prodaje na drobno ali na ravni gostinskih storitev. Znižanje carinskih dajatev velja zgolj za ribe, namenjene za prehrano ljudi.

(3)  Proizvodi z oznakama KN 0306111010 in 0306119010 vseeno izpolnjujejo pogoje za uvrstitev v kvoto, če se na njih izvede eden od naslednjih dveh postopkov ali oba:

razdelitev zmrznjenega jastoga,

izpostavitev zmrznjenega jastoga toplotni obdelavi, da se omogoči odstranitev notranjih odpadkov.

(4)  Proizvodi z oznakama KN 1605201050 in 1605209945 vseeno izpolnjujejo pogoje za uvrstitev v kvoto, če se na njih izvede naslednji postopek:

izpostavitev škampov in kozic obdelavi s plini za pakiranje, kot so opredeljeni v Direktivi 95/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 1995 o aditivih za živila razen barvil in sladil (UL L 61, 18.3.1995, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2006/52/ES (UL L 204, 26.7.2006, str. 10)).


IZJAVA KOMISIJE IN SVETA

Komisija in Svet znova izjavljata, da mora biti postopek zamrzovanja z glazuro združen s postopkom zamrzovanja proizvoda in zato ne sme predstavljati postopka predelave, ki upravičuje uvrstitev v kvoto v smislu opombe (b).