15.6.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 155/49


A BIZOTTSÁG 2007/34/EK IRÁNYELVE

(2007. június 14.)

a gépjárművek megengedett zajszintjére és kipufogórendszereire vonatkozó 70/157/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1970. február 6-i 70/156/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 13. cikke (2) bekezdésének második francia bekezdésére,

tekintettel a gépjárművek megengedett zajszintjére és kipufogórendszereire vonatkozó, 1970. február 6-i 70/157/EGK tanácsi irányelvre (2), és különösen annak 3. cikkére,

mivel:

(1)

A 70/157/EGK irányelv a 70/156/EGK irányelvben meghatározott közösségi típus-jóváhagyási eljárással kapcsolatos külön irányelvek egyike. Ezért a 70/156/EGK irányelv járműrendszerekre, alkatrészekre és önálló műszaki egységekre vonatkozó rendelkezései a 70/157/EGK irányelvre is vonatkoznak.

(2)

A 70/157/EGK irányelv hatálybalépése óta a gépjárművek zajhatárértékeit több alkalommal csökkentették, legutóbb 1995-ben. A legutóbbi csökkentés nem váltotta ki a várt hatást; a csökkentés után elvégzett vizsgálatok arra mutattak rá, hogy a mérési módszer ma már nem tükrözi a gépjárművek tényleges üzemi viszonyait. Ezért új vizsgálati programot kell bevezetni és a járműzajmérések során olyan feltételeket kell teremteni, amelyek jobban tükrözik a tényleges üzemi viszonyokat. Az új vizsgálati programot az 51. számú ENSZ-EGB előírás 02-es módosítássorozata (3) írja le.

(3)

Az átmeneti időszak alatt a jelenlegi és az új vizsgálati ciklust egyaránt alkalmazni kell a típusjóváhagyás során és mindkét vizsgálat eredményeiről jelentést kell benyújtani a Bizottságnak. Ez lehetővé teszi azt, hogy a Bizottság hozzájusson azokhoz a szükséges adatokhoz, amelyek alapján meg tudja állapítani a jelenlegi vizsgálati eljárást felváltó új mérési módszerhez tartozó határértékeket. A jelenlegi módszer továbbra is a típusjóváhagyás elnyeréséhez volna szükséges, az újat pedig ellenőrzési célra lehetne használni. Az átmeneti időszakot követően kizárólag az új mérési módszerhez igazított vizsgálati eljárásra van szükség a típusjóváhagyás elnyeréséhez.

(4)

Az 51. és 59. számú ENSZ-EGB előírások – amelyekhez a Közösség is csatlakozott – legutóbbi módosításainak figyelembevétele érdekében indokolt a 70/157/EGK irányelvnek az ezen előírások műszaki követelményeivel való összehangolása révén történő, a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása. Ez különösen azért fontos, hogy az EK-típusjóváhagyás átvegye az 51. számú ENSZ-EGB előírás által a gépjármű zajkibocsátásra vonatkozóan előírt kötelező ellenőrzési eljárást. Egyébként a műszaki fejlődés követése tekintetében az irányelv lemaradna az előírástól.

(5)

A 70/157/EGK irányelv 3. cikke alapján az irányelv által előírt intézkedések nem módosítják a 70/157/EGK irányelv I. mellékletének 5.2.2.1. és 5.2.2.5. pontjában meghatározott követelményeket. Tekintettel a mellékletek új szerkezetére, szükség van az említett pontokban megadott számozás és utalások módosítására. Az egyéb közösségi jogszabályok rendelkezéseivel való összefüggés meghatározása érdekében meg kell határozni a jelenlegi és az új számozás közötti korrelációt.

(6)

Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítással foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1)   A 70/157/EGK irányelv a következőképpen módosul:

a)

az I. melléklet helyébe az ezen irányelv I. mellékletében szereplő szöveg lép;

b)

a II. melléklet helyébe az ezen irányelv II. mellékletében szereplő szöveg lép;

c)

a III. melléklet helyébe az ezen irányelv III. mellékletében szereplő szöveg lép;

d)

a IV. mellékletet el kell hagyni.

(2)   A 70/157/EGK irányelv I. mellékletének 5.2.2.1. és 5.2.2.5. pontjára történő hivatkozásokat az ezen – az említett irányelv helyébe lépő – irányelv I. mellékletének 2.1 és 2.2 pontjára történő hivatkozásoknak kell tekinteni.

2. cikk

2008. július 6-tól2010. július 6-ig a típusjóváhagyásra váró gépjárműveket ellenőrzési célból az 51. számú ENSZ-EGB előírás 10. melléklete által meghatározott vizsgálatnak kell alávetni. A vizsgálat eredményeit az 51. számú ENSZ-EGB előírás 9. mellékletének megfelelően csatolni kell az ezen irányelv által módosított 70/157/EGK irányelv I. melléklete 1. és 2. függeléke által előírt dokumentumokhoz. Az érintett tagállamok megküldik az adatközlő lapokat a Bizottságnak. Ezek a kötelezettségek nem érintik a létező jóváhagyások ezen irányelvvel összhangban történő kiterjesztését. Az ellenőrzési eljárás céljából egy gépjárműt nem tekintenek új típusnak, amennyiben a gépjármű kizárólag az 51. számú ENSZ-EGB előírás 2.2.1. és 2.2.2. pontja tekintetében tér el.

