7.7.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 179/6


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 801/2007

z dne 6. julija 2007

glede izvoza nekaterih odpadkov za predelavo iz Priloge III ali IIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006 v nekatere države, za katere Sklep OECD o nadzoru prehoda odpadkov preko meja ne velja

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o pošiljkah odpadkov (1) ter zlasti člena 37(2) Uredbe,

po posvetovanju z zadevnimi državami,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 37(1) Uredbe (ES) št. 1013/2006 je Komisija poslala pisne zahteve vsem državam, za katere se Sklep C(2001)107/konč. Sveta OECD o pregledu Sklepa C(92)39/konč. o kontroli čezmejnega premeščanja odpadkov za predelavo ne uporablja, in v njih prosila za pisno potrdilo, da se lahko odpadki iz Priloge III ali IIIA k navedeni uredbi, katerih izvoz v skladu s členom 36 ni prepovedan, z namenom predelave izvažajo iz Skupnosti v navedeno državo, ter za informacijo o tem, kakšna kontrola, če sploh, se bo izvajala v ciljni državi.

(2)

V navedenih zahtevah se je od vsake države zahtevalo, naj sporoči, ali se je odločila za prepoved ali za postopek predhodne pisne prijave in soglasja oziroma ali se je odločila, da v zvezi s takšnimi odpadki ne bo izvajala kontrole.

(3)

Komisija je odgovore na svoje pisne zahteve prejela od Alžirije, Andore, Argentine, Bocvane, Belorusije, Čila, Kitajske (Hongkonga), Kostarike, Gvajane, Indije, Lihtenštajna, Moldavija, Omana, Peruja, Filipinov, Ruske federacije, Šrilanke, Tajvana, Tajske in Vietnama.

(4)

Nekatere države niso izdale pisnega potrdila, da se odpadki za predelavo iz Skupnosti lahko izvažajo vanje. Zato se v skladu z drugim pododstavkom člena 37(2) Uredbe (ES) št. 1013/2006 za navedene države šteje, da so izbrale postopek predhodnega pisnega soglasja.

(5)

Določbe te uredbe nadomestijo določbe Uredbe Komisije (ES) št. 1547/1999 z dne 12. julija 1999 o postopkih nadzora iz Uredbe Sveta (EGS) št. 259/93 za pošiljke nekaterih vrst odpadkov v nekatere države, za katere se Sklep OECD C(92)39 konč. ne uporablja (2). Uredbo (ES) št. 1547/1999 je zato treba razveljaviti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za izvoz odpadkov za predelavo, navedenih v Prilogi III ali IIIA k Uredbi (ES) št. 1013/2006, in izvoz, ki v skladu s členom 36 navedene uredbe ni prepovedan v nekatere države, za katere se Sklep OECD ne uporablja, veljajo postopki, ki odražajo izbiro teh držav med:

(a)

prepovedjo,

(b)

postopkom predhodne pisne prijave in soglasja, ali

(c)

odsotnostjo kontrole v ciljni državi,

kot je določeno v Prilogi.

Člen 2

Uredba Komisije (ES) št. 1547/1999 se razveljavi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. julija 2007

Za Komisijo

Peter MANDELSON

Član Komisije


(1)  UL L 190, 12.7.2006, str. 1.

(2)  UL L 185, 17.7.1999, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1792/2006 (UL L 362, 20.12.2006, str. 1).


PRILOGA

Izbira nekaterih držav v skladu s členom 37 Uredbe (ES) št. 1013/2006

ALŽIRIJA

a)

prepoved

b)

predhodna pisna prijava in soglasje

c)

nobene kontrole v ciljni državi

 

GC030 ex 890800

 

 

GG030 ex 2621

 

 

GG040 ex 2621

 

 

 

Vse drugi odpadki

ANDORA

a)

prepoved

b)

predhodna pisna prijava in soglasje

c)

nobene kontrole v ciljni državi

Vsi odpadki

 

 

ARGENTINA

a)

prepoved

b)

predhodna pisna prijava in soglasje

c)

nobene kontrole v ciljni državi

 

B1010

 

B1020

 

 

 

B1030

 

 

B1031

 

 

B1040

 

 

B1050

 

B1060

 

 

 

B1070

 

 

B1080

 

 

B1090

 

 

B1100

 

 

B1115

 

 

B1120

 

 

B1130

 

B1140

 

 

 

B1150

 

 

B1160

 

 

B1170

 

B1180

 

 

B1190

 

 

 

B1200

 

 

B1210

 

 

B1220

 

 

B1230

 

B1240

 

 

 

B1250

 

 

 

 

 

B2010

 

 

B2020

 

 

B2030

 

 

B2040

 

 

B2060

 

 

B2070

 

 

B2080

 

 

B2090

 

 

B2100

 

 

B2110

 

B2120

 

 

B2130

 

 

 

 

