6.7.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 176/16


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 797/2007

z dne 5. julija 2007

o izdaji izvoznih dovoljenj v vinskem sektorju

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 883/2001 z dne 24. aprila 2001 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 glede trgovine s tretjimi državami s proizvodi vinskega sektorja (1) in zlasti člena 7 in člena 9(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 63(7) Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za vino (2) omejuje odobritev izvoznih nadomestil za proizvode vinskega sektorja na količine in stroške, določene v Sporazumu o kmetijstvu, sklenjenem v okviru urugvajskega kroga večstranskih trgovinskih pogajanj.

(2)

Člen 9 Uredbe (ES) št. 883/2001 določa pogoje, pod katerimi lahko Komisija sprejme nekatere ukrepe, da prepreči izčrpanje količin ali proračunskih sredstev, ki so na voljo v skladu z navedenim sporazumom.

(3)

Na podlagi informacij o zahtevkih za izvozna dovoljenja, s katerimi je Komisija razpolagala na dan 4. julija 2007, bi lahko bila količina, razpoložljiva v obdobju do 31. avgusta 2007, za namembna območja (1) Afrika, (3) Vzhodna Evropa in (4) Zahodna Evropa iz člena 9(5) Uredbe (ES) št. 883/2001, izčrpana, če se izdaja izvoznih dovoljenj z vnaprejšnjo določitvijo nadomestila ne omeji. Zato je potrebno uporabljati enoten odstotek za sprejem zahtevkov, vloženih od 1. do 3. julija 2007, in ustaviti predložitev zahtevkov ter izdajo dovoljenj za to območje do 16. septembra 2007 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Izvozna dovoljenja z vnaprejšnjo določitvijo nadomestila za proizvode vinskega sektorja, za katera so bili zahtevki vloženi od 1. do 3. julija 2007 v skladu z Uredbo (ES) št. 883/2001, se izdajo sočasno z 16,62 % količin zahtevanih za območja (1) Afrika, sočasno z 23,66 % količin, zahtevanih za območje (3) Vzhodna Evropa in sočasno z 27,97 % količin, zahtevanih za območje (4) Zahodna Evropa.

2.   Izdaja izvoznih dovoljenj za proizvode vinskega sektorja iz odstavka 1, za katera se zahtevki vložijo od 4. julija 2007, ter vlaganje zahtevkov za izvozna dovoljenja od 6. julija 2007 za namembna območja (1) Afrika, (3) Vzhodna Evropa in (4) Zahodna Evropa, se ustavita do 16. septembra 2007.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 6. julija 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. julija 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 128, 10.5.2001, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2079/2005 (UL L 333, 20.12.2005, str. 6).

(2)  UL L 179, 14.7.1999, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2165/2005 (UL L 345, 28.12.2005, str. 1).