10.10.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 264/11


SKUPNO STALIŠČE SVETA 2007/654/SZVP

z dne 9. oktobra 2007

o spremembi Skupnega stališča 2005/440/SZVP o omejitvenih ukrepih proti Demokratični republiki Kongo

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 15 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Potem ko je Varnostni svet Združenih narodov dne 18. aprila 2005 sprejel Resolucijo 1596 (2005), je Svet 13. junija 2005 sprejel Skupno stališče 2005/440/SZVP o omejitvenih ukrepih proti Demokratični republiki Kongo (DRK) (1).

(2)

Varnostni svet Združenih narodov je 31. julija 2007 sprejel Resolucijo 1768 (2007), s katero se veljavni omejitveni ukrepi podaljšajo do 10. avgusta 2007. Z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 1771 (2007) („RVSZN 1771 (2007)“), sprejeto 10. avgusta 2007, so bili ti ukrepi podaljšani do 15. februarja 2008.

(3)

RVSZN 1771 (2007) določa novo izjemo v zvezi s tehničnim usposabljanjem in pomočjo za policijske in vojaške enote v DR Kongo v provincah severnega in južnega Kivuja in okrožja Ituri.

(4)

Skupno stališče 2005/440/SZVP je treba ustrezno spremeniti.

(5)

Za izvajanje nekaterih ukrepov je potrebno ukrepanje Skupnosti –

SPREJEL NASLEDNJE SKUPNO STALIŠČE:

Člen 1

Skupno stališče 2005/440/SZVP se spremeni, kakor sledi:

1.

člen 2 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 2

1.   Člen 1 se ne uporablja za:

(a)

dobavo, prodajo ali prenos orožja in vseh sorodnih materialov ali zagotavljanje tehnične pomoči, finančnih posredniških storitev in drugih storitev, povezanih z orožjem in sorodnim materialom izključno za podporo ali uporabo s strani enot vojske in policije DR Kongo, če so navedene enote:

(i)

zaključile proces integracije; ali

(ii)

delujejo pod poveljstvom integriranega generalštaba (état-major intégré) oboroženih sil ali državne policije DR Kongo; ali

(iii)

v postopku integracije na ozemlju DR Kongo zunaj provinc severnega in južnega Kivuja in okrožja Ituri;

(b)

zagotavljanje tehnične pomoči, s katero je soglašala vlada DR Kongo in je namenjena izključno za podporo enot vojske in policije DR Kongo, ki so v postopku integracije v provincah severnega in južnega Kivuja in okrožja Ituri;

(c)

dobavo, prodajo ali prenos orožja in vseh sorodnih materialov ali zagotavljanje tehnične pomoči, finančnih posredniških storitev in drugih storitev, povezanih z orožjem in sorodnim materialom izključno za podporo ali uporabo s strani Misije organizacije Združenih narodov v DR Kongo (v nadaljevanju „MONUC“);

(d)

dobavo, prodajo ali prenos ne-smrtonosne vojaške opreme, namenjene izključno za človekoljubno ali zaščitno uporabo, ali za zagotavljanje pomoči in usposabljanja, povezanega s takšno ne-smrtonosno opremo, pod pogojem, da je Odbor za sankcije o teh dobavah ali oskrbi vnaprej obveščen.

2.   Dobava, prodaja ali prenos orožja in sorodnega materiala iz odstavka 1 se lahko opravi samo na sprejemnih mestih, ki jih določi vlada DR Kongo v povezavi z MONUC in o katerih je vnaprej obveščen Odbor za sankcije.

3.   Za dobavo, prodajo ali prenos orožja in sorodnih materialov ali zagotavljanje storitev ali tehnične podpore in usposabljanja iz odstavka 1 je potrebna odobritev, ki jo izdajo pristojni organi držav članic.

4.   Države članice o dobavah iz odstavka 1 odločajo v vsakem primeru posebej, pri čemer v celoti upoštevajo merila, opredeljena v kodeksu ravnanja Evropske unije pri izvozu orožja. Države članice zahtevajo ustrezno zaščito pred morebitno zlorabo dovoljenj, izdanih na podlagi odstavka 3 in, če je potrebno, sprejmejo ukrepe za vrnitev dobavljenega orožja in sorodnih materialov.“;

2.

člen 8 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 8

To skupno stališče se uporablja do 15. februarja 2008. Ponovno se preuči ali spremeni na podlagi ustreznih sklepov Varnostnega sveta Združenih narodov.“.

Člen 2

To skupno stališče začne učinkovati z dnem sprejetja.

Člen 3

To skupno stališče se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Luxembourgu, 9. oktobra 2007

Za Svet

Predsednik

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  UL L 152, 15.6.2005, str. 22. Skupno stališče, kakor je bilo nazadnje spremenjeno s Skupnim stališčem Sveta 2006/624/SZVP (UL L 253, 16.9.2006, str. 34).