 

iz naslova B3010:

polivinil alkohol

Odpadne utrjene smole ali kondenzacijski proizvodi, vključno z naslednjim:

sečninsko formaldehidne smole

fenolformaldehidne smole

melaminformaldehidne smole

epoksi smole

alkidne smole

poliamidi

Naslednji odpadki iz fluoriranih polimerov (1):

perfluoroetilen/propilen (FEP)

perfluoroalkoksialkan

tetrafluorotilen/perfluorovinil eter (PFA)

tetrafluoroetilen/perfluorometilvinil eter (MFA)

polivinilfluorid (PVF)

polivinilidenfluorid (PVDF)

iz naslova B3010: vse druge postavke

iz naslova B3010:

polivinil butiral

polivinil acetat

iz naslova B3020:

papir ali karton, pridobljen pretežno iz mehanske celuloze (na primer časopisi, revije in podobne tiskovine),

drugo, vključno z 2. neprebrani izmet, vendar ne omejeno samo nanj.

iz naslova B3020: vse druge postavke

 

 

B3030

 

 

B3035

 

 

B3040

 

 

B3050

 

 

B3060

 

 

B3065

 

iz naslova B3070:

dezaktivirani micelij iz proizvodnje penicilina, namenjen za živalsko krmo

iz naslova B3070: vse druge postavke

 

 

B3080

 

 

B3090

 

 

B3100

 

 

B3110

 

 

B3120

 

B3130

 

 

B3140

 

 

 

 

 

B4010

 

 

B4020

 

 

 

B4030

 

 

GB040

262030

262090

 

 

GC010

 

GC020

 

 

 

GC030 ex 890800

 

 

GC050

 

 

GE020 ex 7001

ex 701939

 

 

GF010

 

GG030 ex 2621

 

 

GG040 ex 2621

 

 

GH013 391530

ex 390410—40

 

 

 

GN010 ex 050200

 

 

GN020 ex 050300

 

 

GN030 ex 050590

 

BELORUSIJA

a)

prepoved

b)

predhodna pisna prijava in soglasje

c)

nobene kontrole v ciljni državi

 

iz naslova B1010:

odpadni germanij

odpadni vanadij

odpadni hafnij, indij, niobij, renij in galij

odpadni torij

iz naslova B1010: vse druge postavke

 

iz naslova B1020:

odpadni berilij

odpadni telur

iz naslova B1020: vse druge postavke

 

iz naslova B1030:

vanadijev prah

iz naslova B1030: vse druge postavke

 

iz naslova B1031:

titanov prah

iz naslova B1031: vse druge postavke

 

 

B1040

 

 

B1050

 

B1060

 

 

 

B1070

 

B1080

 

 

 

B1090

 

B1100

 

 

B1115

 

 

iz naslova B1120: prehodne kovine

iz naslova B1120: lantanoidi (redke zemeljske kovine)

 

 

B1130

 

 

B1140

 

 

B1150

 

 

B1160

 

 

B1170

 

B1180

 

 

 

B1190

 

B1200

 

 

B1210

 

 

B1220

 

 

B1230

 

 

B1240

 

 

 

B1250

 

 

 

 

B2010

 

 

iz naslova B2020:

stekleni odpadki v nedisperzni obliki iz

odpadnega stekla in steklenih črepinj, razen stekla katodnih cevi in drugih stekel z aktivno oblogo

steklenih odpadkov, ki vsebujejo posebne snovi

iz naslova B2020: vse druge postavke

 

 

B2030

 

iz naslova B2040:

delno prečiščen kalcijev sulfat po razžvepljevanju dimnih plinov

žlindra iz proizvodnje bakra, kemično stabilizirana, z visoko vsebnostjo železa (nad 20 %) in obdelana v skladu z industrijskimi specifikacijami (npr. DIN 4301 in DIN 8201) predvsem za uporabo v gradbeništvu in kakor brusivo

iz naslova B2040:

odpadne mavčne plošče iz porušenih zgradb

žveplo v trdni obliki

apnenec, nastal pri proizvodnji kalcijevega cianamida (pH < 9)

natrij, kalij, kalcijev klorid

karborund (silicijev karbid)

razbit beton

odpadno steklo, ki vsebuje litij-tantal in litij-niobij

 

B2060

 

 

B2070

 

 

 

B2080

 

 

B2090

 

B2100

 

 

B2110

 

iz naslova B2120: odpadne kisle ali bazične raztopine, ki vsebujejo posebne snovi

iz naslova B2120: vse druge postavke

 

 

 

B2130

 

 

 

