1.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 140/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 593/2007

z dne 31. maja 2007

o taksah in dajatvah, ki jih obračunava Evropska agencija za varnost v letalstvu

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1592/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2002 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu (1) ter zlasti člena 53(1) Uredbe,

po posvetovanju z upravnim odborom Evropske agencije za varnost v letalstvu,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 488/2005 (2) je določila takse in dajatve, ki jih obračunava Evropska agencija za varnost v letalstvu (v nadaljevanju „Agencija“).

(2)

Prihodki Agencije izhajajo iz prispevka Skupnosti in katere koli evropske tretje države, s katero je Skupnost sklenila sporazume iz člena 55 Uredbe (ES) št. 1592/2002, iz taks, ki jih vplačajo vlagatelji certifikatov, in potrdil, ki jih Agencija izda, ohrani ali spremeni, ter iz dajatev za objave, obravnavanje pritožb, usposabljanje in druge storitve, ki jih zagotavlja Agencija.

(3)

Prihodki in odhodki Agencije morajo biti uravnoteženi.

(4)

Dajatve in takse iz te uredbe lahko zahteva in obračunava izključno Agencija, in sicer v eurih. Oblikovane morajo biti transparentno, pravično in enotno.

(5)

Takse, ki jih Agencija obračuna, ne smejo ogrožati konkurenčnosti zadevnih evropskih podjetij. Temeljiti morajo na osnovah, ki upoštevajo plačilno sposobnost majhnih podjetij.

(6)

Medtem ko mora biti varnost v civilnem letalstvu primarna skrb, mora Agencija pri opravljanju nalog, za katere je zadolžena, vseeno v celoti upoštevati stroškovno učinkovitost.

(7)

Geografski položaj podjetij na ozemljih držav članic ne sme predstavljati diskriminatornega faktorja. Zaradi tega je treba potne stroške v zvezi s postopki certifikacije, ki se opravljajo v imenu takšnih podjetij, zbrati in razdeliti med vlagatelje.

(8)

Vlagatelj mora biti še pred začetkom izvajanja storitve obveščen, kolikor je možno, o predvidenem znesku za storitev, ki bo zanj opravljena, ter o načinu plačila. Merila za določitev zneska morajo biti jasna, enotna in javna. V kolikor vnaprejšnja določitev zneska ni možna, mora biti vlagatelj o tem obveščen pred začetkom izvajanja storitve. V tem primeru se je treba pred začetkom izvajanja storitve dogovoriti o jasnih načinih ocene zneska, ki se plačuje sproti v času izvajanja storitve.

(9)

Podjetju je treba omogočiti dober finančen pregled in možnost vnaprejšnjega izračuna zneska taks, ki ga bo slednje moralo plačati. Istočasno je treba vzdrževati ravnotežje med celotnim stroškom, ki ga ima Agencija za vodenje postopka certifikacije, in skupno vsoto taks, ki jih slednja obračuna. Na osnovi finančnih rezultatov in napovedi Agencije mora biti tako dovoljena vsakoletna revizija stopnje taks.

(10)

Pred vsako spremembo taks se je treba posvetovati z zainteresiranimi stranmi. Poleg tega mora Agencija zainteresiranim stranem redno zagotavljati informacije o tem, kako izračunati takse in na kakšni podlagi. Te informacije morajo zainteresiranim stranem zagotoviti vpogled v stroške in storilnost Agencije.

(11)

Tarife, ki so določene v tej uredbi, morajo temeljiti na napovedih Agencije glede delovne obremenitve in s tem povezanih stroškov.

(12)

To uredbo je treba revidirati v petih letih od njenega začetka veljavnosti.

(13)

Uredbo (ES) št. 488/2005 je treba razveljaviti.

(14)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 54(1) Uredbe (ES) št. 1592/2002 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Ta uredba se uporablja za takse in dajatve, ki jih Evropska agencija za varnost v letalstvu, v nadaljevanju „Agencija“, obračunava v zameno za opravljene storitve, vključno z dobavo blaga.

Ta uredba določa predvsem, v katerih primerih morajo biti plačane takse in dajatve iz člena 48(1) Uredbe (ES) št. 1592/2002, zneske teh taks in dajatev ter načine njihovega plačila.

Člen 2

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve:

(a)

„takse“: zneski, ki jih obračunava Agencija in jih vlagatelji dolgujejo za pridobitev, ohranitev ali spremembo certifikatov in potrdil iz člena 15 Uredbe (ES) št. 1592/2002, ki jih ta Agencija izda, ohrani ali spremeni;

(b)

„dajatve“: zneski, ki jih obračunava Agencija in dolgujejo vlagatelji, ki koristijo storitve Agencije, razen postopke certifikacije;

(c)

„postopki certifikacije“: delovanje Agencije, ki je neposredno ali posredno potrebno za izdajo, ohranitev ali spremembo certifikatov in potrdil iz člena 15 Uredbe (ES) št. 1592/2002;

(d)

„vlagatelj“: vsaka fizična ali pravna oseba, ki želi koristiti storitev Agencije, vključno z izdajo, ohranitvijo ali spremembo nekega certifikata;

(e)

„potni stroški“: stroški prevoza, nastanitve in prehrane, nepredvideni stroški in dnevnice, ki so osebju odobreni v okviru postopkov certifikacije;

(f)

„realni stroški“: dejanski stroški Agencije.

