31.1.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 22/10


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 92/2007

z dne 30. januarja 2007

o določitvi dopolnilne količine surovega trsnega sladkorja s poreklom iz držav AKP in Indije za dobavo rafinerijam za tržno leto 2006/2007

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 318/2006 z dne 20. februarja 2006 o skupni ureditvi trgov v sektorju sladkorja (1) in zlasti drugega pododstavka člena 29(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 29(4) Uredbe (ES) št. 318/2006 določa, da se v tržnih letih 2006/2007, 2007/2008 in 2008/2009 zaradi zagotovitve ustrezne dobave rafinerijam Skupnosti začasno ustavi uporaba uvoznih dajatev za uvoz dopolnilne količine surovega trsnega sladkorja s poreklom iz držav, navedenih v Prilogi VI k navedeni uredbi.

(2)

Navedena dopolnilna količina se mora izračunati v skladu s členom 19 Uredbe Komisije (ES) št. 950/2006 z dne 28. junija 2006 o podrobnih pravilih za izvajanje uvoza in prečiščevanja proizvodov v sektorju sladkorja v okviru nekaterih tarifnih kvot in preferencialnih sporazumov za tržna leta 2006/2007, 2007/2008 in 2008/2009 (2) na podlagi izčrpne predhodne bilance preskrbe Skupnosti za surovi sladkor. Za tržno leto 2006/2007 je iz bilance razvidna potreba po uvozu dopolnilne količine surovega sladkorja, da bi se lahko pokrile potrebe rafinerij Skupnosti.

(3)

Uredba Komisije (ES) št. 1249/2006 z dne 18. avgusta 2006 o določitvi dopolnilnih količin surovega trsnega sladkorja s poreklom iz držav AKP in Indije za preskrbo rafinerij v obdobju od 1. julija 2006 do 30. septembra 2007 (3) določa prvo dopolnilno količino 82 500 ton za pokritje najnujnejših potreb po dobavi v prvih mesecih tržnega leta 2006/2007. Ker ne bo umika sladkorja s trga v skladu s členom 19 Uredbe (ES) št. 318/2006, se tradicionalna potreba po dobavi sladkorja za prečiščevanje iz člena 29(1) navedene uredbe ne bo zmanjšala. Poleg tega se je v tržnem letu 2006/2007 portugalska kvota za sladkor zmanjšala za več kot 50 %. Zato se mora v skladu s členom 29(2)(b) Uredbe (ES) št. 318/2006 tradicionalna potreba po dobavi, določena za Portugalsko v členu 29(1) navedene uredbe, povečati za dodatnih 35 000 ton.

(4)

Da bi se rafinerijam v Skupnosti zagotovila ustrezna dobava, je zato primerno, da se za tržno leto 2006/2007 določi dodatna količina dopolnilnega sladkorja 120 000 ton.

(5)

Ustrezna dobava rafinerijam se lahko zagotovi le, če se spoštujejo tradicionalni sporazumi o izvozu med državami upravičenkami. Zato je potrebna porazdelitev med države upravičenke ali skupine držav upravičenk. Za Indijo količine, ki so določene v Uredbi (ES) št. 1249/2006, že ustrezajo tradicionalni količini uvoza. Zato se za Indijo odpre omejena količina 3 500 ton. Preostale količine je treba določiti za države AKP, ki so se skupno zavezale k medsebojnemu izvajanju postopkov za dodeljevanje količin, da bi zagotovile ustrezno dobavo rafinerijam.

(6)

Pred uvozom tega dopolnilnega sladkorja se morajo rafinerije glede dobave in prevoza dogovoriti z državami upravičenkami in trgovino. Da se jim omogoči, da bodo lahko pravočasno vložile zahtevke za uvozna dovoljenja, je primerno, da začne ta uredba veljati na dan objave.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sladkor –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Poleg količin iz Uredbe (ES) št. 1249/2006 se za tržno leto 2006/2007 določi dopolnilna količina 120 000 ton dopolnilnega surovega trsnega sladkorja v enakovredni količini belega sladkorja:

(a)

116 500 ton, izraženih kot beli sladkor, s poreklom iz držav, navedenih v Prilogi VI k Uredbi (ES) št. 318/2006, razen Indije;

(b)

3 500 ton, izraženih kot beli sladkor, s poreklom iz Indije.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. januarja 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 58, 28.2.2006, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2011/2006 (UL L 384, 29.12.2006, str. 1).

(2)  UL L 178, 1.7.2006, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2031/2006 (UL L 414, 30.12.2006, str. 43).

(3)  UL L 227, 19.8.2006, str. 22.