15.6.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 155/49


KOMISSION DIREKTIIVI 2007/34/EY,

annettu 14 päivänä kesäkuuta 2007,

moottoriajoneuvojen sallittua melutasoa ja pakojärjestelmää koskevan neuvoston direktiivin 70/157/ETY muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 6 päivänä helmikuuta 1970 annetun neuvoston direktiivin 70/156/ETY (1) ja erityisesti sen 13 artiklan 2 kohdan toisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon moottoriajoneuvojen sallittua melutasoa ja pakojärjestelmää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 6 päivänä helmikuuta 1970 annetun neuvoston direktiivin 70/157/ETY (2) ja erityisesti sen 3 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivi 70/157/ETY on yksi direktiivillä 70/156/ETY perustetun yhteisön tyyppihyväksyntämenettelyn erillisdirektiiveistä. Ajoneuvojen järjestelmiä, osia ja erillisiä teknisiä yksiköitä koskevia direktiivin 70/156/ETY säännöksiä sovelletaan näin ollen direktiiviin 70/157/ETY.

(2)

Direktiivin 70/157/ETY voimaantulon jälkeen moottoriajoneuvojen melupäästöjen raja-arvoja on alennettu useita kertoja, viimeksi vuonna 1995. Viimeksi tapahtuneella raja-arvojen alentamisella ei ole ollut odotettuja vaikutuksia, ja sen jälkeen tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet, että mittausmenetelmä ei enää vastaa käytännön ajokäyttäytymistä. Siksi on tarpeen ottaa käyttöön uusi testisykli ja saattaa melutestissä sovellettavat ajo-olosuhteet vastaamaan paremmin todellisia ajo-olosuhteita. Uusi testisykli sisältyy Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission (UN/ECE) säännön nro 51 muutossarjaan 02 (3).

(3)

Siirtymäkauden aikana olisi tyyppihyväksyntää varten suoritettava sekä nykyinen testi että uusi testi, ja molempien tulokset olisi ilmoitettava komissiolle. Tällä tavoin komissio saisi tarvittavat tiedot soveltuvien raja-arvojen määrittämiseksi nykyisen testausmenetelmän korvaavaa uutta mittausmenetelmää varten. Tyyppihyväksynnässä olisi edelleen käytettävä nykyistä menetelmää, ja uutta käytettäisiin seurantatarkoituksiin. Siirtymäkauden jälkeen olisi ainoana tyyppihyväksynnässä tarvittavana mittausmenetelmänä käytettävä uutta testiä vastaavaksi mukautettua testausmenetelmää.

(4)

Jotta voitaisiin ottaa huomioon viimeisimmät Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission sääntöihin nro 51 ja 59 tehdyt muutokset, joihin yhteisö on jo sitoutunut, on tarpeen mukauttaa direktiiviä 70/157/ETY tekniikan kehitykseen ja saattaa se vastaamaan kyseisten sääntöjen teknisiä vaatimuksia. Tämä on tärkeätä varsinkin, jotta voidaan ottaa käyttöön UN/ECE-säännössä nro 51 vahvistettu pakollinen moottoriajoneuvojen melupäästöjen seurantamenettely EY-tyyppihyväksyntää varten. Muussa tapauksessa direktiivi jäisi asetukseen nähden tekniikan kehityksestä jälkeen.

(5)

Direktiivin 70/157/ETY 3 artiklan mukaan tällä direktiivillä säädettävät toimenpiteet eivät muuta direktiivin 70/157/ETY liitteessä I olevassa 5.2.2.1 ja 5.2.2.5 kohdassa vahvistettuja vaatimuksia. Koska liitteiden rakenne on muuttunut, on tarpeen mukauttaa mainittujen kohtien numerointia ja viittauksia. Yhteyden säilyttämiseksi muihin yhteisön säädöksiin on lisäksi tarpeen esittää nykyisen ja uuden numeroinnin välinen vastaavuus.

(6)

Tämän direktiivin säännökset ovat tekniikan kehitykseen mukauttamista käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

1.   Muutetaan direktiivi 70/157/ETY seuraavasti:

a)

Korvataan liite I tämän direktiivin liitteessä I olevalla tekstillä.

b)

Korvataan liite II tämän direktiivin liitteessä II olevalla tekstillä.

c)

Korvataan liite III tämän direktiivin liitteessä III olevalla tekstillä.

d)

Poistetaan liite IV.

2.   Viittauksia direktiivin 70/157/ETY liitteessä I olevaan 5.2.2.1 ja 5.2.2.5 kohtaan pidetään viittauksina tämän direktiivin mukaan korvatussa liitteessä I olevaan 2.1 ja 2.2 kohtaan.

2 artikla

Alkaen 6 päivästä heinäkuuta 2008 ja 6 päivään heinäkuuta 2010 saakka tyyppihyväksyttävälle ajoneuvolle tehdään UN/ECE-säännön nro 51 liitteessä 10 vahvistettu testi vain seurantatarkoituksessa. Testin tulokset sisällytetään direktiivin 70/157/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä, liitteen I lisäyksissä 1 ja 2 tarkoitettuihin tietoihin UN/ECE-säännön nro 51 liitteen 9 mukaisesti. Kyseisen jäsenvaltion on lähetettävä nämä tiedot komissiolle. Nämä velvoitteet eivät koske voimassa olevien hyväksyntien laajentamista tämän direktiivin mukaisesti. Tätä seurantaprosessia varten ajoneuvoa ei pidetä uutena tyyppinä, jos se eroaa ainoastaan UN/ECE-säännössä nro 51 olevissa 2.2.1 ja 2.2.2 kohdassa tarkoitettujen tietojen osalta.