POGLAVJE II

TAKSE

Člen 3

1.   Takse zagotavljajo zadosten skupen prihodek za kritje vseh stroškov, ki nastanejo med postopki certifikacije, vključno s stroški pripadajočega stalnega nadzora.

2.   Agencija mora med svojimi prihodki in stroški ločiti prihodke in stroške, vezane na postopke certifikacije. V ta namen:

(a)

takse, ki jih Agencija obračuna, gredo na poseben račun in so vključene v posebno računovodstvo;

(b)

Agencija vodi analitično računovodstvo o prihodkih in odhodkih.

3.   Takse so vključene v začasno globalno oceno do začetka vsakega poslovnega leta. Ocena je narejena na osnovi predhodnih finančnih rezultatov Agencije, predvidenega stanja odhodkov in prihodkov ter predvidenega delovnega načrta.

Če ob zaključku poslovnega leta skupen prihodek iz taks, ki predstavlja namenski prihodek v skladu s členom 53 Uredbe (ES) št. 1592/2002, presega skupne stroške postopkov certifikacije, se presežek uporabi za financiranje postopkov certifikacije v skladu s finančno uredbo Agencije.

Člen 4

Taksa, ki jo mora za določen postopek certifikacije plačati vlagatelj, vsebuje

(a)

pavšalni del, katerega znesek se spreminja glede na zadevni postopek, da odraža stroške, ki jih ima Agencija pri izvajanju tega postopka. Različni zneski teh pavšalnih taks so določeni v delu I in III Priloge; ali

(b)

spremenljiv del, v razmerju z ustrezno delovno obremenitvijo in izražen v številu ur, ki se pomnožijo z urno postavko. Urna postavka odraža vse stroške, ki nastanejo pri postopkih certifikacije. Postopki certifikacije, ki se zaračunavajo na urni osnovi, in zadevne urne postavke so določeni v delu II Priloge.

Člen 5

1.   Zneski iz Priloge se objavijo v uradni publikaciji Agencije.

2.   Ti zneski se vsako leto indeksirajo na stopnjo inflacije iz dela V Priloge.

3.   Po potrebi se Priloga vsako leto pregleda.

4.   Agencija Komisiji, upravnemu odboru in svetovalnemu organu zainteresiranih strani, ustanovljenemu v skladu s členom 24 Uredbe (ES) št. 1592/2002, vsako leto predloži informacije o elementih, ki se uporabljajo kot podlaga za določanje ravni taks. Te informacije vključujejo predvsem razčlenitev stroškov v zvezi s preteklimi in naslednjimi leti. Agencija Komisiji, upravnemu odboru in svetovalnemu organu zainteresiranih strani dvakrat letno predloži tudi informacije o storilnosti, določene v delu VI Priloge, ter kazalnike storilnosti iz odstavka 5.

5.   Agencija v šestih mesecih od začetka veljavnosti te uredbe po posvetovanju s svetovalnim organom zainteresiranih strani sprejme sklop kazalnikov storilnosti, pri čemer upošteva zlasti informacije iz dela VI Priloge.

6.   Agencija se posvetuje s svetovalnim organom zainteresiranih strani, preden poda mnenje o kateri koli spremembi taks. Med posvetovanjem Agencija predloži razloge vsakega predloga za spremembo ravni pristojbin.

Člen 6

Kadar se postopek certifikacije delno ali v celoti opravi izven ozemlja držav članic, so zadevni potni stroški izven teh ozemelj brez poseganja v člen 4 vključeni v takse, zaračunane vlagatelju in določene s spodnjo enačbo:

d = f + v

pri čemer je:

d

=

dolgovana taksa

f

=

taksa glede na izveden postopek, kot je določena v Prilogi

v

=

dodatni potni stroški po realnih stroških.

Dodatni potni stroški, zaračunani vlagatelju, vključujejo čas, ki so ga izvedenci porabili za prevoz izven ozemlja držav članic. Ustrezno število ur je obračunano z urno postavko.

Člen 7

Postopek certifikacije se lahko na zahtevo vlagatelja in s privolitvijo izvršnega direktorja izjemoma izvaja, kot sledi:

(a)

določene so kategorije osebja, ki jih Agencija sicer ne bi določila, če bi sledila ustaljenim postopkom; in/ali

(b)

določeno je toliko delovne sile, da so postopki izvedeni v rokih, ki so krajši od običajnih rokov ob uporabi ustaljenih postopkov Agencije.

