23.3.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 83/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 294/2007,

annettu 20 päivänä helmikuuta 2007,

neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 3924/91 säädetyn teollisten tuotteiden Prodcom-luettelon vahvistamisesta vuodeksi 2006

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon teollista tuotantoa koskevan yhteisön tietojen keruun aikaansaamisesta 19 päivänä joulukuuta 1991 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3924/91 (1) ja erityisesti sen 2 artiklan 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (ETY) N:o 3924/91 edellytetään jäsenvaltioita toteuttamaan teollista tuotantoa koskeva yhteisön tietojen keruu.

(2)

Teollista tuotantoa koskevan tietojen keruun on perustuttava tuoteluetteloon, jonka avulla tunnistetaan tutkittavana oleva teollinen tuotanto.

(3)

Tuoteluetteloa tarvitaan tuotantotilastojen ja ulkomaankaupan tilastojen yhdenmukaistamiseksi ja niiden vertaamiseksi yhteisön tuotenimikkeistöön CPA:han.

(4)

Asetuksessa (ETY) N:o 3924/91 edellytetty tuoteluettelo, jota kutsutaan nimellä ”Prodcom-luettelo”, on yhteinen kaikille jäsenvaltioille, ja sitä tarvitaan eri jäsenvaltioiden tietojen vertaamiseksi.

(5)

Prodcom-luetteloa on päivitettävä, ja sen vuoksi on vahvistettava kyseinen luettelo vuodeksi 2006.

(6)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat neuvoston päätöksellä 89/382/ETY, Euratom (2) perustetun tilasto-ohjelmakomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Vahvistetaan Prodcom-luettelo vuodeksi 2006 tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Tätä asetusta sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2006.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä helmikuuta 2007.

Komission puolesta

Joaquín ALMUNIA

Komission jäsen


(1)  EYVL L 374, 31.12.1991, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  EYVL L 181, 28.6.1989, s. 47.


LIITE

PRODCOM

Kuvaus

Viittaus ulkomaankaupan nimikkeeseen 2006

(HS/CN)

Määrä

Mittayksikkö

P

Viittaus Huom.

NACE 13.10: Rautamalmien louhinta

13.10.10.30

Agglomeroimattomat rautamalmit ja rautarikasteet, ei kuitenkaan pasutetut rautapyriitit

2601.11

kg

S

 

13.10.10.50

Agglomeroidut rautamalmit ja -rikasteet, ei kuitenkaan pasutetut rautapyriitit

2601.12

kg

S

 

NACE 13.20: Muiden metallimalmien kuin rautamalmien louhinta, lukuun ottamatta uraania ja toriumi

13.20.11.00

Kuparimalmit ja -rikasteet

2603

kg

S

 

13.20.12.00

Nikkelimalmit ja -rikasteet

2604

kg

S

 

13.20.13.00

Alumiinimalmit ja -rikasteet

2606

kg

S

 

13.20.14.00

Jalometallimalmit ja -rikasteet

2616

kg

S

 

13.20.15.30

Tinamalmit ja -rikasteet

2609

kg

S

 

13.20.15.50

Lyijymalmit ja -rikasteet

2607

kg

S

 

13.20.15.70

Sinkkimalmit ja -rikasteet

2608

kg

S

 

13.20.16.30

Volframimalmit ja -rikasteet

2611

kg

S

 

13.20.16.50

Mangaanimalmit ja -rikasteet, myös mangaanipitoiset rautamalmit ja -rikasteet

2602

kg

S

 

13.20.16.90

Muut ei-rautamalmit ja -rikasteet

2605 + 2610 + 2613 + 2614 + 2615 + 2617

kg

S

 

NACE 14.11: Koriste- ja rakennuskiven louhinta

14.11.11.33

Marmori ja travertiini, raaka tai karkeasti lohkottu

2515.11

kg

T

 

14.11.11.35

Marmori ja travertiini, pelkästään leikattu suorakaiteen tai neliön muotoisiksi kappaleiksi tai laatoiksi, paksuus ≤ 25 cm

2515.12 (.20 +.50)

kg

T

 

14.11.11.37

Marmori ja travertiini, pelkästään leikattu suorakaiteen tai neliön muotoisiksi kappaleiksi tai laatoiksi, paksuus > 25 cm

2515.12.90

kg

T

 

14.11.11.50

Muistomerkki- ja rakennuskalkkikivi, alabasteri

2515.20

kg

T

 

14.11.12.33

Graniitti, raaka tai karkeasti lohkottu

2516.11

kg

T

 

14.11.12.35

Graniitti, pelkästään leikattu suorakaiteen tai neliön muotoisiksi kappaleiksi tai laatoiksi, paksuus ≤ 25 cm

2516.12.10

kg

T

 

14.11.12.37

Graniitti, pelkästään leikattu suorakaiteen tai neliön muotoisiksi kappaleiksi tai laatoiksi, paksuus > 25 cm

2516.12.90

kg

T

 

14.11.12.53

Hiekkakivi, raaka tai karkeasti lohkottu

2516.21

kg

T

 

14.11.12.56

Hiekkakivi, pelkästään laatoiksi leikattu

2516.22

kg

T

 

14.11.12.90

Muu muistomerkki- tai rakennuskivi

2516.90

kg

T

 

NACE 14.12: Kalkkikiven, kipsin ja liidun louhinta

14.12.10.30

Kipsikivi ja anhydriitti (luonnon tai synteettinen)

2520.10

kg

T

 

14.12.10.50

Kalkkikivet (ei kuitenkaan täytekiveksi tarkoitettu kalkkikivi ja kalkkipitoinen mittakivi)

2521

kg

T

 

14.12.20.10

Liitu

2509

kg

T

 

14.12.20.30

Kalsinoimaton dolomiitti (ei kuitenkaan täytekiveksi tarkoitettu rouhittu tai murskattu kivi)

2518.10

kg

T

 

14.12.20.50

Kalsinoitu ja sintrattu dolomiitti

2518.20

kg

T

 

14.12.20.70

Dolomiittisullomassa (myös tervadolomiitti)

2518.30

kg

T

 

NACE 14.13: Liuskekiven louhinta

14.13.10.00

Liuskekivi, raaka, myös karkeasti lohkottu tai pelkästään leikattu suorakaiteen tai neliön muotoisiksi kappaleiksi tai laatoiksi

2514

kg

T

 

NACE 14.21: Soran ja hiekan otto

14.21.11.50

Kvartsihiekka (silikahiekka ja teollisuushiekka)

2505.10

kg

S

 

14.21.11.90

Rakentamiseen tarkoitettu hiekka (pois lukien kvartsihiekka ja metallipitoinen hiekka)

2505.90

kg

S

 

14.21.12.10

Sora, pikkukivi, mukulakivi tai piikivi

2517.10.10

kg

S

 

14.21.12.30

Murskattu tai rouhittu kivi, jollaisia käytetään betonin täytteenä, maantien kiveämiseen ym rakentamiskäyttöön (ei sora, pikkukivi, mukulakivi tai piikivi)

2517.10 (.20 +.80)

kg

S

 

14.21.12.50

Marmorirouheet, -sirut ja -jauheet

2517.41

kg

S

 

14.21.12.90

Rouheet, sirut ja jauheet muista kivilajeista kuin marmorista (esim. graniitista, hiekkakivestä ym. muistomerkki- ja rakennuskivestä)

2517.49

kg

S

 

14.21.13.30

Kuona rakentamiskäyttöön

2517.20

kg

S

 

14.21.13.50

Bituminoitu murske

2517.30

kg

S

 

NACE 14.22: Saven ja kaoliinin otto

14.22.11.40

Kaoliini

2507.00.20

kg

T

 

14.22.11.60

Kaoliinipitoiset savet (kokkare ja muovailtava savi), myös kalsinoidut

2507.00.80

kg

T

 

14.22.12.10

Bentoniitti (natrium- ja kalsiumbentoniitti), attapulgiitti ja sepioliitti (valkaisumaa eli kuohusavi)

2508 [.10 +.20]

kg

T

 

14.22.12.30

Tulenkestävä savi

2508.30

kg

T

 

14.22.12.50

Tavalliset savet rakentamiskäyttöön (myös tiiliä, putkia, sementtiä varten, ei kuitenkaan paisutettu savi HS 6806)

2508.40

kg

T

 

14.22.12.70

Andalusiitti, kyaniitti, sillimaniitti ja mulliitti

2508 [.50 +.60]

kg

T

 

14.22.12.90

Samotti: kalsinoitu tulenkestävä savi

2508.70

kg

T

 

NACE 14.30: Kemiallisten ja lannoitemineraalien louhinta

14.30.11.30

Luonnon kalsiumfosfaatit, luonnon alumiinikalsiumfosfaatit ja fosfaattiliitu

2510

kg

T

 

14.30.11.50

Karnalliitti, sylviini ja muut raa'at luonnon kaliumsuolat

3104.10

kg K2O

T

 

14.30.12.30

Pasuttamattomat rautapyriitit

2502

kg

T

 

14.30.12.50

Raaka rikki ja puhdistamaton rikki (myös regeneroitu rikki)

2503.00.10

kg

T

 

14.30.13.13

Luonnon bariumsulfaatti (raskassälpä)

2511.10

kg

S

 

14.30.13.15

Luonnon bariumkarbonaatti (viteriitti)

2511.20

kg

T

 

14.30.13.55

Luonnon natriumboraatit

2528.10

kg

T

 

14.30.13.59

Muut luonnonboraatit (ei kuitenkaan natrium-) ja niiden rikasteet; luonnonboorihappo

2528.90

kg

T

 

14.30.13.73

Fluorisälpä, jonka kalsiumfluoridipitoisuus ≤ 97 painoprosenttia

2529.21

kg

T

 

14.30.13.75

Fluorisälpä, jonka kalsiumfluoridipitoisuus > 97 painoprosenttia

2529.22

kg

T

 

14.30.13.83

Kieseriitti, epsomiitti (luonnon magnesiumsulfaatit)

2530.20

kg

S

 

14.30.13.89

Muut kivennäisaineet, muualle kuulumattomat

2530.90

kg

T

 

NACE 14.40: Suolan tuotanto

14.40.10.00

Suola (natriumkloridi), vuorisuola, merisuola, suolaliuoksesta saatu suola, suola vesiliuoksena jne (myös pöytäsuola ja denaturoitu suola)

2501

kg

T

 

NACE 14.50: Muualle luokittelematon kaivos- ja louhintatoiminta

14.50.10.00

Luonnonbitumi ja -asfaltti; luonnonasfaltiitit ja asfalttikivi

2714.90

kg

T

 

14.50.21.50

Lajittelemattomat timantit, muut kuin teollisuustimantit, valmistamattomat tai yksinkertaisesti sahatut, halkaistut tai raakahiotut

7102 [.10 +.31]

c/k

T

 

14.50.21.90

Jalokivet (ei kuitenkaan timantit) tai puolijalokivet, valmistamattomat

7103.10

c/k

@

T

 

14.50.22.50

Hohkakivi, luonnon hioma-aineet

2513

kg

T

 

14.50.22.70

Teollisuustimantit, valmistamattomat tai yksinkertaisesti sahatut, halkaistut tai raakahiotut

7102.21

c/k

T

 

14.50.23.13

Luonnongrafiitti

2504

kg

T

 

14.50.23.15

Kvartsi ja kvartsiitit teollisuuskäyttöön (muu kuin luonnonhiekka)

2506

kg

T

 

14.50.23.20

Diatomiitti (myös piipitoiset maalajit ja molermaa)

2512

kg

T

 

14.50.23.33

Magnesiitti, luonnon magnesiumkarbonaatti

2519.10

kg

T

 

14.50.23.35

Magnesia, joko luonnon magnesiumkarbonaatista tai merivedestä tai suolavedestä saatu

2519.90

kg

T

 

14.50.23.40

Asbesti

2524

kg

T

 

14.50.23.53

Kiille, raaka, levyt ja lehtiset, jauhe ja jätteet

2525

kg

T

 

14.50.23.55

Talkki (myös steatiitti ja kloriitti)

2526

kg

T

 

14.50.23.63

Maasälpä ja muut maasälpäaineet

2529.10

kg

T

 

14.50.23.65

Leusiitti, nefeliini ja nefeliinisyeniitti

2529.30

kg

T

 

14.50.23.70

Vermikuliitti ja perliitti (paisuttamattomat)

2530.10

kg

T

 

14.50.23.80

Kuona ja tuhka (pois lukien kuona rakentamiskäyttöön)

2621.90

kg

S

 

NACE 15.11: Lihan tuotanto ja säilöntä

15.11.11.40

Naudanliha, tuore tai jäähdytetty: ruhot, puoliruhot ja neljännesruhot

0201 [.10 +.20 (.20 +.30 +.50)]

kg

S

 

15.11.11.90

Naudanliha, tuore tai jäähdytetty: palat

0201 [.20.90 +.30]

kg

S

 

15.11.12.00

Naudanliha, jäädytetty: ruhot, puoliruhot, neljännesruhot ja palat

0202

kg

S

 

15.11.13.30

Sianliha, tuore tai jäähdytetty: ruhot ja puoliruhot

0203.11

kg

S

 

15.11.13.50

Sianliha, tuore tai jäähdytetty: kinkku, lapa ja niiden palat, luulliset

0203.12

kg

S

 

15.11.13.90

Sianliha, tuore tai jäähdytetty: muualle kuulumaton

0203.19

kg

S

 

15.11.14.30

Sianliha, jäädytetty: ruhot ja puoliruhot

0203.21

kg

S

 

15.11.14.50

Sianliha, jäädytetty: kinkku, lapa ja niiden palat, luulliset

0203.22

kg

S

 

15.11.14.90

Sianliha, jäädytetty: muualle kuulumaton

0203.29

kg

S

 

15.11.15.00

Karitsan- ja lampaanliha, tuore tai jäähdytetty: ruhot, puoliruhot ja palat

0204 [.10 +.2]

kg

S

 

15.11.16.00

Karitsan- ja lampaanliha, jäädytetty: ruhot, puoliruhot ja palat

0204 [.30 +.4]

kg

S

 

15.11.17.00

Vuohenliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty

0204.50

kg

S

 

15.11.18.00

Hevosen-, aasin-, muulin- ja muuliaasinliha, tuore, jäähdytetty tai jäädytetty

0205

kg

S

 

15.11.19.00

Naudan, sian, lampaan, vuohen, hevosen, aasin, muulin ja muuliaasin muut syötävät osat, tuoreet, jäähdytetyt tai jäädytetyt

0206

kg

S

 

15.11.21.00

Rasvavilla: ei keritty

5101.19

kg

S

 

15.11.24.00

Nauta- ja hevoseläinten raakavuodat ja -nahat, kokonaiset

4101 [.20 +.50]

p/st

S

 

15.11.25.00

Nauta- ja hevoseläinten raakavuodat ja -nahat, muut kuin kokonaiset

4101.90

kg

S

 

15.11.26.00

Lampaan ja karitsan raakanahat

4102

p/st

S

 

15.11.27.00

Vuohen tai vohlan raakavuodat ja -nahat, tuoreet tai säilötyt, mutta ei parkitut

4103.10

p/st

S

 

15.11.30.40

Siansilava vailla lihaskudosta, tuore, jäähdytetty, jäädytetty, suolattu, suolavedessä tai savustettu, sulattamaton tai muutoin erottamaton

0209.00 (.1 +.30)

kg

S

 

15.11.30.60

Sianihra (laardi) ja muu sianrasva, sulatettu tai muutoin erotettu

1501.00.1

kg

S

 

15.11.30.70

Nautaeläinten, lampaan tai vuohen rasva: raaka tai sulatettu

1502

kg

S

 

15.11.40.30

Eläinten (muiden kuin kalan) suolet, rakot ja vatsat, kokonaisina tai paloina

0504

kg

S

 

15.11.40.90

Muut eläintuotteet, ihmisravinnoksi soveltumattomat, muualle kuulumattomat

0502 + 0506 + 0507 + 0510 + 0511.99

kg

S

 

NACE 15.12: Siipikarjanlihan tuotanto ja säilöntä

15.12.11.13

Kana, kokonainen: tuore tai jäähdytetty

0207.11

kg

S

 

15.12.11.15

Kalkkuna, kokonainen: tuore tai jäähdytetty

0207.24

kg

S

 

15.12.11.17

Ankka, hanhi ja helmikana, kokonainen: tuore tai jäähdytetty

0207.32

kg

S

 

15.12.11.30

Hanhen tai ankan rasvainen maksa: tuore tai jäähdytetty

0207.34

kg

S

 

15.12.11.53

Kana, paloiteltu: tuore tai jäähdytetty

0207.13 (.10 +.20 +.30 +.40 +.50 +.60 +.70)

kg

S

 

15.12.11.55

Kalkkuna, paloiteltu: tuore tai jäähdytetty

0207.26 (.10 +.20 +.30 +.40 +.50 +.60 +.70 +.80)

kg

S

 

15.12.11.57

Ankka, hanhi ja helmikana, paloiteltu: tuore tai jäähdytetty

0207.35 (.1 +.2 +.31 +.41 +.5 +.6 +.7)

kg

S

 

15.12.11.70

Muut siipikarjan osat ja maksa: tuoreet tai jäähdytetyt

0207 [.13.9 +.26.9 +.35.9]

kg

S

 

15.12.12.13

Kana, kokonainen: jäädytetty

0207.12

kg

S

 

15.12.12.15

Kalkkuna, kokonainen: jäädytetty

0207.25

kg

S

 

15.12.12.17

Ankka, hanhi ja helmikana, kokonainen: jäädytetty

0207.33

kg

S

 

15.12.12.53

Kana, paloiteltu: jäädytetty

0207.14 (.10 +.20 +.30 +.40 +.50 +.60 +.70)

kg

S

 

15.12.12.55

Kalkkuna, paloiteltu: jäädytetty

0207.27 (.10 +.20 +.30 +.40 +.50 +.60 +.70 +.80)

kg

S

 

15.12.12.57

Ankka, hanhi ja helmikana, paloiteltu: jäädytetty

0207.36 (.1 +.2 +.31 +.41 +.5 +.6 +.7)

kg

S

 

15.12.12.71

Siipikarja, muut osat kuin maksa: jäädytetyt

0207 [.14.99 +.27.99 +.36.90]

kg

S

 

15.12.12.75

Siipikarjan maksa, jäädytetty

0207 [.14.91 +.27.91 +.36.8]

kg

S

 

15.12.13.00

Muu liha ja muut syötävät osat: muualle kuulumattomat (myös kania, jänistä ym. riistaa)

0208 [.10 +.30 +.40 +.50 +.90]

kg

S

 

15.12.14.00

Siipikarjanrasva

0209.00.90 + 1501.00.90

kg

S

 

NACE 15.13: Liha- ja siipikarjanlihatuotteiden tuotanto

15.13.11.10

Kinkku, lapa ja niiden palat, luulliset: suolatut, suolavedessä, kuivatut tai savustetut

0210.11

kg

S

 

15.13.11.30

Sian kylki ja sen palat: suolatut, suolavedessä, kuivatut tai savustetut

0210.12

kg

S

 

15.13.11.50

Muu sianliha: suolattu, suolavedessä, kuivattu tai savustettu

0210.19

kg

S

 

15.13.11.70

Naudanliha: suolattu, suolavedessä, kuivattu tai savustettu

0210.20

kg

S

 

15.13.11.90

Muu liha, suolattu, suolavedessä, kuivattu tai savustettu; lihasta ja muista eläimenosista valmistettu jauho ja jauhe

0210.9

kg

S

 

15.13.12.13

Maksamakkarat

1601.00.10

kg

S

 

15.13.12.15

Muut makkarat kuin maksamakkara

1601.00.9

kg

S

 

15.13.12.23

Ankan- ja hanhenmaksavalmisteet

1602.20.1

kg

S

 

15.13.12.25

Muu eläimenmaksa: valmistettu tai säilötty

1602.20.90

kg

S

 

15.13.12.33

Muu kalkkunanliha: valmistettu tai säilötty

1602.31

kg

S

 

15.13.12.35

Muu siipikarjanliha: valmistettu tai säilötty

1602 [.32 +.39]

kg

S

 

15.13.12.43

Sianliha: kinkku ja sen palat: valmistettu tai säilötty

1602.41

kg

S

 

15.13.12.45

Sianliha: lapa ja sen palat: valmistettu tai säilötty

1602.42

kg

S

 

15.13.12.53

Valmisruoat sianlihasta, lihaa < 40 % mutta > 20 % (myös sekavalmisteet, piiraat, paistokset)

1602.49.50

kg

S

 

15.13.12.59

Sianlihavalmisteet, myös sekavalmisteet, muut kuin valmisruoat

1602.49 (.1 +.30 +.90)

kg

S

 

15.13.12.60

Naudanlihavalmisteet

1602.50

kg

S

 

15.13.12.70

Lihasta, kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista saadut uutteet ja mehut

1603

kg

S

 

15.13.12.90

Muut lihasta ja muista eläimenosista, myös eläimenverestä, tehdyt valmisteet

1602.90

kg

S

 

15.13.13.00

Lihasta tai muista eläimenosista valmistetut ihmisravinnoksi kelpaamattomat jauhot, jauheet ja rakeet (pellets); eläinrasvan sulatusjätteet

2301.10

kg

S

 

15.13.90.00

Lihavalmisteiden tuotantoon liittyvät kypsentämis- ym. valmistuspalvelut

I

 

NACE 15.20: Kalan ja kalatuotteiden jalostus ja säilöntä

15.20.11.30

Kalan maksa, mäti ja maiti: tuore tai jäähdytetty

0302.70

kg

S

 

15.20.11.90

Kalafileet ja muu kalanliha: tuoreet tai jäähdytetyt

0304.10

kg

S

 

15.20.12.10

Suolaisen veden kala: kokonainen: jäädytetty

0303—0303 [.79.11 +.79.19 +.80]

kg

S

 

15.20.12.30

Makean veden kala: kokonainen: jäädytetty

0303.79 (.11 +.19)

kg

S

 

15.20.12.50

Kalan maksa, mäti ja maiti: jäädytetty

0303.80

kg

S

 

15.20.12.70

Kalafileet: jäädytetyt

0304.20

kg

S

 

15.20.12.90

Muu kalanliha: jäädytetty

0304.90

kg

S

 

15.20.13.10

Kalan maksa, mäti ja maiti: muulla tavoin säilötty; ihmisravinnoksi kelpaava kalajauho

0305 [.10 +.20]

kg

S

 

15.20.13.30

Kalafileet: kuivatut, suolatut tai suolavedessä, mutta ei savustetut

0305.30

kg

S

 

15.20.13.53

Tyynenmeren lohi, merilohi ja tonavanjokinieriä: savustettu

0305.41

kg

S

 

15.20.13.55

Silli ja silakka: savustettu

0305.42

kg

S

 

15.20.13.59

Muu kala: savustettu

0305.49

kg

S

 

15.20.13.70

Muu kala: kuivattu tai suolattu

0305 [.5+.6]

kg

S

 

15.20.14.11

Lohivalmisteet tai -säilykkeet (ei kuitenkaan jauhetut)

1604.11

kg

S

 

15.20.14.12

Silli- ja silakkavalmisteet tai säilykkeet (ei kuitenkaan jauhetut)

1604.12

kg

S

 

15.20.14.13

Sardiini-, sardinella- tai kilohailivalmisteet tai-säilykkeet (ei kuitenkaan jauhetut)

1604.13

kg

S

 

15.20.14.14

Tonnikala-, boniitti- ja sardavalmisteet tai -säilykkeet (ei kuitenkaan jauhetut)

1604.14

kg

S

 

15.20.14.15

Makrillivalmisteet ja -säilykkeet (ei kuitenkaan jauhetut)

1604.15

kg

S

 

15.20.14.16

Sardellivalmisteet ja -säilykkeet (ei kuitenkaan jauhetut)

1604.16

kg

S

 

15.20.14.17

Muut kalavalmisteet: kalapuikot

1604.19.91

kg

S

 

15.20.14.19

Muut kalavalmisteet ja -säilykkeet (ei kuitenkaan kalapuikot)

1604.19 (.10 +.3 +.50 +.92 +.93 +.94 +.95 +.98)

kg

S

 

15.20.14.30

Muu valmistettu tai säilötty kala, muualla luokittelematon

1604.20

kg

S

 

15.20.14.51

Kaviaari

1604.30.10

kg

S

 

15.20.14.59

Kaviaarinkorvikkeet

1604.30.90

kg

S

 

15.20.15.30

Äyriäiset: jäädytetyt

0306.1

kg

S

 

15.20.15.53

Nilviäiset: jäädytetyt, kuivatut tai suolatut

0307 [.29 +.39]

kg

S

 

15.20.15.59

Vedessä elävät muut selkärangattomat: jäädytetyt, kuivatut tai suolatut

0307 [.49 +.59 +.99]

kg

S

 

15.20.16.00

Äyriäiset, nilviäiset tai muut vedessä elävät selkärangattomat: valmistetut tai säilötyt