3. cikk

(1)   A tagállamok elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2008. július 5-ig megfeleljenek. Haladéktalanul eljuttatják a Bizottsághoz az említett rendelkezések szövegét, valamint a szóban forgó rendelkezések és ezen irányelv közötti megfelelést leíró táblázatot.

E rendelkezéseket 2008. július 6-tól kell alkalmazni.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok megküldik a Bizottságnak nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen elfogadnak.

4. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. június 14-én.

a Bizottság részéről

Günter VERHEUGEN

alelnök


(1)  HL L 42., 1970.2.23., 1. o. A legutóbb a 2006/96/EK irányelvvel (HL L 363., 2006.12.20., 81. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 42., 1970.2.23., 16. o. A legutóbb a 2006/96/EK irányelvvel módosított irányelv.

(3)  HL L 137., 2007.5.30., 68. o.


I. MELLÉKLET

I. MELLÉKLET

A GÉPJÁRMŰTÍPUS ZAJSZINTJÉRE VONATKOZÓ EK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁST ILLETŐ RENDELKEZÉSEK

1.   EGY JÁRMŰTÍPUS EK-TÍPUS-JÓVÁHAGYÁSI KÉRELME

1.1.   A 70/156/EGK irányelv 3. cikkének (4) bekezdése szerint egy járműtípus megengedett zajszintjére vonatkozó EK-típus-jóváhagyási kérelmet a gyártónak kell előterjesztenie.

1.2.   Az adatközlő lap mintája az 1. függelékben található.

1.3.   A jármű gyártójának a típusjóváhagyásra benyújtott járműtípus egy példányát a vizsgálatok lefolytatásáért felelős műszaki szolgálat rendelkezésére kell bocsátania.

1.4.   A műszaki szolgálat kérésére be kell mutatni a kipufogórendszer és egy legalább olyan hengerűrtartalommal és legnagyobb névleges teljesítménnyel rendelkező motor mintapéldányát, mint amilyen a típusjóváhagyásra benyújtott járműbe kerül beépítésre.

2.   A MOZGÓ JÁRMŰ ZAJSZINTJE

2.1.   Határértékek

A III. melléklet rendelkezéseivel összhangban mért zajszint nem haladhatja meg a következő határértékeket:

Járműkategóriák

Értékek dB(A)-ban

(decibel (A))

2.1.1.

Személyszállító, a vezetőüléssel együtt legfeljebb 9 üléssel rendelkező járművek

74

2.1.2.   

Személyszállító, a vezetőüléssel együtt több mint 9 üléssel rendelkező járművek, amelyek megengedett össztömege meghaladja a 3,5 tonnát, és amelyek:

2.1.2.1.

motorteljesítménye 150 kW-nál kisebb

78

2.1.2.2.

motorteljesítménye nem kisebb, mint 150 kW

80

2.1.3.   

Személyszállító, a vezetőüléssel együtt több mint 9 üléssel rendelkező járművek; áruszállító járművek, amelyek:

2.1.3.1.

megengedett össztömege nem haladja meg a 2 tonnát

76

2.1.3.2.

megengedett össztömege meghaladja a 2 tonnát, de nem haladja meg a 3,5 tonnát

77

2.1.4.   

Áruszállító járművek, amelyek megengedett össztömege meghaladja a 3,5 tonnát és amelyek

2.1.4.1.

motorteljesítménye 75 kW-nál kisebb

77

2.1.4.2.

motorteljesítménye nem kisebb, mint 75 kW, de 150 kW-nál kisebb

78

2.1.4.3.

motorteljesítménye nem kisebb, mint 150 kW

80

Azonban

a 2.1.1. és a 2.1.3. kategóriájú járműveknél a határértékek 1 dB(A)-val nagyobbak, ha közvetlen befecskendezésű dízelmotorral vannak felszerelve,

a 2 tonna feletti legnagyobb megengedett tömegű terepjáró járműveknél a határértékek 1 dB(A)-val nagyobbak, ha motorteljesítményük kisebb mint 150 kW, és 2 dB(A)-val nagyobbak, ha legalább 150 kW,

a 2.1.1. kategóriájú járműveknél, amelyek kézi működtetésű, négynél több előremeneti fokozattal rendelkező sebességváltóval vannak ellátva, és a legnagyobb motorteljesítmény meghaladja a 140 kW/t-t, valamint amelyek legnagyobb teljesítmény/legnagyobb tömeg aránya meghaladja a 75 kW/t értéket, a határérték 1 dB(A)-val nagyobb, amennyiben az a sebesség, amivel a jármű hátsó része áthalad a BB’ vonalon, harmadik fokozatban nagyobb, mint 61 km/h.

2.2.   Az eredmények értékelése

2.2.1.   A mérőműszerekből adódó pontatlanságok figyelembevételével az egyes mérések alapján nyert értékeket 1 dB(A)-val kell csökkenteni.

2.2.2.   A méréseket akkor lehet érvényesnek tekinteni, ha a jármű egyik oldalán egymás után végzett két mérés közötti eltérés haladja meg a 2 dB(A) értéket.

