30.8.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 226/21


DIREKTIVA KOMISIJE 2007/54/ES

z dne 29. avgusta 2007

o spremembi Direktive Sveta 76/768/EGS glede kozmetičnih izdelkov z namenom prilagoditve prilog II in III k navedeni direktivi tehničnemu napredku

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 76/768/EGS z dne 27. julija 1976 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s kozmetičnimi izdelki (1) in zlasti člena 8(2) Direktive,

po posvetovanju z Znanstvenim odborom za potrošniške izdelke,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Po objavi znanstvene študije leta 2001 z naslovom „Uporaba trajnih barv za lase in tveganje za nastanek raka na mehurju“ je Znanstveni odbor za kozmetične in neprehrambene izdelke, namenjene potrošnikom (SCCP), ki ga je na podlagi Sklepa Komisije 2004/210/ES (2) nadomestil Znanstveni odbor za potrošniške izdelke, sklenil, da je morebitna tveganja treba vzeti resno. Predlagal je, da Komisija sprejme nadaljnje ukrepe za nadzor uporabe snovi v barvah za lase.

(2)

Znanstveni odbor za potrošniške izdelke je priporočil tudi celostno strategijo ocenjevanja varnosti snovi v barvah za lase, vključno z zahtevami za preskušanje snovi, ki se uporabljajo v izdelkih za barvanje las glede njihove morebitne genotoksičnosti/mutagenosti.

(3)

Na podlagi mnenj Znanstvenega odbora za potrošniške izdelke se je Komisija skupaj z državami članicami in zainteresiranimi stranmi dogovorila o celostni strategiji za zakonsko urejanje področja snovi, ki se uporabljajo v izdelkih za barvanje las, ki zahteva, da industrija dokumentacijo z znanstvenimi podatki o snoveh v barvah za lase predloži v oceno Znanstvenemu odboru za potrošniške izdelke.

(4)

Snovi, za katere ni bila predložena posodobljena dokumentacija o varnosti za izvedbo ustrezne ocene tveganja, je treba vključiti v Prilogo II.

(5)

Kljub temu so trenutno 4,4′-diaminodifenilamin in njegove soli, 4-dietilamino-o-toluidin in njegove soli, N,N-dietil-p-fenilendiamin in njegove soli, N,N-dimetil-p-fenilendiamin in njegove soli ter toluen-3,4-diamin in njegove soli navedeni pod splošnima referenčnima številkama 8 in 9 dela 1 Priloge III. Zato jih je treba izrecno črtati iz splošnih referenčnih številk v Prilogi III. Namesto tega je primerno, da se navedejo v Prilogi II. Navedeni prilogi je zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Direktivo 76/768/EGS je zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za kozmetične izdelke –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Prilogi II in III k Direktivi 76/768/EGS se spremenita v skladu s Prilogo k tej direktivi.

Člen 2

1.   Države članice najpozneje do 18. marca 2008 sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. Komisiji nemudoma predložijo besedila navedenih predpisov ter korelacijsko tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

Navedene predpise uporabljajo od 18. junija 2008. Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 29. avgusta 2007

Za Komisijo

Günter VERHEUGEN

Podpredsednik


(1)  UL L 262, 27.9.1976, str. 169. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2007/22/ES (UL L 101, 18.4.2007, str. 11).

(2)  UL L 66, 4.3.2004, str. 45.


PRILOGA

Direktiva 76/768/EGS se spremeni:

(1)

v Prilogi II se dodajo naslednje referenčne številke 1244 do 1328:

Ref. št.

Kemijsko ime/ime po INCI

„1244

1-metil-2,4,5-(trihidroksi)benzen (št. CAS 1124-09-0) in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

1245

2,6-dihidroksi-4-metilpiridin (št. CAS 4664-16-8) in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

1246

5-hidroksi-1,4-benzodioksan (št. CAS 10288-36-5) in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

1247

3,4-Methylenedioxyphenol (št. CAS 533-31-3) in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

1248

3,4-Methylenedioxyaniline (št. CAS 14268-66-7) in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

1249

Hydroxypyridinone (št. CAS 822-89-9) in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

1250

3-Nitro-4-aminophenoxyethanol (št. CAS 50982-74-6) in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