1605

kg

S

 

15.20.17.00

Kalasta, äyriäisistä, nilviäisistä tai muista vedessä elävistä selkärangattomista valmistetut ihmisravinnoksi kelpaamattomat jauhot, jauheet ja rakeet (pellets)

2301.20

kg

S

 

15.20.18.00

Ihmisravinnoksi kelpaamattomat kalatuotteet

0511.91

kg

S

 

NACE 15.31: Perunoiden jalostus ja säilöntä

15.31.11.00

Perunat: jäädytetyt, keittämättömät ja vedessä tai höyryssä keitetyt

0710.10

kg

S

 

15.31.12.10

Kuivatut perunat, myös paloitellut ja viipaloidut, mutta ei enempää valmistetut

0712.90.05

kg

S

 

15.31.12.30

Perunasta valmistetut hienot ja karkeat jauhot sekä hiutaleet

1105

kg

S

 

15.31.12.50

Muulla tavoin kuin etikan tai etikkahapon avulla säilötyt perunat, jäädytetyt

2004.10

kg

S

 

15.31.12.70

Perunat, hienoina tai karkeina jauhoina tai hiutaleina: jäädyttämättömät

2005.20.10

kg

S

 

15.31.12.90

Muut muulla tavoin kuin etikan tai etikkahapon avulla säilötyt perunat, jäädyttämättömät, myös perunalastut

2005.20 (.20 +.80)

kg

S

 

NACE 15.32: Hedelmä- ja kasvismehujen valmistus

15.32.10.13

Tiivistämätön appelsiinimehu, jäädytetty

2009.11.9

kg

S

 

15.32.10.15

Tiivistämätön appelsiinimehu, ei jäädytetty

2009 [.12 +.19.9]

l

@

S

 

15.32.10.21

Tiivistämätön greippimehu

2009 [.21 +.29.9]

l

@

S

 

15.32.10.22

Tiivistämätön sitrushedelmän mehu, muualle kuulumaton

2009 [.31 +.39 (.3 +.5 +.9)]

l

@

S

 

15.32.10.23

Tiivistämätön ananasmehu

2009 [.41 +.49 (.30 +.9)]

l

@

S

 

15.32.10.24

Tomaattimehu

2009.50

l

@

S

 

15.32.10.25

Tiivistämätön viinirypälemehu

2009 [.61 +.69 (.59 +.79 +.90)]

l

@

S

 

15.32.10.26

Tiivistämätön omenamehu

2009 [.71 +.79 (.30 +.9)]

l

@

S

 

15.32.10.29

Muun hedelmän tai kasviksen tiivistämätön alkoholiton mehu, muu kuin sekamehu

2009.80 (.50 +.6 +.7 +.8 +.9)

l

@

S

 

15.32.10.30

Tiivistämättömät hedelmien sekamehut

2009.90 (.3 +.4 +.5 +.7 +.9)

l

@

S

 

15.32.10.40

Tiivistetyt mehut

2009 [.11.1 +.19.1 +.29.1 +.39.1 +.49.1 +.69 (.1 +.51 +.71) +.79.1 +.80 (.1 +.3) +.90 (.1 +.2)]

l

@

S

 

NACE 15.33: Hedelmien ja kasvisten muualle luokittelematon jalostus ja säilöntä

15.33.11.00

Jäädytetyt kasvikset, muut kuin perunat

0710 [.2 +.30 +.40 +.80 +.90]

kg

S

 

15.33.12.00

Kasvikset, väliaikaisesti säilötyt, ei välittömään kulutukseen

0711

kg

S

 

15.33.13.30

Kuivatut sipulit

0712.20

kg

S

 

15.33.13.50

Kuivatut sienet ja multasienet (tryffelit)

0712.3

kg

S

 

15.33.13.90

Kuivatut kasvikset, muualle kuulumattomat

0712.90 (.1 +.30 +.50 +.90)

kg

S

 

15.33.14.23

Muulla tavoin kuin etikan tai etikkahapon avulla valmisetut tai säilötyt tomaatit: kokonaiset tai paloitellut

2002.10

kg

S

 

15.33.14.25

Tomaattisose, tiivistämätön

2002.90 (.11 +.19)

kg

S

 

15.33.14.27

Tomaattipasta, tiivistetty

2002.90 (.31 +.39 +.91 +.99)

kg

S

 

15.33.14.30

Sienet ja multasienet (tryffelit), muulla tavoin kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt

2003

kg

S

 

15.33.14.40

Muulla tavoin kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt kasvikset, jäädytetyt, muualle kuulumattomat

2004.90

kg

S

 

15.33.14.61

Muulla tavoin kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistettu tai säilötty hapankaali, jäädyttämätön

2005.90.75

kg

S

 

15.33.14.62

Muulla tavoin kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt herneet, jäädyttämättömät

2005.40

kg

S

 

15.33.14.63

Muulla tavoin kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai silvityt pavut, jäädyttämättömät

2005.51

kg

S

 

15.33.14.64

Muulla tavoin kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt silpimättömät pavut, jäädyttämättömät

2005.59

kg

S

 

15.33.14.65

Muulla tavoin kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistettu tai säilötty parsa, jäädyttämätön

2005.60

kg

S

 

15.33.14.66

Muulla tavoin kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt oliivit, jäädyttämättömät

2005.70

kg

S

 

15.33.14.67

Muulla tavoin kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistettu tai säilötty makea- eli sokerimaissi, jäädyttämätön

2005.80

kg

S

 

15.33.14.90

Muut jäädyttämättömät kasvikset tai kasvissekoitukset, muulla tavoin kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt

2005.90 (.10 +.30 +.50 +.60 +.70 +.80)

kg

S

 

15.33.15.00

Etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt kasvikset, hedelmät, pähkinät ja muut syötävät kasvinosat

2001

kg

S

 

15.33.21.00

Jäädytetyt hedelmät, marjat ja pähkinät, keittämättömät tai vedessä tai höyryssä keitetyt

0811

kg

S

 

15.33.22.30

Sitrushedelmistä valmistetut hillot, hedelmähyytelöt ja marmelaadit

2007.91

kg

S

 

15.33.22.90

Muut hillot, hedelmähyytelöt ja marmelaadit

2007.99

kg

S

 

15.33.23.30

Maapähkinät, muulla tavoin valmistetut tai säilötyt, muualle kuulumattomat

2008.11

kg

S

 

15.33.23.90

Muut pähkinät, myös sekoitukset, muulla tavoin valmistetut tai säilötyt, muualle kuulumattomat

2008.19

kg

S

 

15.33.24.00

Hedelmät ja pähkinät, väliaikaisesti säilöttynä, ei välittömään kulutukseen

0812

kg

S

 

15.33.25.10

Rusinat (kuivatut viinirypäleet)

0806.20

kg

S

 

15.33.25.20

Muut kuivatut hedelmät ja marjat

0813

kg

S

 

15.33.25.30

Sitrushedelmien ja melonin kuoret, tuoreet, jäädytetyt, kuivatut tai suolatut

0814

kg

S

 

15.33.25.50

Muulla tavoin valmistetut tai säilötyt hedelmät, muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan mysli)

2008 [.20 +.30 +.40 +.50 +.60 +.70 +.80 +.9]

kg

S

 

15.33.26.00

Aprikoosin-, persikan- ja luumunkivet ja niiden sydämet, ihmisravinnoksi tarkoitetut

1212.30

kg

S

 

15.33.30.00

Muualle kuulumattomat kasviaineet sekä kasvialkuperää olevat jätteet ja jätetuotteet, jollaisia käytetään eläintenruokinnassa

2308

kg

S

 

15.33.90.00

Kypsentämiseen tai muuhun valmistukseen liittyvät palvelut (tiivistäminen ym.) hedelmien ja kasvisten säilöntää varten

I

 

NACE 15.41: Raakaöljyjen ja -rasvojen valmistus

15.41.11.30

Laardisteariini, laardiöljy, oleosteariini, oleomargariini ja taliöljy

1503

kg

S

 

15.41.11.50

Kala- ja merinisäkäsrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet

1504

kg

S

 

15.41.11.90

Muut eläinrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, kemiallisesti muuntamattomat

1506

kg

S

 

15.41.12.10

Raaka soijaöljy, kemiallisesti muuntamaton, myös sellainen, josta kasvilima on poistettu

1507.10

kg

S

 

15.41.12.20

Raaka maapähkinäöljy, kemiallisesti muuntamaton

1508.10

kg

S

 

15.41.12.30

Neitsytoliiviöljy ja sen jakeet, kemiallisesti muuntamaton

1509.10

kg

S

 

15.41.12.40

Raaka auringonkukka-, safloriöljy sekä niiden jakeet, kemiallisesti muuntamaton

1512.11

kg

S

 

15.41.12.50

Raaka puuvillansiemenöljy sekä sen jakeet, kemiallisesti muuntamattomat

1512.21

kg

S

 

15.41.12.60

Raaka rapsi-, rypsi-, nauris- ja sinappiöljy sekä niiden jakeet, kemiallisesti muuntamattomat

1514 [.11 +.91]

kg

S

 

15.41.13.10

Raaka palmuöljy ja sen jakeet, kemiallisesti muuntamattomat

1511.10

kg

S

 

15.41.13.30

Raaka kookosöljy (kopraöljy) ja sen jakeet, kemiallisesti muuntamattomat

1513.11

kg

S

 

15.41.13.50

Raaka palmuydin- ja babassuöljy sekä niiden jakeet, kemiallisesti muuntamattomat

1513.21

kg

S

 

15.41.13.70

Raaka pellavaöljy ja sen jakeet, kemiallisesti muuntamattomat

1515.11

kg

S

 

15.41.20.00

Puuvillalintterit

1404.20

kg

S

 

15.41.31.30

Öljykakut ja muut soijaöljyn erottamisessa syntyneet kiinteät jätetuotteet

2304

kg

S

 

15.41.31.50

Öljykakut ja muut kasvirasvojen tai kasviöljyjen erottamisessa syntyneet kiinteät jätetuotteet auringonkukansiemenistä

2306.30

kg

S

 

15.41.31.70

Öljykakut ja muut kasvirasvojen tai kasviöljyjen erottamisessa syntyneet kiinteät jätetuotteet rapsin- tai rypsinsiemenistä

2306.4

kg

S

 

15.41.31.90

Öljykakut ja muut kasvirasvojen tai kasviöljyjen erottamisessa syntyneet kiinteät jätetuotteet muista kasvinsiemenistä, pähkinöistä yms.

2305 + 2306 [.10 +.20 +.50 +.60 +.70 +.90]

kg

S

 

15.41.32.00

Öljysiemen- ja öljyhedelmäjauhot, ei kuitenkaan sinappijauho

1208

kg

S

 

NACE 15.42: Puhdistettujen öljyjen ja rasvojen valmistus

15.42.11.10

Puhdistettu soijaöljy ja sen jakeet

1507.90

kg

S

 

15.42.11.20

Puhdistettu maapähkinäöljy ja sen jakeet

1508.90

kg

S

 

15.42.11.31

Puhdistettu oliiviöljy ja sen jakeet

1509.90

kg

S

 

15.42.11.39

Muut yksinomaan oliiveista saadut öljyt ja niiden jakeet, muualle kuulumattomat

1510

kg

S

 

15.42.11.40

Puhdistettu auringonkukka-, safloriöljy sekä niiden jakeet

1512.19

kg

S

 

15.42.11.50

Puhdistettu pellavaöljy ja sen jakeet

1512.29

kg

S

 

15.42.11.60

Puhdistettu rapsi-, rypsi-, nauris- ja sinappiöljy sekä niiden jakeet

1514 [.19 +.99]

kg

S

 

15.42.11.70

Seesamiöljy ja sen jakeet

1515.50

kg

S

 

15.42.12.10

Puhdistettu palmuöljy ja sen jakeet

1511.90

kg

S

 

15.42.12.20

Puhdistettu kookosöljy (kopraöljy) ja sen jakeet

1513.19

kg

S

 

15.42.12.30

Puhdistettu palmuydin- ja babassuöljy ja niiden jakeet

1513.29

kg

S

 

15.42.12.40

Puhdistettu pellavaöljy ja sen jakeet

1515.19

kg

S

 

15.42.12.50

Risiiniöljy ja sen jakeet

1515.30

kg

S

 

15.42.12.60

Kiinanpuuöljy (tung-öljy) ja sen jakeet

1515.40

kg

S

 

15.42.12.80

Muut kiinteät kasvirasvat ja niiden jakeet, muualle kuulumattomat

1515.90

kg

S

 

15.42.13.30

Eläinrasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet

1516.10

kg

S

 

15.42.13.50

Kasvirasvat ja -öljyt sekä niiden jakeet, osittain tai kokonaan hydratut, vaihtoesteröidyt, uudelleen esteröidyt tai elaidinoidut

1516.20

kg

S

 

15.42.20.30

Kasvivahat (ei kuitenkaan triglyseridit)

1521.10

kg

S

 

15.42.20.50

Degras; rasva-aineiden tai eläin- ja kasvivahojen käsittelyssä syntyneet jätteet

1522

kg

S

 

NACE 15.43: Margariinin ja sen kaltaisten ravintorasvojen valmistus

15.43.10.30

Margariini ja vähärasvaiset levitteet, ei kuitenkaan nestemäinen margariini

1517.10

kg

S

 

15.43.10.50

Muut syötävät rasva- ja öljyvalmisteet, myös nestemäinen margariini

1517.90

kg

S

 

NACE 15.51: Meijerituotteiden ja juuston valmistus

15.51.11.33

Maito ja kerma, rasvapitoisuus ≤ 1 painoprosentti, tiivistämätön, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö ≤ 2 l

0401.10.10

kg

S

 

15.51.11.37

Maito ja kerma, rasvapitoisuus ≤ 1 painoprosentti, tiivistämätön, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö > 2 l

0401.10.90

kg

S

 

15.51.11.42

Maito ja kerma, rasvapitoisuus > 1 painoprosentti mutta ≤ 6 painoprosenttia, tiivistämätön, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö ≤ 2 l

0401.20 [.11 +.91]

kg

S

 

15.51.11.48

Maito ja kerma, rasvapitoisuus > 1 painoprosentti mutta ≤ 6 painoprosenttia, tiivistämätön, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö > 2 l

0401.20 [.19 +.99]

kg

S

 

15.51.12.10

Maito ja kerma, rasvapitoisuus > 6 painoprosenttia mutta ≤ 21 painoprosenttia, tiivistämätön, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö ≤ 2 l

0401.30.11

kg

S

 

15.51.12.20

Maito ja kerma, rasvapitoisuus > 6 painoprosenttia mutta ≤ 21 painoprosenttia, tiivistämätön, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö > 2 l

0401.30.19

kg

S

 

15.51.12.30

Maito ja kerma, rasvapitoisuus > 21 painoprosenttia, tiivistämätön, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö ≤ 2 l

0401.30 [.31 +.91]

kg

S

 

15.51.12.40

Maito ja kerma, rasvapitoisuus > 21 painoprosenttia, tiivistämätön, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö > 2 l

0401.30 [.39 +.99]

kg

S

 

15.51.20.33

Maito ja kerma, jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, rasvapitoisuus ≤ 1,5 painoprosenttia, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö ≤ 2,5 kg

0402.10 [.11 +.91]

kg

S

 

15.51.20.37

Maito ja kerma, jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, rasvapitoisuus ≤ 1,5 painoprosenttia, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö > 2,5 kg

0402.10 [.19 +.99]

kg

S

 

15.51.20.63

Maito ja kerma, jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, rasvapitoisuus > 1,5 painoprosenttia, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö ≤ 2,5 kg

0402 [.21 (.11 +.91) +.29 (.11 +.15 +.91)]

kg

S

 

15.51.20.67

Maito ja kerma, jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa, rasvapitoisuus > 1,5 painoprosenttia, tuotetta lähinnä olevan pakkauksen nettosisältö > 2,5 kg

0402 [.21 (.17 +.19 +.99) +.29 (.19 +.99)]

kg

S

 

15.51.30.30

Voi, rasvapitoisuus ≤ 85 %

0405 [.10 (.11 +.19 +.30 +.50)]

kg

S

 

15.51.30.50

Muut maidosta saadut rasvat ja öljyt

0405 [.10.90 +.90]

kg

S

 

15.51.30.70

Meijerilevitteet

0405.20

kg

S

 

15.51.40.30

Tuorejuusto (myös herajuusto), käymätön ja juustoaine

0406.10

kg

S

 

15.51.40.50

Juustoraaste ja juustojauhe, homejuusto sekä muu juusto, ei sulatejuusto

0406 [.20 +.40 +.90]

kg

S

 

15.51.40.70

Sulatejuusto, ei raaste eikä jauhe

0406.30

kg

S

 

15.51.51.04

Tiivistetty maito, makeuttamaton

0402.91

kg

S

 

15.51.51.08

Muu tiivistetty maito

0402.99

kg

S

 

15.51.52.41

Viili, jugurtti ja muu käynyt maito tai kerma

0403.10 (.1 +.3 +.5) + 0403.90 (.13 +.19 +.3 +.53 +.59 +.6 +.7)

kg

S

 

15.51.52.45

Viili, jogurtti ja muu käynyt maito tai kerma, maustettu tai lisättyä hedelmää, pähkinää tai kaakaota sisältävä

0403 [10.9 +.90.9]

kg

S

 

15.51.52.63

Piimä jauheena

0403.90.11

kg

S

 

15.51.52.65

Piimä

0403.90.51

kg

S

 

15.51.53.00

Kaseiini

3501.10

kg

S

 

15.51.54.00

Laktoosi ja laktoosisiirappi

1702.1

kg

S

 

15.51.55.33

Hera jauheena, rakeina tai muussa kiinteässä muodossa

0404.10 (.02 +.04 +.06 +.1 +.2 +.3)

kg

S

 

15.51.55.40

Hera, muu kuin kiinteässä muodossa

0404.10 (.48 +.5 +.62 +.7 +.8)

kg

S

 

15.51.55.90

Maidon luonnollisista ainesosista koostuvat tuotteet, muualle kuulumattomat

0404.90

kg

S

 

NACE 15.52: Jäätelön valmistus

15.52.10.00

Jäätelö, mehujää ja niiden kaltaiset jäädytetyt tuotteet, myös kaakaota sisältävät

2105

l

@

S

 

NACE 15.61: Myllytuotteiden valmistus

15.61.10.00

Esikuorittu (ruskea) riisi

1006.20

kg

S

 

15.61.21.00

Hienot vehnäjauhot ja sekajauhot vehnästä ja rukiista

1101

kg

S

 

15.61.22.00

Muut hienot viljajauhot kuin vehnäjauhot tai sekajauhot vehnästä ja rukiista

1102

kg

S

 

15.61.23.00

Kuivatusta palkoviljasta, saagosta, maniokista tai hedelmistä valmistetut hienot ja karkeat jauhot

1106

kg

S

 

15.61.24.00

Seokset ja taikinat leivän, kakkujen, leivonnaisten, keksien, pikkuleipien, vohveleiden ym. leipomatuotteiden valmistukseen

1901.20

kg

S

 

15.61.31.33

Rouheet ja karkeat jauhot kovavehnästä (durumvehnä)

1103.11.10

kg

S

 

15.61.31.35

Rouheet ja karkeat jauhot tavallisesta vehnästä

1103.11.90

kg

S

 

15.61.32.30

Rouheet ja karkeat jauhot muusta viljasta

1103 [.13 +.19]

kg

S

 

15.61.32.40

Rakeistettu vehnä

1103.20.60

kg

S

 

15.61.32.50

Muu rakeistettu vilja (kuin vehnä)

1103.20 (.10 +.20 +.30 +.40 +.50 +.90)

kg

S

 

15.61.33.33

Valssatut tai hiutaleiksi valmistetut, kuoritut, pyöristetyt, leikatut tai karkeasti rouhitut tms. käsitellyt viljanjyvät

1104 [.12 +.19 +.2]

kg

S

 

15.61.33.35

Viljanjyvien alkiot, kokonaiset, valssatut, hiutaleiksi valmistetut tai jauhetut

1104.30

kg

S

 

15.61.33.51

Mysli-tyyppiset valmisteet

1904.20.10

kg

S

 

15.61.33.53

Muut viljasta ja viljatuotteista paisuttamalla tai paahtamalla tehdyt ravintovalmisteet

1904 [.10 +.20.9]

kg

S

 

15.61.33.55

Esikypsennetty tai muulla tavalla valmistettu vilja (ei kuitenkaan maissi) jyvinä tai jyväsinä

1904 [.30 +.90]

kg

S

 

15.61.40.30

Osittain tai kokonaan hiottu riisi

1006.30

kg

S

 

15.61.40.50

Murtoriisi

1006.40

kg

S

 

15.61.50.10

Maissista valmistetut leseet, lesejauhot ja muut käsittelyssä syntyneet jätetuotteet

2302.10

kg

S

 

15.61.50.30

Riisistä valmistetut leseet, lesejauhot ja muut käsittelyssä syntyneet jätetuotteet

2302.20

kg

S

 

15.61.50.50

Vehnästä valmistetut leseet, lesejauhot ja muut käsittelyssä syntyneet jätetuotteet

2302.30

kg

S

 

15.61.50.90

Leseet, lesejauhot ja muut käsittelyssä syntyneet jätetuotteet, valmistetut muusta viljasta tai palkoviljasta (muusta kuin maissista, riisistä, vehnästä)

2302 [.40 +.50]

kg

S

 

NACE 15.62: Tärkkelyksen ja tärkkelystuotteiden valmistus

15.62.10.30

Raaka maissiöljy, kemiallisesti muuntamaton

1515.21

kg

S

 

15.62.10.50

Puhdistettu maissiöljy, kemiallisesti muuntamaton

1515.29

kg

S

 

15.62.21.10

Glukoosi ja glukoosisiirappi

1702 [.30 +.40]

kg

S

 

15.62.21.20

Fruktoosi ja fruktoosisiirappi, isoglukoosi

1702 [.50 +.60 +.90.30]

kg

S

 

15.62.21.30

Maltodekstriini ja maltodekstriinisiirappi

1702.90.50

kg

S

 

15.62.21.40

Karamelli, poltettu sokeri (sokeripohjainen)

1702.90.71

kg

S

 

15.62.21.50

Karamelli, poltettu sokeri (tärkkelyspohjainen)

1702.90 (.75 +.79)

kg

S

 

15.62.21.90

Muut sokerit, myös inverttisokeri

1702.90 (.10 +.60 +.80 +.99)

kg

S

 

15.62.22.11

Vehnätärkkelys

1108.11

kg

S

 

15.62.22.13

Maissitärkkelys

1108.12

kg

S

 

15.62.22.15

Perunatärkkelys

1108.13

kg

S

 

15.62.22.19

Muu tärkkelys

1108 [.14 +.19]

kg

S

 

15.62.22.30

Inuliini

1108.20

kg

S

 

15.62.22.50

Vehnägluteeni

1109

kg

S

 

15.62.22.70

Dekstriini ja muu modifioitu tärkkelys

3505.10

kg

S

 

15.62.23.00

Tapioka ja tärkkelyksestä valmistetut tapiokankorvikkeet, hiutaleina, jyvinä jne

1903

kg

S

 

15.62.30.00

Tärkkelyksenvalmistuksen jätetuotteet ja niiden kaltaiset jäteaineet (mukaan lukien maissigluteeni)

2303.10

kg

S

 

NACE 15.71: Kotieläinten rehujen valmistus

15.71.10.10

z

Esiseokset kotieläinten rehuun

2309.90 [.3 +.4 +.5 +.70 +.95 +.99]a

kg

S

 

15.71.10.33

z

Valmisteet, joita käytetään eläinten ruokinnassa (pl. esiseokset): sikojen

2309.90 [.10aa +.20aa +.3ba +.4ba +.5ba +.70ba +.91aa +.95ba +.99ba]

kg

S

 

15.71.10.35

z

valmisteet, joita käytetään eläinten ruokinnassa (pl. esiseokset): karjan

2309.90 [.10ab +.20ab +.3bb +.4bb +.5bb +.70bb +.91ab +.95bb +.99bb]

kg

S

 

15.71.10.37

z

Valmisteet, joita käytetään eläinten ruokinnassa (pl. esiseokset): siipikarjan

2309.90 [.10ac +.20ac +.3bc +.4bc +.5bc +.70bc +.91ac +.95bc +.99bc]

kg

S

 

15.71.10.39

z

Valmisteet, joita käytetään eläinten ruokinnassa (pl. esiseokset): muualle kuulumattomat

2309.90 [.10ad +.20ad +.3bd +.4bd +.5bd +.70bd +.91ad +.95bd +.99bd]

kg

S

 

NACE 15.72: Lemmikkieläinten ravinnon valmistus

15.72.10.30

Koiran- tai kissanruoka vähittäismyyntipakkauksissa

2309.10

kg

S

 

15.72.10.60

z

Valmisteet lemmikkieläinten ruokintaan (muut kuin kissoille tai koirille tarkoitetut ja valmisteet, vähittäismyyntipakkauksissa)

