12.7.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 182/15


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 813/2007

z dne 11. julija 2007

o določitvi koeficienta dodelitve za izdajo uvoznih dovoljenj, za katera je bilo zaprošeno od 2. do 6. julija 2007, za proizvode iz sladkorja v okviru tarifnih kvot in preferencialnih sporazumov

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov v sektorju sladkorja (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 950/2006 z dne 28. junija 2006 o podrobnih pravilih za izvajanje uvoza in prečiščevanja proizvodov v sektorju sladkorja v okviru nekaterih tarifnih kvot in preferencialnih sporazumov (2) za tržna leta 2006/2007, 2007/2008 in 2008/2009 in zlasti člena 5(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zahtevki za uvozna dovoljenja so bili pristojnim organom predloženi v tednu od 2. do 6. julija 2007 v skladu z Uredbo (ES) št. 950/2006 ali Uredbo Komisije (ES) št. 1832/2006 z dne 13. decembra 2006 o prehodnih ukrepih v sektorju sladkorja zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (3) za skupno količino, ki je enaka ali presega razpoložljivo količino za zaporedno številko 09.4343 (2006–2007).

(2)

V teh okoliščinah mora Komisija določiti koeficient dodelitve, ki omogoča izdajo dovoljenj sorazmerno z razpoložljivo količino, in države članice obvestiti, da je bila določena meja dosežena –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za zahtevke za uvozna dovoljenja, predložene od 2. do 6. julija 2007 v skladu s členom 4(2) Uredbe (ES) št. 950/2006 ali v skladu s členom 5 Uredbe (ES) št. 1832/2006, se dovoljenja izdajo v okviru količin, ki so navedene v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. julija 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 58, 28.2.2006, str. 1.

(2)  UL L 178, 1.7.2006, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 2006/2006 (UL L 379, 28.12.2006, str. 95).

(3)  UL L 354, 14.12.2006, str. 8.


PRILOGA

Preferencialni sladkor AKP–Indija

Naslov IV Uredbe (ES) št. 950/2006

Tržno leto 2006/2007

Zaporedna številka

Država

% zahtevanih količin za izdajo za teden od 2.7.2007-6.7.2007

Meja

09.4331

Barbados

100

 

09.4332

Belize

100

 

09.4333

Slonokoščena obala

0

Dosežena

09.4334

Republika Kongo

0

Dosežena

09.4335

Fidži

100

 

09.4336

Gvajana

100

 

09.4337

Indija

0

Dosežena

09.4338

Jamajka

100

 

09.4339

Kenija

0

Dosežena

09.4340

Madagaskar

0

Dosežena

09.4341

Malavi

100

 

09.4342

Mauritius

100

 

09.4343

Mozambik

100

Dosežena

09.4344

Saint Kitts in Nevis

 

09.4345

Surinam

 

09.4346

Svazi

100

 

09.4347

Tanzanija

0

Dosežena

09.4348

Trinidad in Tobago

0

Dosežena

09.4349

Uganda

 

09.4350

Zambija

100

 

09.4351

Zimbabve

100

 


Preferencialni sladkor AKP–Indija

Naslov IV Uredbe (ES) št. 950/2006

Tržno leto 2007/2008

Zaporedna številka

Država

% zahtevanih količin za izdajo za teden od 2.7.2007-6.7.2007

Meja

09.4331

Barbados

100

 

09.4332

Belize

100

 

09.4333

Slonokoščena obala

100

 

09.4334

Republika Kongo

100

 

09.4335

Fidži

100

 

09.4336

Gvajana

100

 

09.4337

Indija

0

Dosežena

09.4338

Jamajka

100

 

09.4339

Kenija

100

 

09.4340

Madagaskar

100

 

09.4341

Malavi

100

 

09.4342

Mauritius

100

 

09.4343

Mozambik

100

 

09.4344

Saint Kitts in Nevis

 

09.4345

Surinam

 

09.4346

Svazi

100

 

09.4347

Tanzanija

100

 

09.4348

Trinidad in Tobago

100

 

09.4349

Uganda

 

09.4350

Zambija

100

 

09.4351

Zimbabve

100

 


Dopolnilni sladkor

Naslov V Uredbe (ES) št. 950/2006

Tržno leto 2006/2007

Zaporedna številka

Država

% zahtevanih količin za izdajo za teden od 2.7.2007-6.7.2007

Meja

09.4315

Indija

100

 

09.4316

Države, podpisnice Protokola AKP

100

 


Sladkor iz koncesij CXL

Naslov VI Uredbe (ES) št. 950/2006

Tržno leto 2006/2007

Zaporedna številka

Država

% zahtevanih količin za izdajo za teden od 2.7.2007-6.7.2007

Meja

09.4317

Avstralija

0

Dosežena

09.4318

Brazilija

0

Dosežena

09.4319

Kuba

0

Dosežena

09.4320

Druge tretje države

0

Dosežena


Balkanski sladkor

Naslov VII Uredbe (ES) št. 950/2006

Tržno leto 2006/2007

Zaporedna številka

Država

% zahtevanih količin za izdajo za teden od 2.7.2007-6.7.2007

Meja

09.4324

Albanija

100

 

09.4325

Bosna in Hercegovina

0

Dosežena

09.4326

Srbija, Črna gora in Kosovo

100

 

09.4327

Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija

100

 

09.4328

Hrvaška

100

 


Sladkor iz posebnega in industrijskega uvoza

Naslov VIII Uredbe (ES) št. 950/2006

Tržno leto 2006/2007

Zaporedna številka

Vrsta

% zahtevanih količin za izdajo za teden od 2.7.2007-6.7.2007

Meja

09.4380

posebni

 

09.4390

industrijski

100

 


Uvoz sladkorja v okviru prehodnih tarifnih kvot, odprtih za Bolgarijo in Romunijo

Oddelek 2 Poglavja 1 Uredbe (ES) št. 1832/2006

Tržno leto 2006/2007

Zaporedna št.

Vrsta

% zahtevanih količin za izdajo za teden od 2.7.2007-6.7.2007

Meja

09.4365

Bolgarija

0

Dosežena

09.4366

Romunija

0

Dosežena