3.2.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 28/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 102/2007

z dne 2. februarja 2007

o sprejetju specifikacij priložnostnega modula za leto 2008 o položaju migrantov in njihovih neposrednih potomcev na trgu delovne sile, kakor določa Uredba Sveta (ES) št. 577/98, in o spremembi Uredbe (ES) št. 430/2005

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 577/98 z dne 9. marca 1998 o organizaciji vzorčne raziskave delovne sile v Skupnosti (1) in zlasti člena 4(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropski svet je na svojem srečanju v Solunu junija 2003 ocenil, da uspešno vključevanje migrantov prispeva k socialni koheziji, gospodarski blaginji in obravnavi demografskih in gospodarskih težav, s katerimi se Evropska unija sooča, ter pozval k nadaljnjemu napredku na tem področju. Poleg tega je izrecno pozval k natančni in objektivni analizi teh vprašanj, kar bi pripomoglo k razvoju in pospeševanju pobud politike za učinkovitejše upravljanje migracije v Evropi. Potreba po učinkoviti politiki vključevanja je bila ponovno poudarjena v „Haaškem programu“, ki ga je Evropski svet sprejel v Bruslju novembra 2004.

(2)

Kakor je poudarjeno v prvem letnem poročilu Komisije o migracijah in vključevanju (2), je bilo pomanjkanje dostopa do zaposlitve ugotovljeno kot največja ovira pri vključevanju ter s tem najpomembnejša politična prednostna naloga znotraj nacionalnih politik vključevanja.

(3)

Zato je za spremljanje napredka k splošnim ciljem evropske strategije zaposlovanja in procesa socialnega vključevanja potreben izčrpen in primerljiv niz podatkov o položaju migrantov in njihovih neposrednih potomcev na trgu delovne sile.

(4)

Predlog Komisije za Sklep Evropskega Parlamenta in Sveta o ustanovitvi programa Skupnosti za zaposlovanje in socialno solidarnost – PROGRESS (3) predvideva v oddelku 1 „Zaposlovanje“ financiranje ustreznih ukrepov, vključno s statističnimi ukrepi. Ta uredba mora izvajati navedene ukrepe.

(5)

Uredba Komisije (ES) št. 384/2005 z dne 7. marca 2005 o sprejetju programa priložnostnih modulov, ki zajemajo leta 2007 do 2009, za vzorčno raziskavo delovne sile, predvideno z Uredbo Sveta (ES) št. 577/98 (4), je že vključila priložnostni modul o položaju migrantov in njihovih neposrednih potomcev na trgu dela. Seznam spremenljivk za ta modul je treba opredeliti do decembra 2006.

(6)

Uredba (ES) št. 384/2005 tudi določa, da bo izvajanje modula za leto 2008 odvisno od rezultatov študij izvedljivosti, ki jih je treba dokončati pred koncem leta 2005. Eurostat je predstavil rezultate teh študij izvedljivosti na sestanku direktorjev področja socialne statistike držav članic septembra 2005. Sklenjeno je bilo, da morajo države članice in Eurostat nadaljevati s pripravami modula za leto 2008.

(7)

Zaradi zanesljivosti in kakovosti podatkov, ki jih je treba zagotoviti, morajo biti nekatere spremenljivke iz Priloge k tej uredbi za države članice z majhnim vzorcem za migrante neobvezne.

(8)

Obstaja potreba po spremembi stolpcev 19/20 Priloge II k Uredbi Komisije (ES) št. 430/2005 z dne 15. marca 2005 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 577/98 o organizaciji vzorčne raziskave delovne sile v Skupnosti o šifriranju, ki se od leta 2006 dalje uporablja za posredovanje podatkov, in uporabi podvzorca za zbiranje podatkov o strukturnih spremenljivkah (5) za povečanje pomena analize položaja migrantov na trgu dela s pridobitvijo informacij o letu prihoda v državo gostiteljico in starosti v času prihoda, kar ostajata dve ključni obrazložitveni spremenljivki za analizo procesa vključevanja na trg dela.

(9)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za statistični program –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Podroben seznam spremenljivk, ki jih je treba zbrati v letu 2008 v okviru priložnostnega modula o položaju migrantov in njihovih neposrednih potomcev na trgu dela, se določi v Prilogi.

Člen 2

Stolpci 213, 214, 215, 216, 217, 218 in 219 Priloge so neobvezni za Češko, Dansko, Estonijo, Latvijo, Litvo, Madžarsko, Malto, Poljsko, Slovenijo, Slovaško in Finsko.