2309.90 [.10b +.20b +.3c +.4c +.5c +.70c +.91b +.95c +.99c]

kg

S

 

NACE 15.81: Pehmeän leivän ja tuoreiden leivonnaisten valmistus

15.81.11.00

Tuore leipä, sokeria ja rasvaa ≤ 5 paino % sisältävä (ei lisätty hunajaa, munia, juustoa eikä hedelmiä)

1905.90.30

kg

S

 

15.81.12.00

Kakut ja leivonnaiset; muut leipomotuotteet, joihin on lisätty makeutusaineita

1905.90.60

kg

S

 

NACE 15.82: Korppujen, keksien ja säilyvien leivonnaisten valmistus

15.82.11.30

Näkkileipä

1905.10

kg

S

 

15.82.11.50

Korput, paahdettu leipä ja niiden kaltaiset paahdetut tuotteet

1905.40

kg

S

 

15.82.12.30

Maustekakut

1905.20

kg

S

 

15.82.12.53

Makeat keksit, pikkuleivät, vohvelit ja vohvelikeksit, kokonaan tai osittain suklaalla päällystetyt tai muuten kaakaota sisältävät

1905 [.31.1 +.32.1]

kg

S

 

15.82.12.55

Makeat keksit, pikkuleivät, ilman suklaapäällystä ja muutenkin kaakaota sisältämättömät

1905.31 (.30 +.9)

kg

S

 

15.82.12.59

Vohvelit ja vohvelikeksit (myös suolaiset), ilman suklaapäällystä ja muutenkin kaakaota sisältämättömät

1905.32.9

kg

S

 

15.82.13.10

Matzos (happamaton leipä)

1905.90.10

kg

S

 

15.82.13.20

Ehtoollisleipä ja sen kaltaiset tuotteet

1905.90.20

kg

S

 

15.82.13.30

Vohvelit ja vohvelikeksit, joiden vesipitoisuus > 10 %

1905.32.05

kg

S

 

15.82.13.40

Muut keksit kuin makeat

1905.90.45

kg

S

 

15.82.13.50

Puristetut tai paisutetut tuotteet, makeat tai suolaiset

1905.90.55

kg

S

 

15.82.13.90

Muut leipomotuotteet, joihin ei ole lisätty makeutusaineita (esim. krepsit, pizza, liha- ja karjalanpiirakat, pasteijat)

1905.90.90

kg

S

 

NACE 15.83: Sokerin valmistus

15.83.11.00

Lisättyä maku- tai väriainetta sisältämätön raakasokeri, kiinteässä muodossa

1701.1

kg

S

 

15.83.12.30

Ruoko- tai juurikassokerista valmistettu valkoinen sokeri, kiinteässä muodossa

1701.99.10

kg

S

 

15.83.12.90

Muu ruoko- tai juurikassokeri, kiinteässä muodossa

1701.99.90

kg

S

 

15.83.13.30

Lisättyä maku- tai väriainetta sisältävä ruoko- tai juurikassokeri

1701.91

kg

S

 

15.83.13.50

Vaahterasokeri ja vaahterasiirappi

1702.20

kg

S

 

15.83.14.30

Sokerin erottamisessa ja puhdistamisessa syntyvä ruokosokerimelassi

1703.10

kg

S

 

15.83.14.50

Muu sokerin erottamisessa ja puhdistamisessa syntyvä melassi (ei ruokosokeri-)

1703.90

kg

S

 

15.83.20.00

Sokerijuurikasjätemassa, sokeriruokojäte ja muut sokerinvalmistuksen jätteet

2303.20

kg

S

 

NACE 15.84: Kaakaon, suklaan ja sokerituotteiden valmistus

15.84.11.00

Kaakaomassa

1803

kg

S

 

15.84.12.00

Kaakaovoi, -rasva ja -öjy

1804

kg

S

 

15.84.13.00

Kaakaojauhe, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön

1805

kg

S

 

15.84.14.00

Kaakaojauhe, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä

1806.10

kg

S

 

15.84.21.33

Suklaa- ja muut valmisteet, jotka sisältävät kaakaota, yli 2 kg painavina levyinä, laattoina, tankoina, kaakaovoin määrä > 31 %

1806.20.10

kg

S

 

15.84.21.35

Suklaa- ja muut valmisteet, jotka sisältävät kaakaota, yli 2 kg painavina levyinä, laattoina, tankoina, kaakaovoin määrä > 25 % mutta < 31 %

1806.20.30

kg

S

 

15.84.21.37

Suklaa- ja muut valmisteet, jotka sisältävät kaakaota, yli 2 kg painavina levyinä, laattoina, tankoina, kaakaovoin määrä > 18 %

1806.20.50

kg

S

 

15.84.21.50

Muut suklaa- ja muut kaakaota sisältävät valmisteet, maito, jyväset, yli 2 kg painavissa astioissa tai muissa yksittäisissä pakkauksissa

1806.20.70

kg

S

 

15.84.21.70

Suklaakuorrutus

1806.20.80

kg

S

 

15.84.21.90

Muut kaakaota sisältävät ravintovalmisteet paljoustavarana, ei kuitenkaan suklaakuorrutus

1806.20.95

kg

S

 

15.84.22.33

Täytetyt suklaavalmisteet yms, levyinä tai tankoina

1806.31

kg

S

 

15.84.22.35

Täyttämättömät suklaavalmisteet yms, levyinä tai tankoina, joihin on lisätty viljaa, hedelmiä tai pähkinöitä

1806.32.10

kg

S

 

15.84.22.39

Muut täyttämättömät suklaavalmisteet yms, levyinä tai tankoina

1806.32.90

kg

S

 

15.84.22.43

Suklaavalmisteet, jotka sisältävät alkoholia

1806.90.11

kg

S

 

15.84.22.45

Muut suklaavalmisteet

1806.90.19

kg

S

 

15.84.22.53

Muut suklaamakeiset, täytetyt

1806.90.31

kg

S

 

15.84.22.55

Muut suklaamakeiset, täyttämättömät

1806.90.39

kg

S

 

15.84.22.60

Sokerimakeiset ja niiden korvikkeet, jotka sisältävät kaakaota

1806.90.50

kg

S

 

15.84.22.70

Kaakaota sisältävät levitteet

1806.90.60

kg

S

 

15.84.22.80

Kaakaota sisältävät valmisteet, joita käytetään juomien valmistukseen

1806.90.70

kg

S

 

15.84.22.90

Muualla luokittelemattomat ravintovalmisteet, jotka sisältävät kaakaota

1806.90.90

kg

S

 

15.84.23.10

Purukumi

1704.10

kg

S

 

15.84.23.20

Lakritsiuute, jonka sakkaroosipitoisuus > 10 painoprosenttia

1704.90.10

kg

S

 

15.84.23.30

Valkosuklaa

1704.90.30

kg

S

 

15.84.23.53

Massat ja tahnat, myös marsipaani-, muissa kuin vähittäismyyntipakkauksissa

1704.90.51

kg

S

 

15.84.23.55

Lääkekaramellit

1704.90.55

kg

S

 

15.84.23.63

Valmisteet, joissa on erillinen kova sokerikuorrutuskerros

1704.90.61

kg

S

 

15.84.23.65

Kumi- ja hyytelömäiset sokerimakeiset, myös marmeladimakeiset

1704.90.65

kg

S

 

15.84.23.73

Keitetyt makeiset, täytetyt ja täyttämättömät

1704.90.71

kg

S

 

15.84.23.75

Toffeet, karamellit ja niiden kaltaiset makeiset

1704.90.75

kg

S

 

15.84.23.83

Pastillit

1704.90.81

kg

S

 

15.84.23.90

Sokerimakeiset, muualle kuulumattomat

1704.90.99

kg

S

 

15.84.24.00

Sokerilla säilötyt (valellut, lasitetut tai kandeeratut) hedelmät, pähkinät, hedelmänkuoret ja muut kasvinosat

2006

kg

S

 

NACE 15.85: Makaronin, nuudelien, kuskusin ja vastaavien jauhotuotteiden valmistus

15.85.11.30

Kypsentämättömät munaa sisältävät makaronivalmisteet, joita ei ole täytetty

1902.11

kg

S

 

15.85.11.50

Kypsentämättömät munaa sisältämättömät makaronivalmisteet, joita ei ole täytetty

1902.19

kg

S

 

15.85.12.33

Kypsennetyt makaronivalmisteet tai täytetyt makaronivalmisteet

1902.20

kg

S

 

15.85.12.35

Muut makaronivalmisteet (kuivatut jne), muualle luokittelemattomat

1902.30

kg

S

 

15.85.12.50

Couscous

1902.40

kg

S

 

NACE 15.86: Teen ja kahvin valmistus

15.86.11.30

Kofeiiniton kahvi, paahtamaton

0901.12

kg

S

 

15.86.11.50

Paahdettu kahvi, kofeiinipitoinen

0901.21

kg

S

 

15.86.11.70

Paahdettu kahvi, kofeiiniton

0901.22

kg

S

 

15.86.12.10

Kahvia sisältävät kahvinkorvikkeet

0901.90.90

kg

S

 

15.86.12.30

Kiinteät kahviuutteet, -esanssit ja kahvitiivisteet

2101.11.11

kg

S

 

15.86.12.50

Nestemäiset kahviuutteet, -esanssit ja kahvitiivisteet sekä näihin perustuvat valmisteet

2101 [.11.19 +.12 (.92 +.98)]

kg

S

 

15.86.12.70

Paahdettu sikurijuuri ja muut paahdetut kahvinkorvikkeet sekä niiden uutteet, esanssit ja tiivisteet

2101.30

kg

S

 

15.86.13.00

Tee pakkauksissa, joiden paino ≤ 3 kg

0902 [.10 +.30]

kg

S

 

15.86.14.00

Tee- ja mateeuutteet, -esanssit ja tiivisteet sekä näihin perustuvat valmisteet

2101.20

kg

S

 

NACE 15.87: Mausteiden ja maustekastikkeiden valmistus

15.87.11.30

Viinietikka ja viinietikan korvikkeet, viinistä valmistetut

2209.00.1

l

S

 

15.87.11.90

Viinietikka ja viinietikan korvikkeet, muusta kuin viinistä valmistetut

2209.00.9

l

S

 

15.87.12.10

Soijakastike

2103.10

kg

S

 

15.87.12.30

Tomaattiketsuppi ja muut tomaattikastikkeet

2103.20

kg

S

 

15.87.12.53

Sinappijauhe

2103.30.10

kg

S

 

15.87.12.55

Valmistettu sinappi

2103.30.90

kg

S

 

15.87.12.70

Muut kastikkeet ja valmisteet niitä varten; maustamisvalmisteita olevat sekoitukset, muualle luokittelemattomat

2103.90

kg

S

 

NACE 15.88: Homogenoitujen ravintovalmisteiden ja dieettiruokien valmistus

15.88.10.10

Homogenoidut valmisteet lihasta, muista eläimenosista tai verestä

1602.10

kg

S

 

15.88.10.30

Muut muulla tavalla kuin etikan tai etikkahapon avulla valmistetut tai säilötyt homogenoidut kasvikset, jäädyttämättömät

2005.10

kg

S

 

15.88.10.50

Keittämällä valmistetut homogenoidut hedelmävalmisteet

2007.10

kg

S

 

15.88.10.60

Homogenoidut ravintovalmisteseokset

2104.20

kg

S

 

15.88.10.70

Pikkulapsille tarkoitetut ravintovalmisteet vähittäismyyntipakkauksissa

1901.10

kg

S

 

NACE 15.89: Muualle luokittelematon elintarvikkeiden valmistus

15.89.11.00

Keitot ja liemet ja valmisteet niitä varten

2104.10

kg

S

 

15.89.12.30

Munatuotteet, muut kuin albumiini

0408

kg

S

 

15.89.12.50

Muna-albumiini

3502.1

kg

S

 

15.89.13.33

Hiiva, kuivattu

2102.10.31

kg

S

 

15.89.13.35

Hiiva, ei kuivattu

2102.10.39

kg

S

 

15.89.13.39

Muu elävä eli aktiivinen hiiva

2102.10 (.10 +.90)

kg

S

 

15.89.13.50

Kuollut eli inaktiivinen hiiva; muut kuolleet yksisoluiset mikro-organismit

2102.20

kg

S

 

15.89.13.70

Valmistetut leivinjauheet

2102.30

kg

S

 

15.89.14.31

Mallasuute

1901.90.1

kg

S

 

15.89.14.39

Hienoista tai karkeista jauhoista, tärkkelyksestä jne. tehdyt elintarvikevalmisteet

1901.90.9

kg

S

 

15.89.14.91

Proteiinitiivisteet ja lisättyä maku- tai väriainetta sisältävät sokerisiirapit

2106.10 + 2106.90 (.30 +.5)

kg

S

 

15.89.14.99

Juustofonduet ja muut muualle kuulumattomat ravintovalmisteet

2106.90 (.10 +.20 +.9)

kg

S

 

NACE 15.91: Tislattujen alkoholijuomien valmistus

15.91.10.20

Alkoholijuomat, rypäleviinistä tai viininvalmistuksen puristusjätteistä tislaamalla valmistetut

2208.20

l alc 100 %

S

 

15.91.10.30

Viskit

2208.30

l alc 100 %

S

 

15.91.10.40

Rommi ja taffia

2208.40

l alc 100 %

S

 

15.91.10.50

Gini ja genever

2208.50

l alc 100 %

S

 

15.91.10.63

Vodka

2208.60.1

l alc 100 %

S

 

15.91.10.65

Hedelmistä tislaamalla valmistetut alkoholijuomat

2208.90 (.33 +.38 +.45 +.48 +.71)

l alc 100 %

S

 

15.91.10.70

Puhtaat alkoholit

2208.90.9

l alc 100 %

S

 

15.91.10.80

Liköörit ja muut viinapohjaiset juomat, muualle kuulumattomat

2208 [.60.9 +.70 +.90 (.1 +.41 +.5 +.69 +.75 +.77 +.78)]

l alc 100 %

S

 

NACE 15.92: Etyylialkoholin valmistus käymisen avulla

15.92.11.00

Denaturoimaton etyylialkoholi, alkoholipitoisuus ≥ 80 tilavuusprosenttia

2207.10

l

S

 

15.92.12.00

Denaturoitu etyylialkoholi ja muu denaturoitu väkiviina, väkevyydestä riippumatta

2207.20

l

S

 

NACE 15.93: Viinin valmistus

15.93.11.30

Samppanja

2204.10.11

l

S

 

15.93.11.93

Muu kuohuviini, alkoholipitoisuus ≥ 8,5 %

2204.10.19

l

S

 

15.93.11.95

Muu kuohuviini, alkoholipitoisuus < 8,5 %

2204.10 (.91 +.99)

l

S

 

15.93.12.11

Tiettyjen alueiden valkoviinit (v.q.p.r.d.)

2204 [.21 (.1 +.2 +.3 +.81 +.82) +.29 (.11 +.12 +.13 +.17 +.18 +.77 +.78)]

l

S

 

15.93.12.13

Muut valkoviinit (ei v.q.p.r.d.)

2204 [.21 (.79 +.84) +.29 (.6 +.83)]

l

S

 

15.93.12.15

Muut viinit, joissa on ylipainetta (ei kuohuviini)

2204 [.21.10 +.29.10]

l

S

 

15.93.12.17

Muut tiettyjen alueiden viinit (v.q.p.r.d.)

2204 [.21 (.4 +.6 +.71 +.74 +.76 +.77 +.78 +.83) +.29 (.4 +.58 +.82)]

l

S

 

15.93.12.19

Muut (muut) viinit (ei v.q.p.r.d.)

2204 [.21(.80 +.85) +.29 (.71 +.72 +.75 +.84)]

l

S

 

15.93.12.30

Portviini, madeira, sherry ja muut viinit, joiden alkoholipitoisuus > 15 %

2204 [.21 (.87 +.88 +.89 +.9) +.29 (.87 +.88 +.89 +.9)]

l

S

 

15.93.12.53

Rypälemehu, käynyt

2204.30.10

l

S

 

15.93.12.59

Muu rypälemehu

2204.30.9

l

S

 

NACE 15.94: Siiderin ja muiden hedelmäviinien valmistus

15.94.10.00

Muut käymisteitse valmistetut juomat (esim. siideri, perry, sima)

2206

l

S

 

NACE 15.95: Muiden tislaamattomien juomien valmistus käymisen avulla

15.95.10.00

Vermutti ja muut viinirypäleistä valmistetut maustetut viinit

2205

l

S

 

NACE 15.96: Oluen valmistus

15.96.10.00

Maltaista valmistettu olut

2203

l

S

 

15.96.20.00

Rankki ja muut panimo- ja polttimojätteet

2303.30

kg

S

 

NACE 15.97: Maltaiden valmistus

15.97.10.30

Maltaat, paahtamattomat

1107.10

kg

S

 

15.97.10.50

Paahdetut maltaat

1107.20

kg

S

 

NACE 15.98: Kivennäisvesien ja virvoitusjuomien valmistus

15.98.11.30

Kivennäisvesi ja hiiihapotettu vesi, makeuttamaton

2201.10

l

S

 

15.98.11.50

Muu makeuttamaton ja maustamaton vesi; jää ja lumi

2201.90

l

@

S

 

15.98.12.30

Vesi (myös kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi), lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä tai maustettu, so. virvoitusjuomat

2202.10

l

S

 

15.98.12.50

Muut alkoholittomat juomat, joissa ei ole maitorasvaa

2202.90.10

l

S

 

15.98.12.70

Muut alkoholittomat juomat, joissa on maitorasvaa

2202.90.9

l

S

 

NACE 16.00: Tupakkatuotteiden valmistus

16.00.11.30

Tupakkaa sisältävät sikarit ja pikkusikarit

2402.10

p/st

@

S

 

16.00.11.50

Tupakkaa sisältävät savukkeet

2402.20

p/st

@

S

 

16.00.11.70

Sikarit, pikkusikarit ja savukkeet, jotka eivät sisällä tupakkaa

2402.90

kg

S

 

16.00.12.30

Piippu- ja savuketupakka

2403.10

kg

S

 

16.00.12.90

Muu valmistettu tupakka, uutteet ja esanssit, muu homogenoitu tai rekonstruoitu tupakka, muualle luokittelemattomat

2403.9

kg

S

 

NACE 17.10: Tekstiilikuitujen valmistelu ja kehruu

17.10.10.00

Villarasva ja siitä saadut rasva-aineet, mukaan lukien lanoliini

1505

kg

T

 

17.10.20.11

Raakasilkki (kiertämätön)

5002

kg

T

 

17.10.20.19

Silkkijätteet, karstatut tai kammatut

5003.90

kg

T

 

17.10.20.21

Puhdas pesty villa, karstaamaton, kampaamaton ja karbonoimaton

5101.2

kg

T

 

17.10.20.23

Karbonoitu villa, karstaamaton ja kampaamaton

5101.30

kg

T

 

17.10.20.25

Villan ja hienon eläimenkarvan kampausjätteet

5103.10

kg

T

 

17.10.20.27

Villa ja hieno tai karkea eläimenkarva, karstattu tai kammattu (mukaan lukien kammattu irtovilla)

5105

kg

T

 

17.10.20.30

Puuvilla, karstattu tai kammattu

5203

kg

T

 

17.10.20.40

Pellava, loukutettu tai muulla tavalla käsitelty, ei kuitenkaan kehrätty; pellavarohtimet ja jätteet (mukaan lukien lankajätteet ja garnetoidut jätteet)

5301 [.2 +.30]

kg

T

 

17.10.20.50

Kasveista saadut niinikuidut (pois lukien pellava), käsitellyt, mutta ei kehrätyt (mukaan lukien lankajätteet ja garnetoidut jätteet)

5302.90 + 5303.90 + 5304.90 + 5305 [.19 +.29]

kg

T

 

17.10.30.30

Synteettikatkokuidut, karstatut, kammatut tai muuten kehruuta varten käsitellyt

5506

kg

T

 

17.10.30.50

Muuntokatkokuidut, karstatut, kammatut tai muuten kehruuta varten käsitellyt

5507

kg

T

 

17.10.41.50

Silkkilanka (muu kuin silkkijätteistä kehrätty), ei pakattu vähittäismyyntiin

5004

kg

T

 

17.10.41.90

Silkkijätteistä kehrätty lanka, ei pakattu vähittäismyyntiin

5005

kg

T

 

17.10.42.30

Karstavillalanka tai karstalanka hienosta eläimenkarvasta, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa

5106 + 5108.10

kg

T

 

17.10.42.50

Kampavillalanka tai kampalanka hienosta tai karkeasta eläimenkarvasta, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa

5107 + 5108.20

kg

T

 

17.10.43.32

z

Puuvillalanka kampaamattomista kuiduista, ei pakattu vähittäismyyntiin, kudottuja kankaita varten

5205 [.1 +.3]a + 5206 [.1 +.3]a

kg

T

 

17.10.43.33

z

Puuvillalanka kampaamattomista kuiduista, ei pakattu vähittäismyyntiin, neuletuotteita varten

5205 [.1 +.3]b + 5206 [.1 +.3]b

kg

T

 

17.10.43.35

z

Puuvillalanka kampaamattomista kuiduista, ei pakattu vähittäismyyntiin, muuta tarkoitusta varten (pois lukien kudottuja kankaita ja neuletuotteita varten)

5205 [.1 +.3]c + 5206 [.1 +.3]c

kg

T

 

17.10.43.52

z

Puuvillalanka kammatuista kuiduista, ei pakattu vähittäismyyntiin, kudottuja kankaita varten

5205 [.2 +.4]a + 5206 [.2 +.4]a

kg

T

 

17.10.43.53

z

Puuvillalanka kammatuista kuiduista, ei pakattu vähittäismyyntiin, neuletuotteita varten

5205 [.2 +.4]b + 5206 [.2 +.4]b

kg

T

 

17.10.43.55

z

Puuvillalanka kammatuista kuiduista, ei pakattu vähittäismyyntiin, muuta tarkoitusta varten (pois lukien kudottuja kankaita tai neuletuotteita varten)

5205 [.2 +.4]c + 5206 [.2 +.4]c

kg

T

 

17.10.44.00

Pellavalanka, ei pakattu vähittäismyyntiin

5306 [.10(.10 +.30 +.50) +.20.10]

kg

T

 

17.10.45.10

Silkkilanka ja silkkijätteistä kehrätty lanka, pakattu vähittäismyyntiin; silkkitoukan gut

5006

kg

T

 

17.10.45.30

Lanka villasta tai hienosta eläimenkarvasta, pakattu vähittäismyyntiin

5109

kg

T

 

17.10.45.53

Puuvillaompelulanka, ei pakattu vähittäismyyntiin

5204.1

kg

T

 

17.10.45.55

Puuvillaompelulanka, pakattu vähittäismyyntiin

5204.20

kg

T

 

17.10.45.57

Puuvillalanka (muu kuin ompelulanka), pakattu vähittäismyyntiin

5207

kg

T

 

17.10.45.70

Pellavalanka, pakattu vähittäismyyntiin

5306 [.10.90 +.20.90]

kg

T

 

17.10.46.00

Lanka kasvi- tai niinitekstiilikuiduista tai paperilanka (pois lukien pellava)

5307 + 5308

kg

T

 

17.10.51.30

Kerrattu tai kertokerrattu lanka synteettikuitufilamentista, ei pakattu vähittäismyyntiin

5402.6

kg

T

 

17.10.51.50

Kerrattu tai kertokerrattu lanka muuntokuitufilamenteista, ei pakattu vähittäismyyntiin

5403.4

kg

T

 

17.10.52.30

Lanka, muu kuin ompelulanka, synteettikatkokuiduista, jossa on vähintään 85 painoprosenttia ko. kuitua, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa

5509 [.1 +.2 +.3 +.4]

kg

T

 

17.10.52.50

Lanka (muu kuin ompelulanka) polyesterikatkokuitua, sekoitettuna muuntokuitujen kanssa, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa

5509.51

kg

T

 

17.10.52.70

Lanka (muu kuin ompelulanka) synteettikatkokuitua, sekoitettuna puuvillan kanssa, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa

5509 [.53 +.62 +.92]

kg

T

 

17.10.52.90

Muut langat (muu kuin ompelulanka) synteettikatkokuitua, muualle luokittelemattomat, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa

5509 [.59 +.69 +.99]

kg

T

 

17.10.53.30

z

Lanka synteettikatkokuiduista, ko. kuitumäärä < 85 paino %, sekoitettuna karstavillan tai hienon eläimenkarvan kanssa, ei pakattu väh.myynt

5509 [.52 +.61 +.91]a

kg

T

 

17.10.53.50

z

Lanka synteettikatkokuiduista, ko. kuitumäärä < 85 paino %, sekoitettuna kampavillan tai hienon eläimenkarvan kanssa, ei pak. väh.myynt

5509 [.52 +.61 +.91]b

kg

T

 