 

iz naslova B3010:

naslednji plastični ali mešani plastični materiali, če niso mešani z drugimi odpadki in so pripravljeni po specifikaciji:

odpadna plastika naslednjih nehalogeniranih polimerov in kopolimerov:

etilen

stiren

polipropilen

polietilen tereftalat

akrilonitril

butadien

poliamidi

polibutilen tereftalat

polikarbonati

akrilni polimeri

poliuretan (ki ne vsebuje CFC-jev)

polimetil metakrilat

polivinil alkohol

polivinil butiral

polivinil acetat

odpadne utrjene smole ali kondenzacijski proizvodi, vključno z naslednjim:

sečninsko formaldehidne smole

fenolformaldehidne smole

melaminformaldehidne smole

epoksi smole

alkidne smole

poliamidi

iz naslova B3010:

naslednji plastični ali mešani plastični materiali, če niso mešani z drugimi odpadki in so pripravljeni po specifikaciji:

odpadna plastika naslednjih nehalogeniranih polimerov in kopolimerov:

poliacetali

polietri

polifenilen sulfidi

alkani C10–C13 (mehčala)

polisiloksani

* naslednji odpadki iz fluoriranih polimerov:

perfluoroetilen/propilen (FEP)

perfluoroalkoksialkan

tetrafluorotilen/perfluorovinil eter (PFA)

tetrafluoroetilen/perfluorometilvinil eter (MFA)

polivinilfluorid (PVF)

polivinilidenfluorid (PVDF)

 

 

B3020

 

iz naslova B3030:

odpadki volne ali fine ali grobe živalske dlake, vključno z odpadki preje, toda brez raztrganih tekstilnih materialov

iz naslova B3030: vse druge postavke

 

 

B3035

 

B3040

 

 

 

B3050

 

iz naslova B3060:

degras: ostanki pri predelavi maščob ali živalskih ali rastlinskih voskov

odpadki kosti in strženi rogov, surovi, razmaščeni, zgolj preparirani (toda nerazrezani v oblike), obdelani s kislino ali razklejeni

ribji odpadki

iz naslova B3060: vse druge postavke

 

 

B3065

 

iz naslova B3070:

odpadki človeških las

iz naslova B3070: vse druge postavke

 

B3080

 

 

B3090

 

 

B3100

 

 

 

B3110

 

 

B3120

 

B3130

 

 

B3140

 

 

 

 

 

 

B4010

 

 

B4020

 

 

B4030

ex GB040: galvanske žlindre, ki vsebujejo baker

 

ex GB040: žlindre iz plemenitih kovin

 

 

GC010

 

 

GC020

 

GC030 ex 890800

 

 

GC050

 

ex GE020: odpadna steklena vlakna z fizikalno-kemičnimi lastnostmi, podobnimi azbestu

 

GE020 ex 7001

ex 701939

 

 

GF010

 

GG030 ex 2621

 

 

GG040 ex 2621

 

 

GH013 391530

ex 390410—40

 

 

GN010 ex 050200

 

 

GN020 ex 050300

 

 

GN030 ex 050590

 

BOCVANA

a)

prepoved

b)

predhodna pisna prijava in soglasje

c)

nobene kontrole v ciljni državi

B1

 

 

B2

 

 

B3010

 

 

iz naslova B3020:

Vsi drugi odpadki

iz naslova B3020:

naslednji materiali, če niso mešani z nevarnimi snovmi: odpadki in izmet papirja kartona in lepenke iz:

nebeljenega papirja ali kartona ali valovitega papirja ali kartona

drugega papirja ali kartona, izdelanega predvsem iz beljene lesne celulozne vlaknine, ki ni obarvana v snovi

papirja ali kartona in lepenke, izdelanega predvsem iz mehanske celuloze, časopisov in podobnega potiskanega materiala

 

B3030

 

 

B3035

 

 

B3036

 

 

B3060

 

 

B3065

 

 

GB040 7112 262030 262090

 

 

GC010

 

 

GC020

 

 

GC030 ex 890800

 

 

GC050

 

 

GE020 ex 7001

ex 701939

 

 

GF010

 

 

GG030 ex 2621

 

 

GG040 ex 2621

 

 

GH013 391530

ex 390410—40

 

 

GN010 ex 050200

 

 

GN020 ex 050300

 

 

GN030 ex 050590

 

 

ČILE

a)

prepoved

b)

predhodna pisna prijava in soglasje

c)

nobene kontrole v ciljni državi

 

B1010

 

 

B1031

 

 

B1050

 

 

B1070

 

 

B1080

 

 

B1115

 

 

B1250

 

 

B2060

 

 

B2130

 

 

B3010

 

 

B3030

 

 

B3035

 

 

B3060

 

 

B3065

 

 

GB040 7112 262030 262090

 

 

GC010

 

 

GC020

 

 

GC030 iz naslova 890800

 

 

GC050

 

 

GE020 iz naslova 7001

iz naslova 701939

 

 

GF010

 

 

GG030 iz naslova 2621

 

 

GG040 iz naslova 2621

 

 

GH013 391530

iz naslova 390410—40

 

 

GN010 iz naslova 050200

 

 