Člen 3

Stolpca 19 in 20 v Prilogi II k Uredbi Komisije (ES) št. 430/2005 se nadomestita z naslednjim besedilom:

„YEARESID

19/20

LETNA

 

Število let prebivanja v tej državi

Vsi“

00

Rojen v tej državi

01-99

Število let prebivanja v tej državi

Prazno

Ni odgovora

Člen 4

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. februarja 2007

Za Komisijo

Joaquín ALMUNIA

Član Komisije


(1)  UL L 77, 14.3.1998, str. 3. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2257/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 336, 23.12.2003, str. 6).

(2)  COM(2004) 508.

(3)  COM(2004) 488.

(4)  UL L 61, 8.3.2005, str. 23. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 341/2006 (UL L 55, 25.2.2006, str. 9).

(5)  UL L 71, 17.3.2005, str. 36.


PRILOGA

RAZISKAVA DELOVNE SILE

Specifikacije priložnostnega modula za leto 2008 o položaju migrantov in njihovih neposrednih potomcev na trgu dela

1.

Zadevne države članice in regije: vse.

2.

Spremenljivke imajo naslednje šifre:

Številčenje spremenljivk raziskave delovne sile v stolpcu „Filter“ (C11/14, C17/18, C19/20, C24, C99, C116, C162/165 in C170/171) se nanaša na Prilogo II k Uredbi Komisije (ES) št. 430/2005.

Šifre, ki se uporabljajo za stolpce 207/208 in 209/210 so iste kot za stolpce 17/18, 21/22, 39/40 in 150/151 Priloge II k Uredbi (ES) št. 430/2005.

Stolpec

Šifra

Opis

Filter

203/206

 

Leto pridobitve državljanstva

Vsi, ki so stari 15–74, in C17/18 = C170/171

 

4 števke

9996

Leto neznano, vendar državljan z naturalizacijo

9997

Državljan ob rojstvu

9998

Državljan od ustanovitve države/nove določitve meja

9999

Se ne uporablja (oseba, stara manj kot 15 ali več kot 74 let (oseba, stara 15–74 let in C17/18 ≠ C170/171))

Prazno

Ni odgovora

207/208

 

Država rojstva očeta

(za Nemčijo: državljanstvo/nekdanje državljanstvo očeta, če ima v referenčnem tednu nemško državljanstvo)

Vsi, ki so stari 15–74

 

Za šifre glej klasifikacijo držav ISO

98

Država neznana, vendar oče rojen v tujini

99

Se ne uporablja (oseba, stara manj kot 15 ali več kot 74 let)

Prazno

Ni odgovora

209/210

 

Država rojstva matere

(za Nemčijo: državljanstvo/nekdanje državljanstvo matere, če ima v referenčnem tednu nemško državljanstvo)

Vsi, ki so stari 15–74

 

Za šifre glej ISO klasifikacijo držav

98

Država neznana, vendar mati rojena v tujini

99

Se ne uporablja (oseba, stara manj kot 15 ali več kot 74 let)

Prazno

Ni odgovora

211/212

 

Skupno število let bivanja v državi gostiteljici

Vsi, ki so stari 15–74 in C19/20 ≠ 00

01–98

2 števki

99

Se ne uporablja (oseba, stara manj kot 15 ali več kot 74 let (oseba, stara 15–74 let in C19/20 = 00))

Prazno

Ni odgovora

213

 

Glavni razlog za migracijo (zadnjo migracijo)

Vsi, ki so stari 15–74 in C19/20 ≠ 00 in (C162/165 – C11/14 – C19/20) ≥ 15

1

Zaposlitev, premestitev znotraj podjetja

2

Zaposlitev, najdena pred migracijo, razen šifre 1

3

Zaposlitev, pred migracijo ni najdena

4

Študij

5

Mednarodna zaščita

6

Spremljajoča družina/ponovna združitev družine

7

Ustvarjenje družine

8

Drugo

9

Se ne uporablja (oseba, stara manj kot 15 in več kot 74 let in C19/20 = 00) ali (oseba, stara 15-74 in C19/20 ≠ 00 in (C162/165 – C11/14 – C19/20) < 15))

Prazno

Ni odgovora

214

 

Ali je trajanje sedanjega dovoljenja za bivanje/vizuma/potrdila omejeno (neobvezno za Francijo)

Vsi, ki so stari 15–74 in C17/18 ≠ C170/171

0

Da, manj kot 1 leto

1–5

Da, število let

6

Da, omejeno trajanje več kot 5 let

7

Da, vendar trajanje ni znano

8

Ne

9

Se ne uporablja (oseba, stara manj kot 15 ali več kot 74 let ali (oseba, stara 15–74 let in C17/18 = C170/171))

Prazno

Ni odgovora

215

 

