27.1.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 20/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 72/2007

z dne 26. januarja 2007

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 27. januarja 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. januarja 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 386/2005 (UL L 62, 9.3.2005, str. 3).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 26. januarja 2007 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

(EUR/100 kg)

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

MA

65,0

TN

148,3

TR

152,1

ZZ

121,8

0707 00 05

MA

54,2

TR

148,8

ZZ

101,5

0709 90 70

MA

76,7

TR

131,5

ZZ

104,1

0709 90 80

EG

29,6

ZZ

29,6

0805 10 20

EG

48,2

IL

55,4

MA

50,9

TN

48,3

TR

67,9

ZZ

54,1

0805 20 10

MA

76,1

TR

21,5

ZZ

48,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

EG

88,0

IL

64,5

MA

59,7

TR

64,5

ZZ

69,2

0805 50 10

EG

53,9

TR

47,3

ZZ

50,6

0808 10 80

CA

126,6

CN

85,7

TR

99,7

US

123,9

ZZ

109,0

0808 20 50

US

100,1

ZA

92,0

ZZ

96,1


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ pomeni „drugega porekla“.