3 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on viimeistään 5 päivänä heinäkuuta 2008 annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 6 päivästä heinäkuuta 2008.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltiot säätävät siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

4 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

5 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 14 päivänä kesäkuuta 2007.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EYVL L 42, 23.2.1970, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2006/96/EY (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 81).

(2)  EYVL L 42, 23.2.1970, s. 16. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2006/96/EY.

(3)  EUVL L 137, 30.5.2007, s. 68.


LIITE I

LIITE I

EY-TYYPPIHYVÄKSYNTÄ MOOTTORIAJONEUVOTYYPIN MELUTASON OSALTA

1.   AJONEUVOTYYPIN EY-TYYPPIHYVÄKSYNNÄN HAKEMINEN

1.1   Ajoneuvon valmistajan on haettava moottoriajoneuvotyypin EY-tyyppihyväksyntää melutason osalta direktiivin 70/156/ETY 3 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

1.2   Ilmoituslomakkeen malli esitetään lisäyksessä 1.

1.3   Valmistajan on toimitettava hyväksyttävää tyyppiä edustava ajoneuvo tyyppihyväksyntätesteistä vastaavalle tekniselle tutkimuslaitokselle.

1.4   Teknisen tutkimuslaitoksen pyynnöstä on myös toimitettava pakojärjestelmän mallikappale ja moottori, jonka iskutilavuus on vähintään sama ja teho sama kuin sen ajoneuvotyypin moottorin, jolle tyyppihyväksyntää haetaan.

2.   LIIKKUVIEN AJONEUVOJEN MELUTASO

2.1   Raja-arvot

Liitteen III säännösten mukaisesti mitattu melutaso ei saa ylittää seuraavia arvoja:

Ajoneuvoluokat

Arvot ilmaistuina yksikössä dB(A)

(desibeliä (A))

2.1.1

Henkilöiden kuljetukseen tarkoitetut, kuljettajan istuin mukaan luettuna enintään yhdeksänpaikkaiset ajoneuvot

74

2.1.2   

Henkilöiden kuljetukseen tarkoitetut, kuljettajan istuin mukaan luettuna yli yhdeksänpaikkaiset ajoneuvot, joiden suurin sallittu massa on suurempi kuin 3,5 tonnia, ja joiden

2.1.2.1

moottoriteho on pienempi kuin 150 kW

78

2.1.2.2

moottoriteho on vähintään 150 kW

80

2.1.3   

Henkilöiden kuljetukseen tarkoitetut, kuljettajan istuin mukaan luetuna yli yhdeksänpaikkaiset ajoneuvot; tavaroiden kuljetukseen tarkoitetut ajoneuvot, joiden

2.1.3.1

suurin sallittu massa on enintään 2 tonnia

76

2.1.3.2

suurin sallittu massa on suurempi kuin 2 tonnia mutta enintään 3,5 tonnia.

77

2.1.4   

Tavaroiden kuljetukseen tarkoitetut ajoneuvot, joiden suurin sallittu massa on suurempi kuin 3,5 tonnia ja joiden

2.1.4.1

moottoriteho on pienempi kuin 75 kW

77

2.1.4.2

moottoriteho on vähintään 75 kW mutta pienempi kuin 150 kW

78

2.1.4.3

moottoriteho on vähintään 150 kW.

80

Kuitenkin

edellä 2.1.1 ja 2.1.3 kohdassa tarkoitettujen luokkien ajoneuvojen raja-arvoja on korotettava 1 dB(A):llä, jos ne on varustettu suoraruiskutteisella dieselmoottorilla,

ajoneuvojen, joiden suurin sallittu massa on suurempi kuin 2 tonnia ja jotka on suunniteltu maastokäyttöön, raja-arvoja korotetaan 1 dB(A):llä, jos moottoriteho on pienempi kuin 150 kW, ja 2 dB(A):llä, jos moottoriteho on 150 kW tai suurempi,

edellä 2.1.1 kohdassa tarkoitetun luokan ajoneuvojen, joissa on käsivalintainen vaihteisto, jossa on enemmän kuin neljä vaihdetta eteenpäin, ja joiden suurin moottoriteho on suurempi kuin 140 kW ja suurimman sallitun tehon ja massan suhde on suurempi kuin 75 kW/t, raja-arvoja on korotettava 1 dB(A):llä, jos nopeus, jolla ajoneuvon takaosa saavuttaa linjan BB′ kolmatta vaihdetta käyttäen on yli 61 km/h.

2.2   Tulosten tulkitseminen

2.2.1   Mittauslaitteiden epätarkkuuksien huomioon ottamiseksi kustakin mittarilukemasta on vähennettävä 1 dB(A).

2.2.2   Mittaukset on katsottava päteviksi, jos kahden peräkkäisen ajoneuvon samalta puolelta tehdyn mittauksen välinen ero on enintään 2 dB(A).