GN020 iz naslova 050300

 

 

GN030 iz naslova 050590

 

 

 

Vsi drugi odpadki

KITAJSKA

a)

prepoved

b)

predhodna pisna prijava in soglasje

c)

nobene kontrole v ciljni državi

iz naslova B1010:

odpadni molibden

odpadni kobalt

odpadni bizmut

odpadni cirkonij

odpadni mangan

odpadni germanij

odpadni hafnij, indij, niobij, renij in galij

odpadni torij

odpadne redke zemljine

odpadni krom

iz naslova B1010:

odpadni volfram

odpadni magnezij

odpadni titan

odpadni vanadij

iz naslova B1010:

žlahtne kovine (zlato, srebro, platinske kovine, ne pa živo srebro)

odpadno železo in jeklo

odpadni baker

odpadni nikelj

odpadni aluminij

odpadni cink

odpadni kositer

odpadni tantal

B1020

 

 

B1030

 

 

 

B1031

 

B1040

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

 

 

B1070

 

 

B1080

B1090

 

 

iz naslova B1100: vse druge postavke

 

iz naslova B1100:

odpadki trdega cinka

 

B1115

 

iz naslova B1120:

lantanoidi (redke zemeljske kovine)

iz naslova B1120: vse druge postavke

 

B1130

 

 

B1140

 

 

B1150

 

 

B1160

 

 

B1170

 

 

B1180

 

 

B1190

 

 

 

 

B1200

 

B1210

 

B1220

 

 

 

B1230

 

B1240

 

 

 

B1250

 

 

 

 

B2010

 

 

B2020

 

 

B2030

 

 

B2040

 

 

B2060

 

 

B2070

 

 

B2080

 

 

B2090

 

 

B2100

 

 

B2110

 

 

B2120

 

 

B2130

 

 

 

 

 

iz naslova B3010:

naslednji plastični ali mešani plastični materiali, če niso mešani z drugimi odpadki in so pripravljeni po specifikaciji:

odpadna plastika naslednjih nehalogeniranih polimerov in kopolimerov:

etilen

stiren

polipropilen

polietilen tereftalat

akrilonitril

butadien

poliacetali

poliamidi

polibutilen tereftalat

polikarbonati

odpadne utrjene smole ali kondenzacijski proizvodi, vključno z naslednjim:

sečninsko formaldehidne smole

melaminformaldehidne smole

epoksi smole

alkidne smole

iz naslova B3010:

naslednji plastični ali mešani plastični materiali, če niso mešani z drugimi odpadki in so pripravljeni po specifikaciji:

polietri

polifenilen sulfidi

akrilni polimeri

alkani C10–C13 (mehčala)

poliuretan (ki ne vsebuje CFC-jev)

polisiloksani

polimetil metakrilat

polivinil alkohol

polivinil butiral

polivinil acetat

odpadne utrjene smole ali kondenzacijski proizvodi, vključno z naslednjim:

fenolformaldehidne smole

poliamidi

naslednji odpadki iz fluoriranih polimerov (2):

perfluoroetilen/propilen (FEP)

perfluoroalkoksialkan

tetrafluorotilen/perfluorovinil eter (PFA)

tetrafluoroetilen/perfluorometilvinil eter (MFA)

polivinilfluorid (PVF)

polivinilidenfluorid (PVDF)

 

 

 

B3020

iz naslova B3030: vsi drugi odpadki

 

iz naslova B3030:

bombažni odpadki (vključno z odpadki preje in razvlaknjenih tekstilnih surovin)

odpadki preje (vključno z odpadki niti)

drugo

odpadki (vključno z izčeski, odpadki preje in razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami)

sintetična vlakna

umetna vlakna

B3035

 

 

B3040

 

 

 

 

B3050

iz naslova B3060: vsi drugi odpadki

 

iz naslova B3060:

odpadki iz agroživilskih industrij, če niso kužni:

odpadki kosti in strženi rogov, surovi, razmaščeni, zgolj preparirani (toda nerazrezani v oblike), obdelani s kislino ali razklejeni

B3065

 

 

B3070

 

 

B3080

 

 

B3090

 

 

B3100

 

 

B3110

 

 

B3120

 

 

B3130

 

 

B3140

 

 

 

 

 

B4010

 

 

B4020

 

 

B4030

 

 

GB040 7112 262030 262090

 

 

 

GC010

 

 

GC020

 

 

GC030 ex 890800

 

GC050

 

 

GE020 ex 7001

ex 701939

 

 

GF010

 

 

GG030 ex 2621

 

 

GG040 ex 2621

 

 

 

GH013 391530

ex 390410—40

 

GN010 ex 050200

 

 

GN020 ex 050300

 

 

GN030 ex 050590

 

 