Obračunana taksa je v tem primeru izjemoma zvišana, da se v celoti pokrijejo stroški, ki jih ima Agencija zaradi ugoditve tej posebni zahtevi.

Člen 8

1.   Takso plača vlagatelj. Plačljiva je v eurih. Vlagatelj zagotovi, da Agencija prejme celotno ustrezno plačilo. Vse bančne stroške v zvezi s plačilom plača vlagatelj.

2.   Za izdajo, ohranitev ali spremembo certifikata mora biti predhodno plačan celoten znesek dolgovane takse, razen če se Agencija in vlagatelj ne dogovorita drugače. Agencija lahko v primeru neplačila prekliče zadevni certifikat, potem ko je vlagatelja o tem uradno obvestila.

3.   Zneski, ki so nižji od ali enaki 1 000 EUR, se plačajo v enem obroku, ko je zahteva oddana.

4.   Vlagatelj je o ceniku taks, ki ga uporablja Agencija, ter načinu plačila obveščen ob oddaji zahteve.

5.   Pri vseh postopkih certifikacije, kjer se pojavi plačilo taks, izračunanih na urni osnovi, lahko Agencija vlagatelju na zahtevo pošlje predračun. Agencija predračun spremeni, če se izkaže, da je postopek enostavnejši in hitrejši od sprva predvidenega, ali če je, ravno nasprotno, bolj zapleten in počasnejši od predvidevanj Agencije.

6.   Če se Agencija po prvem pregledu odloči, da ne ugodi zahtevi, se vlagatelju vrnejo vse že obračunane takse, razen zneska, namenjenega kritju administrativnih stroškov obravnavanja zahteve. Ta znesek je enak dvojni urni postavki, določeni v delu II Priloge.

7.   Če mora Agencija prekiniti postopek certifikacije zaradi nezadostnih sredstev vlagatelja ali ker slednji ne spoštuje svojih obveznosti ali se odloči, da bo preklical zahtevek ali preložil projekt, mora biti preostanek dolgovane takse, izračunane na urni osnovi, ki pa ne presega zadevne pavšalne takse, v celoti plačan takoj, ko Agencija prekine svoje delo. Zadevno število ur se obračuna po urni postavki, določeni v delu II Priloge. Ko na zahtevo vlagatelja Agencija ponovno začne postopek certifikacije, ki ga je predhodno prekinila, se ta postopek zaračuna kot nov projekt.

Člen 9

Takse zahteva in obračunava izključno Agencija.

Države članice ne obračunavajo taks za postopke certifikacije, tudi če jih izvajajo za Agencijo.

Agencija povrne državam članicam stroške za postopke certifikacije, ki so jih slednje izvedle za Agencijo.

POGLAVJE III

DAJATVE

Člen 10

1.   Agencija obračunava dajatve za vse storitve, vključno z dobavo blaga, razen za storitve iz člena 3.

Kljub temu se za naslednje storitve ne plača dajatve:

(a)

prenos dokumentov in informacij v kakršnikoli obliki v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 (3);

(b)

dokumente, ki so brezplačno dostopni na spletišču Agencije.

2.   Agencija obračunava dajatve tudi v primeru pritožbe na eno od njenih odločb v skladu s členom 35 Uredbe (ES) št. 1592/2002.

Člen 11

Višina dajatve, ki jo obračuna Agencija, je enaka realnemu strošku opravljene storitve vključno s predajo vlagatelju. V ta namen se čas, ki ga Agencija porabi za izvajanje storitve, obračuna po urni postavki iz dela II Priloge.

Dajatve, plačljive v primeru pritožbe ob uporabi člena 35 Uredbe (ES) št. 1592/2002, so v obliki pavšala, katerega znesek je natančno določen v delu IV Priloge. Če se pritožbeni postopek zaključi v prid pritožnika, Agencija slednjemu avtomatično povrne omenjeni pavšalni znesek.

Vlagatelja se o znesku dajatve in o načinu plačila dajatve obvesti pred pričetkom izvajanja storitve.

Člen 12

Dajatve mora plačati vlagatelj ali v primeru pritožbe fizična ali pravna oseba, ki vlaga pritožbo.

Dajatve so plačljive v eurih.

Vlagatelj zagotovi, da Agencija prejme celotno ustrezno plačilo. Morebitne bančne stroške v zvezi s plačilom plača vlagatelj.

Razen če se Agencija in vlagatelj ali fizična ali pravna oseba, ki vlaga zahtevek, ne dogovorita drugače, so dajatve obračunane pred izvajanjem storitve oziroma, kjer je to primerno, pred začetkom pritožbenega postopka.

Zneski, ki so nižji od ali enaki 1 000 EUR, se plačajo v enem obroku na dan, ko je zahteva oddana ali pritožba vložena.

POGLAVJE IV

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 13

Uredba (ES) št. 488/2005 se razveljavi.

