2.10.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 256/30


SKUPNO STALIŠČE SVETA 2007/635/SZVP

z dne 1. oktobra 2007

o podaljšanju veljavnosti Skupnega stališča 2004/694/SZVP o nadaljnjih ukrepih v podporo učinkovitemu izvajanju mandata Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo (MKSJ)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 15 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 11. oktobra 2004 sprejel Skupno stališče 2004/694/SZVP (1) o nadaljnjih ukrepih v podporo učinkovitemu izvajanju mandata Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo (MKSJ), da bi zamrznili vsa sredstva in ekonomske vire vseh oseb, ki jih je navedeno sodišče javno obdolžilo vojnih hudodelstev in ki niso v priporu MKSJ.

(2)

Skupno stališče 2004/694/SZVP se uporablja do 10. oktobra 2007.

(3)

Svet meni, da je treba Skupno stališče 2004/694/SZVP podaljšati za nadaljnjih 12 mesecev.

(4)

Izvedbeni ukrepi Skupnosti so določeni v Uredbi Sveta (ES) št. 1763/2004 z dne 11. oktobra 2004 o uvedbi določenih omejevalnih ukrepov v podporo učinkovitemu izvajanju mandata Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo Jugoslavijo (MKSJ) (2)

SPREJEL NASLEDNJE SKUPNO STALIŠČE:

Člen 1

Skupno stališče 2004/694/SZVP se podaljša do 10. oktobra 2008.

Člen 2

To skupno stališče začne učinkovati na dan sprejetja.

Člen 3

To skupno stališče se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Luxembourgu, 1. oktobra 2007

Za Svet

Predsednik

M. LINO


(1)  UL L 315, 14.10.2004, str. 52. Skupno stališče, kakor je bilo nazadnje spremenjeno s Sklepom 2007/449/SZVP (UL L 169, 29.6.2007, str. 75).

(2)  UL L 315, 14.10.2004, str. 14. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 789/2007 (UL L 175, 5.7.2007, str. 27).