KITAJSKA (HONGKONG)

a)

prepoved

b)

predhodna pisna prijava in soglasje

c)

nobene kontrole v ciljni državi

iz naslova B1010: odpadni tantal

 

iz naslova B1010: vse druge postavke

 

 

B1020

B1030

 

 

B1031

 

 

B1040

 

 

 

 

B1050

 

 

 

B1060

 

 

B1070

 

 

B1080

 

 

B1090

 

 

iz naslova B1100: odpadki ognjevzdržnih obzidav, vključno s talilnimi lonci, ki izvirajo iz talilnic bakra

 

iz naslova B1100: vse druge postavke

 

 

B1115

iz naslova B1120:

lantanoidi (redke zemeljske kovine)

 

iz naslova B1120: vse druge postavke

 

 

B1130

B1140

 

 

B1150

 

 

B1160

 

 

B1170

 

 

B1180

 

 

B1190

 

 

 

 

B1200

B1210

 

 

B1220

 

 

 

 

B1230

B1240

 

 

 

 

B1250

 

 

 

 

 

B2010

 

 

B2020

 

 

B2030

 

 

B2040

 

 

B2060

B2070

 

 

B2080

 

 

 

 

B2090

B2100

 

 

B2110

 

 

B2120

 

 

B2130

 

 

 

 

 

iz naslova B3010:

naslednji plastični ali mešani plastični materiali, če niso mešani z drugimi odpadki in so pripravljeni po specifikaciji:

poliacetali

polietri

alkani C10–C13 (mehčala)

* naslednji odpadki iz fluoriranih polimerov:

perfluoroetilen/propilen (FEP)

perfluoroalkoksialkan

tetrafluorotilen/perfluorovinil eter (PFA)

tetrafluoroetilen/perfluorometilvinil eter (MFA)

polivinilfluorid (PVF)

polivinilidenfluorid (PVDF)

 

iz naslova B3010:

naslednji plastični ali mešani plastični materiali, če niso mešani z drugimi odpadki in so pripravljeni po specifikaciji:

odpadna plastika naslednjih nehalogeniranih polimerov in kopolimerov:

etilen

stiren

polipropilen

polietilen tereftalat

akrilonitril

butadien

poliamidi

polibutilen tereftalat

polikarbonati

polifenilen sulfidi

akrilni polimeri

poliuretan (ki ne vsebuje CFC-jev)

polisiloksani

polimetil metakrilat

polivinil alkohol

polivinil butiral

polivinil acetat

odpadne utrjene smole ali kondenzacijski proizvodi, vključno z naslednjim:

sečninsko formaldehidne smole

fenolformaldehidne smole

melaminformaldehidne smole

epoksi smole

alkidne smole

poliamidi

 

 

B3020

 

 

B3030

B3035

 

 

 

 

B3040

 

 

B3050

 

 

B3060

B3065

 

 

 

 

B3070

 

 

B3080

 

 

B3090

B3100

 

 

B3110

 

 

B3120

 

 

B3130

 

 

 

 

B3140

 

 

 

B4010

 

 

B4020

 

 

B4030

 

 

 

 

GB040 7112 262030 262090

 

 

GC010

 

 

GC020

 

 

GC030 ex 890800

 

 

GC050

 

 

GE020 ex 7001

ex 701939

 

 

GF010

 

 

GG030 ex 2621

 

 

GG040 ex 2621

 

 

GH013 391530

ex 390410—40

 

 

GN010 ex 050200

 

 

GN020 ex 050300

 

 

GN030 ex 050590

KOSTARIKA

a)

prepoved

b)

predhodna pisna prijava in soglasje

c)

nobene kontrole v ciljni državi

Vsi odpadki

 

 

GVAJANA

a)

prepoved

b)

predhodna pisna prijava in soglasje

c)

nobene kontrole v ciljni državi

 

 

Vsi odpadki

INDIJA

a)

prepoved

b)

predhodna pisna prijava in soglasje

c)

nobene kontrole v ciljni državi

 

 

Vsi odpadki

LIHTENŠTAJN

a)

prepoved

b)

predhodna pisna prijava in soglasje

c)

nobene kontrole v ciljni državi

 

 

Vsi odpadki

MOLDAVIJA

a)

prepoved

b)

predhodna pisna prijava in soglasje

c)

nobene kontrole v ciljni državi

iz naslova B3020

iz naslova B3020:

naslednji materiali, če niso mešani z nevarnimi snovmi: odpadki in izmet papirja kartona in lepenke iz:

nebeljenega papirja ali kartona ali valovitega papirja ali kartona

drugega papirja ali kartona, izdelanega predvsem iz beljene lesne celulozne vlaknine, ki ni obarvana v snovi

papirja ali kartona in lepenke, izdelanega predvsem iz mehanske celuloze, časopisov in podobnega potiskanega materiala

 

Vsi drugi odpadki

 

 

