30.8.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 226/19


DIREKTIVA KOMISIJE 2007/53/ES

z dne 29. avgusta 2007

o spremembi Direktive Sveta 76/768/EGS v zvezi s kozmetičnimi izdelki zaradi prilagoditve Priloge III k tej direktivi tehničnemu napredku

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 76/768/EGS z dne 27. julija 1976 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s kozmetičnimi izdelki (1) in zlasti člena 8(2) Direktive,

po posvetovanju z Znanstvenim odborom za potrošniške izdelke,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Fluorove spojine so trenutno navedene v delu 1 Priloge III k Direktivi 76/768/EGS in zanje že veljajo tam določene omejitve in pogoji. Znanstveni odbor za potrošniške izdelke meni, da ni večje skrbi, da bi zobna pasta z vsebnostjo 1 000–1 500 ppm fluorida pri otrocih, starih manj kot šest let, povzročila fluorozo, če je edini vir izpostavljenosti fluoridu in če se uporablja po navodilih. Zato je treba referenčne številke 26 do 43 in referenčne številke 47 do 56 iz dela 1 Priloge III ustrezno spremeniti.

(2)

Direktivo 76/768/EGS je zato treba ustrezno spremeniti.

(3)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za kozmetične izdelke –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga III k Direktivi 76/768/EGS se spremeni skladno s Prilogo k tej direktivi.

Člen 2

1.   Države članice najpozneje do 19. aprila 2008 sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. Komisiji takoj posredujejo besedila navedenih predpisov in korelacijsko tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

Navedene predpise uporabljajo od 19. januarja 2009.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice sporočijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 29. avgusta 2007

Za Komisijo

Günter VERHEUGEN

Podpredsednik


(1)  UL L 262, 27.9.1976, str. 169. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2007/22/ES (UL L 101, 18.4.2007, str. 11).


PRILOGA

Pri referenčnih številkah 26 do 43 in referenčnih številkah 47 do 56 iz dela 1 Priloge III k Direktivi 76/768/EGS se za vsakim vnosom v stolpcu f doda naslednje besedilo:

„Zobne kreme z vsebnostjo 0,1–0,15 % fluora, razen če niso že označene kot neprimerne za otroke (npr. ‚samo za uporabo pri odraslih‘), je treba označiti z naslednjim besedilom:

‚Otroci, stari do 6 let: da preprečite zaužitje, uporabite za grah zobne kreme pod nadzorovanim ščetkanjem. Pri vnosu fluora iz drugih virov se posvetujte s svojim zobozdravnikom ali zdravnikom.‘“