14.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 329/33


SMERNICA KOMISIE 2007/71/ES

z 13. decembra 2007,

ktorou sa mení a dopĺňa príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/59/ES o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a zvyšky nákladu

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2000/59/ES z 27. novembra 2000 o prístavných zberných zariadeniach na lodný odpad a zvyšky nákladu (1), a najmä na jej článok 15,

keďže:

(1)

príloha IV k dohovoru Marpol 73/78 o zabránení znečisťovania z lodí nadobudla účinnosť 27. septembra 2003 a 1. augusta 2005 nadobudla účinnosť jej revidovaná verzia.

(2)

Článok 16 smernice 2000/59/ES ustanovuje, že implementácia smernice, pokiaľ ide o odpad, bude pozastavená na 12 mesiacov po nadobudnutí účinnosti prílohy IV k dohovoru Marpol.

(3)

Kapitán lode plávajúcej do prístavu nachádzajúceho sa v Spoločenstve je podľa článku 6 smernice 2000/59/ES povinný vyplniť formulár uvedený v prílohe II k smernici a oznámiť uvedené informácie orgánu alebo subjektu určenému na tento účel členským štátom, v ktorom sa prístav nachádza.

(4)

V prílohe II sa nehovorí o odpadových vodách, a preto by sa mala zmeniť a doplniť s cieľom zahrnúť odpadové vody ako ďalší typ odpadu, ktorý sa má oznámiť pred vplávaním do prístavu. Ustanovenia smernice, pokiaľ ide o odpad, je potrebné vidieť v súvislosti s nariadeniami prílohy IV k dohovoru Marpol, ktoré ustanovujú za určitých podmienok možnosť vypúšťania odpadu do mora. To by sa malo uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté prísnejšie požiadavky na vyloženie odpadu z lode prijaté v súlade s medzinárodným právom

(5)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Výboru pre bezpečnosť na mori a pre zabránenie znečisťovania z lodí ustanoveného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 (2),

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha II k smernici 2000/59/ES sa nahrádza znením prílohy k tejto smernici.

Článok 2

Transpozícia

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 15. júna 2009. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravujú členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenia hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 13. decembra 2007

Za Komisiu

Jacques BARROT

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 332, 28.12.2000, s. 81. Smernica zmenená a doplnená smernicou 2002/84/ES (Ú. v. ES L 324, 29.11.2002, s. 53).

(2)  Ú. v. ES L 324, 29.11.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) č. 93/2007 (Ú. v. EÚ L 22, 31.1.2007, s. 12).


PRÍLOHA

INFORMÁCIE, KTORÉ SA MAJÚ OZNÁMIŤ PRED VPLÁVANÍM DO PRÍSTAVU

(Prístav určenia uvedený v článku 6 smernice 2000/59/ES)

1.   Názov, volací znak a prípadne identifikačné číslo IMO lode:

2.   Vlajkový štát:

3.   Odhadovaný čas príchodu (ETA):

4.   Odhadovaný čas odchodu (ETD):

5.   Predchádzajúci prístav zastavenia lode:

6.   Nasledujúci prístav zastavenia lode:

7.   Posledný prístav, v ktorom bol lodný odpad vyložený, a dátum vyloženia:

8.   Zbavujete sa (zaškrtnite príslušnú kolónku):

všetkého 

nejakého 

žiadneho 

odpadu v zberných zariadeniach na lodný odpad?

9.   Typ a množstvo odpadu a zvyškov, ktoré sa vyložia a/alebo zostanú na palube, a percentuálny objem maximálnej skladovacej kapacity:

Ak sa zbavujete všetkého odpadu, vyplňte druhý stĺpec

Ak sa zbavujete nejakého alebo sa nezbavujete žiadneho odpadu, vyplňte všetky stĺpce.


Druh

Odpad na vyloženie

m3

Maximálna skladovacia kapacita

m3

Množstvo odpadu, ktoré ostane na palube

m3

Prístav, v ktorom sa zostávajúci odpad vyloží

Odhadované množstvo odpadu, ktoré vznikne medzi oznámením a ďalšou zastávkou v prístave

m3

Odpadové oleje

Kal

 

 

 

 

 

Podpalubná voda

 

 

 

 

 

Iné (uveďte)

 

 

 

 

 

Odpadky

Potravinové odpadky

 

 

 

 

 

Plasty

 

 

 

 

 

Iné

 

 

 

 

 

Odpadové vody  (1)

 

 

 

 

 

Odpad v súvislosti s nákladom (spresnite) (2)

 

 

 

 

 

Zvyšky nákladu (spresnite) (2)

 

 

 

 

 

Poznámky

1.

Tieto informácie sa môžu využiť na prístavnú štátnu kontrolu a na iné účely.

2.

Členské štáty určia, ktoré orgány dostanú kópie tohto oznámenia.

3.

Tento formulár sa musí vyplniť s výnimkou prípadov, ak lodi bola udelená výnimka v súlade s článkom 9 smernice 2000/59/ES.

Potvrdzujem, že

uvedené údaje sú presné a správne a

na palube je k dispozícii dostatočná kapacita na skladovanie všetkého odpadu, ktorý vznikne medzi oznámením a najbližším prístavom, v ktorom sa odpad vyloží.

Dátum: …

Čas: …

Podpis: …


(1)  Odpadové vody sa môžu vypúšťať do mora v súlade s nariadením 11 prílohy IV k dohovoru Marpol 73/78. Zodpovedajúce kolónky sa nemusia vyplniť, ak je zámerom vykonať povolené vypustenie do mora.

(2)  Stačí odhad.