OMAN

a)

prepoved

b)

predhodna pisna prijava in soglasje

c)

nobene kontrole v ciljni državi

iz naslova B1010: vsi drugi odpadki

iz naslova B1010:

odpadno železo in jeklo

 

Vsi drugi odpadki

 

 

PERU

a)

prepoved

b)

predhodna pisna prijava in soglasje

c)

nobene kontrole v ciljni državi

 

Vsi odpadki

 

FILIPINI

a)

prepoved

b)

predhodna pisna prijava in soglasje

c)

nobene kontrole v ciljni državi

iz naslova B1010: odpadni kobalt

iz naslova B1010: vse druge postavke

 

iz naslova B1020:

odpadni svinec (razen svinčevih akumulatorjev)

iz naslova B1020: vse druge postavke

 

 

B1030

 

 

B1031

 

 

B1040

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

B1070

 

 

B1080

 

 

B1090

 

 

B1100

 

 

B1115

 

iz naslova B1120: kobalt, lantan

iz naslova B1120: vse druge postavke

 

 

B1150

 

B1160

 

 

B1170

 

 

 

B1180

 

 

B1190

 

 

B1200

 

 

B1210

 

 

B1220

 

B1230

 

 

B1240

 

 

 

B1250

 

 

 

 

 

 

 

B2010

 

 

 

 

B2020

 

iz naslova B2030:

odpadki in črepinje kermeta (kovinsko keramični kompoziti)

iz naslova B2030:

keramična vlakna, ki niso navedena ali vključena drugje

 

B2040

 

B2060

 

 

 

B2070

 

 

B2080

 

 

B2090

 

 

B2100

 

 

B2110

 

 

B2120

 

 

B2130

 

 

 

 

 

B3010

 

 

 

B3020

 

 

B3030

 

 

B3035

 

 

B3040

 

 

B3050

 

B3060

 

 

B3065

 

 

B3070

 

 

 

B3080

 

B3090

 

 

B3100

 

 

B3110

 

 

B3120

 

 

B3130

 

 

B3140

 

 

 

 

B4010

 

 

B4020

 

 

 

B4030

 

 

GB040 7112 262030 262090

 

 

GC010

 

 

GC020

 

 

GC030 ex 890800

 

 

GC050

 

 

 

GE020 ex 7001

ex 701939

 

 

GF010

GG030 ex 2621

 

 

GG040 ex 2621

 

 

 

GH013 391530

ex 390410—40

 

 

GN010 ex 050200

 

 

GN020 ex 050300

 

 

GN030 ex 050590

 

RUSKA FEDERACIJA

a)

prepoved

b)

predhodna pisna prijava in soglasje

c)

nobene kontrole v ciljni državi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B1010

 

 

B1020

 

 

B1030

 

 

B1031

 

 

B1040

 

 

B1050

 

B1060

 

 

B1070

 

 

 

B1080

 

B1090

 

 

B1100

 

 

 

B1115

 

B1120

 

 

 

B1130

 

B1140

 

 

B1150

 

 

B1160

 

 

B1170

 

 

B1180

 

 

B1190

 

 

B1200

 

 

B1210

 

 

 

B1220

 

 

B1230

 

B1240

 

 

 

B1250

 

 

 

 

B2010

 

 

 

B2020

 

 

B2030

 

 

B2040

 

 

B2060

 

 

B2070

 

 

B2080

 

 

B2090

 

 

B2100

 

B2110

 

 

 

B2120

B2130

 

 

 

 

 

 

 

B3010

 

 

B3020

 

 

B3030

B3035

 

 

B3040

 

 

 

 

B3050

 

B3060

 

 

 

B3065

 

 

B3070

B3080

 

 

 

 

B3090

B3100

 

 

 

 

B3110

 

 

B3120

 

 

B3130

B3140

 

 

 

 

 

 

 

B4010

 

 

B4020

 

B4030

 

 

GB040 7112 262030 262090

 

 

 

GC010

 

 

GC020

 

GC030 ex 890800

 

 

GC050

 

GE020 ex 7001

 

GE020 ex 701939

 

GF010

 

 

GG030 ex 2621

 

 

GG040 ex 2621

 

 

 

GH013 391530

ex 390410—40

 

 

GN010 ex 050200

 

 

GN020 ex 050300

 

 

GN030 ex 050590

ŠRILANKA

a)

prepoved

b)

predhodna pisna prijava in soglasje

c)

nobene kontrole v ciljni državi

 

Vsi odpadki

 

TAJVAN

a)

prepoved

b)

predhodna pisna prijava in soglasje

c)

nobene kontrole v ciljni državi

 

iz naslova B1010:

žlahtne kovine (zlato, srebro, platinske kovine, ne pa živo srebro)

odpadni tantal

odpadni molibden

odpadni kobalt

odpadni bizmut

odpadni cirkonij

odpadni mangan

odpadni vanadij

odpadni hafnij, indij, niobij, renij in galij

odpadni torij

odpadne redke zemljine

odpadni krom

iz naslova B1010:

odpadno železo in jeklo

odpadni baker

odpadni nikelj

odpadni aluminij

odpadni cink

odpadni kositer

odpadni volfram

odpadni magnezij

odpadni titan

odpadni germanij

 

B1020

 

 

B1030

 

 

B1031

 

B1040

 

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

B1070

 

 

B1080

 

 

B1090

 

 

iz naslova B1100:

posnemki aluminija, brez solne žlindre

odpadki ognjevzdržnih obzidav, vključno s talilnimi lonci, ki izvirajo iz talilnic bakra žlindre iz proizvodnje plemenitih kovin, namenjene za nadaljnje prečiščevanje

žlindre kositra, ki vsebujejo tantal, z manj kot 0,5 odstotkov kositra

iz naslova B1100:

odpadki trdega cinka

žlindre in posnemki, ki vsebujejo cink

penasta žlindra pri galvanskem pocinkanju (> 90 % Zn)

gošča z dna kopeli pri galvanskem pocinkanju (> 92 % Zn)

ostanki cinka pri tlačnem litju (> 85 % Zn)

ostanki cinka pri vročem pocinkanju (> 92 % Zn)

posnemki cinka

 

B1115

 

 

B1120

 

 

 

B1130

 

B1140

 

 

B1150

 

 

B1160

 

 

B1170

 

 

B1180

 

 

B1190

 

 

B1200

 

 

B1210

 

 

B1220

 

 

 

B1230

 

B1240

 

B1250

 

 

 

 

 

 

B2010

 

 

B2020

 

 

B2030

 

 

iz naslova B2040: vsi drugi odpadki

iz naslova B2040:

žlindra iz proizvodnje bakra, kemično stabilizirana, z visoko vsebnostjo železa (nad 20 %) in obdelana v skladu z industrijskimi specifikacijami (npr. DIN 4301 in DIN 8201) predvsem za uporabo v gradbeništvu in kakor brusivo

 

B2060

 

 

B2070

 

 

B2080

 

 

B2090

 

 

B2100

 

 

B2110

 

 

B2120

 

 

B2130

 

 

 

 

 

iz naslova B3010:

poliuretan (ki ne vsebuje CFC-jev)

odpadne utrjene smole ali kondenzacijski proizvodi

ex B3010: vsi drugi odpadki

 

 

B3020

 

B3030

 

 

B3035

 

 

 

B3040

 

 

B3050

 

B3060

 

 

B3065

 

 

B3070

 

 

B3080

 

 

B3090

 

 

B3100

 

 

B3110

 

 

B3120

 

 

B3130

 

 

B3140

 

 

B4010

 

 

B4020

 

 

B4030

 

GB040 7112 262030 262090

 

 

GC010

 

 

GC020

 

 

GC030 ex 890800

 

 

 

 

GC050

 

 

GE020 ex 7001

ex 701939

 

GF010

 

GG030 ex 2621

 

 

GG040 ex 2621

 

 

 

 

GH013 391530

ex 390410—40

GN010 ex 050200

 

 

 

GN020 ex 050300

 

 

GN030 ex 050590

 

TAJSKA

a)

prepoved

b)

predhodna pisna prijava in soglasje

c)

nobene kontrole v ciljni državi

 

 

B1010

 

B1020

 

 

B1030

 

 

B1020

 

 

B1030

 

 

 

B1031

 

B1040

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

B1070

 

 

B1080

 

 

B1090

 

 

Iz naslova B1100: vsi drugi odpadki

iz naslova B1100:

odpadki ognjevzdržnih obzidav, vključno s talilnimi lonci, ki izvirajo iz talilnic bakra žlindre iz proizvodnje plemenitih kovin, namenjene za nadaljnje prečiščevanje

žlindre kositra, ki vsebujejo tantal, z manj kot 0,5 odstotkov kositra

 

B1115

 

 

B1120

 

 

B1130

 

 

B1140

 

 

 

B1150

 

B1160

 

 

B1170

 

 

B1180

 

 

B1190

 

 

B1200

 

 

B1210

 

 

B1220

 

 

B1230

 

 

B1240

 

B1250

 

 

 

 

 

 

B2010

 

 

B2020

 

 

 

B2030

 

iz naslova B2040:

žlindra iz proizvodnje bakra, kemično stabilizirana, z visoko vsebnostjo železa (nad 20 %) in obdelana v skladu z industrijskimi specifikacijami (npr. DIN 4301 in DIN 8201) predvsem za uporabo v gradbeništvu in kakor brusivo

apnenec, nastal pri proizvodnji kalcijevega cianamida (pH < 9)

odpadno steklo, ki vsebuje litij-tantal in litij-niobij

Iz naslova B2040: vsi drugi odpadki

 

 

B2060

 

 

B2070

 