2.2.3.   Vizsgálati eredménynek a legmagasabb mérési eredmény számít. Abban az esetben, ha ez az érték több mint 1 dB(A)-val meghaladja a vizsgált jármű kategóriájára megengedett legnagyobb zajszintet, akkor két további mérést kell végezni megfelelő mikrofonhelyzetnél. Az így kapott négy mérési eredményből háromnak a megengedett határértéken belül kell maradnia.

3.   JELÖLÉSEK

3.1.   A kipufogó- és szívórendszerek alkatrészein a rögzítő elemek és a csövek kivételével fel kell tüntetni az alábbiakat:

3.1.1.   a rendszerek és alkatrészeik gyártójának védjegye vagy kereskedelmi neve;

3.1.2.   a gyártó kereskedelmi jelölése.

3.2.   E jelöléseknek tisztán olvashatónak és kitörölhetetlennek kell lenniük, még a rendszernek a járműre történő felszerelése után is.

4.   EGY JÁRMŰTÍPUS EK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSÁNAK MEGADÁSA

4.1.   Ha a vonatkozó követelmények teljesülnek, az EK-típusjóváhagyást a 70/156/EGK irányelv 4. cikkének (3) bekezdése, illetve adott esetben (4) bekezdése értelmében meg kell adni.

4.2.   Az EK-típusbizonyítvány mintája a 2. függelékben található.

4.3.   Minden jóváhagyott járműtípusra típus-jóváhagyási számot kell kiadni a 70/156/EGK irányelv VII. mellékletének megfelelően. Ugyanaz a tagállam nem adhatja ki ugyanazt a számot több járműtípusra.

5.   TÍPUSVÁLTOZÁSOK ÉS A JÓVÁHAGYÁSOK MÓDOSÍTÁSA

5.1.   Az ezen irányelv szerint jóváhagyott típus változtatásainál a 70/156/EGK irányelv 5. cikkének rendelkezéseit kell alkalmazni.

6.   GYÁRTÁSMEGFELELŐSÉG

6.1.   A gyártásmegfelelőség biztosítására a 70/156/EGK irányelv 10. cikkében megállapított követelményeknek megfelelő intézkedéseket kell meghozni.

6.2.   Különleges előírások

6.2.1.   A 70/156/EGK irányelv X. mellékletének 2.3.5. pontjában említett vizsgálatok megegyeznek az 51. számú ENSZ-EGB rendelet VII. mellékletében előírt, ezen irányelv III. mellékletében említett vizsgálatokkal.

6.2.2.   A 70/156/EGK irányelv X. mellékletének 3. pontja rendes körülmények között kétévenként egy vizsgálatot ír elő.

1. függelék

EK-jármű-típusjóváhagyás céljából a gépjárművek megengedett zajszintjére és kipufogórendszereire vonatkozóan a 70/156/EGK tanácsi irányelv (1) I. melléklete alapján összeállított (…) számú adatközlő lap (a …/…/EK irányelvvel módosított 70/157/EGK irányelv)

Az alábbi adatokat kell – értelemszerűen – tartalomjegyzékkel ellátva három példányban benyújtani. A rajzokat megfelelő méretarányban és részletezettséggel, A4-es formátumban vagy A4-es formátumra hajtogatva kell benyújtani. Az esetleg mellékelt fényképeknek megfelelő részletességűeknek kell lenniük.

Ha a rendszerek, alkatrészek vagy különálló műszaki egységek elektronikus vezérléssel rendelkeznek, az azok teljesítményére vonatkozó információt is meg kell adni.

0.   Általános adatok

0.1.   Gyártmány (a gyártó cégneve):

0.2.   Típus és általános kereskedelmi megnevezés(ek):

0.3.   A típusazonosítás módja, ha az fel van tüntetve a járművön (b):

0.3.1.   A jelölés helye:

0.4.   A jármű kategóriája (c):

0.5.   A gyártó neve és címe:

0.8.   Az összeszerelő üzem(ek) címe:

1.   A jármű általános szerkezeti jellemzői

1.1.   Fényképek és/vagy rajzok egy reprezentatív járműről:

1.3.3.   Meghajtott tengelyek (számuk, helyzetük, összekapcsolásuk módja):

1.6.   A motor helye és elrendezése:

2.   Tömegek és méretek (e) (kg és mm) (adott esetben hivatkozás a rajzokra)

2.4.   A járműméretek mérettartományai (teljes)

2.4.1.   Karosszéria nélküli alváznál:

2.4.1.1.   Hosszúság (j):

2.4.1.2.   Szélesség (k):

2.4.2.   Alváz karosszériával

2.4.2.1.   Hosszúság (j):

2.4.2.2.   Szélesség (k):

2.6.   A jármű tömege karosszériával és menetkész állapotban, vagy az alváz tömege vezetőfülkével, ha a gyártó nem szereli fel a karosszériát (alapfelszereléssel, hűtőközeggel, olajokkal, tüzelőanyaggal, szerszámokkal és pótkerékkel és a járművezetővel együtt) (o) (legnagyobb és legkisebb):

