3.2.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 28/14


SMERNICA KOMISIE 2007/4/ES

z 2. februára 2007,

ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení a dopĺňa príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 96/73/ES o určitých metódach na kvantitatívnu analýzu binárnych zmesí textilných vlákien

(Text s významom pre EHP)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 96/73/ES zo 16. decembra 1996 o určitých metódach na kvantitatívnu analýzu binárnych zmesí textilných vlákien (1), a najmä na jej článok 5 ods. 2,

keďže:

(1)

Na základe smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/74/ES zo 16. decembra 1996 o názvoch textílií (2) sa vyžaduje označovanie etiketami s cieľom uvádzať zloženie vláken textilných výrobkov spolu s vykonávaním kontroly zhody týchto výrobkov s údajmi uvedenými na etikete prostredníctvom analýzy.

(2)

V smernici 96/73/ES sa ustanovujú jednotné metódy kvantitatívnej analýzy binárnych zmesí textilných vláken.

(3)

Na základe nedávnych zistení technickej pracovnej skupiny bola smernica 96/74/ES prispôsobená technickému pokroku doplnením vlákna elastolefin do zoznamu vláken stanoveného v prílohách I a II k uvedenej smernici.

(4)

Je preto potrebné definovať jednotné skúšobné metódy pre elastolefin.

(5)

Smernica 96/73/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

(6)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Výboru pre smernice o názvoch textílií a ich označovaní etiketami,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha II k smernici 96/73/ES sa mení a dopĺňa v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 2. februára 2008. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 2. februára 2007

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 32, 3.2.1997, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2006/2/ES (Ú. v. EÚ L 5, 10.1.2006, s. 10).

(2)  Ú. v. ES L 32, 3.2.1997, s. 38. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou Komisie 2006/3/ES (Ú. v. EÚ L 5, 10.1.2006, s. 14).


PRÍLOHA

Príloha II k smernici 96/73/ES sa mení a dopĺňa takto:

1.

Kapitola 1 oddiel I sa mení a dopĺňa takto:

a)

Do bodu I.3 „materiály a zariadenie“ sa vkladajú tieto údaje:

„I.3.2.4.

Acetón

I.3.2.5.

Kyselina trihydrogénfosforečná

I.3.2.6.

Močovina

I.3.2.7.

Hydrogénuhličitan sodný“.

b)

Bod I.6 „Predbežná úprava laboratórnej skúšobnej vzorky“ sa nahrádza týmto textom:

„Ak je prítomná látka, ktorá sa pri percentuálnych výpočtoch nemá zohľadniť (pozri článok 12 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/74/ES zo 16. decembra 1996 o názvoch textílií), mala by sa najskôr odstrániť vhodnou metódou, ktorá neovplyvní žiadnu zo zložiek vlákna.

Na tento účel sa nevláknová látka, ktorá môže byť extrahovaná petroléterom a vodou, odstráni spracovaním skúšobnej vzorky vysušenej na vzduchu v Soxhletovom extraktore pomocou petroléteru počas jednej hodiny, pri minimálnej rýchlosti 6 cyklov za hodinu. Petroléter sa nechá vypariť zo vzorky, ktorá sa potom extrahuje priamym spracovaním pozostávajúcim z namáčania vzorky na analýzu vo vode pri izbovej teplote počas jednej hodiny a potom jej namáčaním vo vode pri 65 ± 5 °C počas ďalšej hodiny, pričom sa tekutina z času na čas premieša. Použitý pomer tekutiny k vzorke na analýzu je 100 : 1. Prebytočná voda sa zo vzorky odstráni stláčaním, satím alebo odstredením a potom sa vzorka nechá vysušiť na vzduchu.

V prípade elastolefinu alebo zmesí vláken obsahujúcich elastolefin a iné vlákna (vlnu, zvieraciu srsť, hodváb, bavlnu, ľan, pravé konope, jutu, abaku, alfu, kokosové vlákno, broom, ramiu, sisal, meďnaté vlákno, modal, proteín, viskózu, akryl, polyamid alebo nylon, polyester, elastomultiester) by sa postup opísaný vyššie mal mierne upraviť a petroléter by sa mal nahradiť acetónom.

V prípade zmesí vlákien obsahujúcich elastolefin a acetát sa ako predbežná úprava uplatňuje tento postup. Vzorka na analýzu sa extrahuje 10 minút pri 80 °C s roztokom obsahujúcim 25 g/l 50 % kyseliny trihydrogénfosforečnej a 50 g/l močoviny. Použitý pomer tekutiny k vzorke na analýzu je 100 : 1. Vzorka na analýzu sa premyje vo vode, potom sa voda odstráni, vzorka na analýzu sa premyje v 0,1 % roztoku hydrogénuhličitanu sodného a nakoniec sa opatrne premyje vo vode.

