2.10.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 256/28


SKUPNI UKREP SVETA 2007/634/SZVP

z dne 1. oktobra 2007

o spremembi Skupnega ukrepa 2007/113/SZVP o spremembi in podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije za srednjo Azijo

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti členov 14, 18(5) in 23(2) Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 15. februarja 2007 sprejel Skupni ukrep 2007/113/SZVP (1) o spremembi in podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije (PPEU) za srednjo Azijo.

(2)

Evropski svet je na zasedanju dne 21. in 22. junija 2007 sprejel strategijo EU za novo partnerstvo s srednjo Azijo. Ker je bila PPEU dodeljena vloga pri spremljanju izvajanja strategije, bi bilo treba njegov mandat ustrezno prilagoditi.

(3)

Politični in varnostni odbor je 27. julija 2007 na podlagi vmesnega pregleda Skupnega ukrepa 2007/113/SZVP priporočil, da se mandat PPEU nadalje prilagodi.

(4)

Skupni ukrep 2007/113/SZVP bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKUPNI UKREP:

Člen 1

Člen 3(1) Skupnega ukrepa 2007/113/SZVP se nadomesti z naslednjim:

„1.   Z namenom doseči cilje politike ima PPEU naslednje naloge:

(a)

spodbujati splošno politično usklajevanje Evropske unije v srednji Aziji in zagotavljati doslednost zunanjepolitičnega delovanja Evropske unije na tem območju, brez poseganja v pristojnosti Skupnosti;

(b)

v imenu visokega predstavnika in v skladu s svojimi nalogami, skupaj s Komisijo in predsedstvom ter brez poseganja v pristojnosti Skupnosti, spremljati postopek izvedbe strategije EU za novo partnerstvo s srednjo Azijo, pripravljati priporočila in redno poročati ustreznim organom Sveta;

(c)

pomagati Svetu pri nadaljnjem razvoju celovite politike do srednje Azije;

(d)

tesno spremljati politične dogodke v srednji Aziji z razvijanjem in vzdrževanjem tesnih stikov z vladami, parlamenti, pravosodnimi organi, civilno družbo in množičnimi mediji;

(e)

spodbujati Kazahstan, Kirgiško republiko, Tadžikistan, Turkmenistan in Uzbekistan, da sodelujejo pri regionalnih vprašanjih skupnega interesa;

(f)

razvijati ustrezne stike in sodelovanje z glavnimi zainteresiranimi akterji v regiji in vsemi relevantnimi regionalnimi in mednarodnimi organizacijami, vključno s Šanghajsko organizacijo za sodelovanje (SCO), Evrazijsko gospodarsko skupnostjo (EURASEC), Konferenco za sodelovanje in za ukrepe izgradnje zaupanja v Aziji (CICA), Organizacijo na podlagi Pogodbe o kolektivni varnosti (CSTO), Programom za regionalno gospodarsko sodelovanje v srednji Aziji (CAREC) in Srednje azijskim regionalnim centrom za informacije in koordinacijo (CARICC);

(g)

sodelovati pri izvajanju politike in smernic Evropske unije na področju človekovih pravic, zlasti v zvezi z ženskami in otroki na območjih, ki so jih prizadeli konflikti, in sicer predvsem s spremljanjem in obravnavo tozadevnega razvoja dogodkov;

(h)

v tesnem sodelovanju z OVSE prispevati k preprečevanju konfliktov in k iskanju rešitev, in sicer z navezovanjem stikov z oblastmi in drugimi lokalnimi akterji (nevladnimi organizacijami, političnimi strankami, manjšinami, verskimi skupinami in njihovimi vodji);

(i)

zagotavljati podlago za oblikovanje vidikov SZVP glede zanesljivosti oskrbe z energijo in boja proti drogam v srednji Aziji.“

Člen 2

Ta skupni ukrep začne veljati z dnem sprejetja.

Člen 3

Ta skupni ukrep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Luxembourgu, 1. oktobra 2007

Za Svet

Predsednik

M. LINO


(1)  UL L 46, 16.2.2007, str. 83.