2.2.3   Suurin mitattu melutaso muodostaa testituloksen. Jos tämä tulos ylittää ajoneuvoluokan suurimman sallitun melutason 1 dB(A):llä, on suoritettava kaksi lisämittausta vastaavassa mikrofonin sijaintikohdassa. Näistä kyseisessä mikrofonin sijaintikohdassa saadusta neljästä mittaustuloksesta kolmen on pysyttävä vahvistetuissa raja-arvoissa.

3.   MERKINNÄT

3.1   Pako- ja imuäänenvaimentimien osissa, kiinnityslaitteita ja putkia lukuun ottamatta, on oltava

3.1.1   järjestelmien ja niiden osien valmistajan tavaramerkki tai kaupallinen merkki;

3.1.2   valmistajan antama kaupallinen kuvaus.

3.2   Näiden merkintöjen on oltava helposti luettavia ja pysyvästi kiinnitettyjä silloinkin, kun laite on asennettuna ajoneuvoon.

4.   AJONEUVOTYYPIN EY-TYYPPIHYVÄKSYNNÄN MYÖNTÄMINEN

4.1   Jos asiaankuuluvat vaatimukset täyttyvät, EY-tyyppihyväksyntätodistus on annettava direktiivin 70/156/ETY 4 artiklan 3 kohdan ja tarvittaessa 4 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

4.2   Lisäyksessä 2 esitetään EY-tyyppihyväksyntätodistuksen malli.

4.3   Jokaiselle hyväksytylle ajoneuvotyypille on annettava direktiivin 70/156/ETY liitteen VII mukainen hyväksyntänumero. Sama jäsenvaltio ei saa antaa samaa numeroa toiselle ajoneuvotyypille.

5.   TYYPIN MUUTOKSET JA HYVÄKSYNTÖJEN TARKISTUKSET

5.1   Tämän direktiivin mukaisesti hyväksyttyjen tyyppien muuttamiseen sovelletaan direktiivin 70/156/ETY 5 artiklan säännöksiä.

6.   TUOTANNON VAATIMUSTENMUKAISUUS

6.1   Tuotannon vaatimustenmukaisuuden varmistavat toimenpiteet on toteutettava direktiivin 70/156/ETY 10 artiklassa määrättyjen vaatimusten mukaisesti.

6.2   Erityismääräykset:

6.2.1   Direktiivin 70/156/ETY liitteessä X olevassa 2.3.5 kohdassa mainituilla testeillä tarkoitetaan UN/ECE-säännön nro 51 liitteessä 7 vahvistettuja testejä, joihin viitataan tämän direktiivin liitteessä III.

6.2.2   Direktiivin 70/156/ETY liitteessä X olevassa 3 kohdassa mainitut tarkastukset suoritetaan tavallisesti kerran kahdessa vuodessa.

Lisäys 1

Neuvoston direktiivin 70/156/ETY (1) liitteen I mukainen ilmoituslomake nro … ajoneuvon EY-tyyppihyväksynnästä sallitun melutason ja pakojärjestelmän osalta (direktiivi 70/157/ETY, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä …/…/EY)

Seuraavat tiedot on tarvittaessa toimitettava kolmena kappaleena ja niihin on liitettävä sisällysluettelo. Mahdolliset piirustukset on toimitettava sopivassa mittakaavassa ja riittävän yksityiskohtaisina A4-koossa tai siihen kokoon taitettuina. Mahdollisten valokuvien on oltava riittävän yksityiskohtaisia.

Jos järjestelmissä, osissa tai erillisissä teknisissä yksiköissä on sähköohjattuja toimintoja, tiedot niiden suoritusarvoista on toimitettava.

0.   Yleistä

0.1   Merkki (valmistajan kauppanimi):

0.2   Tyyppi ja yleinen kaupallinen kuvaus (kuvaukset):

0.3   Tyypin tunnistustavat, jos ne on merkitty ajoneuvoon (b):

0.3.1   Näiden merkintöjen sijainti:

0.4   Ajoneuvoluokka (c):

0.5   Valmistajan nimi ja osoite:

0.8   Ajoneuvon kokoonpanotehtaan (-tehtaiden) osoite (osoitteet)

1.   Ajoneuvon yleiset rakenteelliset ominaisuudet

1.1   Valokuvat tai piirustukset malliajoneuvosta:

1.3.3   Vetävät akselit (lukumäärä, sijainti, kytkentä muihin akseleihin):

1.6   Moottorin sijainti ja järjestely:

2.   Massat ja mitat (e) (kg ja mm) (viitataan piirustukseen tarvittaessa)

2.4   Ajoneuvon mitat (äärimitat)

2.4.1   Alusta ilman koria

2.4.1.1   Pituus (j):

2.4.1.2   Leveys (k):

2.4.2   Alusta, jossa on kori

2.4.2.1   Pituus (j):

2.4.2.2   Leveys (k):

2.6   Ajokuntoisen korilla varustetun ajoneuvon massa tai alustan massa ohjaamoineen, jos valmistaja ei asenna koria, (mukaan luettuna jäähdytysneste, voiteluöljyt, polttoaine, työkalut, varapyörä ja kuljettaja) (o) (suurin ja pienin arvo):