B2080

 

 

B2090

 

 

 

B2100

 

B2110

 

 

B2120

 

 

B2130

 

 

 

 

 

iz naslova B3010:

odpadna plastika nehalogeniranih polimerov in kopolimerov:

odpadki iz fluoriranih polimerov (3)

iz naslova B3010:

odpadne utrjene smole ali kondenzacijski proizvodi

 

 

B3020

 

iz naslova B3030:

odpadki (vključno z odpadki preje ali razvlaknjenimi tekstilnimi surovinami)

krpe, končki različnih vrvic, motvoza, vrvi, vrvja in vrvnih kablov ter rabljeni izdelki iz različnih vrvic, motvozov, vrvi, vrvja in vrvnih kablov

iz naslova B3030: vsi drugi odpadki

 

B3035

 

 

iz naslova B3040:

drugi odpadki iz gume (razen odpadkov, ki so navedeni drugje)

iz naslova B3040:

odpadki in ostanki trde gume (npr. ebonit)

 

 

B3050

 

 

B3060

 

 

B3065

 

 

B3070

 

 

B3080

 

 

B3090

 

 

B3100

 

 

B3110

 

 

B3120

 

 

B3130

 

 

B3140

 

 

 

 

B4010

 

 

B4020

 

 

B4030

 

 

GB040 7112 262030 262090

 

 

GC010

 

 

GC020

 

 

GC030 ex 890800

 

 

GC050

 

 

GE020 ex 7001

ex 701939

 

 

 

GF010

 

 

GG030 ex 2621

 

GG040 ex 2621

 

 

GH013 391530

ex 390410—40

 

 

 

GN010 ex 050200

 

 

GN020 ex 050300

 

 

GN030 ex 050590

VIETNAM

a)

prepoved

b)

predhodna pisna prijava in soglasje

c)

nobene kontrole v ciljni državi

iz naslova B1010:

žlahtne kovine (zlato, srebro, platinske kovine, ne pa živo srebro)

odpadni tantal

odpadni kobalt

odpadni bizmut

odpadni germanij

odpadni vanadij

odpadni hafnij, indij, niobij, renij in galij

odpadni torij

odpadne redkozemeljske kovine

 

iz naslova B1010:

odpadno železo in jeklo

odpadni baker

odpadni nikelj

odpadni aluminij

odpadni cink

odpadni kositer

odpadni volfram

odpadni molibden

odpadni magnezij

odpadni titan

odpadni cirkonij

odpadni mangan

odpadni krom

iz naslova B1020:

odpadni berilij

odpadni kadmij

odpadni selen

odpadni telur

 

iz naslova B1020:

odpadni antimon

odpadni svinec (z izjemo svinčevih akumulatorjev)

B1030

 

 

B1031

 

 

B1040

 

 

B1050

 

 

B1060

 

 

B1070

 

 

B1080

 

 

B1090

 

 

B1100

 

 

B1115

 

 

B1120

 

 

B1130

 

 

B1140

 

 

B1150

 

 

B1160

 

 

B1170

 

 

B1180

 

 

B1190

 

 

 

 

B1200

B1210

 

 

B1220

 

 

B1230

 

 

B1240

 

 

B1250

 

 

 

 

 

B2010

 

 

 

 

B2020

B2030

 

 

iz naslova B2040: vsi drugi odpadki

 

iz naslova B2040:

delno prečiščen kalcijev sulfat po razžvepljevanju dimnih plinov

B2060

 

 

B2070

 

 

B2080

 

 

B2090

 

 

B2100

 

 

B2110

 

 

B2120

 

 

B2130

 

 

 

 

 

iz naslova B3010: vsi drugi odpadki

 

iz naslova B3010:

etilen

stiren

polipropilen

polietilen tereftalat

polikarbonati

 

 

B3020

B3030

 

 

B3035

 

 

B3040

 

 

B3050

 

 

B3060

 

 

B3065

 

 

B3070

 

 

B3080

 

 

B3090

 

 

B3100

 

 

B3110

 

 

B3120

 

 

B3130

 

 

B3140

 

 

B4010

 

 

B4020

 

 

B4030

 

 

GB040 7112 262030 262090

 

 

 

 

GC010

GC020

 

 

 

 

GC030 ex 890800

GC050

 

 

GE020 ex 7001

ex 701939

 

 

GF010

 

 

GG030 ex 2621

 

 

GG040 ex 2621

 

 

GH013 391530

ex 390410—40

 

 

GN010 ex 050200

 

 

GN020 ex 050300

 

 

GN030 ex 050590

 

 


(1)  Glej opombo na strani 64 Uredbe (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 190, 12.7.2006, str. 1).

(2)  Glej opombo na strani 64 Uredbe (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 190, 12.7.2006, str. 1).

(3)  Glej opombo na strani 64 Uredbe (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 190, 12.7.2006, str. 1).