1251

2-metoksi-4-nitrofenol (št. CAS 3251-56-7) (4-Nitroguaiacol) in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

1252

C.I. Acid Black 131 (št. CAS 12219-01-1) in njene soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

1253

1,3,5-trihidroksibenzen (št. CAS 108-73-6) (Phloroglucinol) in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

1254

1,2,4-Benzenetriacetate (št. CAS 613-03-6) in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

1255

etanol, 2,2’-iminobis-, reakcijski produkti z epiklorohidrinom in 2-nitro-1,4-benzendiaminom (št. CAS 68478-64-8) (CAS 158571-58-5) (HC Blue No. 5) in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

1256

N-metil-1,4-diaminoantrakinon, reakcijski produkti z epiklorohidrinom in monoetanolaminom (št. CAS 158571-57-4) (HC Blue No. 4) in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

1257

4-aminobenzensulfonska kislina (št. CAS 121-57-3) in njene soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

1258

3,3’-(sulfonilbis((2-nitro-4,1-fenilen)imino))bis(6-(fenilamino)) benzensulfonska kislina in njene soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

1259

3(ali 5)- ((4-(benzilmetilamino)fenil)azo)-1,2-(ali 1,4)-dimetil-1H-1,2,4-triazol in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

1260

2,2’-((3-kloro-4-((2,6-dikloro-4-nitrofenil)azo)fenil)imino) bisetanol (št. CAS 23355-64-8) (Disperse Brown 1) in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

1261

2-((4-(etil(2-hidroksietil)amino)fenil)azo)-6-metoksi-3-metilbenzotiazol in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

1262

2-[(4-kloro-2-nitrofenil)azo]-N-(2-metoksifenil)-3-oksobutanamid (št. CAS 13515-40-7) (Pigment Yellow 73) in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

1263

2,2’-[(3,3’-dikloro[1,1’-bifenil]-4,4’-diil)bis(azo)]bis[3-okso-N-fenilbutanamid] (št. CAS 6358-85-6) (Pigment Yellow 12) in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

1264

2,2’-(1,2-etendiil)bis[5- [(4-etoksifenil)azo] benzensulfonska kislina] in njene soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

1265

2,3-dihidro-2,2-dimetil-6-((4-(fenilazo)-1-naftalenil)azo)-1H-pirimidin (št. CAS 4197-25-5) (Solvent Black 3) in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

1266

3(ali 5)-[[4-[(7-amino-1-hidroksi-3-sulfonato-2-naftil)azo]-1-naftil]azo] salicilna kislina in njene soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

1267

7-(benzoilamino)-4-hidroksi-3-[[4-[(4-sulfofenil)azo]fenil]azo]naftalen-2-sulfonska kislina in njene soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

1268

[μ-[[7,7’-iminobis[4-hidroksi-3-[[2-hidroksi-5-(N-metilsulfamoil)fenil]azo]naftalen-2-sulfonato]](6-)]] dikuprat(2-) in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

1269

3-[(4-(acetilamino)fenil)azo]-4-hidroksi-7-[[[[5-hidroksi-6-(fenilazo)-7-sulfo-2-naftalenil]amino]karbonil]amino]naftalen-2-sulfonatska kislina in njene soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

1270

7,7’-(karbonildiimino)bis(4-hidroksi-3-((2-sulfo-4-(4-sulfofenil)azo)fenil)azo)naftalen-2-sulfonska kislina (št. CAS 25188-41-4) in njene soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

1271

etanamin, N-(4-[bis[4-(dietilamino)fenil]metilen]-2,5-cikloheksadien-1-iliden)-N-etil- in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

1272

2-(((4- metoksifenil)metilhidrazono)metil)-1,3,3-trimetil-3H-indolij in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

1273

2-(2-((2,4-dimetoksifenil)amino)etenil)-1,3,3-trimetil-3H-indolij in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

1274

Nigrosine spirit soluble (št. CAS 11099-03-9) (Solvent Black 5), kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

1275

3,7-bis(dietilamino)fenoksazin-5-ijev (št. CAS 47367-75-9) in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

1276

9-(dimetilamino)benzo[a]fenoksazin-7-ijev in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

1277

6-amino-2-(2,4-dimetilfenil)-1H-benz[de]izokinolin-1,3(2H)-dion (št. CAS 2478-20-8) (Solvent Yellow 44) in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