17.10.54.00

Lanka muuntokuiduista, ei kuitenkaan vähittäismyyntimuodoissa

5510

kg

T

 

17.10.55.13

Ompelulanka tekokuitufilamenteista, ei pakattu vähittäismyyntiin

5401 [.10.1 +.20.10]

kg

T

 

17.10.55.15

Ompelulanka tekokuitufilamenteista, pakattu vähittäismyyntiin

5401 [.10.90 +.20.90]

kg

T

 

17.10.55.30

Tekokuitufilamenttilanka, pakattu vähittäismyyntiin (pois lukien ompelulanka)

5406

kg

T

 

17.10.55.53

Ompelulanka katkotuista tekokuiduista, ei pakattu vähittäismyyntiin

5508 [.10.10 +.20.10]

kg

T

 

17.10.55.55

Ompelulanka katkotuista tekokuiduista, pakattu vähittäismyyntiin

5508 [.10.90 +.20.90]

kg

T

 

17.10.55.70

Lanka katkotuista tekokuiduista, pakattu vähittäismyyntiin (pois lukien ompelulanka)

5511

kg

T

 

NACE 17.20: Kankaiden kudonta

17.20.10.10

Kudotut silkki- ja silkkijätekankaat

5007

m2

S

 

17.20.10.20

Kudotut kankaat karstavillasta tai karstatusta hienosta eläimenkarvasta

5111

m2

T

 

17.20.10.30

Kudotut kankaat kampavillasta tai kammatusta hienosta eläimenkarvasta; kudotut kankaat karkeasta eläimenkarvasta tai jouhista

5112 + 5113

m2

T

 

17.20.10.40

Kudotut pellavakankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia pellavaa

5309.1

m2

T

 

17.20.10.70

Kudotut kankaat jutista tai muista niinitekstiilikuiduista (pois lukien pellava, hamppu ja rami)

5310

m2

T

 

17.20.10.80

Kudotut pellavakankaat, joissa on alle 85 painoprosenttia pellavaa

5309.2

m2

T

 

17.20.10.90

Kudotut kankaat hampusta, ramikuidusta tai muista kasvitekstiilikuiduista (pois lukien pellava, juti, muut niinitekstiilikuidut); paperilankakankaat

5311

m2

T

 

17.20.20.14

z

Kudotut puuvillakankaat, ei erivärisistä langoista kudotut, paino ≤ 200 g/m2, muita vaatteita varten

5208 [.1 +.2 +.3 +.5]a + 5210 [.1 +.2 +.3 +.5]a + 5212.1a — 5208 [.11.10 +.21.10]a — 5212.14a

m2

T

 

17.20.20.17

z

Kudotut puuvillakankaat, ei erivärisistä langoista kudotut, paino ≤ 200 g/m2, kodin liinavaatteita varten ja muita kodin sisustustekstiilejä varten

5208 [.1 +.2 +.3 +.5]b + 5210 [.1 +.2 +.3 +.5]b + 5212.1b — 5208 [.11.10 +.21.10]b — 5212.14b

m2

T

 

17.20.20.19

z

Kudotut puuvillakankaat, ei erivärisistä langoista kudotut, paino ≤ 200 g/m2, tekniseen ja teollisuuskäyttöön

5208 [.1 +.2 +.3 +.5]c + 5210 [.1 +.2 +.3 +.5]c + 5212.1c — 5208 [.11.10 +.21.10]c — 5212.14c

m2

T

 

17.20.20.20

Kudotut puuvillakankaat, paino ≤ 200 g/m2, siteitä, kääreitä ja lääkintäkäyttöön tarkoitettuja harsokankaita varten

5208 [.11.10 +.21.10]

m2

S

 

17.20.20.31

z

Kudotut puuvillakankaat, erivärisistä langoista kudotut, paino ≤ 200 g/m2, paitoja ja puseroita varten

5208.4a + 5210.4a + 5212.14a

m2

T

 

17.20.20.42

z

Kudotut puuvillakankaat, ei erivärisistä langoista kudotut, paino > 200 g/m2, vaatteita varten

5209 [.1 +.2 +.3 +.5]a + 5211 [.1 +.2 +.3 +.5]a + 5212 [.21 +.22 +.23 +.25]a

m2

T

 

17.20.20.44

z

Kudotut puuvillakankaat, ei erivärisistä langoista kudotut, paino > 200 g/m2, kodin liinavaatteita varten ja muita kodin sisustustekstiilejä varten

5209 [.1 +.2 +.3 +.5]b + 5211 [.1 +.2 +.3 +.5]b + 5212 [.21 +.22 +.23 +.25]b

m2

T

 

17.20.20.49

z

Kudotut puuvillakankaat, ei erivärisistä langoista kudotut, paino > 200 g/m2, tekniseen ja teollisuuskäyttöön

5209 [.1 +.2 +.3 +.5]c + 5211 [.1 +.2 +.3 +.5]c + 5212 [.21 +.22 +.23 +.25]c

m2

T

 

17.20.20.60

Kudotut puuvillakankaat, denim, paino > 200 g/m2 (myös muu kuin sininen denim)

5209.42 + 5211.42

m2

S

 

17.20.20.72

z

Kudotut puuvillakankaat värjätystä langasta, muita vaatteita varten

5208.4b + 5209 [.41 +.43 +.49]a + 5210.4b + 5211 [.41 +.43 +.49]a + 5212.14b + 5212.24a

m2

T

 

17.20.20.74

z

Kudotut puuvillakankaat värjätystä langasta, kodin liinavaatteita varten ja muita kodin sisustustekstiilejä varten

5208.4c + 5209 [.41 +.43 +.49]b + 5210.4c + 5211 [.41 +.43 +.49]b + 5212.14c + 5212.24b

m2

T

 

17.20.20.79

z

Kudotut puuvillakankaat värjätystä langasta, tekniseen ja teollisuuskäyttöön

5208.4d + 5209 [.41 +.43 +.49]c + 5210.4d + 5211 [.41 +.43 +.49]c + 5212.14d + 5212.24c

m2

T

 

17.20.31.30

Kudotut kankaat synteetti- ja muuntokuitufilamenttilangasta, erikoislujat t. kaistaleista tms tuott. tehdyt (myös nailon, polyamidit, polyesteri, viskoosi, raion)

5407 [.10 +.20 +.30] + 5408.10

m2

S

 

17.20.31.50

Kudotut kankaat synteettikuitufilamettilangasta (ei erikoislujat eikä kaistaleista tai niiden kaltaisista tuotteista tehdyt)

5407 [.4 +.5 +.6 +.7 +.8 +.9]

m2

T

 

17.20.31.70

Kudotut kankaat muuntokuitufilamettilangasta (ei erikoislujasta viskoosi-rayonlangasta)

5408 [.2 +.3]

m2

T

 

17.20.32.10

Kudotut synteettikatkokuitukankaat, joissa on vähintään 85 painoprosenttia synteettikatkokuituja

5512

m2

T

 

17.20.32.20

Kudotut synteettikatkokuitukankaat, joissa on alle 85 painoprosenttia synteettikatkokuituja, sekoitettuna puuvillan kanssa (ei erivärisistä langoista kudotut)

5513 [.1 +.2 +.4] + 5514 [.1 +.2 +.4]

m2

T

 

17.20.32.30

Kudotut synteettikatkokuitukankaat joissa on alle 85 painoprosenttia synteettikatkokuituja, sekoitettuna puuvillan kanssa, erivärisistä langoista kudotut

5513.3 + 5514.3

m2

T

 

17.20.32.40

Muut kudotut synteettikatkokuitukankaat, sekoitettuna karstavillan tai hienon eläimen karvan kanssa

5515 [.13.1 +.22.1 +.92.10]

m2

T

 

17.20.32.50

Muut kudotut synteettikatkokuitukankaat, sekoitettuna kampavillan tai hienon eläimen karvan kanssa

5515 [.13.9 +.22.9 +.92.90]

m2

T

 

17.20.32.90

Kudotut synteettikatkokuitukankaat, sekoitettuna muun kuin villan, hienon eläimenkarvan tai puuvillan kanssa

5515 [.11 +.12 +.19 +.21 +.29 +.91 +.99]

m2

T

 

17.20.33.30

Kudotut muuntokatkokuitukankaat, muut kuin erivärisistä langoista kudotut

5516 [.11 +.12 +.14 +.21 +.22 +.24 +.31 +.32 +.34 +.41 +.42 +.44 +.91 +.92 +.94]

m2

T

 

17.20.33.50

Kudotut muuntokatkokuitukankaat, erivärisistä langoista kudotut

5516 [.13 +.23 +.33 +.43 +.93]

m2

S

 

17.20.40.10

Kudotut nukka- ja chenillelankakankaat (pois lukien pyyheliinafrotee- yms. kudotut froteekankaat, tuftatut tekstiilikankaat ja nauhat)

5801

m2

S

 

17.20.40.33

Pyyheliinafrotee- ja sen kaltaiset kudotut froteekankaat, puuvillaa

5802.1

m2

T

 

17.20.40.35

Pyyheliinafrotee- ja sen kaltaiset kudotut froteekankaat (pois lukien puuvilla)

5802.20

m2

T

 

17.20.40.50

Tuftatut tekstiilikankaat (pois lukien matot)

5802.30

m2

S

 

17.20.40.70

Lintuniisikankaat (pois lukien nauhat)

5803

m2

S

 

17.20.40.90

Lasikuidusta kudotut kankaat (mukaan lukien kudotut nauhat)

7019 [.40 +.5]

kg

S

 

NACE 17.30: Tekstiilien viimeistely

17.30.10.10

Kuitujen värjäys

I

 

17.30.10.21

Silkkilangan värjäys

I

 

17.30.10.22

Villasta, hienosta tai karkeasta eläimenkarvasta kehrätyn langan värjäys

I

 

17.30.10.23

Puuvillalangan värjäys (pois lukien ompelulangan värjäys)

I

 

17.30.10.24

Pellava- ja juuttilangan sekä kasvi- tai niinitekstiilikuiduista valmistetun langan ja paperilangan värjäys

I

 

17.30.10.25

Synteettikuitufilamenttilangan värjäys (pois lukien ompelulangan värjäys)

I

 

17.30.10.26

Muuntokuitufilamenttilangan värjäys (pois lukien ompelulangan värjäys)

I

 

17.30.10.27

Synteettikatkokuitulangan värjäys (pois lukien ompelulangan värjäys)

I

 

17.30.10.28

Muuntokatkokuitulangan värjäys (pois lukien ompelulangan värjäys)

I

 

17.30.21.10

Kudottujen silkkikankaiden valkaisu

I

 

17.30.21.20

Villasta tai hienosta tai karkeasta eläimenkarvasta kudottujen kankaiden valkaisu

I

 

17.30.21.30

Kudottujen puuvillakankaiden valkaisu

I

 

17.30.21.40

Kudottujen pellava- ja juuttikankaiden sekä kasvi- ja niinikuitukankaiden ja paperilankakankaiden valkaisu

I

 

17.30.21.50

Synteettikuitufilamenttilangasta ja synteettikatkokuiduista kudottujen kankaiden valkaisu

I

 

17.30.21.60

Muuntokuitufilamenttilangasta ja muuntokatkokuiduista kudottujen kankaiden valkaisu

I

 

17.30.21.70

Kudottujen nukka- ja chenillelankakankaiden valkaisu (pois lukien pyyheliinafrotee- yms. kudotut froteekankaat ja nauhat)

I

 

17.30.21.80

Pyyheliinafroteen ja sen kaltaisten kudottujen froteekankaiden valkaisu (pois lukien tuftatut tekstiilikankaat)

I

 

17.30.21.90

Neulosten valkaisu

I

 

17.30.22.10

Kudottujen silkkikankaiden tai silkkijätekankaiden värjäys

I

 

17.30.22.20

Villasta tai hienosta tai karkeasta eläimenkarvasta kudottujen kankaiden värjäys

I

 

17.30.22.30

Kudottujen puuvillakankaiden värjäys

I

 

17.30.22.40

Kudottujen pellava- ja juuttikankaiden sekä kasvi- ja niinikuitukankaiden ja paperilankakankaiden värjäys

I

 

17.30.22.50

Kudottujen synteettikuitufilamentti- ja synteettikatkokuitukankaiden värjäys

I

 

17.30.22.60

Kudottujen muuntokuitu- ja muuntokatkokuitufilamenttikankaiden värjäys

I

 

17.30.22.70

Kudottujen nukka- ja chenillelankakankaiden värjäys (pois lukien pyyheliinafrotee- yms. kudotut froteekankaat ja nauhat)

I

 

17.30.22.80

Pyyheliinafroteen ja sen kaltaisten kudottujen froteekankaiden värjäys (pois lukien tuftatut tekstiilikankaat)

I

 

17.30.22.90

Neulosten ja kuitukankaan värjäys

I

 

17.30.30.10

Kudottujen silkkikankaiden painaminen

I

 

17.30.30.20

Villasta tai hienosta tai karkeasta eläimenkarvasta kudottujen kankaiden painaminen

I

 

17.30.30.30

Kudottujen puuvillakankaiden painaminen

I

 

17.30.30.40

Kudottujen pellava- ja juuttikankaiden sekä kasvi- ja niinikuitukankaiden ja paperilankakankaiden painaminen

I

 

17.30.30.50

Kudottujen synteettikuitufilamentti- ja synteettikatkokuitukankaiden painaminen

I

 

17.30.30.60

Kudottujen muuntokuitufilamentti- ja muuntokatkokuitukankaiden painaminen

I

 

17.30.30.70

Kudottujen nukka- ja chenillekankaiden painaminen (pois lukien pyyheliinafrotee- yms. kudotut froteekankaat ja nauhat)

I

 

17.30.30.80

Pyyheliinafrotee- ja sen kaltaisten kudottujen froteekankaiden painaminen (pois lukien tuftatut tekstiilikankaat)

I

 

17.30.30.90

Neulosten ja kuitukankaan painaminen

I

 

17.30.40.10

Kudottujen silkkikankaiden viimeistely (pois lukien valkaisu, värjäys ja painaminen)

I

 

17.30.40.20

Villasta tai hienosta tai karkeasta eläimenkarvasta kudottujen kankaiden viimeistely (pois lukien valkaisu, värjäys ja painaminen)

I

 

17.30.40.30

Kudottujen puuvillakankaiden viimeistely (pois lukien valkaisu, värjäys ja painaminen)

I

 

17.30.40.40

Kudottujen pellava- ja juuttikankaiden sekä kasvi- ja niinikuitukankaiden ja paperilankakankaiden viimeistely (pois lukien valkaisu, värjäys ja painaminen)

I

 

17.30.40.50

Kudottujen synteettikuitufilamentti- ja synteettikatkokuitukankaiden viimeistely (pois lukien valkaisu, värjäys ja painaminen)

I

 

17.30.40.60

Muuntokuitufilamentti- ja muuntokatkokuitukankaiden viimeistely (pois lukien valkaisu, värjäys ja painaminen)

I

 

17.30.40.70

Kudottujen nukka- ja chenillelankakankaiden viimeistely (pois lukien valkaisu, värjäys ja painaminen sekä pyyheliinafrotee- yms. kudotut froteekankaat ja nauhat)

I

 

17.30.40.80

Pyyheliinafrotee- ja sen kaltaisten kudottujen froteekankaiden viimeistely (pois lukien valkaisu, värjäys ja painaminen sekä tuftatut tekstiilikankaat)

I

 

17.30.40.90

Neulosten ja kuitukankaan viimeistely (pois lukien valkaisu, värjäys ja painaminen)

I

 

17.30.40.95

Vaatteiden viimeistelypalvelut

I

 

NACE 17.40: Sovitettujen tekstiilituotteiden valmistus, lukuun ottamatta vaatteita

17.40.11.30

Vuodehuovat ja matkahuovat, villaa tai hienoa eläimenkarvaa (pois lukien sähköhuovat)

6301.20

p/st

S

 

17.40.11.50

Vuodehuovat ja matkahuovat, synteettikuitua (pois lukien sähköhuovat)

6301.40

p/st

S

 

17.40.11.90

Vuodehuovat (pois lukien sähköhuovat) ja matkahuovat, muuta tekstiiliainetta (pois lukien villaa tai hienoa eläimenkarvaa tai synteettikuitua)

6301 [.30 +.90]

p/st

S

 

17.40.12.30

Vuodeliinavaatteet, neulosta

6302.10

kg

S

 

17.40.12.53

Vuodeliinavaatteet puuvillaa (pois lukien neulosta)

6302 [.21 +.31]

kg

S

 

17.40.12.55

Vuodeliinavaatteet pellavaa tai ramia

6302 [.29.10 +.39.20]

kg

S

 

17.40.12.59

Vuodeliinavaatteet, kudotut, muuta tekstiiliainetta (pois lukien puuvillaa, pellavaa tai ramia)

6302 [.22.90 +.29.90 +.32.90 +.39.90]

kg

S

 

17.40.12.70

Vuodeliinavaatteet, kuitukangasta (pois lukien neulosta)

6302 [.22.10 +.32.10]

kg

S

 

17.40.13.30

Pöytäliinat ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta

6302.40

kg

S

 

17.40.13.53

Pöytäliinat ja niiden kaltaiset tavarat, puuvillaa (pois lukien neulosta)

6302.51

kg

S

 

17.40.13.55

Pöytäliinat ja niiden kaltaiset tavarat, pellavaa (pois lukien neulosta)

6302.52

kg

S

 

17.40.13.59

Pöytäliinat ja niiden kaltaiset tavarat, kudotut, muuta tekstiiliainetta (pois lukien puuvillaa tai pellavaa)

6302 [.53.90 +.59]

kg

S

 

17.40.13.70

Pöytäliinat ja niiden kaltaiset tavarat, kuitukangasta

6302.53.10

kg

S

 

17.40.14.30

Pyyheliinat, pyyheliinafroteesta tai sen kaltaisesta froteekankaasta, puuvillaa

6302.60

kg

S

 

17.40.14.50

Pyyheliinat, kudotut, muuta tekstiiliainetta (pois lukien puuvillaisesta pyyheliinafroteesta yms. froteekankaasta)

6302 [.91 +.92 +.93.90 +.99]

kg

S

 

17.40.14.70

Pyyheliinat, kuitukangasta

6302.93.10

kg

S

 

17.40.15.30

Verhot ja sisätilojen kaihtimet, kapat tai vuoteiden reunusverhot, neulosta

6303.1

m2

S

 

17.40.15.50

Verhot ja sisätilojen kaihtimet, kapat tai vuoteiden reunusverhot, kudotut (pois lukien neulosta)

6303 [.91 +.92.90 +.99.90]

m2

S

 

17.40.15.70

Verhot ja sisätilojen kaihtimet, kapat tai vuoteiden reunusverhot, kuitukangasta

6303 [.92.10 +.99.10]

m2

S

 

17.40.16.30

Käsin kudotut kuvakudokset, kuten gobeliinit, flander-, aubusson-, beauvais- yms, ja käsin neulatyönä (myös petit point- tai ristipist.) kirjotut, myös sovitetut

5805

S

 

17.40.16.53

Päiväpeitteet (pois lukien untuvapeitteet)

6304.1

p/st

S

 

17.40.16.59

Sisustustavarat, myös huonekalujen ja autonistuinten irtopäälliset ja tyynynpäälliset (ei vuode- ja matkahuovat, vuodeliinavaatteet, pöytä- ja pyyheliinat, verhot, kaihtimet, päiväpeitteet)

6304.9

S

 

17.40.16.70

Sarjat, joissa on kudottua kangasta ja lankaa, mattojen, kuvakudosten, koruommeltujen pöytä- tai lautasliinojen yms tekst.tav. valm. varten, pakattu väh.myyntiin

6308

S

 

17.40.21.30

Säkit ja pussit, jollaisia käytetään tavaroiden pakkaamiseen, puuvillaa

6305.20

kg

S

 

17.40.21.50

Säkit ja pussit, jollaisia käytetään tavaroiden pakkaamiseen, polyeteeni- tai polypropeenikaistaletta, neulosta

6305 [.32.11 +.33.10]

kg

S

 

17.40.21.73

Säkit ja pussit, jollaisia käytetään tavaroiden pakkaamiseen, polyeteeni- tai polypropeenikaistaletta, paino ≤ 120 g/m2 (pois lukien neulos)

6305 [.32.81 +.33.91]

kg

S

 

17.40.21.75

Säkit ja pussit, jollaisia käytetään tavaroiden pakkaamiseen, polyeteeni- tai polypropeenikaistaletta, paino > 120 g/m2 (pois lukien neulos)

6305 [.32.89 +.33.99]

kg

S

 

17.40.21.90

Säkit ja pussit, jollaisia käytetään tavaroiden pakkaamiseen (pois lukien puuvillaiset tai polyeteeni- tai polypropeenikaistaletta olevat)

6305 [.10 +.32.90 +.39 +.90]

kg

S

 

17.40.22.10

Tavaranpeitteet, ulkokaihtimet ja aurinkokatokset (pois lukien asuntovaunujen suojakatokset)

6306.1

kg

S

 

17.40.22.30

Teltat (mukaan lukien asuntovaunujen suojakatokset)

6306.2

kg

S

 

17.40.22.50

Purjeet

6306.3

kg

S

 

17.40.22.70

Ilmapatjat ja muut retkeilytavarat (pois lukien asuntovaunujen suojakatokset, teltat ja makuupussit)

6306 [.4 +.9]

kg

S

 

17.40.23.00

Laskuvarjot ja roottorivarjot (rotochutes), niiden osat ja tarvikkeet (mukaan lukien ohjattavat laskuvarjot ja liitovarjot)

8804

kg

S

 

17.40.24.30

Makuupussit

9404.30

p/st

S

 

17.40.24.93

Vuodevarusteet, höyhenillä tai untuvilla täytetyt (mukaan lukien täytetyt vuodepeitteet, tyynyt ja pielukset) (pois lukien patjat ja makuupussit)

9404.90.10

p/st

@

S

 

17.40.24.99

Vuodevarusteet, muulla kuin höyhenillä tai untuvilla täytetyt (mukaan lukien täytetyt vuodepeitteet, tyynyt ja pielukset) (pois lukien patjat ja makuupussit)

9404.90.90

p/st

@

S

 

17.40.25.53

Lattiarievut, tiskirievut, pölyrievut ja niiden kaltaiset puhdistusliinat, kuitukangasta

6307.10.30

kg

S

 

17.40.25.57

Lattiarievut, tiskirievut, pölyrievut ja niiden kaltaiset puhdistusliinat (pois lukien neulosta tai kuitukangasta olevat)

6307.10.90

kg

S

 

17.40.25.90

Lattiarievut, tiskirievut, pölyrievut ja niiden kaltaiset puhdistusliinat, neulosta; pelastusliivit, pelastusvyöt ja muut sovitetut tekstiilitavarat

6307 [.10.10 +.20 +.90]

kg

S

 

17.40.90.00

Tavarapeitteiden ja leirintävarusteiden sekä muiden sovitettujen tekstiilituotteiden korjauspalvelut

I

 

NACE 17.51: Mattojen ja ryijyjen valmistus

17.51.11.00

Solmitut matot ja muut lattianpäällysteet, tekstiiliainetta

5701

m2

S

 

17.51.12.00

Kudotut matot ja muut lattianpäällysteet, tekstiiliainetta (pois lukien tuftatut tai flokatut)

5702

m2

S

 

17.51.13.00

Tuftatut matot ja muut lattianpäällysteet, tekstiiliainetta

5703

m2

S

 

17.51.14.30

Matot ja muut lattianpäällysteet tekstiiliainetta, huopaa (pois lukien tuftatut tai flokatut)

5704

m2

S

 

17.51.14.90

Matot ja muut lattianpäällysteet tekstiiliainetta (pois lukien solmitut, kudotut, tuftatut tai huopaa olevat)

5705

m2

S

 

NACE 17.52: Purjelankojen, nuoran, sidelangan ja verkkokankaan valmistus

17.52.11.33

Side- ja purjelanka, nuora ja köysi, sisalia, agave-kasvien tekstiiliain, paks. > 100 000 des, t. juuttia, niinitekst. kuitua ja kovaa kuitua (ei lyhdelanka, paalinaru)

5607 [.10 +.29.10 +.90.10]

kg

S

 

17.52.11.35

Side- ja purjelanka, nuora ja köysi, sisalia, paksuus ≤ 100 000 desitexiä (10 g/m) (pois lukien lyhdelanka ja paalinaru)

5607.29.90

kg

S

 

17.52.11.53

Lyhdelanka ja paalinaru, sisalia (maatalous)

5607.21

kg

S

 

17.52.11.55

Lyhdelanka ja paalinaru, polyeteeniä tai polypropeenia (maatalous)

5607.41

kg

S

 

17.52.11.60

Side- ja purjelanka, nuora ja köysi, polyeteeniä t. polypropeenia, nailonia, polyamideja t. polyestereitä, paks. > 50 000des, yms synt.kuitua (ei lyhdelanka, paalinaru)

5607 [.49.1 +.50(.1 +.90)]

kg

S

 

