29.3.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 88/39


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 334/2007

z dne 28. marca 2007

o spremembi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1592/2002 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1592/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2002 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu (1) in zlasti člena 6(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 6(1) Uredbe (ES) št. 1592/2002 zahteva, da proizvodi, deli in naprave izpolnjujejo okoljevarstvene zahteve iz Priloge 16 h Konvenciji o mednarodnem civilnem letalskem prometu (v nadaljnjem besedilu Čikaška konvencija), kakor je bila objavljena marca 2002, za Zvezek I in novembra 1999 za Zvezek II, razen njenih dodatkov.

(2)

Čikaška konvencija in njene priloge so bile spremenjene od sprejetja Uredbe (ES) št. 1592/2002.

(3)

Zato je treba spremeniti tudi Uredbo (ES) št. 1592/2002 v skladu s postopkom iz člena 54(3) iste uredbe.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora Evropske agencije za varnost v letalstvu, ustanovljenega s členom 54 Uredbe (ES) št. 1592/2002 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V členu 6 Uredbe (ES) št. 1592/2002 se prvi odstavek nadomesti z naslednjim:

„1.   Proizvodi, deli in naprave morajo izpolnjevati zahteve o varstvu okolja iz spremembe 8 Zvezka I in spremembe 5 Zvezka II Priloge 16 Čikaške konvencije, kakor se uporablja z dne 24. novembra 2005, razen dodatkov k Prilogi 16.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. marca 2007

Za Komisijo

Jacques BARROT

Podpredsednik


(1)  UL L 240, 7.9.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1701/2003 (UL L 243, 27.9.2003, str. 5).