3.   Moottori (q):

3.1   Valmistaja:

3.1.1   Valmistajan merkitsemä moottorin numerotunnus: (merkittynä moottoriin tai muu tunnistustapa)

3.2   Polttomoottori:

3.2.1.1   Toimintaperiaate: kipinäsytytys/puristussytytys, neli-/kaksitahtinen (2)

3.2.1.2   Sylintereiden lukumäärä ja järjestely:

3.2.1.2.3   Sytytysjärjestys:

3.2.1.3   Sylinteritilavuus (s): cm3

3.2.1.8   Suurin nettoteho (t): kW nopeudella … rpm (valmistajan ilmoittama arvo)

3.2.4   Polttoaineen syöttö

3.2.4.1   Kaasuttimella/kaasuttimilla: kyllä/ei (2)

3.2.4.1.2   Tyyppi (tyypit):

3.2.4.1.3   Lukumäärä:

3.2.4.2   Polttoaineen ruiskutuksella (vain puristussytytysmoottorit): kyllä/ei (2)

3.2.4.2.2   Toimintaperiaate: suoraruiskutus/esikammio/pyörrekammio (2)

3.2.4.2.4   Säädin

3.2.4.2.4.1   Tyyppi:

3.2.4.2.4.2.1   Ryntäysnopeus kuormitettuna: rpm

3.2.4.3   Polttoaineen suihkutuksella (vain ottomoottorit): kyllä/ei (2)

3.2.4.3.1   Toimintaperiaate: imusarja (yksi-/monipiste (2)/suorasuihkutus/muu (määritellään) (2)

3.2.8   Imujärjestelmä

3.2.8.4.2   Ilmansuodatin, piirustukset; tai

3.2.8.4.2.1   Merkki (merkit):

3.2.8.4.2.2   Tyyppi (tyypit):

3.2.8.4.3   Imuäänenvaimennin, piirustukset; tai

3.2.8.4.3.1   Merkki (merkit):

3.2.8.4.3.2   Tyyppi (tyypit):

3.2.9   Pakojärjestelmä

3.2.9.2   Pakojärjestelmän kuvaus ja/tai piirustus:

3.2.9.4   Pakoäänenvaimennin (-vaimentimet):

Etu-, keski- ja takavaimentimen osalta: rakenne, tyyppi, merkintä; milloin oleellista ulkopuolisen melun kannalta: melua rajoittavat toimenpiteet moottoritilassa ja moottorissa:

3.2.9.5   Pakoaukon sijainti:

3.2.9.6   Kuitumaisia aineita sisältävä pakoäänenvaimennin:

3.2.12.2.1   Katalysaattori: kyllä/ei (3)

3.2.12.2.1.1   Katalysaattoreiden ja katalyyttielementtien lukumäärä:

3.3   Sähkömoottori

3.3.1   Tyyppi (käämitys, magnetointi):

3.3.1.1   Suurin teho tunnin ajan: kW

3.3.1.2   Käyttöjännite: V

3.4   Muut koneet ja moottorit ja niiden yhdistelmät (tällaisten koneiden ja moottoreiden osien ominaisuudet):

4.   Voimansiirto (v)

4.2   Tyyppi (mekaaninen, hydraulinen, sähköinen jne.):

4.6   Välityssuhteet:

Vaihde

Vaihteiston sisäiset välityssuhteet

(moottorin ja vaihdelaatikon ulostuloakselin kierroslukujen suhteet)

Vetopyörästön välityssuhde (-suhteet)

(vaihdelaatikon ulostuloakselin ja vetävien pyörien kierroslukujen suhde)

Kokonaisvälityssuhteet

Suurin CVT:n (4) osalta:

1

2

3

Pienin CVT:n (4) osalta

Peruutus

 

 

 

4.7   Ajoneuvon suurin nopeus ja vaihde, jolla se saavutetaan (km/h) (w):

6.   Pyöräntuenta

6.6   Renkaat ja pyörät

6.6.2   Vierintäsäteiden ylä- ja alaraja

6.6.2.1   Akseli 1:

6.6.2.2   Akseli 2:

6.6.2.3   Akseli 3:

6.6.2.4   Akseli 4:

jne.

9.   Kori (ei koske luokkaan M1 kuuluvia ajoneuvoja)

9.1   Korin tyyppi:

9.2   Käytetyt materiaalit ja rakennemenetelmät:

12.   Muuta

12.5   Tiedot mahdollisista moottoriin liittymättömistä laitteista, jotka on suunniteltu melun vähentämiseksi (ellei sellaista laitetta ole käsitelty muissa kohdissa):

Maastoajoneuvoja koskevat lisätiedot

1.3   Akseleiden ja pyörien lukumäärä:

2.4.1   Alusta ilman koria

2.4.1.4.1   Lähestymiskulma (na): … astetta

2.4.1.5.1   Jättökulma (nb): … astetta

2.4.1.6   Maavara (sellaisena kuin se määritellään direktiivin 70/156/ETY liitteessä II olevan A jakson 4.5 kohdassa)

2.4.1.6.1   Akselien välissä:

2.4.1.6.2   Etuakselin (-akselien) alla:

2.4.1.6.3   Taka-akselin (-akselien) alla:

2.4.1.7   Luiskakulma (nc): … astetta

2.4.2   Alusta, jossa on kori

2.4.2.4.1   Lähestymiskulma (na): … astetta

2.4.2.5.1   Jättökulma (nb): … astetta

2.4.2.6   Maavara (sellaisena kuin se määritellään direktiivin 70/156/ETY liitteessä II olevan A jakson 4.5 kohdassa)

2.4.2.6.1   Akselien välissä:

2.4.2.6.2   Etuakselin (-akselien) alla:

2.4.2.6.3   Taka-akselin (-akselien) alla:

2.4.2.7   Luiskakulma (nc): … astetta

2.15   Mäkilähtökyky (perävaunuun kytkemätön ajoneuvo): … prosenttia

4.9   Tasauspyörästön lukko: kyllä/ei/valinnainen (5)

Päiväys, tiedosto

Lisäys 2

MALLI

EY-TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUS

(Enimmäiskoko: A4 (210 × 297 mm))