1278

1-amino-4-((4-((dimetilamino)metil)fenil)amino)antrakinon (št. CAS 12217-43-5) in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

1279

Laccaic Acid (CI Natural Red 25) (št. CAS 60687-93-6) in njene soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

1280

5-((2,4-dinitrofenil)amino)-2-(fenilamino) benzensulfonska kislina (št. CAS 15347-52-1) in njene soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

1281

4-[(4-nitrofenil)azo]anilin (št. CAS 730-40-5) (Disperse Orange 3) in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

1282

4-Nitro-m-phenylenediamine (št. CAS 5131-58-8) in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

1283

1-amino-4-(metilamino)-9,10-antrakinon (št. CAS 1220-94-6) (Disperse Violet 4) in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

1284

N-Methyl-3-nitro-p-phenylenediamine (št. CAS 2973-21-9) in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

1285

N1-(2-hidroksietil)-4-nitro-o-fenilendiamin (št. CAS 56932-44-6) (HC Yellow No. 5) in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

1286

N1-(tris(hidroksimetil))metil-4-nitro-1,2-fenilendiamin (št. CAS 56932-45-7) (HC Yellow No. 3) in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

1287

2-nitro-N- hidroksietil-p-anisidin (št. CAS 57524-53-5) in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

1288

N,N’-Dimethyl-N-Hydroxyethyl-3-nitro-p-phenylenediamine (št. CAS 10228-03-2) in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

1289

3-(N-metil-N-(4-metilamino-3-nitrofenil)amino)propan-1,2-diol (št. CAS 93633-79-5) in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

1290

4-etilamino-3-nitrobenzojska kislina (št. CAS 2788-74-1) (N-Ethyl-3-Nitro PABA) in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

1291

(8-[(4-amino-2-nitrofenil)azo]-7-hidroksi-2-naftil]trimetilamonijev klorid in njegove soli, razen Basic Red 118 (št. CAS 71134-97-9) kot nečistota v Basic Brown 17), kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

1292

5-((4-(dimetilamino)fenil)azo)-1,4-dimetil-1H-1,2,4-triazolij in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

1293

4-(fenilazo)-m-fenilendiamin (št. CAS 495-54-5) in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

1294

1,3-benzendiamin, 4-metil-6-(fenilazo)- in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

1295

5-(acetilamino)-4-hidroksi-3-((2-metilfenil)azo)-2,7-naftalendisulfonska kislina in njene soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

1296

4,4’-((4-metil-1,3-fenilen)bis(azo))bis(6-metil-1,3-benzendiamin) (št. CAS 4482-25-1) (Basic Brown 4) in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

1297

3-((4-((diamino(fenilazo)fenil)azo)-2-metilfenil)azo)-N,N,N-trimetilbenzenamin in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

1298

3-((4-((diamino(fenilazo)fenil)azo)-1-naftalenil)azo)-N,N,N-trimetilbenzenamin in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

1299

N-(4-[4-(dietilamino)fenil]fenilmetilen]-2,5-cikloheksadien-1-iliden)-N-etil etanamin in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

1300

1-[(2-hidroksietil)amino]-4-(metilamino)-9,10-antrakinon (št. CAS 86722-66-9) ter njegovi derivati in soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

1301

1,4-diamino-2-metoksi-9,10-antrakinon (št. CAS 2872-48-2) (Disperse Red 11) in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

1302

1,4-dihidroksi-5,8-bis((2-hidroksietil)amino)antrakinon (št. CAS 3179-90-6) (Disperse Blue 7) in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

1303

1-((3-aminopropil)amino)-4-(metilamino)antrakinon in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

1304

N-(6-((2-kloro-4-hidroksifenil)imino)-4-metoksi-3-okso-1,4-cikloheksadien-1-il)acetamid (št. CAS 66612-11-1) (HC Yellow No. 8) in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

1305

(6-((3-kloro-4-(metilamino)fenil)imino)-4-metil-3-oksocikloheksa-1,4-dien-1-il)sečnina (št. CAS 56330-88-2) (HC Red No. 9) in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

1306

3,7-bis(dimetilamino)fenotiazin-5-ijev in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

1307

4,6-bis(2-hidroksietoksi)-m-fenilendiamin in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