3.   Motor (q)

3.1.   Gyártó:

3.1.1.   A gyártó motorkódja: (a motoron lévő jelölés vagy más azonosító jel szerint)

3.2.   Belső égésű motor

3.2.1.1.   Működési elv: külső gyújtású/kompressziós gyújtású/négyütemű/kétütemű (2)

3.2.1.2.   A hengerek száma és elrendezése:

3.2.1.2.3.   Gyújtási sorrend:

3.2.1.3.   Motor-lökettérfogat (s): cm3

3.2.1.8.   Legnagyobb teljesítmény (t): kW/ min–1 (a gyártó által megadott érték)

3.2.4.   Üzemanyag-adagolás

3.2.4.1.   Karburátorral/karburátorokkal: igen/nem (2)

3.2.4.1.2.   Típus(ok):

3.2.4.1.3.   Darabszám:

3.2.4.2.   Üzemanyag-befecskendezés (csak kompressziós gyújtás): igen/nem (2)

3.2.4.2.2.   Működési elv: közvetlen befecskendezés/előkamrás/örvénykamrás (2)

3.2.4.2.4.   Fordulatszám-szabályozó

3.2.4.2.4.1.   Típus:

3.2.4.2.4.2.1.   Leszabályozási fordulatszám terhelés alatt min–1

3.2.4.3.   Üzemanyag-befecskendezés (csak külső gyújtás): igen/nem (2)

3.2.4.3.1.   Működési elv: szívócső (egyetlen vagy több ponton (2))/közvetlen befecskendezés/egyéb (pontosítsa) (2)

3.2.8.   Szívórendszer

3.2.8.4.2.   Levegőszűrő, rajzok: vagy

3.2.8.4.2.1.   Gyártmány(ok):

3.2.8.4.2.2.   Típus(ok):

3.2.8.4.3.   Beszívási hangtompító, rajzok; vagy

3.2.8.4.3.1.   Gyártmány(ok):

3.2.8.4.3.2.   Típus(ok):

3.2.9.   Kipufogórendszer

3.2.9.2.   A kipufogórendszer leírása és/vagy rajzai:

3.2.9.4.   Kipufogódob(ok):

Elülső-, középső- és hátsódob vonatkozásában: szerkezet, típus, jelölés, ahol a külső zaj miatt szükséges: zajcsökkentő intézkedések a motorház és a motor vonatkozásában:

3.2.9.5.   A kipufogócső helye:

3.2.9.6.   Szálas anyagokat tartalmazó kipufogódob:

3.2.12.2.1.   Katalizátor: igen/nem (3)

3.2.12.2.1.1.   Katalizátorok és alkatrészek száma:

3.3.   Elektromotor

3.3.1.   Típus (tekercselés, gerjesztés):

3.3.1.1.   Legnagyobb óránkénti teljesítmény: kW

3.3.1.2.   Üzemi feszültség: V

3.4.   Más motorok, hajtóművek és kombinációik (az ilyen motorok vagy hajtóművek műszaki jellemzői):

4.   Erőátvitel (v)

4.2.   Típus (mechanikus, hidraulikus, elektromos stb.):

4.6.   Áttételi arányok

Sebességfokozat

Belső áttételi viszonyszám

(a sebességváltó kimenőtengely fordulatszáma a motorhoz viszonyítva)

Végső áttételi viszonyszám(ok)

(a sebességváltó kimenőtengely fordulatszáma a hajtott kerék fordulatszámához viszonyítva)

Összáttételi viszonyszám

Maximum CVT (4) esetén

1

2

3

Minimum CVT (4) esetén

Hátramenet

 

 

 

4.7.   A jármű legnagyobb sebessége (és a fokozatok adatai, amelyekben ezek elérhetők) (km/h) (w):

6.   Felfüggesztés

6.6.   Gumiabroncsok és kerekek

6.6.2.   A gördülő sugarak felső és alsó határértékei

6.6.2.1.   1. tengely:

6.6.2.2.   2. tengely:

6.6.2.3.   3. tengely:

6.6.2.4.   4. tengely:

stb.

9.   Karosszéria (nem vonatkozik az M1 kategóriába tartozó gépjárművekre)

9.1.   Karosszéria típusa:

9.2.   Felhasznált anyagok és az összeszerelés módja:

12.   Vegyes

12.5.   Adatok a zajcsökkentést szolgáló, a motorhoz nem kapcsolódó bármely berendezésről (ha más pontban nem szerepel):

További adatok terepjáró járművek esetén:

1.3.   A tengelyek és kerekek száma:

2.4.1.   Karosszéria nélküli alváznál:

2.4.1.4.1.   A megközelítés szöge (na): … fok

2.4.1.5.1.   Kiszállás szöge (nb): … fok

2.4.1.6.   Szabad magasság (a 70/156/EGK irányelv II. melléklete A. szakaszának 4.5. pontja szerint)

2.4.1.6.1.   a tengelyek között:

2.4.1.6.2.   az első tengely(ek) alatt:

2.4.1.6.3.   a hátsó tengely(ek) alatt:

2.4.1.7.   Rámpaszög (nc): … fok

2.4.2.   Alváz karosszériával

2.4.2.4.1.   A megközelítés szöge (na): … fok

2.4.2.5.1.   Kiszállás szöge (nb): … fok

2.4.2.6.   Szabad magasság (a 70/156/EGK irányelv II. melléklete A. szakaszának 4.5. pontja szerint)

2.4.2.6.1.   a tengelyek között:

2.4.2.6.2.   az első tengely(ek) alatt:

2.4.2.6.3.   a hátsó tengely(ek) alatt:

2.4.2.7.   Rámpaszög (nc): … fok

2.15.   Hegymeneti elindulási képesség (pótkocsi nélküli jármű): … %

4.9.   Differenciálzár: igen/nem/választható (5)

Dátum, ügyiratszám

2. függelék

MINTA

EK-TÍPUSBIZONYÍTVÁNY

(Legnagyobb méret: A4 (210 × 297 mm))

A hatóság pecsétjének helye

Értesítés

típusjóváhagyásról (6)

típusjóváhagyás kiterjesztéséről (6)

típusjóváhagyás elutasításáról (6)

típusjóváhagyás visszavonásáról (6)

amely jármű/alkatrész/önálló műszaki egység típusára vonatkozik, tekintettel (6) a legutóbb a …/…/EK irányelvvel módosított …/…/EGK irányelvre.

A típusjóváhagyás száma:

A kiterjesztés indoka:

I.   SZAKASZ

0.1.   Gyártmány (a gyártó cégneve):

0.2.   Típus és általános kereskedelmi megnevezés(ek):

0.3.   A típusazonosítás módja, ha az fel van tüntetve a járművön/alkatrészen/önálló műszaki egységen (6)  (7)

0.3.1.   A jelölés helye:

0.4.   A jármű kategóriája (8):

0.5.   A gyártó neve és címe:

0.7.   Alkatrészek és önálló műszaki egységek esetében az EK-típus-jóváhagyási jelének felerősítési helye és módja:

0.8.   Az összeszerelő üzem(ek) címe:

II.   SZAKASZ

1.   Esetleges kiegészítő adatok: lásd a függeléket

2.   A vizsgálatok elvégzéséért felelős műszaki szolgálat:

3.   A vizsgálati jegyzőkönyv dátuma:

4.   A vizsgálati jegyzőkönyv száma:

5.   (Esetleges) megjegyzések: lásd a függeléket

6.   Hely:

7.   Dátum:

8.   Aláírás:

9.   A jóváhagyó hatóságnál kívánságra hozzáférhető dokumentációk jegyzéke mellékelve van.

Függelék a (…) számú EK-típusbizonyítványhoz

a járművek …/…/EK irányelvvel módosított 70/157/EGK irányelv szerinti típusjóváhagyására vonatkozóan

1.   Kiegészítő adatok:

1.1.   Amennyiben szükséges, az 51. számú ENSZ-EGB előírás III. melléklete 3.1.2.3.2.3. pontja által szabályozott gépjárművek jegyzéke:

1.2.   Motor

1.2.1.   Gyártó:

1.2.2.   Típus:

1.2.3.   Modell:

1.2.4.   Legnagyobb névleges teljesítmény … kW/ … min–1

1.3.   Erőátvitel: Nem automata/automata sebességváltó (9)

1.3.1   Sebességfokozatok száma:

1.4.   Felszerelés

1.4.1   Kipufogódob

1.4.1.1.   Gyártó:

1.4.1.2.   Modell:

1.4.1.3.   Típus: … az alább megadott rajznak megfelelően:

1.4.2   Beszívási hangtompító

1.4.2.1.   Gyártó:

1.4.2.2.   Modell:

1.4.2.3.   Típus: … az alább megadott rajznak megfelelően:

1.5.   A gumiabroncs mérete,

1.5.1.   A típus-jóváhagyási vizsgálathoz használt gumiabroncstípus leírása:

1.6.   Mérések

1.6.1.   Mozgó jármű zajszintje:

Mérési eredmények

 

Bal oldal

dB(A) (10)

Jobb oldal

dB(A) (10)

Sebességváltó kar helyzete

1. mérés

 

 

 

2. mérés

 

 

 

3. mérés

 

 

 

4. mérés

 

 

 

Vizsgálati eredmény: … dB(A)/E (11)

1.6.2.   Álló jármű zajszintje:

Mérési eredmények

 

dB(A)

Motor

1. mérés

 

 

2. mérés

 

 

3. mérés

 

 

Vizsgálati eredmény: … dB(A)/E (12)

1.6.3.   A sűrített levegő zajának mérése:

Mérési eredmények

 

Bal oldal

dB(A) (13)

Jobb oldal

dB(A) (13)

1. mérés

 

 

2. mérés

 

 

3. mérés

 

 

4. mérés

 

 

Vizsgálati eredmény: … dB(A)

5.   Észrevételek:


(1)  Az ezen az adatközlő lapon alkalmazott tételszámok és lábjegyzetek megfelelnek a 70/156/EGK irányelv I. mellékletében alkalmazottaknak. Az ezen irányelvre nem vonatkozó tételek itt nem szerepelnek.

(2)  A nem megfelelő rész törlendő.

(3)  A nem megfelelő rész törlendő.

(4)  Folyamatosan változtatható áttétel.

(5)  A nem megfelelő rész törlendő.

(6)  A nem megfelelő rész törlendő.

(7)  Amennyiben a típusazonosítás eszköze olyan karaktereket tartalmaz, amelyek nem lényegesek az ehhez a típusbizonyítványhoz tartozó jármű, részegység vagy önálló műszaki egység leírásához, akkor az ilyen karakterek a dokumentációban a »?« jelzéssel jelenítendők meg (pl.: ABC??123???).