Ak nevláknovú látku nemožno extrahovať pomocou petroléteru a vody, mala by sa odstrániť vhodnou metódou, ktorou sa nahradí vodná metóda opísaná vyššie a ktorou sa podstatne nezmení žiadna zo zložiek vlákna. Pri niektorých nebielených prírodných rastlinných vláknach (napríklad juta, kokosové vlákno) si však treba uvedomiť, že zvyčajnou predbežnou úpravou pomocou petroléteru a vody sa neodstránia všetky prírodné látky nevláknovej povahy; dodatočná predbežná úprava sa napriek tomu neuplatňuje, s výnimkou prípadu, keď vzorka obsahuje apretúry, ktoré nie sú rozpustné ani v petrolétere, ani vo vode.

Správa o analýze zahŕňa všetky podrobnosti o použitých metódach predbežnej úpravy.“

2.

Kapitola 2 sa mení a dopĺňa takto:

a)

Špeciálne metódy – súhrnná tabuľka sa nahrádza týmto:

„2.   ŠPECIÁLNE METÓDY – SÚHRNNÁ TABUĽKA

Metódy

Oblasť aplikovania

Činidlo

Rozpustná zložka

Nerozpustná zložka

č. 1

acetát

určité iné vlákna

acetón

č. 2

určité proteínové vlákna

určité iné vlákna

chlórnan

č. 3

viskóza, meďnaté vlákno alebo určité typy modalu

bavlna alebo elastolefin

kyselina mravčia a chlorid zinočnatý

č. 4

polyamid alebo nylon

určité iné vlákna

kyselina mravčia, 80 % m/m

č. 5

acetát

triacetát alebo elastolefin

benzylalkohol

č. 6

triacetát alebo polylaktid

určité iné vlákna

dichlórmetán

č. 7

určité celulózové vlákna

polyester, elastomultiester alebo elastolefin

kyselina sírová, 75 % m/m

č. 8

akrylové vlákna, určité modakrylové vlákna alebo určité chloridové vlákna

určité iné vlákna

dimetylformamid

č. 9

určité chloridové vlákna

určité iné vlákna

sírouhlík/acetón, 55,5/44,5 v/v

č. 10

acetát

určité chloridové vlákna alebo elastolefin

ľadová kyselina octová

č. 11

hodváb

vlna, srsť alebo elastolefin

kyselina sírová, 75 % m/m

č. 12

juta

určité živočíšne vlákna

metóda na obsah dusíka

č. 13

polypropylén

určité iné vlákna

xylén

č. 14

určité iné vlákna

chloridové vlákna(homopolyméry vinylchloridu) alebo elastolefin

metóda s koncentrovanou kyselinou sírovou

č. 15

chloridové vlákna, určité modakrylové vlákna, určité elastanové vlákna, acetátové vlákna a triacetátové vlákna

určité iné vlákna

cyklohexanón“

b)

Bod 1.2 metódy č. 1 sa nahrádza týmto textom:

„2.

vlnou (1), so zvieracou srsťou (2 a 3), s hodvábom (4), bavlnou (5), ľanom (7), pravým konope (8), jutou (9), abakou (10), alfou (11), kokosovým vláknom (12), broomom (13), ramiou (14), sisalom (15), meďnatým vláknom (21), modalom (22), proteínom (23), viskózou (25), akrylom (26), polyamidom alebo nylonom (30), polyesterom (34), elastomultiesterom (45) a elastolefinom.

Uvedená metóda nie je za žiadnych okolností aplikovateľná na acetátové vlákna, ktoré boli dezacetylované na povrchu.“

c)

Bod 1.2 metódy č. 2 sa nahrádza týmto textom:

„2.

bavlnou (5), meďnatým vláknom (21), viskózou (25), akrylom (26), chloridovými vláknami (27), polyamidom alebo nylonom (30), polyesterom (34), polypropylénom (36), elastanom (42), so skleným vláknom (43), s elastomultiesterom (45) a elastolefinom (46).

Ak sú prítomné odlišné proteínové vlákna, metóda udáva ich celkové množstvo, ale nie ich percentuálne podiely.“

d)

Bod 1.2 metódy č. 3 sa nahrádza týmto textom:

„2.

bavlna (5) a elastolefin (46).“

e)

Bod 5 metódy č. 3 sa nahrádza týmto textom:

„5.   VÝPOČET A VYJADRENIE VÝSLEDKOV

Výsledky vypočítajte, ako je opísané vo všeobecných inštrukciách. Hodnota „d“ je pre bavlnu 1,02 a pre elastolefin 1,00.“

f)

Bod 1.2 metódy č. 4 sa nahrádza týmto textom:

„2.

vlnou (1), so zvieracou srsťou (2 a 3), s bavlnou (5), meďnatým vláknom (21), modalom (22), viskózou (25), akrylom (26), chloridovým vláknom (27), polyesterom (34), polypropylénom (36), so skleným vláknom (43), s elastomultiesterom (45) a elastolefinom (46).

