18.1.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 11/11


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 39/2007

z dne 17. januarja 2007

o popravku angleške, bolgarske, češke, danske, estonske, finske, francoske, grške, italijanske, latvijske, litovske, madžarske, malteške, poljske, portugalske, romunske, slovaške, slovenske, španske in švedske različice Uredbe (EGS) št. 821/68 o opredelitvi luščenega žitnega zrnja ter žitnega zrnja, obrušenega v kašo, ki se uporablja za dodeljevanje izvoznih nadomestil

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1) in zlasti prvega pododstavka člena 18 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Angleška, bolgarska, danska, španska, estonska, finska, francoska, grška, madžarska, italijanska, latvijska, litovska, malteška, poljska, portugalska, romunska, slovaška, slovenska, švedska in češka različica točke A.1 Priloge k Uredbi Komisije (EGS) št. 821/68 (2) se razlikujejo od besedila drugih uradnih jezikov Skupnosti. Da bi se zagotovila pravilna uporaba te določbe, je treba te jezikovne različice ustrezno popraviti.

(2)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V točki A Priloge k Uredbi (EGS) št. 821/68 se točka 1 nadomesti z naslednjo:

„1.

Oluščeno žitno zrnje:

so gola žitna zrna z odstranjenim večjim delom plodovne lupine (perikarpa) ali plevnata žitna zrna (glej pojasnjevalne opombe k tarifni številki 10.03: žitna zrna), s katerih so odstranjene pleve, ki se tesno oprijemajo plodovne lupine (kakor na primer pri plevnatem ječmenu) ali ki obdajajo plodovno lupino tako trdno (kakor pri ovsu), da se z mlatenjem ne dajo ločiti od zrna itd.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. januarja 2007

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1154/2005 (UL L 187, 19.7.2005, str. 11).

(2)  UL L 149, 29.6.1968, str. 46. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1634/71 (UL L 170, 29.7.1971, str. 13).