17.52.11.70

Side- ja purjelanka, nuora, köysi, polyeteeniä, polypropeenia, nailonia, polyamideja t. polyest., paks. ≤ 50 000des. (5 g/m), yms synt.kuitua (ei lyhdelanka, paalinaru)

5607 [.49.90 +.50.30]

kg

S

 

17.52.11.90

Side- ja purjelanka, nuora ja köysi, muuta tekstiiliainetta (pois lukien juutti yms. niinitekstiilikuitu, sisal, kova kuitu ja synteettikuitu)

5607.90.90

kg

S

 

17.52.12.33

Sovitetut kalaverkot side- tai purjelangasta tai nuorasta, tekokuitua

5608.11 (.11 +.91)

kg

S

 

17.52.12.35

Sovitetut kalaverkot tekokuitulangasta valmistetut (pois lukien side- tai purjelanka)

5608.11 (.19 +.99)

kg

S

 

17.52.12.53

Sovitetut verkot nailonia tai muuta polyamidia, side- tai purjelangasta tai nuorasta (pois lukien kalaverkot)

5608.19.11

kg

S

 

17.52.12.55

Sovitetut verkot nailonia tai muuta polyamidia (pois lukien side- tai purjelangasta tai nuorasta ja kalaverkot)

5608.19.19

kg

S

 

17.52.12.59

Solmittu verkkokangas tekstiiliaineesta (pois lukien sovitetut kalaverkot tekstiilitekokuituainetta ja muut sovitetut verkot nailonia tai muuta polyamidia

5608 [.19(.30 +.90) +.90]

kg

S

 

17.52.12.80

Tavarat langasta, side- tai purjelangasta, nuorasta tai köydestä

5609

kg

S

 

17.52.90.00

Verkkojen ja köysivalmisteiden korjauspalvelut

I

 

NACE 17.53: Kuitukankaiden ja kuitukangastuotteiden valmistus, lukuun ottamatta vaatteita

17.53.10.10

Kuitukangas, paino ≤ 25 g/m2 (mukaan lukien kuitukangastuotteet) (pois lukien päällystetty tai peitetty sekä vaatteet)

5603 [.11.90 +.91.90]

kg

S

 

17.53.10.20

Kuitukangas, paino > 25 g/m2 mutta ≤ 70 g/m2 (mukaan lukien kuitukangastuotteet) (pois lukien päällystetty tai peitetty sekä vaatteet)

5603 [.12.90 +.92.90]

kg

S

 

17.53.10.30

Kuitukangas, paino > 70 g/m2 mutta ≤ 150 g/m2 (mukaan lukien kuitukangastuotteet) (pois lukien päällystetty tai peitetty sekä vaatteet)

5603 [.13.90 +.93.90]

kg

S

 

17.53.10.50

Kuitukangas, paino > 150 g/m2 (mukaan lukien kuitukangastuotteet) (pois lukien päällystetty tai peitetty sekä vaatteet)

5603 [.14.90 +.94.90]

kg

S

 

17.53.10.70

Päällystetty tai peitetty kuitukangas (mukaan lukien kuitukangastuotteet) (pois lukien vaatteet)

5603 [.11.10 +.12.10 +.13.10 +.14.10 +.91.10 +.92.10 +.93.10 +.94.10]

kg

S

 

NACE 17.54: Muualle luokittelematon tekstiilien valmistus

17.54.11.30

Kudotut nauhat, muut kuin nimilaput, merkit ja niiden kaltaiset tavarat

5806

S

 

17.54.11.50

Nimilaput, merkit ja niiden kaltaiset tavarat tekstiiliaineesta (pois lukien koruommellut)

5807

S

 

17.54.11.70

Punokset ja palmikoidut nauhat, metritavarana; tupsut ja pompulat, koristepunokset (pois lukien neulokset)

5808

S

 

17.54.12.30

Tylli, lankauudinkangas ja solmitut verkkokankaat (pois lukien kudotut tai neulokset)

5804.10

S

 

17.54.12.50

Koneella tehdyt pitsit ja pitsikankaat, metritavarana, kaistaleina tai koristekuvioina

5804.2

S

 

17.54.12.70

Käsin tehdyt pitsit ja pitsikankaat, metritavarana, kaistaleina tai koristekuvioina

5804.30

S

 

17.54.13.30

Koruompelukset, joissa ei ole näkyvää pohjaa, metritavarana, kaistaleina tai koristekuvioina

5810.10

S

 

17.54.13.50

Koruompelukset, puuvillaa, metritavarana, kaistaleina tai koristekuvioina

5810.91

S

 

17.54.13.70

Koruompelukset, muuta tekstiiliainetta, metritavarana, kaistaleina tai koristekuvioina (pois lukien ilman näkyvää pohjaa olevat tai puuvillaiset)

5810 [.92 +.99]

S

 

17.54.20.00

Huopa, myös kyllästetty, päällystetty, peitetty tai kerrostettu, muualle luokittelematon

5602

kg

S

 

17.54.31.40

Terveyssiteet ja -tamponit, vauvanvaipat ja niiden kaltaiset hygieniatavarat, vanua

5601.10

kg

S

 

17.54.31.60

Vanu; muut vanusta valmistetut tavarat

5601 [.2 +.30]

kg

S

 

17.54.32.00

Yksinkert. tai kierretty kumilanka, tekstiilillä pääll.; tekstiililangat ja kaistaleet, muovilla tai kumilla kylläst., pääll. tai peit. tai kumi- tai muovivaippaiset

5604

kg

S

 

17.54.33.00

Metalloitu lanka eli tekstiililanka tai kaistaleet jne, näennäislev. ≤ 5 mm, yhdistetty lankana, kaistaleena tai jauheena olevaan metalliin tai pääll. metallilla

5605

kg

S

 

17.54.34.00

Metallilangasta tai metalloidusta langasta kudotut kankaat, jollaisia käytetään vaatteisiin, sisustuskankaina yms.

5809

kg

S

 

17.54.35.00

Kierrepäällystetty lanka ja kaistaleet synteetti- tai muuntokuitutekstiileistä, näennäisleveys ≤ 5 mm; chenillelanka; chainettelanka

5606

kg

S

 

17.54.36.00

Kordikangas ulkorenkaita varten, nailonia tai muuta polyamidia, polyesteriä tai viskoosia olevasta erikoislujasta langasta

5902

m2

S

 

17.54.37.00

Päällystetyt tekstiilikankaat

5901 + 5903 + 5907

m2

S

 

17.54.38.30

Paloletkut ja niiden kaltaiset letkut, tekstiiliainetta, myös kyllästetyt, päällystetyt, vuoratut, vahvistetut tai muuta ainetta olevin varustein

5909

kg

S

 

17.54.38.50

Lamppujen yms. sydämet, käyttö- ja kuljetushihnat, seula- ja suodatuskankaat ym. tekstiiliainetta (mukaan lukien metallilla tai muulla aineella vahvistetut)

5908 + 5910 + 5911 [.10 +.20 +.40 +.90]

kg

S

 

17.54.38.70

Tekstiilikankaat ja huovat, jollaisia käytetään paperikoneissa tai vastaavissa koneissa (mukaan lukien massa- tai asbestisementtikoneet)

5911.3

kg

S

 

17.54.39.00

Tikatut tekstiilituotteet, metritavarana (pois lukien koruompelukset)

5811

m2

S

 

NACE 17.60: Neulosten valmistus

17.60.11.30

Pitkänukkaiset neulokset

6001.10

kg

T

 

17.60.11.50

Silmukkanukkaneulokset

6001.2

kg

T

 

17.60.11.70

Nukkaneulokset (pois lukien pitkänukkaiset ja silmukkanukkaneulokset)

6001.9

kg

T

 

17.60.12.00

Neulokset (pois lukien nukkaneulokset)

6002 + 6003 + 6004 + 6005 + 6006

kg

T

 

NACE 17.71: Neulesukkien ja sen kaltaisten neuletuotteiden valmistus

17.71.10.33

Sukkahousut, myös terättömät, synteettikuituneulosta, yksinkertaisen langan paksuus < 67 desitexiä

6115.11

p/st

S

 

17.71.10.35

Sukkahousut, myös terättömät, synteettikuituneulosta, yksinkertaisen langan paksuus ≥ 67 desitexiä

6115.12

p/st

S

 

17.71.10.37

Sukkahousut, myös terättömät, tekstiilineulosta (pois lukien synteettikuitu)

6115.19

p/st

S

 

17.71.10.50

Naisten pitkät sukat ja polvisukat, yksinkertaisen langan paksuus < 67 desitexiä, neulosta

6115.20

pa

S

 

17.71.10.90

Sukat yms neuletuott. ja jalkineet, ei kiinnitettyä anturaa, neulosta (ei naisten pitkät sukat, polvisukat, yksinkert. langan paks. < 67 des., sukkahousut, myös terättömät)

6115.9

pa

S

 

NACE 17.72: Neulepuseroiden, -takkien ja sen kaltaisten tuotteiden valmistus

17.72.10.31

Miesten tai poikien neulepuserot, neuletakit, liivit yms., villaa tai hienoa eläimenkarvaa (pois lukien ne, joissa villan osuus ≥ 50 paino-% ja paino ≥ 600 g)

6110 [.11.30 +.12.10 +.19.10]

p/st

S

 

17.72.10.32

Naisten tai tyttöjen neulepuserot, neuletakit, liivit yms., villaa tai hienoa eläimenkarvaa (pois lukien ne, joissa villan osuus ≥ 50 paino-% ja paino ≥ 600 g)

6110 [.11.90 +.12.90 +.19.90]

p/st

S

 

17.72.10.33

Neulepuserot, pujopaidat, villaa, jonka osuus ≥ 50 paino-%, paino ≥ 600 g per tuote

6110.11.10

p/st

S

 

17.72.10.53

Kevyet, tiheäsilmukkaiset neulepuserot tai pujopaidat, joissa on poolo- tai pystykaulus, puuvillaa

6110.20.10

p/st

S

 

17.72.10.55

Kevyet, tiheäsilmukkaiset neulepuserot tai pujopaidat, joissa on poolo- tai pystykaulus, tekokuitua

6110.30.10

p/st

S

 

17.72.10.61

Miesten tai poikien neulepuserot, neuletakit ja liivit, puuvillaneulosta (pois lukien kevyet, tiheäsilmukkaiset neuleet, joissa on poolo- tai pystykaulus)

6110.20.91

p/st

S

 

17.72.10.62

Naisten tai tyttöjen neulepuserot, neuletakit ja liivit, puuvillaneulosta (pois lukien kevyet, tiheäsilmukkaiset neuleet, joissa on poolo- tai pystykaulus)

6110.20.99

p/st

S

 

17.72.10.71

Miesten tai poikien neulepuserot, neuletakit ja liivit, neulosta, tekokuitua (pois lukien kevyet, tiheäsilmukkaiset neuleet, joissa on poolo- tai pystykaulus)

6110.30.91

p/st

S

 

17.72.10.72

Naisten tai tyttöjen neulepuserot, neuletakit ja liivit, neulosta, tekokuitua (pois lukien kevyet, tiheäsilmukkaiset neuleet, joissa on poolo- tai pystykaulus)

6110.30.99

p/st

S

 

17.72.10.90

Neulepuserot, neuletakit ja liivit, tekstiilineulosta (pois lukien villaa tai hienoa eläimenkarvaa, puuvillaa tai tekokuitua)

6110.90

p/st

S

 

NACE 18.10: Nahkavaatteiden valmistus

18.10.10.00

Vaatteet nahasta tai tekonahasta (mukaan lukien takit ja päällystakit) (pois lukien vaatetustarvikkeet, päähineet tai jalkineet)

4203.10

p/st

@

S

 

NACE 18.21: Työvaatteiden valmistus

18.21.11.20

Miesten tai poikien yhdistelmäasut puuvillaa tai tekokuitua, työssä tai ammatissa käytettävät

6203 [.22.10 +.23.10 +.29.11]

p/st

S

 

18.21.11.30

Miesten tai poikien irtotakit ja bleiserit puuvillaa tai tekokuitua, työssä tai ammatissa käytettävät

6203 [.32.10 +.33.10 +.39.11]

p/st

S

 

18.21.12.40

Miesten tai poikien pitkät housut ja polvihousut puuvillaa tai tekokuitua, työssä tai ammatissa käytettävät

6203 [.42.11 +.43.11 +.49.11]

p/st

S

 

18.21.12.50

Miesten tai poikien lappuhaalarit puuvillaa tai tekokuitua, työssä tai ammatissa käytettävät

6203 [.42.51 +.43.31 +.49.31]

p/st

S

 

18.21.21.20

Naisten tai tyttöjen yhdistelmäasut puuvillaa tai tekokuitua, työssä tai ammatissa käytettävät

6204 [.22.10 +.23.10 +.29.11]

p/st

S

 

18.21.21.30

Naisten tai tyttöjen jakut ja bleiserit puuvillaa tai tekokuitua, työssä tai ammatissa käytettävät

6204 [.32.10 +.33.10 +.39.11]

p/st

S

 

18.21.22.40

Naisten tai tyttöjen pitkät housut ja polvihousut puuvillaa tai tekokuitua, työssä tai ammatissa käytettävät

6204 [.62.11 +.63.11 +.69.11]

p/st

S

 

18.21.22.50

Naisten tai tyttöjen lappuhaalarit puuvillaa tai tekokuitua, työssä tai ammatissa käytettävät

6204 [.62.51 +.63.31 +.69.31]

p/st

S

 

18.21.30.13

Muut miesten tai poikien vaatteet puuvillaa tai tekokuitua, työssä tai ammatissa käytettävät

6211 [.32.10 +.33.10]

p/st

@

S

 

18.21.30.23

Muut naisten tai tyttöjen vaatteet puuvillaa tai tekokuitua, työssä tai ammatissa käytettävät

6211 [.42.10 +.43.10]

p/st

@

S

 

NACE 18.22: Muiden päällysvaatteiden valmistus

18.22.11.10

Miesten tai poikien päällystakit, autoilutakit, viitat yms., neulosta (pois lukien irtotakit, bleiserit, anorakit, hiihtotakit tai tuulipuserot)

6101 [.10.10 +.20.10 +.30.10 +.90.10]

p/st

S

 

18.22.11.20

Miesten tai poikien anorakit, hiihtotakit, tuulipuserot ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta

6101 [.10.90 +.20.90 +.30.90 +.90.90]

p/st

S

 

18.22.12.30

Miesten tai poikien irtotakit ja bleiserit, neulosta

6103.3

p/st

S

 

18.22.12.60

Miesten tai poikien puvut ja yhdistelmäasut, neulosta

6103 [.1 +.2]

p/st

S

 

18.22.12.70

Miesten tai poikien housut, polvihousut, lappuhaalarit ja shortsit, neulosta

6103.4

p/st

S

 

18.22.13.10

Naisten tai tyttöjen päällystakit, autoilutakit, viitat yms., neulosta (pois lukien irtotakit, bleiserit, anorakit, hiihtotakit tai tuulipuserot)

6102 [.10.10 +.20.10 +.30.10 +.90.10]

p/st

S

 

18.22.13.20

Naisten tai tyttöjen anorakit, hiihtotakit, tuulipuserot yms., neulosta

6102 [.10.90 +.20.90 +.30.90 +.90.90]

p/st

S

 

18.22.14.30

Naisten tai tyttöjen jakut ja bleiserit, neulosta

6104.3

p/st

S

 

18.22.14.60

Naisten tai tyttöjen puvut ja yhdistelmäasut, neulosta

6104 [.1 +.2]

p/st

S

 

18.22.14.70

Naisten tai tyttöjen leningit, neulosta

6104.4

p/st

S

 

18.22.14.80

Naisten tai tyttöjen hameet ja housuhameet, neulosta

6104.5

p/st

S

 

18.22.14.90

Naisten tai tyttöjen housut, polvihousut, lappuhaalarit ja shortsit, neulosta

6104.6

p/st

S

 

18.22.21.10

Miesten tai poikien sadetakit

6201 [.12.10 +.13.10]

p/st

S

 

18.22.21.20

Miesten tai poikien päällystakit, autoilutakit, viitat jne

6201 [.11 +.12.90 +.13.90 +.19]

p/st

S

 

18.22.21.30

Miesten tai poikien anorakit, hiihtotakit, tuulitakit ja vastaavat (ei kuitenkaan irtotakit ja bleiserit, neulosta, kyllästetyt, päällystetyt, peitetyt, laminoidut tai kumilla käsitellyt)

6201.9

p/st

S

 

18.22.22.10

Miesten tai poikien puvut (pois lukien neulos)

6203.1

p/st

S

 

18.22.22.20

Miesten tai poikien yhdistelmäasut (pois lukien neulos)

6203 [.21 +.22.80 +.23.80 +.29 (.18 +.90)]

p/st

S

 

18.22.23.00

Miesten tai poikien irtotakit ja bleiserit (pois lukien neulos)

6203 [.31 + 32.90 +.33.90 +.39 (.19 +.90)]

p/st

S

 

18.22.24.42

Miesten tai poikien pitkät housut ja polvihousut, denimiä (pois lukien työssä tai ammatissa käytettävät)

6203.42.31

p/st

S

 

18.22.24.44

Miesten tai poikien pitkät housut, polvihousut ja shortsit, villaa tai hienoa eläimenkarvaa (pois lukien neulos tai työssä tai ammatissa käytettävät)

6203.41 (.10 +.90)

p/st

S

 

18.22.24.45

Miesten tai poikien pitkät housut ja polvihousut, tekokuitua (pois lukien neulos tai työssä tai ammatissa käytettävät)

6203 [.43.19 +.49.19]

p/st

S

 

18.22.24.48

Miesten tai poikien pitkät housut ja polvihousut, puuvillaa (pois lukien neulos, denim)

6203.42 (.33 +.35)

p/st

S

 

18.22.24.49

Miesten tai poikien pitkät housut, polvihousut, shortsit ja lappuhaalarit muuta tekstiiliainetta (pois lukien villa, puuvilla, tekokuitu tai neulos)

6203.49.90

p/st

S

 

18.22.24.55

Miesten tai poikien lappuhaalarit (pois lukien neulos tai työssä tai ammatissa käytettävät)

6203 [.41.30 +.42.59 +.43.39 +.49.39]

p/st

S

 

18.22.24.60

Miesten tai poikien shortsit puuvillaa tai tekokuitua (pois lukien neulos)

6203 [.42.90 +.43.90 +.49.50]

p/st

S

 

18.22.31.10

Naisten tai tyttöjen sadetakit

6202 [.12.10 +.13.10]

p/st

S

 

18.22.31.20

Naisten tai tyttöjen päällystakit, viitat yms

6202 [.11 +.12.90 +.13.90 +.19]

p/st

S

 

18.22.31.30

Naisten tai tyttöjen anorakit, hiihtotakit, tuulipuserot yms.

6202.9

p/st

S

 

18.22.32.10

Naisten tai tyttöjen puvut (pois lukien neulos)

6204.1

p/st

S

 

18.22.32.20

Naisten tai tyttöjen yhdistelmäasut (pois lukien neulos)

6204 [.21 +.22.80 +.23.80 +.29 (.18 +.90)]

p/st

S

 

18.22.33.30

Muut naisten tai tyttöjen jakut ja bleiserit (pois lukien neulos)

6204 [.31 +.32.90 +.33.90 +.39 (.19 +.90)]

p/st

S

 

18.22.34.70

Naisten tai tyttöjen leningit (pois lukien neulos)

6204.4

p/st

S

 

18.22.34.80

Naisten tai tyttöjen hameet ja housuhameet (pois lukien neulos)

6204.5

p/st

S

 

18.22.35.42

Naisten tai tyttöjen pitkät housut ja polvihousut, denimiä (pois lukien työssä tai ammatissa käytettävät)

6204.62.31

p/st

S

 

18.22.35.48

Naisten tai tyttöjen pitkät housut ja polvihousut, muuta puuvillaa (pois denim, lukien työssä tai ammatissa käytettävät)

6204.62 (.33 +.39)

p/st

S

 

18.22.35.49

Naisten tai tyttöjen pitkät housut ja polvihousut, villaa tai hienoa eläimenkarvaa tai tekokuitua, ei kuitenkaan neulosta eikä työssä tai ammattissa käytettävät

6204 [.61.10 +.63.18 +.69.18]

p/st

S

 

18.22.35.51

Naisten tai tyttöjen lappuhaalarit, puuvillaa (pois lukien neulos tai työssä tai ammatissa käytettävät)

6204.62.59

p/st

S

 

18.22.35.61

Naisten tai tyttöjen shortsit, puuvillaa (pois lukien neulos)

6204.62.90

p/st

S

 

18.22.35.63

Naisten tai tyttöjen lappuhaalarit, muuta tekstiiliainetta (pois lukien neulos, puuvilla tai työssä tai ammatissa käytettävät) ja naisten tai tyttöjen shortsit, villaa tai hienoa eläimenkarvaa (pois lukien neulos)

6204 [.61.85 +.63.39 +.69.39]

p/st

S

 

18.22.35.65

Naisten tai tyttöjen shortsit, tekokuitua (pois lukien neulos)

6204 [.63.90 +.69.50]

p/st

S

 

18.22.35.69

Muut naisten tai tyttöjen pitkät housut, polvihousut, lappuhaalarit, muuta tekstiiliainetta (ei puuvilla, villa tai hieno eläimenkarva, tekokuitu tai neulos)

6204.69.90

p/st

S

 

NACE 18.23: Alusvaatteiden valmistus

18.23.11.10

Miesten tai poikien paidat ja aluspaidat, neulosta

6105

p/st

S

 

18.23.12.20

Miesten tai poikien alushousut, neulosta (mukaan lukien boxerit)

6107.1

p/st

S

 

18.23.12.30

Miesten tai poikien yöpaidat ja pyjamat, neulosta

6107.2

p/st

S

 

18.23.12.40

Miesten tai poikien aamutakit, kylpytakit ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta

6107.9

p/st

S

 

18.23.13.10

Naisten tai tyttöjen puserot, paidat ja paitapuserot, neulosta

6106

p/st

S

 

18.23.14.20

Naisten tai tyttöjen pikkuhousut ja muut alushousut, neulosta

6108.2

p/st

S

 

18.23.14.30

Naisten tai tyttöjen yöpaidat ja pyjamat, neulosta

6108.3

p/st

S

 

18.23.14.40

Naisten tai tyttöjen kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta

6108.9

p/st

S

 

18.23.14.50

Naisten tai tyttöjen alushameet, neulosta

6108.1

p/st

S

 

18.23.21.00

Miesten tai poikien paidat (pois lukien neulos)

6205

p/st

S

 

18.23.22.20

Miesten tai poikien alushousut (mukaan lukien boxerit) (pois lukien neulos)

6207.1

p/st

S

 

18.23.22.30

Miesten tai poikien yöpaidat ja pyjamat (pois lukien neulos)

6207.2

p/st

S

 

18.23.22.40

Miesten tai poikien aluspaidat, kylpytakit, aamutakit yms. (pois lukien neulos)

6207.9

p/st

@

S

 

18.23.23.00

Naisten tai tyttöjen puserot, paidat ja paitapuserot (pois lukien neulos)

6206

p/st

S

 

18.23.24.30

Naisten tai tyttöjen yöpaidat ja pyjamat (pois lukien neulos)

6208.2

p/st

S

 

18.23.24.50

Naisten tai tyttöjen alushameet (pois lukien neulos)

6208.1

p/st

S

 

18.23.24.60

Naisten ja tyttöjen aluspaidat, pikkuhousut ja muut alushousut, aamupuvut ”negliges”, kylpytakit, aamutakit ja niiden kaltaiset tavarat, puuvillaa (pois lukien neulos)

6208.91

p/st

@

S

 

18.23.24.80

Naisten tai tyttöjen kylpytakit, aamutakit, aluspaidat, aluspuserot, pikkuhousut ym. alushousut, muuta kuitua kuin puuvillaa (pois lukien neulos)

6208.92

p/st

@

S

 

18.23.24.89

Naisten tai tyttöjen kylpytakit, aamutakit, aluspaidat, aluspuserot, pikkuhousut ym. alushousut, muuta tekstiiliainetta (ei puuvilla, tekokuitu tai neulos)

6208.99

p/st

@

S

 

18.23.25.30

Rintaliivit

6212.10

p/st

S

 

18.23.25.50

Lantioliivit, housuliivit ja korseletit (mukaan lukien bodit, joissa on säädettävät olkaimet tms. hihnat)

6212 [.20 +.30]

p/st

S

 

18.23.25.70

Housunkannattimet, sukanpitimet, sukkanauhat ja niiden kaltaiset tavarat ja näiden osat

6212.90

S

 

18.23.30.00

T-paidat, aluspaidat ja muut aluspaitojen kaltaiset paidat, neulosta

6109

p/st

S

 

NACE 18.24: Muualle luokittelematon vaatteiden ja asusteiden valmistus

18.24.11.00

Vauvanvaatteet ja -vaatetustarvikkeet, neulosta (ml. paidat, potkuhousut, pöksyt, potkupuvut, vaipat, käsineet ja kintaat, ulkovaatteet (lasten pituus ≤ 86 cm)