1308

5-Amino-2,6-Dimethoxy-3-Hydroxypyridine (št. CAS 104333-03-1) in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

1309

4,4’-Diaminodiphenylamine (št. CAS 537-65-5) in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

1310

4-dietilamino-o-toluidin (št. CAS 148-71-0) in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

1311

N,N-dietil-p-fenilendiamin (št. CAS 93-05-0) in njegove soli, kadar se uporablja kot snovi v izdelkih za barvanje las

1312

N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine (št. CAS 99-98-9) in njegove soli, kadar se uporablja kot snovi v izdelkih za barvanje las

1313

Toluene-3,4-Diamine (št. CAS 496-72-0) in njegove soli, kadar se uporablja kot snovi v izdelkih za barvanje las

1314

2,4-diamino-5-metilfenoksietanol (št. CAS 141614-05-3) in njegove soli, kadar se uporablja kot snovi v izdelkih za barvanje las

1315

6-Amino-o-cresol (št. CAS 17672-22-9) in njegove soli, kadar se uporablja kot snovi v izdelkih za barvanje las

1316

hidroksietilaminometil-p-aminofenol (št. CAS 110952-46-0) in njegove soli, kadar se uporablja kot snovi v izdelkih za barvanje las

1317

2-Amino-3-nitrophenol (št. CAS 603-85-0) in njegove soli, kadar se uporablja kot snovi v izdelkih za barvanje las

1318

2-Chloro-5-nitro-N-hydroxyethyl-p-phenylenediamine (št. CAS 50610-28-1) in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

1319

2-Nitro-p-phenylenediamine (št. CAS 5307-14-2) in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

1320

Hydroxyethyl-2,6-dinitro-p-anisidine (št. CAS 122252-11-3) in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

1321

6-Nitro-2,5-pyridinediamine (št. CAS 69825-83-8) in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

1322

3,7-diamino-2,8-dimetil-5-fenilfenazinij in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

1323

3-hidroksi-4-((2-hidroksinaftil)azo)-7-nitronaftalen-1-sulfonska kislina (št. CAS 16279-54-2) in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

1324

3-((2-nitro-4-(trifluorometil)fenil)amino)propan-1,2-diol (št. CAS 104333-00-8) (HC Yellow No. 6) in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

1325

2-[(4-kloro-2-nitrofenil)amino]etanol (št. CAS 59320-13-7) (HC Yellow No. 12) in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

1326

3-[[4-[(2-hidroksietil)metilamino]-2-nitrofenil]amino]-1,2-propandiol (št. CAS 173994-75-7) in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

1327

3-[[4-[etil(2-hidroksietil)amino]-2-nitrofenil]amino]-1,2-propandiol (št. CAS 114087-41-1) in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las

1328

etanamin, N-(4-[[4-(dietilamino)fenil][4-(etilamino)-1-naftalenil]metilen]-2,5-cikloheksadien-1-iliden)-N-etil- in njegove soli, kadar se uporablja kot snov v izdelkih za barvanje las“

(2)

Priloga III se spremeni:

(a)

Del I se spremeni:

(i)

v stolpcu b referenčne številke 8 se besedilo „p-fenilendiamin, njegovi N-substituirani derivati in njegove soli; N-substituirani derivati o-fenilendiaminov, razen derivatov, uvrščenih na seznam drugje v tej prilogi“ nadomesti z besedilom „p-fenilendiamin, njegovi N-substituirani derivati in njegove soli; N-substituirani derivati o-fenilendiaminov, razen derivatov, uvrščenih na seznam drugje v tej prilogi, in derivatov pod referenčnimi številkami 1309,1311 in 1312 v Prilogi II“.

(ii)

v stolpcu b referenčne številke 9 se besedilo „Metilfenilendiamini, njihovi N-substituirani derivati in njihove soli, razen snovi št. 364 v Prilogi II“ nadomesti z besedilom „Metilfenilendiamini, njihovi N-substituirani derivati in njihove soli, razen snovi pod referenčnimi številkami 364, 1310 in 1313 v Prilogi II“.

(b)

V delu 2 se referenčne številke 1, 2, 8, 13, 15, 30, 41, 43, 45, 46, 51, 52, 53 in 54 črtajo.