Člen 14

1.   Ta uredba začne veljati 1. junija 2007. Uporablja se v skladu z naslednjimi pogoji:

(a)

takse iz tabel 1 do 5 dela I Priloge se uporabljajo za vse certifikate, izdane po 1. juniju 2007;

(b)

takse iz tabele 6 dela I Priloge se uporabljajo za vse letne takse, obračunane po 1. juniju 2007;

(c)

za vlagatelje, ki so plačali takso za nadzorovanje iz točke (vi) Priloge k Uredbi (ES) št. 488/2005 pred 1. junijem 2007, se uporabljajo takse iz tabele 7 dela I Priloge od prvega letnega obroka za plačilo po koncu triletnega obdobja iz točke (vi) Priloge k Uredbi (ES) št. 488/2005;

(d)

za vlagatelje, ki so plačali takse za nadzorovanje iz točk (viii), (x), (xiii) ali (xi) Priloge k Uredbi (ES) št. 488/2005 pred 1. junijem 2007, se uporabljajo takse za nadzorovanje iz tabel 8, 9 in 10 dela I ter odstavka 2 dela III Priloge k tej uredbi od prvega letnega obroka za plačilo po koncu dveletnega obdobja iz točk (viii), (x) in (xiii) Priloge k Uredbi (ES) št. 488/2005.

2.   Z odstopanjem od člena 13 se Uredba (ES) št. 488/2005 še naprej uporablja za vse takse in dajatve, ki so zunaj področja uporabe te uredbe v skladu z odstavkom 1.

3.   Ta uredba se revidira v petih letih od njenega začetka veljavnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. maja 2007

Za Komisijo

Jacques BARROT

Podpredsednik


(1)  UL L 240, 7.9.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1701/2003 (UL L 243, 27.9.2003, str. 5).

(2)  UL L 81, 30.3.2005, str. 7. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 779/2006 (UL L 137, 25.5.2006, str. 3).

(3)  UL L 145, 31.5.2001, str. 43.


PRILOGA

Vsebina

Del I:

Postopki, ki se zaračunavajo s pavšalno takso

Del II:

Postopki, ki se zaračunavajo na urni osnovi

Del III:

Takse za druge postopke certifikacije

Del IV:

Dajatve za pritožbe

Del V:

Letna stopnja inflacije

Del VI:

Informacije o storilnosti

Pojasnilo

(1)

Takse in dajatve so izražene v eurih.

(2)

Takse povezane s proizvodi iz tabel 1 do 4 dela I se obračunavajo za postopek in obdobje 12 mesecev. Po prvem obdobju 12 mesecev se, če je potrebno, te takse določijo po načelu časovne porazdelitve (1/365 zadevne letne takse na dan po prvem obdobju 12 mesecev). Takse iz tabele 5 se zaračunavajo na postopek. Takse iz tabele 6 se zaračunavajo za obdobje 12 mesecev.

(3)

V zvezi s taksami, povezanimi z organizacijo, iz tabel 7 do 10 dela I se takse za odobritev obračunajo enkrat, takse za nadzor pa vsakih 12 mesecev.

(4)

Postopki, ki se zaračunavajo na urni osnovi iz dela II, se plačajo glede na veljavno urno postavko, kot je določeno v tem delu, pomnoženo z dejanskim številom delovnih ur Agencije ali s številom ur, določenih v tem delu.

(5)

Certifikacijske zahteve (CZ) iz te priloge so bile sprejete v skladu s členom 14(2) Uredbe (ES) št. 1592/2002 in objavljene v uradni publikaciji Agencije v skladu z odločbo Evropske agencije za varnost v letalstvu (EASA) 2003/8 z dne 30. oktobra 2003 (www.easa.europa.eu).

(6)

„Veliki rotoplani“ se nanašajo na CZ 29 in CZ 27 kat. A; „majhni rotoplani“ se nanašajo na CZ 27 z največjo vzletno težo (MTOW) pod 3 175 kg in največ 4 sedeži, vključno s pilotovim, ter na CZ VLR; „srednje velik rotoplan“ se nanaša na druge CZ 27.

(7)

„Izvedenka“ pomeni nov model, ki se doda obstoječemu certifikatu tipa.

(8)

V tabelah 1, 2 in 6 dela I se vrednosti „delov“ nanašajo na zadevni cenik proizvajalca.

(9)

V tabelah 3 in 4 dela I se „preprost“, „standarden“ in „zapleten“ nanašajo na naslednje:

 

Preprost

Standarden

Zapleten

EASA Dodatni certifikati tipa (DCT)

EASA večje spremembe projekta

EASA večja popravila

DCT, večja sprememba projekta ali popravilo, ki vključuje le tekoče in dokazane metode za utemeljitev, za katere je mogoče v času uporabe predložiti vse podatke (opis, seznam za preverjanje skladnosti in dokumente o skladnosti) ter za katere je vlagatelj prikazal izkušnje in ki jih lahko ocenjuje projektni vodja certifikacije sam ali ob omejenem sodelovanju enega strokovnjaka z danega področja

