30.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 172/47


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 758/2007

z dne 29. junija 2007

o spremembi Uredbe (EGS) št. 3149/92 o podrobnih pravilih za dobavo hrane iz intervencijskih zalog v korist najbolj ogroženih oseb v Skupnosti

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 3730/87 z dne 10. decembra 1987 o splošnih pravilih za dobavo hrane iz intervencijskih zalog imenovanim organizacijam za razdeljevanje najbolj ogroženim osebam v Skupnosti (1) in zlasti člena 6 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Drugi pododstavek člena 3(2) Uredbe Komisije (EGS) št. 3149/92 (2) določa, da je treba 70 % proizvodov, dodeljenih državi članici, umakniti iz zalog pred 1. julijem v letu izvajanja načrta. Zaradi poznejše udeležbe Romunije v letnem načrtu 2007 glede na datum njenega pristopa k Skupnosti je treba za to državo članico sprejeti odstopanje od zgoraj omenjene zahteve v zvezi z navedenim načrtom.

(2)

Uredbo (EGS) št. 3149/92 je zato treba ustrezno spremeniti.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 3(2) Uredbe (EGS) št. 3149/92 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„70 % količin iz točke 1(b) člena 2(3) je treba umakniti iz zalog pred 1. julijem v letu izvajanja načrta. Vendar ta zahteva ne velja za dodelitve, pri katerih količine ne presegajo 500 ton. Ta zahteva prav tako ne velja za proizvode, dodeljene Romuniji v okviru letnega načrta 2007. Količine, ki niso bile umaknjene iz intervencijskih zalog do 30. septembra v letu izvajanja načrta, se ne dodelijo več državi članici, kateri so bile dodeljene v okviru zadevnega načrta.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati 30. junija 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. junija 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 352, 15.12.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2535/95 (UL L 260, 31.10.1995, str. 3).

(2)  UL L 313, 30.10.1992, str. 50. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 725/2007 (UL L 165, 27.6.2007, str. 4).