6111

S

 

18.24.12.10

Verryttelypuvut, neulosta

6112.1

p/st

S

 

18.24.12.30

Hiihtopuvut, neulosta

6112.20

p/st

@

S

 

18.24.12.40

Miesten tai poikien uimapuvut, neulosta

6112.3

p/st

S

 

18.24.12.50

Naisten tai tyttöjen uimapuvut, neulosta

6112.4

p/st

S

 

18.24.12.90

Muut vaatteet, neulosta (mukaan lukien bodit, joissa on kunnolliset hihat)

6114

kg

S

 

18.24.13.00

Käsineet ja kintaat, neulosta

6116

pa

S

 

18.24.14.30

Hartiahuivit, kaulaliinat ja muut huivit, mantiljat, hunnut ja niiden kaltaiset tavarat, neulosta

6117.10

p/st

@

S

 

18.24.14.50

Solmiot, solmukkeet ja solmiohuivit, neulosta

6117.20

p/st

@

S

 

18.24.14.90

Vaatetustarvikkeet ja niiden osat, neulosta (pois lukien käsineet, kintaat, huivit, kaulaliinat, mantiljat, hunnut, solmiot, solmukkeet tai solmiohuivit)

6117 [.80 +.90]

S

 

18.24.21.00

Vauvanvaatteet ja -vaatetustarv., tekst.ain., ei neulosta (ml. paidat, potkuhousut, -puvut, pöksyt, vaipat, käsineet, kintaat, ulkovaatteet (last. pit. ≤ 86 cm)

6209

S

 

18.24.22.10

Miesten ja poikien verryttelypuvut, collegepuvut, urheiluvaatteet ja muut vaatteet, m.k. (pois lukien hiihtopuvut tai neuletuotteet)

6211[.31 +.32 (.31 +.4 +.90) +.33 (.31 +.4 +.90) +.39]

p/st

@

S

 

18.24.22.20

Naisten tai tyttöjen verryttelypuvut, collegepuvut, urheiluvaatteet ja muut vaatteet m.k. (pois lukien hiihtopuvut tai neuletuotteet)

6211[.41 +.42 (.31 +.4 +.90) +.43 (.31 +.4 +.90) +.49]

p/st

@

S

 

18.24.22.30

Hiihtopuvut (pois lukien neulos)

6211.20

p/st

S

 

18.24.22.40

Miesten tai poikien uimapuvut (pois lukien neulos)

6211.11

p/st

S

 

18.24.22.50

Naisten tai tyttöjen uimapuvut (pois lukien neulos)

6211.12

p/st

S

 

18.24.23.10

Nenäliinat

6213

p/st

S

 

18.24.23.33

Hartiahuivit, kaulaliinat ja muut huivit, mantiljat, hunnut ja niiden kaltaiset tavarat (ei silkki, jätesilkki tai neulos)

6214[.20 +.30 +.40 +.90]

p/st

S

 

18.24.23.38

Hartiahuivit, kaulaliinat ja muut huivit, mantiljat, hunnut ja niiden kaltaiset tavarat, silkkiä ja jätesilkkiä (pois lukien neulos)

6214.10

p/st

S

 

18.24.23.53

Solmiot, solmukkeet ja solmiohuivit (ei silkki, jätesilkki tai neulos)

6215[.20 +.90]

p/st

S

 

18.24.23.58

Solmiot, solmukkeet ja solmiohuivit, silkkiä tai jätesilkkiä (pois lukien neulos)

6215.10

p/st

S

 

18.24.23.70

Käsineet ja kintaat (pois lukien neulos)

6216

pa

S

 

18.24.23.93

Vaatetustarvikkeet, tekstiiliainetta (pois lukien huivit, kaulaliinat, mantiljat, hunnut, solmiot, solmukkeet, solmiohuivit, käsineet, kintaat tai neuletuotteet)

6217.10

S

 

18.24.23.95

Vaatteiden ja vaatetustarvikkeiden osat, tekstiiliainetta (ei rinta-, lantio- tai housuliivien, korsettien, housunkannattimien, sukkanauhojen tai neulotut osat)

6217.90

S

 

18.24.31.73

Suojakäsineet ja -rukkaset, kaikille ammattialoille, nahkaa tai tekonahkaa

4203.29.10

pa

S

 

18.24.31.75

Käsineet ja rukkaset, nahkaa tai tekonahkaa (pois lukien urheilukäsineet tai kaikkien ammattialojen suojakäsineet)

4203.29.9

pa

S

 

18.24.31.80

Vyöt ja olkavyöt, nahkaa tai tekonahkaa

4203.30

p/st

@

S

 

18.24.31.90

Vaatetustarvikkeet, nahkaa tai tekonahkaa (pois lukien käsineet, rukkaset, vyöt tai olkavyöt)

4203.40

S

 

18.24.32.10

Vaatteet, neulosta, muovilla, kumilla tai muulla tavalla kyllästetty, päällystetty, peitetty tai laminoitu

6113

S

 

18.24.32.33

Vaatteet, huovasta (pois lukien hatut)

6210.10.10

p/st

@

S

 

18.24.32.35

Vaatteet, kuitukankaasta

6210.10.90

p/st

@

S

 

18.24.32.53

Miesten tai poikien päällystakit yms , muovilla, kumilla ym. tavalla kyllästetyistä, päällystetyistä, peitetyistä tai laminoiduista kankaista

6210.20

p/st

S

 

18.24.32.55

Naisten tai tyttöjen päällystakit yms, muovilla, kumilla ym. tavalla kyllästetyistä, päällystetyistä, peitetyistä tai laminoiduista kankaista

6210.30

p/st

S

 

18.24.32.73

Miesten tai poikien vaatteet, muovilla, kumilla ym. tavalla kyllästetyistä, päällystetyistä, peitetyistä tai laminoiduista kankaista (ei päällystakit yms.)

6210.40

p/st

@

S

 

18.24.32.75

Naisten tai tyttöjen vaatteet, muovilla, kumilla ym. tavalla kyllästetyistä, päällystetyistä, peitetyistä tai laminoiduista kankaista (ei päällystakit yms.)

6210.50

p/st

@

S

 

18.24.41.30

Hatunteelmät huovasta, litteät ja lieriömäiset (mukaan lukien auki leikatut) (pois lukien muotoon puristetut tai lierilliset)

6501

p/st

S

 

18.24.41.50

Hatunteelmät, palmikoidut tai kootut kaistaleista aineeseen katsomatta (pois lukien muotoon puristetut, lierilliset, vuoratut tai somistetut)

6502

p/st

S

 

18.24.42.30

Huopahatut ja muut huopapäähineet, hatunteelmistä (ei kuitenkaan lieriömäisistä) valmistetut

6503

p/st

S

 

18.24.42.50

Hatut ja muut päähineet, palmikoidut tai valmistetut kokoamalla kaistaleista, aineeseen katsomatta

6504

p/st

S

 

18.24.42.70

Hatut ja muut päähineet, neulotut, virkatut tai neuloksesta, pitsistä, huovasta ym. tekstiilimetritavarasta (ei kaistaleista); hiusverkot mitä tahansa ainetta

6505

p/st

@

S

 

18.24.43.33

Hatut ja muut päähineet, turkisnahasta

6506.92

p/st

S

 

18.24.43.35

Päähineet (ei huovasta, palmikoidut t. kankaista metritavarana t. kaistaleista, neulotut, virkatut, neuloksesta, kumista, muovista, turkisnahasta, turvapäähineet)

6506.99

p/st

S

 

18.24.43.50

Hikinauhat, vuorit, suojapäällykset, hatunrungot ja -kehykset, lakinlipat ja leukanauhat päähineitä varten

6507

S

 

NACE 18.30: Turkisten muokkaus ja värjäys; turkistuotteiden valmistus

18.30.11.30

Parkitut tai muokatut kokonaiset, irralliset, kanin-, jäniksen- ja karitsannahat

4302 [.13 +.19 (.35 +.80)]

p/st

S

 

18.30.11.50

Parkitut tai muokatut turkisnahat ja nahat (pois lukien kanin-, jäniksen- tai karitsannahat)

4302 [.11 +.19 (.10 +.20 +.30 +.4 +.50 +.60 +.70 +.95) +.20 +.30]

S

 

18.30.12.30

Vaatteet ja vaatetustarvikkeet, turkisnahasta (pois lukien hatut tai muut päähineet)

4303.10

S

 

18.30.12.90

Tavarat, turkisnahasta (pois lukien vaatteet, vaatetustarvikkeet, hatut tai muut päähineet)

4303.90

S

 

18.30.13.00

Tekoturkikset ja niistä valmistetut tavarat

4304

S

 

NACE 19.10: Nahan parkitus ja muokkaus

19.10.11.00

Säämiskänahka (myös yhdistelmäparkittu säämiskänahka)

4114.10

m2

@

S

 

19.10.12.00

Kiiltonahka ja laminoitu kiiltonahka; metallipinnoitettu kiiltonahka

4114.20

m2

T

 

19.10.21.00

Naudannahat, karvapeitteettömät, kokonaiset

4104 [.11 (.10 +.51) +.19 (.10 +.51) +.41 (.1 +.51) +.49 (.1 +.51)] + 4107 [.11.1 +.12 (.1 +.91) +.19.10]

kg

T

 

19.10.22.00

Naudannahat, karvapeitteettömät, muut kuin kokonaiset

4104 [.11.59 +.19.59 +.41.59 +.49.59] + 4107 [.91 +.92.10 +.99.10]

kg

T

 

19.10.23.00

Hevoseläinten nahka, karvapeitteetön

4104 [.11.90 +.19.90 +.41.90 +.49.90] + 4107 [.11.90 +.12.99 +.19.90 +.92.90 +.99.90]

kg

T

 

19.10.31.30

Lampaan- ja karitsannahka, parkittu, mutta ei enempää valmistettu

4105

kg

T

 

19.10.31.50

Lampaan- ja karitsannahka, parkituksen jälkeen valmistettu

4112

m2

T

 

19.10.32.30

Vuohen- ja vohlannahka, parkittu mutta ei enempää valmistettu

4106.2

kg

T

 

19.10.32.50

Vuohen- ja vohlannahka, parkituksen jälkeen valmistettu

4113.10

m2

T

 

19.10.33.30

Siannahka, parkittu mutta ei enempää valmistettu

4106.3

kg

T

 

19.10.33.50

Muu siannahka

4113.20

m2

T

 

19.10.41.30

Muiden eläinten nahka, ei enempää valmistettu kuin parkittu

4106 [.40 +.9]

kg

T

 

19.10.41.50

Muiden eläinten nahka muulla tavoin valmistettu kuin parkittu

4113 [.30 +.90]

m2

T

 

19.10.42.00

Nahkaan, myös nahkakuituihin, perustuva tekonahka, laattoina, levyinä tai kaistaleina, myös rullina

4115.10

m2

@

T

 

NACE 19.20: Matka-, käsi- ja sen kaltaisten laukkujen, satuloiden ja valjaiden valmistus

19.20.11.00

Satula- ja valjasteokset kaikkia eläimiä varten, kaikista aineista

4201

S

 

19.20.12.10

Matka-arkut, matkalaukut, toalettilaukut, attaseasalkut, salkut, koululaukut ja niiden kaltaiset säilytysesineet

4202.1

p/st

@

S

 

19.20.12.20

Käsilaukut, myös jos niissä on olkahihna

4202.2

p/st

S

 

19.20.12.30

Tavarat, jollaisia tavallisesti pidetään taskussa tai käsilaukuissa

4202.3

S

 

19.20.12.50

Rasiat ja säilytysesineet, muualle kuulumattomat

4202.9

S

 

19.20.12.70

Toaletti-, ompelu- tai kengänkiillotustarvikkeita tai vaatteiden puhdistukseen käytettäviä tarvikkeita sisältävät matkapakkaukset

9605

p/st

@

S

 

19.20.13.00

Kellonhihnat ja -rannekkeet sekä niiden osat, muuta ainetta kuin epäjaloa tai jaloa metallia

9113.90

p/st

@

S

 

19.20.14.30

Nahasta tai tekonahasta valmistetut tavarat, jollaisia käytetään koneissa tai mekaanisissa laitteissa tai muihin teknisiin tarkoituksiin

4204

kg

S

 

19.20.14.50

Nahasta tai tekonahasta valmistetut tavarat, muualle kuulumattomat

4205

S

 

NACE 19.30: Jalkineiden valmistus

19.30.11.00

Vedenpitävät jalkineet, joiden päälliset ovat muovia tai kumia (paitsi jalkineet, joissa on suojaava metallinen kärjys)

6401.9

pa

S

 

19.30.12.10

Sandaalit, joiden päälliset ovat kumia tai muovia

6402 [.20 +.99 (.31 +.39)]

pa

S

 

19.30.12.31

Jalkineet, joiden päälliset ovat kumia tai muovia (muut kuin sandaalit, tohvelit, urheilu- tai harjoittelukengät)

6402 [.91 +.99 (.10 +.9)]

pa

S

 

19.30.12.37

Tohvelit ja muut sisäkengät, joiden päälliset ovat muovia

6402.99.50

pa

S

 

19.30.13.51

Miesten jalkineet, joiden päälliset ovat nahkaa (muut kuin sandaalit, tohvelit, urheilu- tai harjoittelukengät)

6403 [.51 (.15 +.95) +.59.95 +.91 (.16 +.96) +.99.96]

pa

S

 

19.30.13.52

Naisten jalkineet, joiden päälliset ovat nahkaa (muut kuin sandaalit, tohvelit, urheilu- tai harjoittelukengät)

6403 [.51 (.19 +.99) +.59.99 +.91(.13 +.18 +.93 +.98) +.99 (.93 +.98)]

pa

S

 

19.30.13.53

Lasten jalkineet, joiden päälliset ovat nahkaa (muut kuin sandaalit, tohvelit, urheilu- tai harjoittelukengät)

6403 [.51 (.11 +.91) +.59.91 +.91 (.11 +.91) +.99.94]

pa

S

 

19.30.13.61

Miesten sandaalit, joiden päälliset ovat nahkaa

6403 [.59.35 +.99.36]

pa

S

 

19.30.13.62

Naisten sandaalit, joiden päälliset ovat nahkaa

6403 [.59(.11 +.39) +.99 (.11 +.33 +.38)]

pa

S

 

19.30.13.63

Lasten sandaalit, joiden päälliset ovat nahkaa

6403 [.59.31 +.99.31]

pa

S

 

19.30.13.70

Tohvelit, joiden päälliset ovat nahkaa

6403 [.59.50 +.99.50]

pa

S

 

19.30.13.80

Jalkineet, joiden päälliset ovat nahkaa ja ulkopohjat puuta tai korkkia

6405.10

pa

S

 

19.30.14.44

Tohvelit, joiden pohjat ovat kumia, muovia tai nahkaa ja päällykset tekstiiliä

6404 [.19.10 +.20.10] + 6405.20.91

pa

S

 

19.30.14.45

Muut jalkineet, joiden pohjat ovat kumia, muovia tai nahkaa ja päälliset tekstiiliä

6404 [.19.90 +.20.90]

pa

S

 

19.30.14.48

Muut jalkineet, joiden päälliset ovat tekstiiliä ja ulkopohjat puuta tai korkkia

6405.20.10

pa

S

 

19.30.14.49

Muut jalkineet, joiden päälliset ovat tekstiiliä ja pohjat muuta ainetta

6405.20.99

pa

S

 

19.30.21.10

Laskettelu-, pujottelu- ja muut hiihtokengät, joiden päälliset ovat kumia tai muovia (myös lumilautailukengät)

6402.12

pa

S

 

19.30.21.50

Laskettelu-, pujottelu- ja muut hiihtokengät, joiden päälliset ovat nahkaa (myös lumilautailukengät)

6403.12

pa

S

 

19.30.22.40

Urheilu-, harjoittelukengät yms, joiden pohjat ovat kumia tai muovia ja päälliset tekstiiliä

6404.11

pa

S

 

19.30.23.10

Muut urheilukengät, joiden päälliset ovat kumia tai muovia

6402.19

pa

S

 

19.30.23.50

Muut urheilukengät, joiden päälliset ovat nahkaa

6403.19

pa

S

 

19.30.31.25

Vedenpitävät jalkineet, joissa on suojaava metallinen kärjys ja päälliset kumia

6401.10.10

pa

S

 

19.30.31.35

Vedenpitävät jalkineet, joissa on suojaava metallinen kärjys ja päälliset muovia

6401.10.90

pa

S

 

19.30.31.40

Jalkineet, joissa on suojaava metallinen kärjys, päälliset kumia tai muovia, muut kuin vedenpitävät

6402.30

pa

S

 

19.30.31.50

Jalkineet, joissa on suojaava metallinen kärjys, pohjat muovia, nahkaa tai tekonahkaa ja päälliset nahkaa

6403.40

pa

S

 

19.30.32.55

Sandaalit, joiden pohjat ovat nahkaa ja päälliset koostuvat nahkahihnoista (jalkapöydän yli ja isonvarpaan ympäri)

6403.20

pa

S

 

19.30.32.57

Jalkineet, jotka on tehty puupohjalle ja joissa ei ole sisäpohjaa tai suojaavaa metallista kärjystä, päälliset nahkaa

6403.30

pa

S

 

19.30.32.90

Jalkineet, muualle kuulumattomat

6405.90

pa

S

 

19.30.40.65

Jalkineiden päälliset ja niiden osat, muut kuin kovikkeet, nahkaa

6406.10.1

S

 

19.30.40.69

Jalkineiden päälliset ja niiden osat, muut kuin kovikkeet, muuta ainetta

6406.10.90

S

 

19.30.40.70

Jalkineiden ulkopohjat ja korot, kumia tai muovia

6406.20

p/st

@

S

 

19.30.40.91

Jalkineiden puuosat (ei kuitenkaan päälliset)

6406.91

S

 

19.30.40.99

Jalkineiden osat (ei kuitenkaan päälliset) muuta ainetta

6406.99

S

 

NACE 20.10: Puun sahaus, höyläys ja kyllästys

20.10.10.10

Puiset rata- ja raitiotiepölkyt, kyllästämättömät

4406.10

m3

S

 

20.10.10.32

Havupuu, sahattu tai veistetty pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, paksuus yli 6 mm, sormijatkettu tai hiottu

4407.10.15

m3

S

 

20.10.10.34

Havupuu, sahattu tai veistetty pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, paksuus yli 6 mm, höylätty (pl. sormijatkettu tai hiottu)

4407.10.3

m3

S

 

20.10.10.35

Kuusipuu (Picea abies Karst.) tai saksanjalokuusipuu (Abies alba Mill), sahattu tai veistetty, myös kyllästetty

4407.10.91

m3

S

 

20.10.10.37

Mäntypuu (Pinus sylvestris L.), sahattu tai veistetty, myös kyllästetty

4407.10.93

m3

S

 

20.10.10.39

Havupuu, (small boards), pienet laudat, pituus ≤ 125 cm, paksuus < 12,5 mm; sahattu havupuu, paksuus > 6 mm, myös kyllästetty, muualle kuulumaton

4407.10.98

m3

S

 

20.10.10.50

Puu, sahattu tai veistetty pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, paksuus yli 6 mm; pl. havupuu ja trooppiset puulajit ja tammilaatat, -rimat ja -listat

4407 [.91 (.15 +.39 + .90) +.92 +.99]

m3

@

S

 

20.10.10.71

Trooppiset puulajit, sahattu tai veistetty pituussuunnassa, tasoleikattu tai viiluksi sorvattu, sormijatkettu tai höylätty/hiottu, paksuus yli 6 mm

4407.2

m3

@

S

 

20.10.10.77

Tammilaatat ja rimat parkettilattioita varten

4407.91.31

m2

S

 

20.10.21.10

Havupuu, koko pituudelta muotoiltu

4409.10

kg

S

 

20.10.21.53

Muu puu kuin havupuu, koko pituudelta muotoiltu (ei kuitenkaan laatat ja rimat parkettilattioita varten)

4409.20 (.11 +.98)

kg

S

 

20.10.21.55

Laatat ja rimat parkettilattioita varten, muusta puusta kuin havupuusta

4409.20.91

m2

S

 

20.10.22.00

Lastuvilla, puujauho

4405

kg

S

 

20.10.23.03

Havupuu, lastuina tai hakkeena

4401.21

kg

S

 

20.10.23.05

Lehtipuu, lastuina tai hakkeena

4401.22

kg

S

 

20.10.31.16

Pylväät raakapuusta, ruiskutetut tai muulla tavoin kyllästetyt

4403.10

m3

S

 

20.10.32.00

Puiset rata- tai raitiotiepölkyt, kyllästetyt

4406.90

m3

S

 

20.10.40.05

Sahanpuru

4401.30.10

kg

S

 

20.10.40.09

Puujäte, myös pölkyiksi, briketeiksi, rakeiksi tai niiden kaltaiseen muotoon yhteenpuristettu

4401.30.90

kg

S

 

20.10.90.00

Puun kyllästys- ym. säilyvyyskäsittelypalvelut

I

 

NACE 20.20: Vaneriviilun valmistus; ristiinliimatun vanerin, laminaatti-, lastu- ja kuitulevyjen ja muiden paneelien ja levyjen valmistus

20.20.11.03

Puuviiluista, joista kunkin paksuus ≤ 6 mm, koostuva ristiinliimattu vaneri, jossa ainakin yksi pintaviiluista on trooppista puulajia

4412.13.10

m3

S

 

20.20.11.05

Puuviiluista, joista kunkin paksuus ≤ 6 mm, koostuva ristiinliimattu vaneri, jossa ainakin yksi pintaviiluista on lehtipuuta, muualle kuulumaton

4412 [.13.90 +.14]

m3

S

 

20.20.11.09

Havupuuviiluista, joista kunkin paksuus ≤ 6 mm, koostuva ristiinliimattu vaneri, muualle kuulumaton

4412.19

m3

S

 

20.20.12.33

Muu ristiinliimattu vaneri, vaneroidut puulevyt yms. kerrostettu puu, jossa ainakin yksi pintaviiluista on lehtipuuta ja ainakin yksi kerros lastulevyä

4412 [.22.10 +.23]

m3

S

 

20.20.12.35

Muu ristiinliimattu vaneri, vaneroidut puulevyt yms. kerrostettu puu, jossa ainakin yksi pintaviiluista on lehtipuuta: rimalevy, sälölevy, kimpivaneri

4412 [.22.91 +.29.20]

m3

S

 

20.20.12.39

Muu ristiinliimattu vaneri, vaneroidut puulevyt ja niiden kaltainen kerrostettu puu, jossa ainakin yksi pintaviiluista on lehtipuuta

4412 [.22.99 +.29.80]

m3

S

 

20.20.12.53

Muu ristiinliimattu vaneri, vaneroidut puulevyt ja niiden kaltainen kerrostettu puu, jossa ainakin yksi pintaviiluista on lastulevyä

4412 [.92.10 +.93]

m3

S

 

20.20.12.55

Muu ristiinliimattu vaneri, vaneroidut puulevyt ja niiden kaltainen kerrostettu puu: rimalevy, sälölevy, kimpivaneri

4412 [.92.91 +.99.20]

m3

S

 

20.20.12.59

Muu ristiinliimattu vaneri, vaneroidut puulevyt ja niiden kaltainen kerrostettu puu

4412 [.92.99 +.99.80]

m3

S

 

20.20.13.33

Lastulevy ja sen kaltainen levy puusta, työstämätön tai hiottu (ei kuitenkaan suurista puulastuista tehty rakennuslevy ”waferboard”)

4410.31

m3

S

 

20.20.13.35

Puusta valmistettu lastulevy ja sen kaltainen levy, pinnoitettu koristeellisella muovilaminaatilla (pois lukien ”waferboard” ja ”oriented strand board” -levyt)

4410.33

m3

S

 

20.20.13.37

Lastulevy yms. levy, pinnoitettu melamiinihartsilla kyllästetyllä paperilla (ei kuitenkaan suurista puulastuista tehty rakennuslevy ”waferboard”)

4410.32

m3

S

 

20.20.13.39

Muu puusta valmistettu lastulevy ja sen kaltainen levy, myös ”waferboard” -levyt

4410 [.2 +.39]

m3

S

 

20.20.13.50

Lastulevy ja sen kaltainen levy muusta puumaisesta aineesta

4410.90

m3

S

 

20.20.14.13

Kuitulevy, tiheys > 0,8 g/cm3, mekaanisesti työstämätön ja pintapeitteetön

4411.11

m2

S

 

20.20.14.15

Kuitulevy, tiheys > 0,8 g/cm3, muualle kuulumaton

4411.19

m2

S

 

20.20.14.33

Kuitulevy, tiheys > 0,5 g/cm3 mutta ≤ 0,8 g/cm3, mekaanisesti työstämätön ja pintapeitteetön

4411.21

m2

S

 