Vsi ostali DCT, večje spremembe projekta ali popravila

Pomemben (1) DTC ali večja sprememba projekta

Potrjen DCT Zvezne uprave za letalstvo ZDA (FAA)

osnoven (2)

neosnoven

pomemben neosnoven

Potrjene večje spremembe projekta FAA

raven 2 (2) večje spremembe projekta, kadar niso samodejno sprejete (3)

raven 1 (2)

pomemben raven 1

Potrjena večja popravila FAA

N/A

(samodejno sprejetje)

popravila na kritičnem delu (2)

N/A

(10)

V tabeli 7 dela I so projektivne organizacije razdeljene:

Področje uporabe sporazuma projektivne organizacije

Skupina A

Skupina B

Skupina C

DOA 1

Imetniki certifikatov tipa

zelo kompleksna/velika

kompleksna/majhna do srednja

manj kompleksna/zelo majhna

DOA 2

DTC/spremembe/popravila

neomejena

omejena

(tehnična področja)

omejena

(velikost zrakoplova)

DOA 3

Manjše spremembe/popravila

(11)

V tabeli 8 dela I se upošteva iztržek iz dejavnosti, ki spadajo v področje uporabe sporazuma.

(12)

V tabelah 7, 9 in 10 dela I se upošteva število osebja, ki je povezano z dejavnostmi iz področja uporabe tega sporazuma.

DEL I

Postopki, za katere se zaračunava pavšalna taksa

Tabela 1:   Certifikat tipa in certifikat tipa z omejitvami (iz poddela B in poddela O Priloge k Uredbi Komisije (ES) št. 1702/2003 (4))

(EUR)

 

Pavšalna taksa

Letalo z nepremičnimi krili

Nad 150 ton

2 600 000

Nad 50 ton in do 150 ton

1 330 000

Nad 22 ton in do 50 ton

1 060 000

Nad 5,7 tone in do 22 ton

410 000

Nad 2 toni in do 5,7 tone

227 000

Do 2 toni

12 000

Zelo lahka letala, jadralna letala

6 000

Rotoplan

Velik

525 000

Srednji

265 000

Majhen

20 000

Drugo

Baloni

6 000

Pogon

Nad 25 kN

365 000

Do 25 kN

185 000

Neturbinski motorji

30 000

Neturbinski motorji CZ 22 H

15 000

Propeler nad 22 t

10 250

Propeler do 22 t

2 925

Deli

Vrednost nad 20 000 EUR

2 000

Vrednost med 2 000 in 20 000 EUR

1 000

Vrednost pod 2 000 EUR

500


Tabela 2:   Izvedenke za certifikate tipa in certifikate tipa z omejitvami

(EUR)

 

Pavšalna taksa (5)

Letalo z nepremičnimi krili

Nad 150 ton

1 000 000

Nad 50 ton in do 150 ton

500 000

Nad 22 ton in do 50 ton

400 000

Nad 5,7 tone in do 22 ton

160 000

Nad 2 toni in do 5,7 tone

80 000

Do 2 toni

2 800

Zelo lahka letala, jadralna letala

2 400

Rotoplan

Velik

200 000

Srednji

100 000

Majhen

6 000

Drugo

Baloni

2 400

Pogon

Nad 25 kN

100 000

Do 25 kN

50 000

Neturbinski motorji

10 000

Neturbinski motorji CZ 22 H

5 000

Propeler nad 22 t

2 500

Propeler do 22 t

770

Deli

Vrednost nad 20 000 EUR

1 000

Vrednost med 2 000 in 20 000 EUR

600

Vrednost pod 2 000 EUR

350


Tabela 3:   Dodatni certifikati tipa (iz poddela E Priloge k Uredbi (ES) št. 1702/2003)

(EUR)

 

Pavšalna taksa (6)

Zapleten

Standarden

Preprost

Letalo z nepremičnimi krili

Nad 150 ton

25 000

6 000

3 000

Nad 50 ton in do 150 ton

13 000

5 000

2 500

Nad 22 ton in do 50 ton

8 500

3 750

1 875

Nad 5,7 tone in do 22 ton

5 500

2 500

1 250

Nad 2 toni in do 5,7 tone

3 800

1 750

875

Do 2 toni

1 600

1 000

500

Zelo lahka letala, jadralna letala

250

250

250

Rotoplan

Velik

11 000

4 000

2 000

Srednji

5 000

2 000

1 000

Majhen

900

400

250

Drugo

Baloni

800

400

250

Pogon

Nad 25 kN

12 000

5 000

2 500

Do 25 kN

5 800

2 500

1 250

Neturbinski motorji

2 800

1 250

625

Neturbinski motorji CZ 22 H

1 400

625

300

Propeler nad 22 t

2 000

1 000

500

Propeler do 22 t

1 500

750

375


Tabela 4:   Večje spremembe in večja popravila (iz poddelov D in M Priloge k Uredbi (ES) št. 1702/2003)

(EUR)

 

