16.2.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 46/9


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 146/2007

z dne 15. februarja 2007

o spremembi Uredbe (EGS) št. 3440/84 glede pogojev za nekatere vlečne mreže za plovila, ki uporabljajo sisteme za črpanje na krov

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 850/98 z dne 30. marca 1998 za ohranjanje ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi za varovanje nedoraslih morskih organizmov (1) in zlasti člena 48 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EGS) št. 3440/84 (2) določa podrobna pravila glede pritrditve naprav na vlečne mreže, danske potegalke in podobne mreže.

(2)

Da se zagotovi varnost posadke, je treba v letu 2007 sprejeti dopolnilne ukrepe v zvezi s tehničnimi pogoji glede plovil, ki uporabljajo sisteme za črpanje na krov, ki ne vplivajo na selektivnost.

(3)

Uredbo (EGS) št. 3440/84 je zato treba ustrezno spremeniti.

(4)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za ribištvo in ribogojstvo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Členu 8 Uredbe (EGS) št. 3440/84 se doda naslednji odstavek 4:

„4.   Z odstopanjem od določb iz odstavka 2 lahko plovila, ki uporabljajo sisteme za črpanje na krov, pritrdijo zaporno vrv vreče na razdalji ne več kot 10 m od zadnjih očes vreče, ko lovijo z vlečnimi mrežami z očesom, ki ni večje od 70 mm.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske Unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. februarja 2007

Za Komisijo

Joe BORG

Član Komisije


(1)  UL L 125, 27.4.1998, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2166/2005 (UL L 345, 28.12.2005, str. 5).

(2)  UL L 318, 7.12.1984, str. 23. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 2122/89 (UL L 203, 15.7.1989, str. 21).