Viranomaisen leima

Ilmoitus

tyyppihyväksynnästä (6)

tyyppihyväksynnän laajentamisesta (6)

tyyppihyväksynnän epäämisestä (6)

tyyppihyväksynnän peruuttamisesta (6)

ajoneuvon/osan/erillisen teknisen yksikön (6) osalta direktiivin …/…/ETY mukaisesti, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä …/…/EY.

Tyyppihyväksyntänumero:

Laajennuksen syy:

I   OSA

0.1   Merkki (valmistajan kauppanimi):

0.2   Tyyppi ja yleinen kaupallinen kuvaus (kuvaukset):

0.3   Tyypin tunnistustavat, jos ne on merkitty ajoneuvoon /osaan /erilliseen tekniseen yksikköön (6)  (7)

0.3.1   Näiden merkintöjen sijainti:

0.4   Ajoneuvoluokka (8):

0.5   Valmistajan nimi ja osoite:

0.7   Osien ja erillisten teknisten yksiköiden EY-hyväksyntämerkin sijainti ja kiinnitysmenetelmä:

0.8   Kokoonpanotehtaan (-tehtaiden) osoite (osoitteet)

II   OSA

1.   Lisätiedot (tarvittaessa): Katso täydennys.

2.   Testauksesta vastaava tekninen tutkimuslaitos:

3.   Testausselosteen päiväys:

4.   Testausselosteen numero:

5.   Mahdolliset huomautukset: Katso täydennys.

6.   Paikka:

7.   Päiväys:

8.   Allekirjoitus:

9.   Tämän asiakirjan liitteenä on toimivaltaisilla hallintoviranomaisilla oleva tyyppihyväksyntäasiakirjojen hakemisto, jota saa pyynnöstä.

Täydennys EY-tyyppihyväksyntätodistukseen nro …

direktiivin 70/157/ETY, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä …/…/EY, mukaisen ajoneuvon tyyppihyväksynnän osalta

1.   Lisätiedot:

1.1   Tarvittaessa luettelo UN/ECE-säännön nro 51 liitteessä III olevassa 3.1.2.3.2.3 kohdassa tarkoitetuista ajoneuvoista:

1.2   Moottori

1.2.1   Valmistaja:

1.2.2   Tyyppi:

1.2.3   Malli:

1.2.4   Suurin nimellisteho: … kW nopeudella … rpm

1.3   Voimansiirto: käsivalintainen/automaattivaihteisto (9)

1.3.1   Vaihteiden lukumäärä:

1.4   Varusteet

1.4.1   Pakoäänenvaimennin

1.4.1.1   Valmistaja:

1.4.1.2   Malli:

1.4.1.3   Tyyppi: … piirustus nro:

1.4.2   Imusarjan äänenvaimennin

1.4.2.1   Valmistaja:

1.4.2.2   Malli:

1.4.2.3.   Tyyppi: … piirustus nro:

1.5   Rengaskoko:

1.5.1   Tyyppihyväksyntätestissä käytettävän rengastyypin kuvaus:

1.6   Mittaukset

1.6.1   Liikkeessä olevan ajoneuvon melutaso

Mittaustulokset

 

Vasen

dB(A) (10)

Oikea

dB(A) (10)

Vaihteenvalitsimen asento

ensimmäinen mittaus

 

 

 

toinen mittaus

 

 

 

kolmas mittaus

 

 

 

neljäs mittaus

 

 

 

Testitulos: … dB(A)/E (11)

1.6.2   Paikallaan olevan ajoneuvon melutaso

Mittaustulokset

 

dB(A)

Moottori

ensimmäinen mittaus

 

 

toinen mittaus

 

 

kolmas mittaus

 

 

Testitulos: … dB(A)/E (12)

1.6.3   Paineilman melutaso:

Mittaustulokset

 

Vasen puoli

dB(A) (13)

Oikeia puoli

dB(A) (13)

ensimmäinen mittaus

 

 

toinen mittaus

 

 

kolmas mittaus

 

 

neljäs mittaus

 

 

Testitulos: … dB(A)

5.   Huomautukset:


(1)  Tässä ilmoituslomakkeessa käytetyt kohtien numerot ja alaviitteet vastaavat direktiivin 70/156/ETY liitteessä I määriteltyjä numeroita ja alaviitteitä. Tämän direktiivin kannalta merkityksettömät kohdat on jätetty pois.

(2)  Tarpeeton yliviivataan.

(3)  Tarpeeton yliviivataan.

(4)  Portaattomasti säätyvä vaihteisto.

(5)  Tarpeeton yliviivataan.

(6)  Tarpeeton yliviivataan.

(7)  Jos tyypin tunnistustavat sisältävät tämän tyyppihyväksyntätodistuksen kattaman ajoneuvon / osan / erillisen teknisen yksikön kuvaamisessa tarpeettomia merkkejä, ne on esitettävä asiakirjoissa merkillä “?” (esim. ABC??123??).