Pavšalna taksa (7)  (8)

Zapleten

Standarden

Preprost

Letalo z nepremičnimi krili

Nad 150 ton

20 000

6 000

3 000

Nad 50 ton in do 150 ton

9 000

4 000

2 000

Nad 22 ton in do 50 ton

6 500

3 000

1 500

Nad 5,7 tone in do 22 ton

4 500

2 000

1 000

Nad 2 toni in do 5,7 tone

3 000

1 400

700

Do 2 toni

1 100

500

250

Zelo lahka letala, jadralna letala

250

250

250

Rotoplan

Velik

10 000

4 000

2 000

Srednji

4 500

2 000

1 000

Majhen

850

400

250

Drugo

Baloni

850

400

250

Pogon

Nad 25 kN

5 000

2 000

1 000

Do 25 kN

2 500

1 000

500

Neturbinski motorji

1 300

600

300

Neturbinski motorji CZ 22 H

600

300

250

Propeler nad 22 t

250

250

250

Propeler do 22 t

250

250

250


Tabela 5:   Manjše spremembe in manjša popravila (iz poddelov D in M Priloge k Uredbi (ES) št. 1702/2003)

(EUR)

 

Pavšalna taksa (9)

Letalo z nepremičnimi krili

Nad 150 ton

500

Nad 50 ton in do 150 ton

500

Nad 22 ton in do 50 ton

500

Nad 5,7 tone in do 22 ton

500

Nad 2 toni in do 5,7 tone

250

Do 2 toni

250

Zelo lahka letala, jadralna letala

250

Rotoplan

Velik

500

Srednji

500

Majhen

250

Drugo

Baloni

250

Pogon

Nad 25 kN

500

Do 25 kN

500

Neturbinski motorji

250

Neturbinski motorji CZ 22 H

250

Propeler nad 22 t

250

Propeler do 22 t

250


Tabela 6:   Letne takse za imetnike certifikatov tipa in certifikatov tipa z omejitvami EASA se štejejo za odobrene v skladu z Uredbo (ES) št. 1592/2002

(EUR)

 

Pavšalna taksa (10)  (11)  (12)

 

Projekt EU

Projekt zunaj EU

Letalo z nepremičnimi krili

Nad 150 ton

270 000

90 000

Nad 50 ton in do 150 ton

150 000

50 000

Nad 22 ton in do 50 ton

80 000

27 000

Nad 5,7 tone in do 22 ton

17 000

5 700

Nad 2 toni in do 5,7 tone

4 000

1 400

Do 2 toni

2 000

670

Zelo lahka letala, jadralna letala

900

300

Rotoplan

Velik

65 000

21 700

Srednji

30 000

10 000

Majhen

3 000

1 000

Drugo

Baloni

900

300

Pogon

Nad 25 kN

40 000

13 000

Do 25 kN

6 000

2 000

Neturbinski motorji

1 000

350

Neturbinski motorji CZ 22 H

500

250

Propeler nad 22 t

750

250

Propeler do 22 t

 

 

Deli

Vrednost nad 20 000 EUR

2 000

700

Vrednost med 2 000 in 20 000 EUR

1 000

350

Vrednost pod 2 000 EUR

500

250


Tabela 7:   Odobritev projektivne organizacije (iz poddela J Priloge k Uredbi (ES) št. 1702/2003)

(EUR)

 

DOA 1A

DOA 1B

DOA 2A

DOA 1C

DOA 2B

DOA 3A

DOA 2C

DOA 3B

DOA 3C

Taksa za odobritev

Zadevno osebje pod 10

11 250

9 000

6 750

4 500

3 600

10 do 49

31 500

22 500

13 500

9 000

50 do 399

90 000

67 500

45 000

36 000

400 do 999

180 000

135 000

112 500

99 000

1 000 do 2 499

360 000

2 500 do 5 000

540 000

Nad 5 000

3 000 000

 

Taksa za nadzor

Zadevno osebje pod 10

5 625

4 500

3 375

2 250

1 800

10 do 49

15 750

11 250

6 750

4 500

50 do 399

45 000

33 750

22 500

18 000

400 do 999

90 000

67 500

56 250

49 500

1 000 do 2 499

180 000

2 500 do 5 000

270 000

Nad 5 000

1 500 000


Tabela 8:   Odobritev proizvodne organizacije (iz poddela G Priloge k Uredbi (ES) št. 1702/2003))

(EUR)

 

Taksa za odobritev

Taksa za nadzor

Iztržek pod 1 milijonom EUR

9 000

6 500

Med 1 000 000 in 4 999 999

38 000

28 000

Med 5 000 000 in 9 999 999

58 000

43 000

Med 10 000 000 in 49 999 999

75 000

57 000

Med 50 000 000 and 99 999 999

270 000

200 000

Med 100 000 000 in 499 999 999

305 000

230 000

Med 500 000 000 in 999 999 999

630 000

475 000

Nad 999 999 999

900 000

2 000 000

Tabela 9:   Odobritve vzdrževalne organizacije (iz poddela F Priloge I in Priloge II k Uredbi Komisije (ES) št. 2042/2003 (13))