Ali je trenutni pravni dostop do trga dela omejen

Vsi, ki so stari 15–74 in C17/18 ≠ C170/171 in (C24 = 1, 2 ali C99 = 1, 2, 4 ali (C99 = 3 in C116 = 1))

1

Da, omejen dostop za zaposlitev za določene delodajalce/sektorje/poklice

2

Da, omejen dostop za samozaposlitev

3

Da, dostop ne dovoljuje samozaposlitve

4

Da, kombinacija 1 in 2

5

Da, kombinacija 1 in 3

6

Da, druge pravne omejitve

7

Ne

8

Ne ve

9

Se ne uporablja (oseba, stara manj kot 15 ali več kot 74 let ali (oseba, stara 15–74 in C17/18 = C170/171) ali (oseba, stara 15–74 in C17/18 ≠ C170/171 in C116 = 2, prazno))

Prazno

Ni odgovora

216

 

Uporaba postopkov za ugotovitev ustreznosti najvišje dosežene kvalifikacije v sistemu države gostiteljice

Vsi, ki so stari 15–74 in C19/20 ≠ 00 in (C24 = 1, 2, ali C99 = 1, 2, 4 ali (C99 = 3 in C116 = 1))

1

Da, ugotovljena ustreznost kvalifikacije

2

Da, vendar ni ugotovljena ustreznost kvalifikacije ali postopek še ni zaključen

3

Ni potrebno, ker je najvišja kvalifikacija pridobljena v državi gostiteljici

4

Ni potrebno iz drugih razlogov kot šifra 3

5

Ne iz drugih razlogov

9

Se ne uporablja (oseba, stara manj kot 15 ali več kot 74 let ali (oseba, stara 15–74 in C19/20 = 00) ali (oseba, stara 15–74 in C19/20 ≠ 00 in C116 = 2, prazno))

Prazno

Ni odgovora

217

 

Za ustrezno zaposlitev je treba izboljšati znanje jezika države gostiteljice

Vsi, ki so stari 15–74 in C19/20 ≠ 00 in (C24 = 1, 2 ali C99 = 1, 2, 4 ali (C99 = 3 in C116 = 1))

1

Da

2

Ne

9

Se ne uporablja (oseba, stara manj kot 15 ali več kot 74 let ali (oseba, stara 15–74 in C19/20 = 00) ali (oseba, stara 15–74 in C19/20 ≠ 00 in C116 = 2, prazno))

Prazno

Ni odgovora

218

 

Največja pomoč, prejeta v državi gostiteljici pri iskanju sedanje zaposlitve ali ustanavljanju svojega podjetja

Vsi, ki so stari 15–74, in C24 = 1, 2

1

Sorodniki/prijatelji

2

Javni zavod za zaposlovanje

3

Zasebne agencije za zaposlovanje

4

Organizacija migrantov ali etnična organizacija

5

Drugo

6

Ni

9

Se ne uporablja (oseba, stara manj kot 15 ali več kot 74 let ali (oseba, stara 15–74 in C24 = 3, 4, 5))

Prazno

Ni odgovora

219/220

 

Uporaba storitev za vključevanje na trg dela v dveh letih po zadnjem prihodu

Vsi, ki so stari 15–74 in C19/20 ≠ 00 in C19/20 ≤ 10 in (C162/165 – C11/14 – C19/20) ≥ 15

01

Da, stik s svetovalcem za svetovanje glede zaposlitve/svetovanje ali pomoč pri iskanju zaposlitve

02

Da, sodelovanje v programih usposabljanja, prilagojenih za trg dela

03

Da, sodelovanje na tečajih za učenje jezika države gostiteljice

04

Da, kombinacija 1 in 2

05

Da, kombinacija 1 in 3

06

Da, kombinacija 2 in 3

07

Da, kombinacija 1, 2 in 3

08

Ne, nisem upravičen

09

Ne, iz drugih razlogov kot šifra 08

99

Se ne uporablja (oseba, stara manj kot 15 in več kot 74 ali (oseba, stara 15–74 in C19/20 = 00) ali (oseba, stara 15–74 in C19/20 ≠ 00 in C19/20 > 10) ali (oseba, stara 15–74 let in C19/20 ≠ 00 in C19/20 ≤ 10 in (C162/165 – C11/14 – C19/20) < 15))

Prazno

Ni odgovora

221/226

 

Ponderirani faktor za modul za raziskavo delovne sile za leto 2008 (neobvezno)

Vsi, ki so stari 15–74

0000–9999

Stolpci 220–223 vsebujejo cele številke

00–99

Stolpca 224–225 vsebujeta decimalna mesta