9.1.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 4/7


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 8/2007

z dne 8. januarja 2007

o zavrnitvi zahtevkov za izvozna dovoljenja za nekatere mlečne proizvode

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 z dne 17. maja 1999 o skupni ureditvi trga za mleko in mlečne izdelke (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1282/2006 z dne 17. avgusta 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede izvoznih dovoljenj in izvoznih nadomestil za mleko in mlečne proizvode (2) in zlasti člena 11(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Količina, ki jo zajemajo vloge za vnaprejšnjo določitev nadomestil za nekatere mlečne proizvode, je zelo pomembna in lahko privede do špekulacij. Zato je bilo sklenjeno, da se zavrnejo vse vloge za izvozna dovoljenja za te proizvode, predložene 2., 3., 4., 5. in 8. januarja 2007 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vloge za izvozna dovoljenja z vnaprejšnjo določitvijo nadomestil za proizvode s tarifnimi oznakami KN 0402 21 11 9300, 0402 21 11 9500, 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9300, 0402 21 19 9500, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9100, 0402 21 91 9200, 0402 21 91 9350, 0402 21 99 9100, 0402 21 99 9200, 0402 21 99 9300, 0402 21 99 9400, 0402 21 99 9500, 0402 21 99 9600, 0402 21 99 9700, 0402 29 15 9300, 0402 29 15 9500, 0402 29 19 9300, 0402 29 19 9500, 0402 29 19 9900, 0402 29 99 9100, 0402 29 99 9500, 0402 91 11 9370, 0402 91 19 9370, 0402 91 31 9300, 0402 91 39 9300, 0402 99 11 9350, 0402 99 19 9350, 0403 90 13 9300, 0403 90 13 9500, 0403 90 13 9900, 0403 90 33 9400, 0404 90 23 9130, 0404 90 23 9140, 0404 90 23 9150, 0404 90 83 9130, 0404 90 83 9150 in 0404 90 83 9170, predložene 2., 3., 4., 5. in 8. januarja 2007, se zavrnejo.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 9. januarja 2007.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. januarja 2007

Za Komisijo

Jean-Luc DEMARTY

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 160, 26.6.1999, str. 48. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1913/2005 (UL L 307, 25.11.2005, str. 2).

(2)  UL L 234, 29.8.2006, str. 4.