(EUR)

 

Taksa za odobritev (14)

Taksa za nadzor (14)

Zadevno osebje pod 5

3 000

2 300

Med 5 in 9

5 000

4 000

Med 10 in 49

11 000

8 000

Med 50 in 99

22 000

16 000

Med 100 in 499

32 000

23 000

Med 500 in 999

43 000

32 000

Nad 999

53 000

43 000


(EUR)

Tehnični ratingi

Pavšalna taksa na podlagi tehničnega ratinga (15)

A 1

11 000

A 2

2 500

A 3

5 000

A 4

500

B 1

5 000

B 2

2 500

B 3

500

C

500

Tabela 10:   Odobritev organizacije za usposabljanje iz vzdrževanja (iz Priloge IV k Uredbi (ES) št. 2042/2003)

(EUR)

 

Taksa za odobritev

Taksa za nadzor

Zadevno osebje pod 5

4 000

3 000

Med 5 in 9

7 000

5 000

Med 10 in 49

16 000

14 000

Med 50 in 99

35 000

30 000

Nad 99

42 000

40 000

DEL II

Postopki, ki se zaračunavajo na urni osnovi

1.

Urna postavka:

Uporabljena urna postavka

225 EUR

2.

Urna osnova glede na zadevni postopek:

Dokazovanje sposobnosti projektiranja z alternativnimi postopki

dejansko število ur

Proizvodnja brez odobritve proizvodne organizacije

dejansko število ur

Sprejemljivi postopki usklajevanja z odobrenim projektom

dejansko število ur

Podpora potrjevanja (sprejetje certifikata EASA s strani tujih organov)

dejansko število ur

Tehnična pomoč, ki jo zahtevajo tuji organi

dejansko število ur

Sprejetje poročil Odbora za pregled vzdrževanja (MRB) s strani EASA

dejansko število ur

Prenos certifikatov

dejansko število ur

Odobritev pogojev letenja za dovoljenje za letenje

3 ure

Upravna ponovna izdaja dokumentov

1 ura

DEL III

Takse za druge postopke certifikacije

1.

Takse za sprejetje odobritev, enakih odobritvam iz dela 145 in dela 147 v skladu z veljavnimi dvostranskimi sporazumi:

Nove odobritve, na uporabo

1 500 EUR

Obnovitve obstoječih odobritev za obdobje 12 mesecev

750 EUR

2.

Odobritev organizacije za vodenje stalne plovnosti (iz dela M poddela G priloge I k uredbi (es) št. 2042/2003)

Nove odobritve, na uporabo

24 000 EUR

Obnovitve obstoječih odobritev za obdobje 12 mesecev

18 000 EUR

3.

Samostojne revizije in/ali spremembe letalskega priročnika:

Zaračunavajo se kot sprememba sorodnega proizvoda.

DEL IV

Dajatve za pritožbe

Dajatve se zaračunajo za obravnavo pritožb, kot določa člen 35 Uredbe (ES) št. 1592/2002.

Za vse pritožbene vloge je treba plačati določeno dajatev iz tabele, pomnoženo s koeficientom za ustrezno kategorijo dajatev za zadevno osebo ali organizacijo.

Dajatev se vrne v primerih, kadar pritožba privede do preklica sklepa Agencije.

Organizacije morajo predložiti podpisan certifikat pooblaščenega uradnika zadevne organizacije, da lahko Agencija določi ustrezno kategorijo dajatev.

Določena dajatev

10 000 EUR


Kategorija dajatev za fizične osebe

koeficient določene takse

 

0,1


Kategorija taks za organizacije v skladu z iztržkom tožečega v EUR

koeficient določene takse

Manj kot 100 001

0,25

Med 100 001 in 1 200 000

0,5

Med 1 200 001 in 2 500 000

0,75

Med 2 500 001 in 5 000 000

1

Med 5 000 001 in 50 000 000

2,5

Med 50 000 001 in 500 000 000

5

Med 500 000 001 in 1 000 000 000

7,5

Nad 1 000 000 000

10

DEL V

Letna stopnja inflacije

Zneski iz delov I, II in III se indeksirajo na stopnjo inflacije, določeno v tem delu. Ta indeksacija se izvede na vsako leto na dan začetka veljavnosti te uredbe.

Letna stopnja inflacije, ki se uporablja:

EUROSTAT HICP (vse postavke) – EU 27 (2005 = 100)

sprememba odstotka/povprečje za 12 mesecev

Vrednost stopnje, ki se upošteva:

vrednost postavke 31. decembra pred izvedbo indeksacije

DEL VI

Informacije o storilnosti

Naslednje informacije se nanašajo na zadnjih šest mesecev, preden jih je Agencija objavila v skladu s členom 5.