(8)  A 70/156/EGK irányelv IIA. mellékletében foglaltak szerint.

(9)  A nem megfelelő rész törlendő.

(10)  A melléklet 2.2.1. pontjának rendelkezéseivel összhangban a mérési értékek 1 dB (A)-val cökkentve vannak megadva.

(11)  Az »E« jelzés arra utal, hogy a méréseket ezzel az irányelvvel összhangban végezték el.

(12)  Az »E« jelzés arra utal, hogy a méréseket ezzel az irányelvvel összhangban végezték el.

(13)  Az I. melléklet 2.2.1. pontjának rendelkezéseivel összhangban a mérési értékek 1 dB (A)-val csökkentve vannak megadva.


II. MELLÉKLET

II. MELLÉKLET

A KIPUFOGÓRENDSZEREK MINT ÖNÁLLÓ MŰSZAKI EGYSÉGEK EK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSÁRA (CSERE-KIPUFOGÓRENDSZEREK) VONATKOZÓ IGAZGATÁSI RENDELKEZÉSEK

1.   AZ EK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁS IRÁNTI KÉRELEM

1.1.   A 70/156/EGK irányelv 3. cikkének (4) bekezdése szerint a csereként beépíthető kipufogórendszer vagy annak alkatrésze önálló műszaki egységként történő EK-típusjóváhagyása iránti kérelmet a járműgyártónak vagy az illető önálló szerelési egység gyártójának kell benyújtania.

1.2.   Az adatközlő lap mintája az 1. függelékben található.

1.3.   A hatáskörrel rendelkező műszaki szolgálat kérésére a kérelmezőnek csatolnia kell a következőket:

1.3.1.   annak a rendszernek két mintapéldánya, amire az EK-típusjóváhagyást kérték,

1.3.2.   egy eredeti kipufogórendszer, amelyet eredetileg szereltek a járműre a jármű típusjóváhagyásakor,

1.3.3.   a típust reprezentáló jármű egy példánya, amelyre a rendszert fel kívánják szerelni, és amely teljesíti az 51. számú ENSZ-EGB előírás 7. melléklete 4.1. pontjának ezen irányelv III. mellékletében említett követelményeit;

1.3.4.   egy önálló motor, amely megfelel a fentiekben leírt járműtípusnak.

2.   JELÖLÉSEK

2.4.1.   A csere-kipufogórendszernek vagy alkatrészeinek a rögzítőelemek és -csövek kivételével viselniük kell az alábbiakat:

2.4.1.1.   a csere-kipufogórendszer és alkatrészei gyártójának védjegye vagy kereskedelmi neve,

2.4.1.2.   a gyártó kereskedelmi jelölése.

2.4.2.   E jelöléseknek tisztán olvashatónak és kitörölhetetlennek kell lenniük, még a rendszernek a járműre történő felszerelése után is.

3.   AZ EK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁS MEGADÁSA

3.1.   Ha a vonatkozó követelmények teljesülnek, az EK-típusjóváhagyást a 70/156/EGK irányelv 4. cikke (3) bekezdésének és adott esetben 4. cikke (4) bekezdésének értelmében meg kell adni.

3.2.   Az EK-típusbizonyítvány mintája a 2. függelékben található.

3.3.   Minden önálló műszaki egységként jóváhagyott, csereként beépíthető kipufogórendszerre vagy annak alkatrésze típusára a 70/156/EGK irányelv VII. melléklete szerint típus-jóváhagyási számot kell kiadni; a típus-jóváhagyási szám 3. szakasza tartalmazza annak az utolsó módosító irányelvnek a számát, amely a jármű típus-jóváhagyásának időpontjában hatályban volt. Ugyanaz a tagállam nem adhat ki azonos számot egyetlen más csereként beépíthető kipufogórendszer vagy annak alkatrésze típusára sem.

4.   AZ EK-TÍPUS-JÓVÁHAGYÁSI JEL

4.1.   Minden egyes, a jóváhagyott típusnak megfelelő, csereként beépíthető kipufogórendszeren vagy annak alkatrészén – a rögzítő elemek és csövek kivételével – fel kell tüntetni az EK-típus-jóváhagyási jelet.

4.2.   Az EK- típus-jóváhagyási jel egy »e« betűt körülvevő négyzetből áll, amelyben az »e« betűt annak a tagállamnak a száma követi, amely a típusjóváhagyást kiadta:

 

»1« Németország esetében

 

»2« Franciaország esetében

 

»3« Olaszország esetében

 

»4« Hollandia esetében

 

»5« Svédország esetében

 

»6« Belgium esetében

 

»7« Magyarország esetében

 

»8« a Cseh Köztársaság esetében

 

»9« Spanyolország esetében

 

»11« az Egyesült Királyság esetében

 

»12« Ausztria esetében

 

»13« Luxemburg esetében

 

»17« Finnország esetében

 

»18« Dánia esetében

 

»19« Románia esetében

 

»20« Lengyelország esetében

 

»21« Portugália esetében

 

»23« Görögország esetében

 

»24« Írország esetében

 

»26« Szlovénia esetében

 

»27« Szlovákia esetében

 

»29« Észtország esetében

 

»32« Lettország esetében

 