Ako bolo uvedené vyššie, táto metóda je aplikovateľná aj na zmesi s vlnou, ale ak je obsah vlny väčší ako 25 %, mala by sa použiť metóda č. 2 (rozpúšťanie vlny v roztoku alkalického chlórnanu sodného).“

g)

Bod 1 metódy č. 5 sa nahrádza týmto textom:

„1.   OBLASŤ APLIKOVANIA

Táto metóda je aplikovateľná po odstránení nevláknovej látky na binárne zmesi:

acetátu (19)

s

triacetátom (24) a elastolefinom (46).“

h)

Metóda č. 6 sa mení a dopĺňa takto:

i)

Bod 1.2 sa nahrádza týmto textom:

„2.

vlnou (1), so zvieracou srsťou (2 a 3), s hodvábom (4), bavlnou (5), meďnatým vláknom (21), modalom (22), viskózou (25), akrylom (26), polyamidom alebo nylonom (30), polyesterom (34), so skleným vláknom (43), s elastomultiesterom (45) a elastolefinom (46).

Poznámka:

Triacetátové vlákna, ktoré dostali apretúru vedúcu k čiastočnej hydrolýze, už nie sú v činidle úplne rozpustné. V takýchto prípadoch metóda nie je aplikovateľná.“

ii)

Bod 5 sa nahrádza týmto textom:

„5.   VÝPOČET A VYJADRENIE VÝSLEDKOV

Výsledky vypočítajte, ako je opísané vo všeobecných inštrukciách. Hodnota „d“ je 1,00 s výnimkou polyesteru, elastomultiesteru a elastolefinu, v prípade ktorých je hodnota „d“ 1,01.“

i)

Bod 1.2 metódy č. 7 sa nahrádza týmto textom:

„2.

polyester (34), elastomultiester (45) a elastolefin (46).“

j)

Bod 1.2 metódy č. 8 sa nahrádza týmto textom:

„2.

vlnou (1), so zvieracou srsťou (2 a 3), s hodvábom (4), bavlnou (5), meďnatým vláknom (21), modalom (22), viskózou (25), polyamidom alebo nylonom (30), polyesterom (34), elastomultiesterom (45) a elastolefinom (46).

Je rovnako aplikovateľná na akrylové vlákna a určité modakrylové vlákna spracúvané s vopred metalizovanými farbivami, ale nie na tie, ktoré sú farbené dodatočným prechrómovaním.“

k)

Bod 1.2 metódy č. 10 sa nahrádza týmto textom:

„2.

určitými chloridovými vláknami (27), a to polyvinylchloridovými vláknami, či už sú, alebo nie sú následne chlórované, a elastolefinom (46).“

l)

Metóda č. 11 sa mení a dopĺňa takto:

i)

Bod 1.2 sa nahrádza týmto textom:

„2.

vlnou (1), so zvieracou srsťou (2 a 3) a s elastolefinom (46).“

ii)

Bod 5 sa nahrádza týmto textom:

„5.   VÝPOČET A VYJADRENIE VÝSLEDKOV

Výsledky vypočítajte, ako je opísané vo všeobecných inštrukciách. Hodnota „d“ je pre vlnu 0,985 a pre elastolefin 1,00.“

m)

Metóda č. 14 sa mení a dopĺňa takto:

i)

Bod 1.1 sa nahrádza týmto textom:

„1.

chloridových vlákien (27) založených na homopolyméroch vinylchloridu, či už sú, alebo nie sú následne chlórované, elastolefinu (46)

s …“

ii)

Bod 2 sa nahrádza týmto textom:

„2.   PRINCÍP

Zložka iná ako chloridové vlákno alebo elastolefin (t. j. vlákna uvedené v odseku 1 bode 2) sa rozpúšťa zo známej suchej hmotnosti zmesi s koncentrovanou kyselinou sírovou (relatívna hustota 1,84 pri 20 °C). Zvyšok pozostávajúci z chloridového vlákna alebo elastolefinu sa zhromaždí, premyje, vysuší a zváži; jeho hmotnosť, v prípade potreby korigovaná, sa vyjadrí ako percento suchej hmotnosti zmesi. Percento druhej zložky sa zistí rozdielom.“