20.20.14.35

Kuitulevy, tiheys > 0,5 g/cm3 mutta ≤ 0,8 g/cm3, muualle kuulumaton

4411.29

m2

S

 

20.20.14.53

Kuitulevy, tiheys > 0,35 g/cm3 mutta ≤ 0,5 g/cm3, mekaanisesti työstämätön ja pintapeitteetön

4411.31

m2

S

 

20.20.14.55

Kuitulevy, tiheys > 0,35 g/cm3 mutta ≤ 0,5 g/cm3, muualle kuulumaton

4411.39

m2

S

 

20.20.14.73

Kuitulevy, tiheys ≤ 0,35 g/cm3, mekaanisesti työstämätön ja pintapeitteetön

4411.91

m2

S

 

20.20.14.75

Kuitulevy, tiheys ≤ 0,35 g/cm3, muualle kuulumaton

4411.99

m2

S

 

20.20.21.13

Vaneriviilu, -levyt: ristivaneri, sormijatkettu, veistetty, hiottu yms. levyt, paksuus ≤ 6 mm

4408 [.10 (.15 +.91) + .31 (.11 +.2) + .39 (.15 + .21 + .55 + .70) + .90 (.15 +.35)]

m3

@

S

 

20.20.21.18

Muut vanerilevyt ja levyt ristivaneria varten, jne., paksuus ≤ 6 mm

4408 [.10 (.93 +.99) +.31.30 +.39 (.3 +.85 +.95) +.90 (.85 +.95)]

m3

S

 

20.20.22.00

Tiivistetty puu, möhkäleinä, levyinä, rimoina tai profiileina

4413

m3

S

 

NACE 20.30: Rakennuspuusepäntuotteiden valmistus

20.30.11.10

Ikkunat, ranskalaiset ikkunat (lasiovet) ja niiden kehykset ja karmit, puuta

4418.10

p/st

S

 

20.30.11.50

Ovet sekä niiden karmit ja kynnykset, puuta

4418.20

p/st

S

 

20.30.12.15

Parkettilaatat, puuta, mosaiikkilattioita varten

4418.30.10

m2

S

 

20.30.12.19

Parkettilaatat, puuta, muut kuin mosaiikkilattioita varten

4418.30.9

m2

S

 

20.30.12.30

Betonivalumuotit, puuta

4418.40

kg

S

 

20.30.12.50

Kattopäreet ja -paanut, puuta

4418.50

kg

S

 

20.30.13.00

Rakennuspuusepän ja kirvesmiehen tuotteet, puuta (ei ovet, ikkunat, kehykset, karmit, kynnykset, parkettilaatat, betonivalumuotit, kattopäreet ja -paanut)

4418.90

kg

S

 

20.30.20.00

Puurakennukset (valmiit tai kokoamattomina osina)

9406.00 (.11 +.20)

S

 

NACE 20.40: Puupakkausten valmistus

20.40.11.33

Kaksipohjaiset kuormalavat, kuormalavojen kannattimet

4415.20.20

p/st

S

 

20.40.11.35

Laatikkokuormalavat ja muut puiset lastauslavat

4415.20.90

p/st

@

S

 

20.40.12.13

Puiset laatikot, rasiat, häkit, pytyt ja niiden kaltaiset päällykset

4415.10.10

kg

S

 

20.40.12.15

Puiset kaapeli- ja johdinkelat

4415.10.90

kg

S

 

20.40.12.50

Drittelit, tynnyrit, sammiot, saavit ja muut tynnyriteokset puusta sekä niiden puuosat, myös kimmet

4416

kg

S

 

NACE 20.51: Muiden puutuotteiden valmistus

20.51.11.00

Puiset työkalut ja -välineet, työkalujen, harjan- yms rungot, varret ja kädensijat; puiset jalkineiden lestit ja pakotuspuut

4417

kg

S

 

20.51.12.00

Puiset pöytä- ja keittiöesineet

4419

kg

S

 

20.51.13.00

Puumosaiikki ja upotekoristeinen puu; puiset koru- ja ruokailuvälinelippaat ja kotelot sekä niiden kaltaiset tavarat

4420

S

 

20.51.14.10

Puiset maalausten, valokuvien, peilien ja niiden kaltaisten tavaroiden kehykset

4414

m

@

S

 

20.51.14.50

Muut puusta valmistetut tavarat (ei kuitenkaan kuormalavojen kannattimet)

4421

S

 

NACE 20.52: Korkki-, olki- ja punontatuotteiden valmistus

20.52.11.30

Korkkijätteet; rouhittu, rakeistettu tai jauhettu korkki

4501.90

kg

S

 

20.52.11.50

Luonnonkorkki, kuorittu tai leikattu karkeasti suorakulmaisiksi kappaleiksi jne.

4502

kg

S

 

20.52.12.50

Pullontulpat ja muut tulpat luonnonkorkista

4503.10

kg

S

 

20.52.12.90

Muut luonnonkorkkitavarat, pyörylät, renkaat ja muut

4503.90

kg

S

 

20.52.13.30

Puristekorkkitavarat: korkit kuohuviinejä varten

4504.10.11

kg

S

 

20.52.13.50

Puristekorkkitavarat: korkit viinejä varten (ei kuohuviinejä varten)

4504.10.19

kg

S

 

20.52.13.70

Muut puristekorkkitavarat: täyteiset lieriöt, lohkot, laatat muodosta riippumatta

4504.10.9

kg

S

 

20.52.14.00

Muut puristekorkkitavarat

4504.90

kg

S

 

20.52.15.10

Palmikot ja niiden kaltaiset tuotteet punonta- ja palmikointiaineista

4601 [.91.05 +.99.05]

kg

S

 

20.52.15.30

Kasviaineista valmistetut matot ja säleiköt

4601.20

kg

S

 

20.52.15.55

Muut kasviainetta olevista palmikointiaineista valmistetut tuotteet

4601.91 (.10 +.90)

kg

S

 

20.52.15.59

Muut palmikointiaineista (ei kuitenkaan kasviainetta) valmistetut tuotteet, muualle luokittelemattomat

4601.99 (.10 +.90)

kg

S

 

20.52.15.70

Kori- ja punontateokset ja muut tavarat kasviainetta

4602.10

kg

S

 

20.52.15.90

Nimikkeen 46.01 tuotteista tehdyt tavarat (ei kuitenkaan kasviaineista eikä luffasta)

4602.90

kg

S

 

NACE 21.11: Massan valmistus

21.11.11.00

Liukosellu

4702

kg 90 % sdt

T

 

21.11.12.13

Valkaisematon havupuusta valmistettu soodasellu tai sulfaattisellu

4703.11

kg 90 % sdt

T

 

21.11.12.15

Puolivalkaistu tai valkaistu havupuusta valmistettu sooda- tai sulfaattisellu

4703.21

kg 90 % sdt

T

 

21.11.12.53

Valkaisematon lehtipuusta valmistettu sooda- tai sulfaattisellu

4703.19

kg 90 % sdt

T

 

21.11.12.55

Puolivalkaistu tai valkaistu lehtipuusta valmistettu sooda- tai sulfaattisellu

4703.29

kg 90 % sdt

T

 

21.11.13.13

Valkaisematon havupuusta valmistettu sulfiittisellu, muu kuin liukosellu

4704.11

kg 90 % sdt

T

 

21.11.13.15

Puolivalkaistu tai valkaistu havupuusta valmistettu sulfiittisellu, muu kuin liukosellu

4704.21

kg 90 % sdt

T

 

21.11.13.53

Valkaisematon lehtipuusta valmistettu sulfiittisellu, muu kuin liukosellu

4704.19

kg 90 % sdt

T

 

21.11.13.55

Puolivalkaistu tai valkaistu lehtipuusta valmistettu sulfiittisellu, muu kuin liukosellu

4704.29

kg 90 % sdt

T

 

21.11.14.15

Puusta valmistettu kuumahierresellu

4701.00.10

kg 90 % sdt

T

 

21.11.14.19

Muu mekaaninen puumassa kuin kuumahierre

4701.00.90

kg 90 % sdt

T

 

21.11.14.30

Puolikemiallinen puumassa

4705

kg 90 % sdt

T

 

21.11.14.50

Muusta kuituisesta selluloosa-aineesta valmistettu massa

4706

kg 90 % sdt

@

T

 

NACE 21.12: Paperin, kartongin ja pahvin valmistus

21.12.11.50

Sanomalehtipaperi rullina tai arkkeina

4801

kg

S

 

21.12.12.00

Käsintehty paperi, kartonki ja pahvi

4802.10

kg

S

 

21.12.13.10

Päällystämätön paperi, kartonki ja pahvi, jota käytetään valoherkän, lämpöherkän tai sähköherkän paperin, kartongin tai pahvin pohjana, rullina tai arkkeina

4802.20

kg

S

 

21.12.13.30

Päällystämätön hiilipaperin pohjapaperi, rullina tai arkkeina, kirjoitus-, painatus- tms. graafiseen tarkoitukseen

4802.30

kg

S

 

21.12.13.55

Päällystämätön tapettipaperin pohja, jossa on mekaanisesti saatuja kuituja 0–10 % kokonaiskuitusisällön painosta, rullina tai arkkeina

4802.40.10

kg

S

 

21.12.13.59

Päällystämätön tapettipaperin pohja, jossa on mekaanisesti saatuja kuituja > 10 % kokonaiskuitusisällön painosta, rullina tai arkkeina

4802.40.90

kg

S

 

21.12.14.10

Graafinen paperi, kartonki ja pahvi, mekaanisesti saatuja kuituja 0–10 % kokonaiskuitusisällön painosta, paino < 40 g/m2, rullina tai arkkeina

4802.54

kg

S

 

21.12.14.35

Graafinen paperi, kartonki ja pahvi, mekaanisten kuitujen määrä 0–10 % kokonaiskuitusisällön painosta, paino ≥ 40 g/m2, mutta ≤ 150 g/m2, rullina

4802.55

kg

S

 

21.12.14.39

Graafinen paperi, kartonki ja pahvi, mekaanisten kuitujen määrä 0–10 % kokonaiskuitusisällön painosta, paino ≥ 40 g/m2, mutta ≤ 150 g/m2, arkkeina

4802 [.56 +.57]

kg

S

 

21.12.14.50

Graafinen paperi, kartonki ja pahvi, mekaanisesti saatujen kuitujen määrä 0–10 % kokonaiskuitusisällön painosta, paino > 150 g/m2, rullina tai arkkeina

4802.58

kg

S

 

21.12.14.70

Graafinen paperi, kartonki ja pahvi, mekaanisesti saatujen kuitujen määrä > 10 % kokonaiskuitusisällön painosta

4802.6

kg

S

 

21.12.21.30

Selluloosavanu kotitalous- ja saniteettitarkoituksiin, rullina joiden leveys > 36 cm tai arkkeina joiden yksi sivu > 36 cm ja toinen sivu > 15 cm

4803.00.10

kg

S

 

21.12.21.55

Krepattu paperi, selluloosakuituharso, kasvopaperi kotitalous- ja saniteettitark., paino ≤ 25 g/m2, rullina: leveys > 36 cm tai arkkeina: sivut > 36 x 15 cm

4803.00.31

kg

S

 

21.12.21.57

Krepattu paperi, selluloosakuituharso, kasvopaperi kotitalous- ja saniteettitark., paino > 25 g/m2, rullina: leveys > 36 cm tai arkkeina: sivut > 36 x 15 cm

4803.00.39

kg

S

 

21.12.21.90

Muu kotitalous- ja sanitettitarkoituksiin käytetty paperi, rullina joiden leveys > 36 cm tai arkkeina joiden yksi sivu > 36 cm ja toinen sivu > 15 cm

4803.00.90

kg

S

 

21.12.22.50

Päällystämätön, valkaisematon kraftlaineri, rullina tai arkkeina (pois lukien kirjoitus-, painatus- tms. graafiseen tarkoitukseen)

4804.11

kg

S

 

21.12.22.90

Päällystämätön kraftlaineri (pois lukien valkaisematon ja kirjoitus-, painatus- tms. graafiseen tarkoitukseen)

4804.19

kg

S

 

21.12.23.15

Päällystämätön, valkaisematon säkkipaperi

4804.21

kg

S

 

21.12.23.19

Päällystämätön säkkipaperi (pois lukien valkaisematon)

4804.29

kg

S

 

21.12.23.33

Päällystämätön voimapaperi, -kartonki ja -pahvi, paino ≤ 150 g/m2 (pois lukien kraftlaineri, säkkipaperi tai kirjoitus-, painatus- tms. graafiseen tarkoitukseen)

4804.3

kg

S

 

21.12.23.35

Päällystämätön voimapaperi, -kartonki ja -pahvi, paino > 150 g/m2, mutta < 225 g/m2 (ei kraftlaineri, säkkipaperi tai kirjoitus-, painatus- tms. graaf. tark.)

4804.4

kg

S

 

21.12.23.37

Päällystämätön voimapaperi, -kartonki ja -pahvi, paino ≥ 225 g/m2 (pois lukien kraftlaineri, säkkipaperi tai kirjoitus-, painatus- tms. graafiseen tarkoitukseen)

4804.5

kg

S

 

21.12.23.50

Säkkipaperi, krepattu tai poimutettu, myös kohokuvioitu tai rei'itetty, rullina tai arkkeina

4808.20

kg

S

 

21.12.24.00

Päällystämätön puolikemiallinen aallotuspaperi (fluting), rullina tai arkkeina

4805.1

kg

S

 

21.12.25.20

Päällystämätön testlaineri (kierrätetty lainerikartonki), paino ≤ 150 g/m2, rullina tai arkkeina

4805.24

kg

S

 

21.12.25.40

Päällystämätön testlaineri (kierrätetty lainerikartonki), paino > 150 g/m2, rullina tai arkkeina

4805.25

kg

S

 

21.12.30.10

Sulfiittikäärepaperi, rullina tai arkkeina

4805.30

kg

S

 

21.12.30.20

Savukepaperi (pois lukien lehtiöinä, hylsyinä tai rullissa, joiden leveys ≤ 5 cm)

4813.90

kg

S

 

21.12.30.30

Päällystämätön suodatinpaperi, -kartonki ja -pahvi, rullina tai arkkeina

4805.40

kg

S

 

21.12.30.40

Päällystämätön huopapaperi, -kartonki ja -pahvi, rullina tai arkkeina

4805.50

kg

S

 

21.12.30.61

Muu päällystämätön paperi, kartonki ja pahvi, rullina tai arkkeina, paino ≤ 150 g/m2 (ei HS-nim. 4802 tuotteet, aallotuspaperi (fluting), testlaineri, sulfiittikäärepaperi, suodatin- ja huopapaperi, -kartonki ja -pahvi)

4805.91

kg

S

 

21.12.30.65

Muu päällystämätön paperi, kartonki ja pahvi, rullina tai arkkeina, paino > 150 g/m2 ja < 225 g/m2 (ei HS-nim. 4802 tuotteet, aallotuspaperi (fluting), testlaineri, sulfiittikäärepaperi, suodatin- ja huopapaperi, -kartonki ja -pahvi)

4805.92

kg

S

 

21.12.30.69

Muu päällystämätön paperi, kartonki ja pahvi, rullina tai arkkeina, paino ≥ 225 g/m2 (ei HS-nim. 4802 tuotteet, aallotuspaperi (fluting), testlaineri, sulfiittikäärepaperi, suodatin- ja huopapaperi, -kartonki ja -pahvi)

4805.93

kg

S

 

21.12.40.10

Pergamenttipaperi, rullina tai arkkeina

4806.10

kg

S

 

21.12.40.30

Rasvanpitävät paperit (voipaperit), rullina tai arkkeina

4806.20

kg

S

 

21.12.40.50

Kuultopaperit, rullina tai arkkeina

4806.30

kg

S

 

21.12.40.70

Glassiinipaperi sekä muut kiillotetut läpinäkyvät tai läpikuultavat paperit, rullina tai arkkeina

4806.40

kg

S

 

21.12.51.00

Kerrostettu paperi, kartonki ja pahvi, myös oljesta tai jätepaperista tehty (ei päällystetty tai kyllästetty)

4807

kg

S

 

21.12.52.30

Voimapaperi, krepattu tai poimutettu, myös kohokuvioitu tai rei'itetty, rullina tai arkkeina (pois lukien säkkipaperi tai aaltopaperi, -kartonki, tai -pahvi)

4808.30

kg

S

 

21.12.52.50

Muu paperi, kartonki, pahvi, aallotettu, krepattu, poimutettu, kohokuvioitu tai rei'itetty, rullina tai arkkeina (pois lukien kotitalous- tai saniteettitark.)

4808.90

kg

S

 

21.12.53.35

Päällystetty paperin yms. pohja valokuvaus-, lämpöherkkään tai sähköherkkään paperiin, paino ≤ 150 g/m2, mekaanisia kuituja 0–10 % kokonaiskuitusisällöstä

4810 [.13.20 +.14.20 +.19.10]

kg

S

 

21.12.53.37

Päällystetty paperi kirjoitus-, painatus- tai muuhun graafiseen tarkoitukseen (pois lukien päällystetty pohjapaperi, paino ≤ 150 g/m2)

4810 [.13.80+.14.80 +.19.90]

kg

S

 

21.12.53.60

Kevyesti päällystetty paperi (LWC-paperi) kirjoitus-, painatus- ym. graafiseen tarkoitukseen, mekaanisia kuituja > 10 % kokonaiskuitusisällöstä

4810.22

kg

S

 

21.12.53.75

Muu päällystetty paperi, kartonki ja pahvi kirjoitus-, painatus- ym. graaf. käyttöön, mekaanisia kuituja > 10 % kokonaiskuitusisällöstä, rullina (ei LWC-paperi)

4810.29.30

kg

S

 

21.12.53.79

Muu päällystetty paperi, kartonki ja pahvi kirjoitus-, painatus- ym. graaf. käyttöön, mekaanisia kuituja > 10 % kokonaiskuitusisällöstä, arkkeina (ei LWC-paperi)

4810.29.80

kg

S

 

21.12.54.30

Päällystetty voimapaperi, -kartonki ja pahvi, muu kuin kirjoitus-, painatus- tai muuhun graafiseen tarkoitukseen käytettävä, rullina tai arkkeina

4810.3

kg

S

 

21.12.54.53

Monikerroksinen paperi, kartonki tai pahvi, päällystetty, kaikki kerrokset valkaistu, rullina tai arkkeina

4810.92.10

kg

S

 

21.12.54.55

Monikerroksinen paperi, -kartonki tai -pahvi, päällystetty, ainoastaan yksi uloimmista kerroksista valkaistu, rullina tai arkkeina

4810.92.30

kg

S

 

21.12.54.59

Monikerroksinen paperi, -kartonki tai -pahvi, päällystetty, muut

4810.92.90

kg

S

 

21.12.54.70

Paperi, kartonki tai pahvi, rullina tai arkkeina, yhdeltä/molemmilta puolilta päällystetty kaoliinilla tms epäorg. aineella (ei graaf. tark. tai monikerroks.)

4810.99

kg

S

 

21.12.55.30

Hiilipaperi ja sen kaltaiset jäljentävät paperit, rullina joiden leveys > 36 cm tai arkkeina joiden yksi sivu > 36 cm ja toinen sivu > 15 cm

4809.10

kg

S

 

21.12.55.50

Itsejäljentävä paperi, rullina joiden leveys > 36 cm tai arkkeina joiden yksi sivu > 36 cm ja toinen sivu > 15 cm

4809.20

kg

S

 

21.12.55.90

Jäljentävät tai siirtopaperit, rullina: leveys > 36 cm tai arkkeina: yksi sivu > 36 cm ja toinen sivu > 15 cm (ei hiilipaperi yms. tai itsejäljentävä paperi)

4809.90

kg

S

 

21.12.56.10

Terva-, bitumi- ja asfalttipaperi, kartonki ja -pahvi, rullina tai arkkeina

4811.10

kg

S

 

21.12.56.33

Itseliimautuva paperi, kartonki tai pahvi, rullina tai arkkeina

4811.41

kg

S

 

21.12.56.35

Liimapaperi, -kartonki ja -pahvi, rullina tai arkkeina (pois lukien itseliimautuva)

4811.49

kg

S

 

21.12.56.55

Valkaistu paperi, kartonki tai pahvi, rullina tai arkkeina, päällystetty, kyllästetty tai peitetty muovilla (pois lukien liimalla), paino > 150 g/m2

4811.51

kg

S

 

21.12.56.59

Paperi, kartonki tai pahvi, rullina tai arkkeina, päällystetty, kyllästetty tai peitetty muovilla (pois lukien liimalla tai valkaistu ja paino > 150 g/m2)

4811.59

kg

S

 

21.12.56.70

Paperi, kartonki ja pahvi, rullina tai arkkeina, päällystetty, kyllästetty tai peitetty vahalla, parafiinilla, steariinilla, öljyllä tai glyserolilla

4811.60

kg

S

 

21.12.57.00

Muu paperi, kartonki, pahvi, selluloosavanu ja selluloosakuituharso päällystetty, kyllästetty, peitetty, painettu tms, rullina tai arkkeina, muualle kuulumattomat

4811.90

kg

S

 

NACE 21.21: Aaltopaperin ja -pahvin sekä paperi-, kartonki- ja pahvipakkausten valmistus

21.21.11.00

Aaltopaperi, -kartonki ja -pahvi, myös rei'itetty

4808.10

kg

S

 

21.21.12.30

Säkit ja pussit, joiden pohjan leveys ≥ 40 cm

4819.30

kg

S

 

21.21.12.50

Muut säkit ja pussit, myös tötteröt, muualle kuulumattomat

4819.40

kg

S

 

21.21.13.00

Kotelot, rasiat ja laatikot, aaltopaperista, -kartongista tai -pahvista

4819.10

kg

S

 

21.21.14.00

Taivekotelot, -rasiat ja -laatikot aallottomasta paperista, kartongista tai pahvista

4819.20

kg

S

 

21.21.15.30

Muut pakkauspäällykset, myös äänilevynsuojukset, muualle kuulumattomat

4819.50

kg

S

 

21.21.15.50

Lokerolaatikot, kirjekaukalot, säilytyslaatikot ym. tavarat, jollaisia käytetään esim. toimistoissa tai myymälöissä, muualle kuulumattomat

4819.60

kg

S

 

NACE 21.22: Paperisten talous- ja toalettitarvikkeiden valmistus

21.22.11.10

Toalettipaperi

4818.10

kg

S

 

21.22.11.33

Nenäliinat sekä puhdistus- ja kasvopyyhkeet, paperimassaa, paperia, selluloosavanua tai selluloosakuituharsoa

4818.20.10

kg

S

 

21.22.11.35

Käsipyyhkeet, paperimassaa, paperia, selluloosavanua tai selluloosakuituharsoa

4818.20.9

kg

S

 

21.22.11.50

Pöytäliinat ja lautasliinat, paperimassaa, paperia, selluloosavanua tai selluloosakuituharsoa

4818.30

kg

S

 

21.22.12.10

Terveyssiteet ja tamponit, paperimassaa, paperia, selluloosavanua tai selluloosakuituharsoa

4818.40.1

kg

S

 

21.22.12.30

Vauvanvaipat, vaippaliinat ja niiden kaltaiset hygieniatavarat, paperimassaa, paperia, selluloosavanua tai selluloosakuituharsoa

4818.40.90

kg

S

 

21.22.12.50

Vaatteet ja vaatetustarvikkeet, paperimassaa, paperia, selluloosavanua tai selluloosakuituharsoa

4818.50

kg

S

 

21.22.12.90

Hygienia- tai sairaalatavarat, paperimassaa, paperia, selluloosavanua tai selluloosakuituharsoa, muualle kuulumattomat

4818.90

kg

S

 

21.22.13.00

Tarjottimet, kulhot, vadit, lautaset, kupit, pikarit ja niiden kaltaiset tavarat, paperista, kartongista tai pahvista

4823.60

kg

S

 

NACE 21.23: Paperikauppatavaroiden valmistus

21.23.11.13

Hiilipaperi ja sen kaltaiset jäljentävät paperit

4816.10

kg

S

 

21.23.11.15

Itsejäljentävä paperi

4816.20

kg

S

 

21.23.11.17

Vahakset

4816.30

kg

S

 

21.23.11.19

Jäljentävät tai siirtopaperit, muualle kuulumattomat; offsetlevyt, paperista

4816.90

kg

S

 

21.23.11.30

Itseliimautuva liimapaperi, kaistaleina tai rullina

4823.12

kg

S

 

21.23.11.50

Liima- tai tarrapaperi (ei kuitenkaan itseliimautuva), kaistaleina tai rullina

4823.19

kg

S

 

21.23.12.30

Kirjekuoret (myös pussikuoret)

4817.10

kg

S

 

21.23.12.50

Kirjekortit, kuvattomat postikortit ja kirjeenvaihtokortit paperia, kartonkia tai pahvia

4817.20

kg

S

 

21.23.12.70

Paperiset, kartonkiset tai pahviset rasiat, kotelot, kansiot, salkut yms., joissa on lajitelma kirjepaperia, kirjekuoria jne.