(8)  Määritelty direktiivin 70/156/ETY liitteessä IIA.

(9)  Tarpeeton yliviivataan.

(10)  Mittausarvot annetaan niin, että huomioon otetaan liitteessä I olevan 2.2.1 kohdan säännösten mukainen vähennys 1 dB (A).

(11)  E ilmoittaa, että kyseinen mittaus on tehty tämän direktiivin mukaisesti.

(12)  E ilmoittaa, että kyseinen mittaus on tehty tämän direktiivin mukaisesti.

(13)  Mittausarvot annetaan niin, että huomioon otetaan liitteessä I olevan 2.2.1 kohdan


LIITE II

LIITE II

PAKOJÄRJESTELMIEN EY-TYYPPIHYVÄKSYNTÄÄ ERILLISINÄ TEKNISINÄ YKSIKKÖINÄ (VARAPAKOJÄRJESTELMÄT) KOSKEVAT HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET

1.   EY-TYYPPIHYVÄKSYNTÄHAKEMUS

1.1   Varapakojärjestelmää tai sen osaa erillisenä teknisenä yksikkönä koskevan, direktiivin 70/156/ETY 3 artiklan 4 kohdan mukaisen EY-tyyppihyväksyntähakemuksen tekee kyseisen ajoneuvon valmistaja tai erillisen teknisen yksikön valmistaja.

1.2   Ilmoituslomakkeen malli esitetään lisäyksessä 1.

1.3   Tutkimuslaitoksen pyynnöstä hakijan on toimitettava:

1.3.1   kaksi mallikappaletta järjestelmästä, jota jätetty ETY-tyyppihyväksyntähakemus koskee,

1.3.2   sellaista tyyppiä oleva pakojärjestelmä, joka oli alunperin asennettu ajoneuvoon, kun ETY-tyyppihyväksyntä annettiin,

1.3.3   sellaista tyyppiä edustava ajoneuvo, johon järjestelmä on tarkoitus asentaa ja joka täyttää UN/ECE-säännön nro 51 liitteessä 7 olevan 4.1 kohdan vaatimukset, joihin viitataan tämän direktiivin liitteessä III,

1.3.4   edellä kuvailtua ajoneuvotyyppiä vastaava erillinen moottori.

2.   MERKINNÄT

2.4.1   Varapakojärjestelmään tai sen osaan, lukuun ottamatta kiinnityslaitteita ja putkia, on merkittävä

2.4.1.1   varajärjestelmän tai sen osan valmistajan tavaramerkki tai kaupallinen merkki,

2.4.1.2   valmistajan kaupallinen kuvaus.

2.4.2   Näiden merkintöjen on oltava helposti luettavia ja pysyviä silloinkin kun laitteet on asennettu ajoneuvoon.

3.   EY-TYYPPIHYVÄKSYNNÄN ANTAMINEN

3.1   Jos asiaankuuluvat vaatimukset täyttyvät, EY-tyyppihyväksyntä myönnetään direktiivin 70/156/ETY 4 artiklan 3 kohdan ja soveltuvin osin 4 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3.2   Lisäyksessä 2 esitetään EY-tyyppihyväksyntätodistuksen malli.

3.3   Jokaiselle erillisenä teknisenä yksikkönä hyväksytylle varapakojärjestelmälle tai sen osalle annetaan direktiivin 70/156/ETY liitteen VII mukainen hyväksyntänumero; tyyppihyväksyntänumeron kolmas osa viittaa muutettuun direktiiviin, joka oli voimassa ajoneuvon tyyppihyväksynnän myöntämisajankohtana. Sama jäsenvaltio ei saa antaa samaa numeroa toiselle varapakojärjestelmälle tai sen osalle.

4.   EY-TYYPPIHYVÄKSYNTÄMERKKI

4.1   Jokaisessa tämän direktiivin perusteella hyväksytyn tyypin kanssa yhdenmukaisessa varapakojärjestelmässä tai sen osassa, lukuun ottamatta kiinnityslaitteita ja putkia, on oltava EY-tyyppihyväksyntämerkki.

4.2   Tyyppihyväksyntämerkki koostuu suorakulmion sisällä olevasta pienaakkosilla kirjoitetusta ’e’-kirjaimesta, jota seuraa hyväksynnän antavan jäsenvaltion tunnusnumero:

 

’1’ Saksa

 

’2’ Ranska

 

’3’ Italia

 

’4’ Alankomaat

 

’5’ Ruotsi

 

’6’ Belgia

 

’7’ Unkari

 

’8’ Tšekki

 

’9’ Espanja

 

’11’ Yhdistynyt kuningaskunta

 

’12’ Itävalta

 

’13’ Luxemburg

 

’17’ Suomi

 

’18’ Tanska

 

’19’ Romania

 

’20’ Puola

 

’21’ Portugali

 

’23’ Kreikka

 

’24’ Irlanti

 

’26’ Slovenia

 

’27’ Slovakia

 

’29’ Viro

 

’32’ Latvia

 

’34’ Bulgaria

 

’36’ Liettua

 

’49’ Kypros

 

’50’ Malta.