»34« Bulgária esetében

 

»36« Litvánia esetében

 

»49« Ciprus esetében

 

»50« Málta esetében

A típus-jóváhagyási jel tartalmazza továbbá a négyzet közelében elhelyezkedő, a típus-jóváhagyási szám 4. szakaszában feltüntetett, a 70/156/EGK irányelv VII. mellékletében említett »alap-jóváhagyási számot« is, amely előtt az a két szám található, amelyek a 70/157/EGK tanácsi irányelv olyan utolsó nagyobb műszaki módosításának sorozatszámát jelölik, amely az EK-típusjóváhagyás kiadásának időpontjában hatályban volt. A 70/157/EGK irányelv sorozatszáma 00; a 77/212/EGK irányelv sorozatszáma 01; a 84/424/EGK irányelv sorozatszáma 02; a 92/97/EGK irányelv és ezen irányelv sorozatszáma 03. A »03« sorozatszám az 59. számú ENSZ-EGB előírás módosításai 00 sorozatának műszaki követelményeit is tartalmazza.

4.3.   A jelnek a csereként beépített kipufogórendszeren vagy alkatrészén a járműre történő felszerelést követően is tisztán olvashatónak és kitörölhetetlennek kell lennie.

4.4.   Az EK-típus-jóváhagyási jelre egy példa a 3. függelékben található.

5.   TÍPUSMÓDOSÍTÁS ÉS A JÓVÁHAGYÁSOK MÓDOSÍTÁSAI

5.1.   Az ezen irányelv szerint jóváhagyott típus változtatásainál a 70/156/EGK irányelv 5. cikkének rendelkezéseit kell alkalmazni.

6.   GYÁRTÁSMEGFELELŐSÉG

6.1.   A gyártásmegfelelőség biztosítására szolgáló intézkedéseket a 70/156/EGK irányelv 10. cikke szerint kell meghozni.

6.2.   Különleges előírások:

6.2.1.   A 70/156/EGK irányelv X. mellékletének 2.3.5. pontjában említett vizsgálatok megegyeznek az ezen irányelv III. mellékletében említett 59. számú ENSZ-EGB rendelet 5. mellékletében előírt vizsgálatokkal.

6.2.2.   A 70/156/EGK irányelv X. mellékletének 3. pontja rendes körülmények között kétévenként egy vizsgálatot ír elő.

1. függelék

A gépjárművek kipufogórendszereinek önálló műszaki egységként történő jóváhagyására vonatkozóan összeállított (…) számú adatközlő lap (a …/…/EK irányelvvel módosított 70/157/EGK irányelv)

Az alábbi adatokat kell – értelemszerűen – tartalomjegyzékkel ellátva három példányban benyújtani. A rajzokat megfelelő méretarányban és részletezettséggel, A4-es formátumban vagy A4-es formátumra hajtogatva kell benyújtani. Az esetleg mellékelt fényképeknek megfelelő részletességűeknek kell lenniük.

Ha a rendszerek, alkatrészek vagy különálló műszaki egységek elektronikus vezérléssel rendelkeznek, az azok teljesítményére vonatkozó információt is meg kell adni.

0.   Általános adatok

0.1.   Gyártmány (a gyártó cég neve):

0.2.   Típus és általános kereskedelmi megnevezés(ek):

0.5.   A gyártó neve és címe:

0.7.   Alkatrészek és önálló műszaki egységek esetében az EK-típus-jóváhagyási jelének felerősítési helye és módja:

0.8.   Az összeszerelő üzem(ek) címe:

1.   Annak a gépjárműnek a leírása, amelyhez a berendezést szánják (amennyiben a berendezés több járműtípusba való beszerelésre is alkalmas, akkor az ebben a pontban kért információt minden típusra vonatkozóan meg kell adni)

1.1.   Gyártmány (a gyártó cégneve):

1.2.   Típus és általános kereskedelmi megnevezés(ek):

1.3.   A típus azonosítási módja, ha fel van tüntetve a járművön:

1.4.   A jármű kategóriája:

1.5.   EK-típus-jóváhagyási szám a zajszint vonatkozásában:

1.6.   Az EK-típus-jóváhagyási bizonyítvány 1.1. és 1.5. pontjában a gépjárművel kapcsolatban említett összes adat (ezen irányelv I. mellékletének 2. függeléke):

2.   A berendezés leírása

2.1.   A csere-kipufogórendszer leírása minden alkatrész relatív helyzetének feltüntetésével és a beszerelésre vonatkozó utasítások megadásával:

2.2.   Az egyes alkatrészek részletes rajza könnyű megtalálásuk és azonosításuk érdekében, valamint a felhasznált anyagok megadása. Ezeken a rajzokon meg kell jelölni az EK-típus-jóváhagyási jel elhelyezésére javasolt helyet:

Dátum, ügyiratszám

2. függelék

MINTA

EK-TÍPUSBIZONYÍTVÁNY

(Legnagyobb méret: A4 [210 × 297 mm])

A hatóság pecsétjének helye

Értesítés

típusjóváhagyásról (1)

típusjóváhagyás kiterjesztéséről (1)

típusjóváhagyás elutasításáról (1)

típusjóváhagyás visszavonásáról (1)

amely jármű/alkatrész/önálló műszaki egység (1) típusára vonatkozik, tekintettel a legutóbb a …/…/EK irányelvvel módosított …/…/EGK irányelvre.