4817.30

kg

S

 

21.23.13.50

Paperi, kartonki tai pahvi, jollaista käytetään kirjoitus-, painatus- tai muuhun graafiseen tarkoitukseen

4823.90.40

kg

S

 

NACE 21.24: Tapettien valmistus

21.24.11.10

Purutapetti

4814.10

kg

S

 

21.24.11.30

Paperitapetit, jne, päällystetty tai peitetty muovikerroksella

4814.20

kg

S

 

21.24.11.50

Tapetit ja niiden kaltaiset seinänpäällysteet, jotka on pintapuolelta peitetty punonta- tai palmikointiaineilla

4814.30

kg

S

 

21.24.11.90

Muut tapetit ja niiden kaltaiset seinänpäällysteet; ikkunakuultopaperi, muualle kuulumattomat

4814.90

kg

S

 

21.24.12.00

Seinänpäällysteet tekstiiliaineesta

5905

kg

S

 

NACE 21.25: Muualle luokittelematon paperi-, kartonki- ja pahvituotteiden valmistus

21.25.11.00

Paperi-, kartonki- tai pahvipohjaiset lattianpäällysteet

4815

m2

S

 

21.25.12.35

Painetut paperiset, kartonkiset tai pahviset nimi- ja osoitelaput, itseliimautuvat

4821.10.10

kg

S

 

21.25.12.39

Muut painetut paperiset, kartonkiset tai pahviset nimi- ja osoitelaput

4821.10.90

kg

S

 

21.25.12.55

Kaikenlaiset paperiset, kartonkiset tai pahviset nimi- ja osoitelaput (ei kuitenkaan painetut), itseliimautuvat

4821.90.10

kg

S

 

21.25.12.59

Muut paperiset, kartonkiset tai pahviset nimi- ja osoitelaput (ei kuitenkaan painetut)

4821.90.90

kg

S

 

21.25.13.00

Suodatinkappaleet, -laatat ja -levyt paperimassasta

4812

kg

S

 

21.25.14.13

Savukepaperi, lehtiöinä tai hylsyinä

4813.10

kg

S

 

21.25.14.15

Savukepaperi, rullina, joiden leveys ≤ 5 cm

4813.20

kg

S

 

21.25.14.20

Pupiinat, puolat, koopit ym. pohjalliset, paperista, kartongista, pahvista tai paperimassasta, jollaisia käytetään tekstiililangan puolaamiseen

4822.10

kg

S

 

21.25.14.30

Pupiinat, puolat, koopit ja niiden kaltaiset pohjalliset, paperista, kartongista, pahvista tai paperimassasta, muualle kuulumattomat

4822.90

kg

S

 

21.25.14.51

Suodatinpaperi, -kartonki tai -pahvi, määrämuotoon leikattu

4823.20

kg

S

 

21.25.14.55

Painettu piirturipaperi rullina, arkkeina tai kiekkoina

4823.40

kg

S

 

21.25.14.57

Muotoonpuristetut tavarat paperimassasta

4823.70

kg

S

 

21.25.14.80

Muut tavarat paperista, kartongista ja pahvista: muualle kuulumattomat (ei kuitenkaan kyllästetty taudinmääritys- tai laboratorioreagensseillä)

4823.90.95

kg

S

 

NACE 22.11: Kirjojen kustantaminen

22.11.10.00

Kustannetut kirjat, esitteet, lentolehtiset ja niiden kaltaiset painotuotteet, irrallisina lehtinä

4901.10

p/st

@

S

 

22.11.21.70

Muut kirjat, esitteet ja niiden kaltaiset painotuotteet

4901.99

p/st

@

S

 

22.11.21.80

Kustannetut lasten kuva-, piirustus- ja värityskirjat

4903

p/st

@

S

 

22.11.22.00

Kirjat, esitteet, lentolehtiset ja niiden kaltaiset tuotteet, elektronisessa muodossa

S

 

22.11.31.00

Kustannetut sanakirjat, tietosanakirjat ja niiden jaksoittain ilmestyvät osat

4901.91

p/st

@

S

 

22.11.32.50

Sanakirjat, tietosanakirjat ja niiden jaksoittain ilmestyvät osat, elektronisessa muodossa

S

 

22.11.41.00

Kartat, merikortit ja niiden kaltaiset kortit, kirjoina

4905.91

p/st

@

S

 

22.11.42.00

Kartastot ja muut kartta- ja merikorttikirjat, elektronisessa muodossa

S

 

22.11.51.00

Karttapallot ja kartat, merikortit ja niiden kaltaiset kortit, painetut, muut kuin kirjat

4905 [.10 +.99]

p/st

@

S

 

22.11.52.00

Kartat, merikortit sekä niiden kaltaiset kortit, karttapallot, muun kuin kirjan muodossa, elektronisessa muodossa

S

 

NACE 22.12: Sanomalehtien kustantaminen

22.12.11.00

Kustannetut sanomalehdet ja aikakauslehdet, vähintään neljä kertaa viikossa ilmestyvät

4902.10

p/st

@

S

 

22.12.12.00

Sanomalehdet ja aikakauslehdet, vähintään neljä kertaa viikossa ilmestyvät, elektronisessa muodossa

S

 

NACE 22.13: Aikakauslehtien kustantaminen

22.13.11.00

Kustannetut sanomalehdet ja aikakauslehdet, alle neljä kertaa viikossa ilmestyvät

4902.90

p/st

@

S

 

22.13.12.00

Sanomalehdet ja aikakauslehdet, harvemmin kuin neljä kertaa viikossa ilmestyvät

S

 

NACE 22.14: Äänitallenteiden kustantaminen

22.14.11.30

Äänitettyjen levyjen kustantaminen, muut kuin CD-levyt

8524.10

p/st

S

 

22.14.11.50

Äänitettyjen CD-levyjen kustantaminen

8524.32

p/st

S

 

22.14.12.30

Äänitettyjen magneettinauhojen kustantaminen (leveys ≤ 4 mm)

8524.51

p/st

S

 

22.14.12.50

Äänitettyjen magneettinauhojen kustantaminen (leveys > 4 mm mutta ≤ 6.5 mm)

8524.52

p/st

S

 

22.14.21.00

Kustannetut nuotit, käsinkirjoitetut tai painetut, myös sidotut, nidotut tai kuvitetut

4904

p/st

@

S

 

22.14.22.00

Nuotit, elektronisessa muodossa

S

 

NACE 22.15: Muu kustannustoiminta

22.15.11.30

Kustannetut postikortit tai kuvapostikortit

4909.00.10

S

 

22.15.11.50

Muut kortit tai kuvakortit

4909.00.90

S

 

22.15.12.50

Kuvapostikortit ja kortit, joissa on tervehdys tai muu sen kaltainen, elektronisessa muodossa

S

 

22.15.13.00

Kustannetut kuvat, kuvapiirrokset ja valokuvat

4911.91

S

 

22.15.14.00

Kuvat, kuvapiirrokset ja valokuvat, elektronisessa muodossa

S

 

22.15.15.30

Siirtokuvat (dekalkomaniat)

4908

S

 

22.15.15.50

Kaikenlaiset kalenterit, myös irtolehtikalenterit

4910

S

 

22.15.16.00

Siirtokuvat (dekalkomaniat) ja kalenterit, elektronisessa muodossa

S

 

NACE 22.21: Sanomalehtien painaminen

22.21.10.00

Painetut sanomalehdet ja aikakauslehdet, vähintään 4 kertaa viikossa ilmestyvät

I

 

NACE 22.22: Muualle luokittelematon painaminen

22.22.11.00

Uudet postimerkit; leimapainettu paperi; shekkilomakkeet; setelit, jne.

4907

S

 

22.22.12.30

Kaupalliset luettelot

4911.10.10

S

 

22.22.12.50

Muu painettu kaupallinen mainosaineisto ja sen kaltaiset tuotteet (ei kuitenkaan kaupalliset luettelot)

4911.10.90

S

 

22.22.13.00

Muut painotuotteet, muualle kuulumattomat

4911.99

S

 

22.22.20.13

Rekisterit, tilikirjat, tilaus- ja kuittilomakekirjat, paperia, kartonkia tai pahvia

4820.10.10

kg

S

 

22.22.20.15

Muistikirjat, kirjepaperilehtiöt ja muistilehtiöt (ei kuitenkaan kalenterit)

4820.10.30

kg

S

 

22.22.20.17

Päiväkirjat

4820.10.50

kg

S

 

22.22.20.19

Muut muistikirjat ja niiden kaltaiset tuotteet, muualle kuulumattomat

4820.10.90

S

 

22.22.20.30

Harjoitusvihot

4820.20

kg

S

 

22.22.20.50

Keräilykannet (muut kuin kirjankannet), pahvikannet ja asiakirjakannet paperia, kartonkia tai pahvia

4820.30

kg

S

 

22.22.20.75

Lomake- ja niiden kaltaiset sarjat, myös hiilipaperivälilehdin: ketjulomakkeet

4820.40.10

kg

S

 

22.22.20.79

Lomake- ja niiden kaltaiset sarjat, myös hiilipaperivälilehdin: muut

4820.40.90

kg

S

 

22.22.20.80

Postimerkki- ja keräilykansiot paperia, kartonkia tai pahvia

4820.50

kg

S

 

22.22.20.90

Kirjoitusalustat, kirjankannet, kirjanpäällykset ja muut koulu-, toimisto- ym. tarvikkeet paperia, kartonkia tai pahvia

4820.90

S

 

22.22.31.00

Painetut kirjat, esitteet, lasten kuva- ja värityskirjat ja nuotit

I

 

22.22.32.20

Painetut sanomalehdet ja aikakauslehdet, harvemmin kuin neljä kertaa viikossa ilmestyvät

I

 

22.22.32.30

Painetut kartat, merikortit ja niiden kaltaiset kortit

I

 

22.22.32.43

Painetut postikortit

I

 

22.22.32.45

Painetut siirtokuvat (dekalkomaniat)

I

 

22.22.32.50

Kaikenlaiset painetut kalenterit, myös irtolehtikalenterit

I

 

22.22.32.70

Painetut kuvat, kuvapiirrokset ja valokuvat

I

 

22.22.32.90

Muut painotuotteet, muualle kuulumattomat, lukuun ottamatta painetut tekstiilit (mukaan lukien painetut muovietiketit, muovikassit, lasilevyt yms)

I

 

NACE 22.23: Kirjansidonta

22.23.10.10

Kirjojen ja niiden kaltaisten tuotteiden sidonta ja viimeistely (taitto, asemointi, nidonta, liimaus, leikkaus, kannen asennus)

I

 

22.23.10.30

Esitteiden, aikakauslehtien, luetteloiden, näytteiden, mainosten jne sidonta ja viimeistely (taitto, asemointi, nidonta, liimaus, leikkaus ym)

I

 

22.23.10.50

Muu sidonta ja viimeistely (painetun paperin, kartongin tai pahvin viimeistely)

I

 

NACE 22.24: Painamista edeltävä toiminta

22.24.10.00

Ladonta; painolaattojen valmistukseen liittyvät palvelut

I

 

22.24.20.00

Painokomponentit (esim. kuvalaatat ja sylinterit, ladelmat; laatat, levyt jne painatusta varten valmistetut)

8442.50

S

 

NACE 22.25: Painamista palveleva toiminta

22.25.10.00

Muut graafiset palvelut

I

 

NACE 22.31: Äänitallenteiden jäljentäminen

22.31.10.10

Äänilevyjen jäljentäminen (ei CD-levyjen)

I

 

22.31.10.30

Äänitettyjen magneettinauhojen jäljentäminen (leveys ≤ 4 mm)

I

 

22.31.10.50

Äänitettyjen magneettinauhojen jäljentäminen (leveys > 4 mm mutta ≤ 6,5 mm)

I

 

22.31.10.70

CD-levyjen jäljentäminen

I

 

NACE 22.32: Videotallenteiden jäljentäminen

22.32.10.50

Tallennettujen videonauhojen jäljentäminen (leveys > 6,5 mm)

I

 

22.32.10.70

Videotallenteiden jäljentäminen: videolevyt ja muut tallenteet

I

 

NACE 22.33: Atk-tallenteiden jäljentäminen

22.33.10.30

ATK-tallenteiden jäljentäminen: magneettinauhat, jotka sisältävät ATK-tietoa (leveys ≤ 4 mm)

I

 

22.33.10.50

ATK-tallenteiden jäljentäminen: magneettinauhat, jotka sisältävät ATK-tietoa (leveys > 4 mm)

I

 

22.33.10.70

ATK-tallenteiden jäljentäminen: muut, jotka sisältävät ATK-tietoa

I

 

NACE 24.11: Teollisuuskaasujen valmistus

24.11.11.20

Argon

2804.21

m3

T

 

24.11.11.30

Jalokaasut (muut kuin argon)

2804.29

m3

T

 

24.11.11.50

Vety

2804.10

m3

T

 

24.11.11.60

Typpi

2804.30

m3

T

 

24.11.11.70

Happi

2804.40

m3

T

 

24.11.12.30

Hiilidioksidi

2811.21

kg

T

 

24.11.12.50

Rikkitrioksidi; diarseenitrioksidi

2811.29.10

kg

T

 

24.11.12.70

Typpioksidit

2811.29.30

kg

T

 

24.11.12.90

Muut epäorgaaniset epämetallien happiyhdisteet

2811.29.90

kg

T

 

24.11.13.00

Nestemäinen ilma; puristettu ilma

2851.00.30

kg

T

 

NACE 24.12: Värien ja pigmenttien valmistus

24.12.11.30

Sinkkioksidi; sinkkiperoksidi

2817

kg

T

 

24.12.11.50

Titaanioksidit

2823

kg TiO2

@

T

 

24.12.12.15

Kromitrioksidi

2819.10

kg

T

 

24.12.12.19

Kromioksidit ja -hydroksidit (ei kuitenkaan kromitrioksidi)

2819.90

kg

T

 

24.12.12.35

Mangaanidioksidi

2820.10

kg

T

 

24.12.12.39

Mangaanioksidit (ei kuitenkaan mangaanidioksidi)

2820.90

kg

T

 

24.12.12.53

Lyijymonoksidi (lyijyhilse, massikotti)

2824.10

kg

T

 

24.12.12.55

Punainen ja oranssi lyijymönjä

2824.20

kg PbO

@

T

 

24.12.12.57

Lyijyoksidit, muualle kuulumattomat

2824.90

kg

T

 

24.12.12.70

Kuparioksidit ja -hydroksidit

2825.50

kg

T

 

24.12.13.13

Rautaoksidit ja -hydroksidit

2821.10

kg

T

 

24.12.13.15

Maavärit, jotka sisältävät vähintään 70 % painosta sidottua rautaa

2821.20

kg

T

 

24.12.13.30

Kobolttioksidit ja -hydroksidit; kaupalliset kobolttioksidit

2822

kg

T

 

24.12.13.53

Litiumoksidi ja -hydroksidi

2825.20

kg

T

 

24.12.13.55

Vanadiinioksidit ja -hydroksidit

2825.30

kg

T

 

24.12.13.63

Nikkelioksidit ja -hydroksidit

2825.40

kg

T

 

24.12.13.65

Germaniumoksidit ja zirkoniumdioksidi

2825.60

kg

T

 

24.12.13.73

Molybdeenioksidit ja -hydroksidit

2825.70

kg

T

 

24.12.13.75

Antimonioksidit

2825.80

kg

T

 

24.12.13.90

Muut epäorgaaniset emäkset; muut metallioksidit, metallihydroksidit ja metalliperoksidit, muualle kuulumattomat

2825.90

kg

T

 

24.12.21.10

Dispersiovärit ja niihin perustuvat valmisteet

3204.11

kg

T

 

24.12.21.20

Happovärit ja niihin perustuvat valmisteet; peittavärit ja niihin perustuvat valmisteet

3204.12

kg

T

 

24.12.21.30

Emäksiset värit ja niihin perustuvat valmisteet

3204.13

kg

T

 

24.12.21.40

Suorat värit ja niihin perustuvat valmisteet

3204.14

kg

T

 

24.12.21.50

Muut synteettiset orgaaniset väriaineet

3204 [.15 +.16 +.17 +.19 +.90]

kg

T

 

24.12.21.60

Synteettiset orgaaniset tuotteet, jollaisia käytetään fluoresoivina kirkasteina

3204.20

kg

T

 

24.12.21.70

Värilakat (substraattipigmentit); värilakkoihin perustuvat valmisteet

3205

kg

T

 

24.12.22.50

Kasvialkuperää olevat parkitusuutteet, tanniinit sekä niiden suolat ja muut johdannaiset

3201

kg

T

 

24.12.22.70

Kasvi- tai eläinalkuperää olevat väriaineet ja niihin perustuvat valmisteet

3203

kg

T

 

24.12.23.30

Synteettiset orgaaniset parkitusaineet

3202.10

kg

T

 

24.12.23.50

Epäorgaaniset parkitusaineet; muut parkitusvalmisteet; entsymaattiset valmisteet esiparkitusta varten

3202.90

kg

T

 

24.12.24.15

Titaanioksidiin perustuvat pigmentit ja valmisteet, titaanioksidipitoisuus ≥ 80 %

3206.11

kg TiO2

@

T

 

24.12.24.19

Muut titaanioksidiin perustuvat pigmentit ja valmisteet

3206.19

kg TiO2

@

T

 

24.12.24.30

Kromiyhdisteisiin perustuvat pigmentit ja valmisteet

3206.20

kg

T

 

24.12.24.50

Kadmiumyhdisteisiin perustuvat pigmentit ja valmisteet

3206.30

kg

T

 

24.12.24.70

Muut väriaineet, valmisteet ja luminoferit

3206 [.4 +.50]

kg

T

 

NACE 24.13: Muiden epäorgaanisten peruskemikaalien valmistus

24.13.11.11

Kloori

2801.10

kg

T

 

24.13.11.13

Jodi

2801.20

kg

T

 

24.13.11.15

Fluori

2801.30.10

kg

T

 

24.13.11.17

Bromi

2801.30.90

kg

T

 

24.13.11.20

Suplimoitu tai saostettu rikki; kolloidinen rikki

2802

kg

T

 

24.13.11.30

Hiili (”carbon blacks” ja muut muualle kuulumattomat hiilen muodot)

2803

kg

T

 

24.13.11.40

Boori; telluuri

2804.50

kg

T

 

24.13.11.53

Pii, jossa piipitoisuus ≥ 99,99 painoprosenttia

2804.61

kg

T

 

24.13.11.55

Pii, jossa piipitoisuus < 99,99 painoprosenttia

2804.69

kg

T

 

24.13.11.60

Fosfori

2804.70

kg

T

 

24.13.11.70

Arseeni

2804.80

kg

T

 

24.13.11.90

Seleeni

2804.90

kg

T

 

24.13.12.35

Kloridit ja fosforikloridioksidit

2812.10.1

kg

T

 

24.13.12.37

Epämetallien (ei kuitenkaan fosforin) halogenidit ja halogenioksidit

2812 [.10.9 +.90]

kg

T

 

24.13.12.50

Hiilidisulfidi

2813.10

kg

T

 

24.13.12.70

Epämetallien sulfidit (muut kuin hiili); kaupallinen fosforitrisulfidi

2813.90

kg

T

 

24.13.13.25

Natrium

2805.11

kg

T

 

24.13.13.29

Alkalimetallit (muut kuin natrium)

2805.19.90

kg

T

 

24.13.13.30

Kalsium

2805.12

kg

T

 

24.13.13.50

Strontium ja barium

2805.19.10

kg

T

 

24.13.13.70

Harvinaiset maametallit, skandium ja yttrium

2805.30

kg

T

 

24.13.13.80

Elohopea

2805.40

kg

T

 

24.13.14.13

Kloorivety (kloorivetyhappo)

2806.10

kg HCl

@

T

 

24.13.14.15

Klooririkkihappo

2806.20

kg

T

 

24.13.14.33

Rikkihappo

2807.00.10

kg SO2

@

T

 

24.13.14.35

Savuava rikkihappo (oleum)

2807.00.90

kg SO2

@

T

 

24.13.14.53

Difosforipentoksidi

2809.10

kg P2O5

T

 

24.13.14.55

Fosforihappo ja polyfosforihapot

2809.20

kg P2O5

T

 

24.13.14.60

Boorioksidit; boorihapot, muut epäorgaaniset hapot kuin fluorivety

2810 + 2811.19

kg

T

 

24.13.14.73

Fluorivety (fluorivetyhappo)

2811.11

kg HF

@

T

 

24.13.14.75

Piidioksidi

2811.22

kg SiO2

@

T

 

24.13.14.77

Rikkidioksidi

2811.23

kg SO2

@

T

 

24.13.15.25

Natriumhydroksidi (kaustinen sooda), kiinteä

2815.11

kg NaOH

@

T

 

24.13.15.27

Natriumhydroksidi vesiliuoksena (natronlipeä tai nestesooda)

2815.12

kg NaOH

T

 

24.13.15.35

Kaliumhydroksidi (kaustinen kali), kiinteä

2815.20.10

kg KOH

@

T

 

24.13.15.37

Kaliumhydroksidi vesiliuoksena

2815.20.90

kg KOH

T

 

24.13.15.50

Natrium- ja kaliumperoksidit

2815.30

kg

T

 

24.13.15.60

Magnesiumhydroksidi ja -peroksidi, strontium- ja bariumoksidit, -hydroksidit ja -peroksidit

2816

kg

T

 

24.13.15.70

Alumiinihydroksidi

2818.30

kg Al2O3

@

T

 

24.13.15.80

Hydratsiini ja hydroksyyliamiini ja niiden epäorgaaniset suolat

2825.10

kg

T

 

24.13.21.10

Fluoridit; fluorosilikaatit, fluoroaluminaatit ja muut kompleksifluorisuolat

2826

kg F

@

T

 

24.13.21.30

Kloridit, ei kuitenkaan amoniumkloridit

2827 [.20 +.3]

kg

T

 

24.13.21.50

Kloridioksidit ja kloridihydroksidit, kupari ja muut metallit

2827.4

kg

T

 

24.13.21.70

Bromidit ja bromidioksidit; jodidit ja jodidioksidit

2827 [.5 +.60]

kg

T

 

24.13.22.35

Kaupallinen kalsiumhypokloriitti ja muut kalsiumhypokloriitit

2828.10

kg Cl

@

T

 

24.13.22.39

Hypokloriitit (ei kuitenkaan kalsium) ja kloriitit; hypobromiitit

2828.90

kg Cl

@

T

 

24.13.22.55

Natriumkloraatit

2829.11

kg

T

 

24.13.22.59

Muut kloraatit, (per)kloraatit, (per)bromaatit, (per)jodaatit

2829 [.19 +.90]

kg

T

 

24.13.31.13

Sulfidit ja polysulfidit

2830

kg S

@

T

 

24.13.31.15

Ditioniitit ja sulfoksylaatit

2831

kg

T

 

24.13.31.33

Sulfiitit

2832 [.10 +.20]

kg Na2S2O5

@

T

 

24.13.31.35

Tiosulfaatit

2832.30

kg

T

 

24.13.31.53

Alumiinisulfaatti

2833.22

kg Al2O3

@

T

 

24.13.31.55

Bariumsulfaatti

2833.27

kg

T

 

24.13.31.57

Sulfaatti, muu kuin alumiini- tai bariumsulfaatti

2833 [.1 +.21 +.23 +.24 +.25 +.26 +.29]

kg

T

 

24.13.31.73

Alunat

2833.30

kg

T

 

24.13.31.75

Peroksosulfaatit (persulfaatit)

2833.40

kg

T

 

24.13.32.10

Muut nitraatit kuin kalium

2834.29

kg N

@

T

 

24.13.32.20

Fosfinaatit ja fosfonaatit

2835.10

kg

T

 

24.13.32.30

Mono- tai dinatriumfosfaatit

2835.22

kg P2O5

@

T

 

24.13.32.40

Kalsiumvetyortofosfaatti (dikalsiumfosfaatti)

2835.25

kg P2O5

@

T

 

24.13.32.50

Trinatrium-, kaliumfosfaatit, muut kalsiumfosfaatit, polyfosfaatit

2835 [.23 +.24 +.26 +.29.90 +.39]

kg P2O5

@

T

 

24.13.32.60

Triammoniumfosfaatti

2835.29.10

kg

T

 

24.13.32.70

Natriumtrifosfaatti (natriumtripolyfosfaatti)

2835.31

kg P2O5

@

T

 

24.13.33.10

Dinatriumkarbonaatti

2836.20

kg Na2CO3

@

T

 

24.13.33.20

Natriumvetykarbonaatti (natriumbikarbonaatti)

2836.30

kg

T

 

24.13.33.30

Kaliumkarbonaatit

2836.40

kg K2CO3

@

T

 

24.13.33.40

Kalsiumkarbonaatti

2836.50

kg

T

 

24.13.33.50

Bariumkarbonaatti

2836.60

kg BaCO3

@

T