12.7.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 182/1


UREDBA SVETA (ES) št. 809/2007

z dne 28. junija 2007

o spremembi uredb (ES) št. 894/97, (ES) št. 812/2004 in (ES) št. 2187/2005 glede visečih mrež

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 37 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 894/97 z dne 29. aprila 1997 o nekaterih tehničnih ukrepih za ohranjanje ribolovnih virov (1) vzpostavlja okvir upravljanja za ohranjanje ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi v obliki splošne omejitve celotne dolžine visečih mrež do največ 2,5 km in s prepovedjo uporabe in hrambe visečih mrež, ki so namenjene ribolovu določenih vrst, na krovu. Ta prepoved se uporablja za vsa ribiška plovila Skupnosti z izjemo tistih, ki lovijo v Baltskem morju, Beltih in Øresundu.

(2)

Uredba Sveta (ES) št. 812/2004 z dne 26. aprila 2004 o podrobnih pravilih v zvezi z naključnimi ulovi kitov in delfinov pri ribolovu (2) določa zahteve glede uporabe akustičnih odvračalnih naprav in spremljanja naključnih ulovov kitov in delfinov pri določenih vrstah ribolova, ki uporablja viseče mreže.

(3)

Uredba Sveta (ES) št. 2187/2005 z dne 21. decembra 2005 o ohranjanju ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi v Baltskem morju, Beltih in Øresundu (3) določa omejitve in pogoje, ki se uporabljajo za uporabo visečih mrež v tem reguliranem območju.

(4)

Vendar navedene uredbe ne vsebujejo opredelitve visečih mrež. Zaradi jasnosti, in da bi prispevali k večjemu poenotenju pri izvajanju spremljanja v državah članicah, bi bilo treba v vse tri navedene akte vstaviti enotno opredelitev visečih mrež.

(5)

Opredelitev visečih mrež ne razširja področja uporabe omejitev in pogojev glede uporabe teh mrež, kot jih določa zakonodaja Skupnosti.

(6)

Uredbe (ES) št. 894/97, (ES) št. 812/2004 in (ES) št. 2187/2005 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 11 Uredbe (ES) št. 894/97 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 11

1.   ‚Viseča mreža‘ pomeni vsako zabodno mrežo, ki jo na morski gladini ali na določeni globini pod njo drži plavajoča naprava in ki jo prosto žene tok ali jo vleče plovilo, h kateremu je pripeta. Opremljena je lahko z napravo za stabilno nastavitev mreže ali za omejevanje njenega premikanja.

2.   Nobeno plovilo ne sme hraniti na krovu ali uporabljati za lov ene ali več visečih mrež, katerih posamezna ali skupna dolžina je več kot 2,5 kilometra.“

Člen 2

V Uredbo (ES) št. 812/2004 se vstavi naslednji člen:

„Člen 1a

Opredelitev

‚Viseča mreža‘ pomeni vsako zabodno mrežo, ki jo na morski gladini ali na določeni globini pod njo drži plavajoča naprava in ki jo prosto žene tok ali jo vleče plovilo, h kateremu je pripeta. Opremljena je lahko z napravo za stabilno nastavitev mreže ali za omejevanje njenega premikanja.“

Člen 3

V členu 2 Uredbe (ES) št. 2187/2005 se doda naslednja točka:

„(o)

‚viseča mreža‘ pomeni vsako zabodno mrežo, ki jo na morski gladini ali na določeni globini pod njo drži plavajoča naprava in ki jo prosto žene tok ali jo vleče plovilo, h kateremu je pripeta. Opremljena je lahko z napravo za stabilno nastavitev mreže ali za omejevanje njenega premikanja.“

Člen 4

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 28. junija 2007

Za Svet

Predsednik

S. GABRIEL


(1)  UL L 132, 23.5.1997, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1239/98 (UL L 171, 17.6.1998, str. 1).

(2)  UL L 150, 30.4.2004, str. 12.

(3)  UL L 349, 31.12.2005, str. 1.