Suorakulmion läheisyydessä on myös oltava ’perustyyppihyväksyntänumero’, joka sisältyy direktiivin 70/156/ETY liitteessä VII tarkoitetun tyyppihyväksyntänumeron 4 osaan ja sen edellä kaksi numeroa, jotka ilmoittavat viimeisimmän direktiiviin 70/157/ETY tehdyn merkittävän teknisen muutoksen, joka oli voimassa ajoneuvon EY-tyyppihyväksynnän myöntämispäivänä. Direktiiville 70/157/ETY järjestysnumero on 00; direktiiville 77/212/ETY järjestysnumero on 01; direktiiville 84/424/ETY järjestysnumero on 02; Direktiiville 92/97/ETY ja tälle direktiiville järjestysnumero on 03. Järjestysnumero 03 vastaa myös UN/ECE-säännön nro 59 muutossarjan 00 teknisiä vaatimuksia.

4.3   Merkin on oltava selvästi luettava ja pysyvä myös, kun varapakojärjestelmä tai sen osa on asennettuna ajoneuvoon.

4.4   Lisäyksessä 3 on esimerkki EY-tyyppihyväksyntämerkinnästä.

5.   TYYPPIEN MUUTOKSET JA HYVÄKSYNTÖJEN TARKISTUKSET

5.1   Tämän direktiivin mukaisesti hyväksyttyjen tyyppien muuttamisessa sovelletaan direktiivin 70/156/ETY 5 artiklan säännöksiä.

6.   TUOTANNON VAATIMUSTENMUKAISUUS

6.1   Tuotannon vaatimustenmukaisuuden varmistavat toimenpiteet on toteutettava direktiivin 70/156/ETY 10 artiklassa säädettyjen vaatimusten mukaisesti.

6.2   Erityismääräykset:

6.2.1   Direktiivin 70/156/ETY liitteessä X olevassa 2.3.5 kohdassa mainituilla testeillä tarkoitetaan UN/ECE-säännön nro 59 liitteessä 5 vahvistettuja testejä, joihin viitataan tämän direktiivin liitteessä III.

6.2.2   Direktiivin 70/156/ETY liitteessä X olevassa 3 kohdassa mainitut tarkastukset suoritetaan tavallisesti kerran kahdessa vuodessa.

Lisäys 1

Moottoriajoneuvojen pakojärjestelmien EY-tyyppihyväksyntää erillisenä teknisenä yksikkönä koskeva ilmoituslomake nro … (direktiivi 70/157/ETY, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä …/…/EY)

Seuraavat tiedot on tarvittaessa toimitettava kolmena kappaleena ja niihin on liitettävä sisällysluettelo. Mahdolliset piirustukset on toimitettava sopivassa mittakaavassa ja riittävän yksityiskohtaisina A4-koossa tai siihen kokoon taitettuina. Mahdollisten valokuvien on oltava riittävän yksityiskohtaisia.

Jos järjestelmissä, osissa tai erillisissä teknisissä yksiköissä on sähköohjattuja toimintoja, tiedot niiden suoritusarvoista on toimitettava.

0.   Yleistä

0.1   Merkki (valmistajan kauppanimi):

0.2   Tyyppi ja yleinen kaupallinen kuvaus (kuvaukset):

0.5   Valmistajan nimi ja osoite:

0.7   Osien ja erillisten teknisten yksiköiden EY-hyväksyntämerkin sijainti ja kiinnitysmenetelmä:

0.8   Kokoonpanotehtaan (-tehtaiden) osoite (osoitteet):

1.   Kuvaus ajoneuvosta, johon laite on tarkoitettu (jos laite on tarkoitettu useampaan kuin yhteen ajoneuvotyyppiin, tässä kohdassa mainitut tiedot on annettava jokaisesta kyseessä olevasta tyypistä)

1.1   Merkki (valmistajan kauppanimi):

1.2   Tyyppi ja yleinen kaupallinen kuvaus (kuvaukset):

1.3   Tyypin tunnistustapa, jos se on merkitty ajoneuvoon:

1.4   Ajoneuvoluokka:

1.5   Melutasoa koskeva EY-tyyppihyväksyntänumero:

1.6   Kaikki ajoneuvoa koskevan tyyppihyväksyntätodistuksen 1.1–1.5 kohdassa annetut tiedot (tämän direktiivin liitteen I lisäys 2)

2.   Laitteen kuvaus

2.1   Varapakojärjestelmän kuvaus, jossa ilmoitetaan järjestelmän jokaisen osan suhteellinen positio ja annetaan asennusohjeet:

2.2   Yksityiskohtaiset piirustukset jokaisesta osasta, jotta ne voidaan helposti paikallistaa ja tunnistaa, sekä tiedot käytetyistä materiaaleista. Näissä piirustuksissa on ilmoitettava pakollisen EY-tyyppihyväksyntämerkinnän kiinnittämiselle varattu paikka:

Päiväys, tiedosto

Lisäys 2

MALLI

EY-TYYPPIHYVÄKSYNTÄTODISTUS

(maksimikoko: A4 (210 × 297 mm))

Viranomaisen leima

Ilmoitus

tyyppihyväksynnästä (1)

tyyppihyväksynnän laajentamisesta (1)

tyyppihyväksynnän epäämisestä (1)

tyyppihyväksynnän peruuttamisesta (1)

ajoneuvon/osan/erillisen teknisen yksikön (1) osalta direktiivin …/…/ETY, sellaisen kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä …/…/EY, mukaisesti.

