27.2.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 59/62


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 195/2007

z dne 26. februarja 2007

o odkupu masla v nekaterih državah članicah za obdobje od 1. marca do 31. avgusta 2007

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni organizaciji trga mleka in mlečnih izdelkov (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 2771/1999 z dne 16. decembra 1999 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede intervencije na trgu masla in smetane (2), in zlasti člena 2 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 6(1) Uredbe (ES) št. 1255/1999 določa, da če so tržne cene masla v eni ali več državah na ravni, ki je nižja kot 92 % intervencijske cene za reprezentativno obdobje, morajo intervencijske agencije opraviti odkup masla.

(2)

Na podlagi cen na trgu, ki so jih države članice posredovale Komisiji, je Komisija v skladu s členom 8(4) Uredbe (ES) št. 2771/1999 ugotovila, da so bile cene v Španiji, na Irskem in Portugalskem dva tedna zapored nižje od 92 % intervencijske cene. Zato je v navedenih državah članicah treba odpreti intervencijski odkup –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Odkupi masla, ki jih določa člen 6(1) Uredbe (ES) št. 1255/1999, se s to uredbo odprejo v naslednjih državah članicah:

Španija

Irska

Portugalska

Člen 2

Ta uredba začne veljati 1. marca 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. februarja 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 160, z dne 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 333, 24.12.1999, str. 11. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1919/2006 (UL L 380, 28.12.2006, str. 1).