A típusjóváhagyás száma:

A kiterjesztés indoka:

I.   SZAKASZ

0.1.   Gyártmány (a gyártó cégneve):

0.2.   Típus és általános kereskedelmi megnevezés(ek):

0.3.   A típusazonosítás módja, ha az fel van tüntetve a járművön/alkatrészen/önálló műszaki egységen (1)  (2):

0.3.1.   A jelölés helye:

0.4.   A jármű kategóriája (3):

0.5.   A gyártó neve és címe:

0.7.   Alkatrészek és önálló műszaki egységek esetében az EK-típus-jóváhagyási jelének felerősítési helye és módja:

0.8.   Az összeszerelő üzem(ek) címe:

II.   SZAKASZ

1.   Esetleges kiegészítő adatok: lásd a függeléket

2.   A vizsgálatok elvégzéséért felelős műszaki szolgálat:

3.   A vizsgálati jegyzőkönyv dátuma:

4.   A vizsgálatról szóló jelentés száma:

5.   (Esetleges) megjegyzések: lásd a függeléket

6.   Hely:

7.   Dátum:

8.   Aláírás:

9.   A jóváhagyó hatóságnál kívánságra hozzáférhető dokumentációk jegyzéke mellékelve van.

Függelék a (…) számú EK-típusbizonyítványhoz

a gépjárművek kipufogórendszereinek önálló műszaki egységként történő jóváhagyására vonatkozóan, tekintettel a …/…/EK irányelvvel módosított 70/157/EGK irányelvre

1.   Kiegészítő adatok

1.1.   Az önálló műszaki egység alkotórészei:

1.2.   Azon járműtípus(ok) gyártójának védjegye vagy kereskedelmi neve, amelyekbe beszerelik a kipufogódobot (4)

1.3.   Járműtípus(ok) és jóváhagyási számuk/számaik:

1.4.   Motor

1.4.1.   Típus (külső gyújtás, dízel):

1.4.2.   Munkaciklusok: kétütemű vagy négyütemű

1.4.3.   Teljes hengerűrtartalom:

1.4.4.   Legnagyobb névleges motorteljesítmény … kW/min–1

1.5.   Áttételi arányok száma:

1.6.   Alkalmazott áttételi arányok:

1.7.   Hajtótengely arány(ok):

1.8.   Zajszint értékek:

 

mozgó jármű: … dB (A) … km/h sebességnél gyorsulás előtt,

 

álló jármű dB (A), … min–1 értéknél

1.9.   A kipufogógáz-ellennyomás értéke:

1.10.   Korlátozások a használat vagy a beszerelési követelmények vonatkozásában:

2.   Megjegyzések:

3. függelék

Az EK-típus-jóváhagyási jel mintája

Image

Az ábrázolt EK-típus-jóváhagyási jelet viselő kipufogórendszert vagy annak alkatrészét a 92/97/EGK irányelv (03) szerint Spanyolországban (e9) a 0148 alap-jóváhagyási számon hagyták jóvá.

A számok csak példaként szerepelnek.


(1)  A nem megfelelő rész törlendő.

(2)  Amennyiben a típusazonosítás eszköze olyan karaktereket tartalmaz, amelyek nem lényegesek az ehhez a típusbizonyítványhoz tartozó jármű, részegység vagy önálló műszaki egység leírásához, akkor az ilyen karakterek a dokumentációban a »?« jelzéssel jelenítendők meg (pl.: ABC??123???).

(3)  A 70/156/EGK irányelv IIA. mellékletében foglaltak szerint.

(4)  Amennyiben több típusról van szó, az 1.3. ponttól az 1.10. pontig bezárólag minden típusra vonatkozóan meg kell adni az adatokat.


III. MELLÉKLET

„III. MELLÉKLET

1.

A műszaki követelmények megegyeznek az alábbi pontokban előírtakkal:

a)

az 51. (1) számú ENSZ-EGB előírás 2., 6.1., 6.2.1. és 6.3. pontja, valamint 3–10. mellékletei;

b)

az 59. (2) számú ENSZ-EGB előírás 2. és 6. pontja, valamint 3–5. mellékletei.

2.

Az 1. pont rendelkezéseinek alkalmazása érdekében az alábbiakat kell alkalmazni:

a)

»terheletlen jármű«: olyan jármű, amelynek a tömegét az ezen irányelv I. melléklete 1. függelékének 2.6. pontja határozza meg, járművezető nélkül;

b)

»értesítés«: az I. és II. melléklet 2. függelékében meghatározott típus-jóváhagyási bizonyítvány;

c)

»a vonatkozó rendeletek szerződő felei« alatt a tagállamokat kell érteni;

d)

az 51. és 59. számú előírásra történő hivatkozásokat a 70/157/EGK irányelvre történő hivatkozásoknak kell tekinteni;

e)

a 2.2.6. pontban az 1. lábjegyzetet az alábbiak szerint kell érteni: »A kategóriák meghatározását lásd a 70/156/EGK irányelv II. mellékletében«.


(1)  HL L 137., 2007.5.30., 68. o.

(2)  HL L 326., 2006.11.24., 43. o.”