Tyyppihyväksyntänumero:

Laajennuksen syy:

I   OSA

0.1   Merkki (valmistajan kauppanimi):

0.2   Tyyppi ja yleinen kaupallinen kuvaus (kuvaukset):

0.3   Tyypin tunnistustapa, jos se on merkitty ajoneuvoon/osaan/erilliseen tekniseen yksikköön (1)  (2):

0.3.1   Tunnisteen sijainti:

0.4   Ajoneuvoluokka (3):

0.5   Valmistajan nimi ja osoite:

0.7   Osien ja erillisten teknisten yksiköiden EY-hyväksyntämerkin sijainti ja kiinnitysmenetelmä:

0.8   Kokoonpanotehtaan (-tehtaiden) osoite (osoitteet):

II   OSA

1.   Lisätiedot (tarvittaessa): katso täydennys

2.   Testauksesta vastaava tekninen tutkimuslaitos:

3.   Testausselosteen päiväys:

4.   Testausselosteen numero:

5.   Mahdolliset huomautukset: katso täydennys

6.   Paikka:

7.   Päiväys:

8.   Allekirjoitus:

9.   Liitteenä on luettelo hyväksyntäviranomaiselle luovutetusta aineistosta, joka on pyynnöstä saatavissa.

Täydennys EY-tyyppihyväksyntätodistukseen nro …

joka koskee moottoriajoneuvoihin tarkoitetun pakojärjestelmän tyyppihyväksyntää erillisenä teknisenä yksikkönä direktiivin 70/157/ETY, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä …/…/EY, mukaisesti

1.   Lisätiedot

1.1   Erillisen teknisen yksikön rakenne:

1.2   Moottoriajoneuvotyypin tai tyyppien, johon tai joihin äänenvaimennin asennetaan, tavaramerkki tai kaupallinen merkki (4)

1.3   Ajoneuvotyyppi (-tyypit) ja tyyppihyväksyntänumero(t)

1.4   Moottori

1.4.1   Tyyppi (ottomoottori, dieselmoottori)

1.4.2   Työkierto: kaksitahti, nelitahti:

1.4.3   Sylinteritilavuus:

1.4.4   Moottorin suurin nimellisteho: … kW nopeudella … rpm

1.5   Vaihteiden lukumäärä:

1.6   Käytetyt välitykset:

1.7   Vetoakselin välitys (välitykset):

1.8   Melutason arvot:

 

liikkeessä oleva ajoneuvo: … dB(A), tasainen nopeus ennen kiihdytystä … km/h;

 

paikallaan oleva ajoneuvo: … dB(A), … rpm

1.9   Vastapaineen arvo:

1.10   Mahdolliset käyttö- ja asennusrajoitukset:

2.   Huomautukset:

Lisäys 3

EY-tyyppihyväksyntämerkin malli

Image

Edellä olevalla EY-tyyppihyväksyntämerkillä varustettu pakojärjestelmä tai sen osa on laite, joka on hyväksytty Espanjassa (e 9) direktiivin 92/97/ETY (03) mukaisesti perushyväksyntänumerolla 0148.

Käytetyt numerot ovat vain esimerkkejä.


(1)  Tarpeeton yliviivataan.

(2)  Jos tyypin tunnistustavat sisältävät tämän tyyppihyväksyntätodistuksen kattaman ajoneuvon/osan/erillisen teknisen yksikön kuvaamisessa tarpeettomia merkkejä, ne on esitettävä asiakirjoissa merkillä ’?’ (esim. ABC??123??).

(3)  Määritelty direktiivin 70/156/ETY liitteessä IIA.

(4)  Jos ilmoitetaan useita tyyppejä, jokaisesta tyypistä on täytettävä erikseen 1.3–1.10 kohta.


LIITE III

”LIITE III

1.

Tekniset vaatimukset ovat samat kuin

a)

Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission säännössä nro 51 (1) olevassa 2, 6.1, 6.2.1 ja 6.3 kohdassa sekä liitteissä 3–10 määrätyt vaatimukset;

b)

Yhdistyneiden Kansakuntien Euroopan talouskomission säännössä nro 59 (2) olevassa 2 ja 6 kohdassa sekä liitteissä 3–5 määrätyt vaatimukset.

2.

Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen säännösten soveltamiseksi sovelletaan seuraavaa:

a)

’Kuormittamattomalla ajoneuvolla’ tarkoitetaan ajoneuvoa, jonka massa määritellään tämän direktiivin liitteen I lisäyksessä 1 olevassa 2.6 kohdassa, mutta ilman kuljettajaa.

b)

’Ilmoituslomakkeella’ tarkoitetaan tämän direktiivin liitteiden I ja II lisäyksessä 2 esitettyä tyyppihyväksyntätodistusta.

c)

’Sääntöjen sopimuspuolilla’ tarkoitetaan jäsenvaltioita.

d)

Viittauksen sääntöön nro 51 ja sääntöön nro 59 katsotaan tarkoittavan viittausta direktiiviin 70/157/ETY.

e)

Kohdassa 2.2.6 olevan alaviitteen 1 katsotaan tarkoittavan seuraavaa: ’Luokkien määritelmistä on säädetty direktiivin 70/156/ETY liitteessä IIA.’


(1)  EUVL L 137, 30.5.2007, s. 68.

(2)  EUVL L 326, 24.11.2006, s. 43.”