 

Število osebja Agencije, ki opravlja postopke certifikacije

 

Število ur, ki jih opravijo nacionalne uprave za letalstvo (NAA)

 

Skupni stroški certifikacije

 

Število postopkov certifikacije, ki jih opravlja Agencija (opravljenih ali v teku)

 

Število postopkov certifikacije, ki se opravljajo v imenu Agencije (opravljenih ali v teku)

 

Število ur, ki jih porabi osebje Agencije za dejavnosti stalne plovnosti

 

Skupen znesek, ki se obračuna industriji


(1)  „Pomemben“ je opredeljen v odstavku 21A.101 (b) Priloge k Uredbi (ES) št. 1702/2003 (in podobno v FAA 21.101 (b)).

(2)  „Osnoven“, „raven 1“, „raven 2“ in „kritični deli“ so opredeljeni v postopkih za tehnično izvajanje za plovnost in okoljsko ustreznost (TIP) iz osnutka dvostranskega sporazuma o varnosti v letalstvu med EU in ZDA.

(3)  Merila EASA za avtomatsko sprejemljivost za velike spremembe ravni 2 FAA so opredeljena v Sklepu izvršnega direktorja 2004/04/CF ali v postopkih za tehnično izvajanje za plovnost in okoljsko ustreznost (TIP) iz osnutka dvostranskega sporazuma o varnosti v letalstvu med EU in ZDA, kot se uporabljajo.

(4)  Uredba Komisije (ES) št. 1702/2003 z dne 24. septembra 2003 o določitvi izvedbenih določb za certificiranje zrakoplovov in sorodnih proizvodov, delov in naprav glede plovnosti in okoljske ustreznosti ter potrjevanje projektivnih in proizvodnih organizacij (UL L 243, 27.9.2003, str. 6), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 375/2007 (UL L 94, 4.4.2007, str. 3).

(5)  Za izvedenke, vključno s pomembnimi večjimi spremembami, kot so opisane v poddelu D Priloge k Uredbi (ES) št. 1702/2003, ki zajemajo spremembe geometrije zrakoplova in/ali namestitve motorja, se uporablja zadevna taksa za certifikat tipa ali certifikat tipa z omejitvami, kot je opredeljeno v tabeli 1.

(6)  Za dodatne certifikate tipa, ki vključujejo spremembe geometrije zrakoplova in/ali namestitve motorja, se uporablja zadevna taksa za certifikat tipa ali certifikat tipa z omejitvami iz tabele 1.

(7)  Za pomembne velike spremembe iz poddela D Priloge k Uredbi (ES) št. 1702/2003, ki vključujejo spremembe geometrije zrakoplova in/ali namestitve motorja, se uporabljajo takse za zadevni certifikat tipa ali certifikat tipa z omejitvami, kot je določeno v tabeli 1.

(8)  Spremembe in popravila na pomožni pogonski enoti (APU) se obračunavajo kot spremembe in popravila na motorjih z enako močjo.

(9)  Takse iz te tabele se ne uporabljajo za manjše spremembe in popravila, ki jih opravijo projektivne organizacije v skladu z delom 21A.263(c)(2) poddela J Priloge k Uredbi (ES) št. 1702/2003.

(10)  Pri tovornih letalih se koeficient 0,85 uporabi za takse na enakovredna potniška letala.

(11)  Za imetnike več certifikatov tipa in/ali več certifikatov tipa z omejitvami se uporabi znižanje letnih taks za drugega in vse naslednje certifikate tipa ali certifikate tipa z omejitvami iste kategorije, kot to prikazuje tabela:

Proizvod iste kategorije

Popust za pavšalne takse

1.

0 %

2.

10 %

3.

20 %

4.

30 %

5.

40 %

6.

50 %

7.

60 %

8.

70 %

9.

80 %

10.

90 %

11. in vsi naslednji proizvodi

100 %

(12)  Za zrakoplove, ki jih je v svetu še vedno registriranih manj kot 50, se stalna plovnost zaračuna na urni osnovi po urni postavki iz dela II Priloge do ravni takse za zadevno kategorijo proizvoda. Za proizvode, dele in naprave, ki niso zrakoplovi, se omejitev nanaša na število letal, na katere se zadevni proizvod, del ali naprava namestijo.

(13)  Uredba Komisije (ES) št. 2042/2003 z dne 20. novembra 2003 o stalni plovnosti zrakoplovov in letalskih proizvodov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami (UL L 315, 28.11.2003, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 707/2006 (UL L 94, 4.4.2007, str. 18).

(14)  Taksa, ki jo je treba plačati, je sestavljena iz pavšalne takse na podlagi števila zadevnega osebja ter pavšalne takse/pavšalnih taks na podlagi tehničnih ratingov.

(15)  Za organizacije, ki imajo več ratingov A in/ali B se zaračunavajo le najvišje takse. Za organizacije, ki imajo eno ali več ratingov C in/ali D, se za vsak rating zaračuna taksa „ratinga C“.