16.2.2007   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 46/59


WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2007/107/WPZiB

z dnia 15 lutego 2007 r.

w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Republiki Mołdowy

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14, art. 18 ust. 5 i art. 23 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 20 lutego 2006 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2006/120/WPZiB przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Mołdawii (1).

(2)

W dniu 7 czerwca 2006 r. Rada zatwierdziła politykę Unii Europejskiej dotyczącą bezpieczeństwa personelu rozmieszczonego poza terytorium Unii Europejskiej w ramach zadań operacyjnych zgodnie z tytułem V Traktatu o Unii Europejskiej.

(3)

Na podstawie przeglądu wspólnego działania 2006/120/WPZiB mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej (SPUE) powinien zostać przedłużony o dwanaście miesięcy.

(4)

Pan Adriaan Jacobovits de Szeged poinformował Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela (SG/WP) o zamiarze rezygnacji ze swojej funkcji na koniec lutego 2007 roku. Powinien zatem zostać mianowany nowy SPUE od dnia 1 marca 2007 roku.

(5)

W dniu 31 stycznia 2007 r. SG/WP zalecił mianowanie pana Kálmána MIZSEI nowym SPUE ds. Republiki Mołdowy.

(6)

SPUE będzie wykonywać swój mandat w sytuacji, która może ulec pogorszeniu i zaszkodzić celom wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa określonym w art. 11 Traktatu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1

Mianowanie

Pan Kálmán MIZSEI zostaje niniejszym mianowany Specjalnym Przedstawicielem Unii Europejskiej (SPUE) ds. Republiki Mołdowy na okres od dnia 1 marca 2007 r. do dnia 29 lutego 2008 r.

Artykuł 2

Cele polityki

1.   Mandat SPUE opiera się na celach polityki Unii Europejskiej w Republice Mołdowy. Cele te obejmują:

a)

wnoszenie wkładu w pokojowe rozstrzygnięcie konfliktu naddniestrzańskiego i we wdrażanie takiego rozstrzygnięcia na podstawie wykonalnego rozwiązania, z poszanowaniem suwerenności i integralności terytorialnej Republiki Mołdowy w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową;

b)

wnoszenie wkładu w umocnienie demokracji, praworządności oraz poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności dla wszystkich obywateli Republiki Mołdowy;

c)

wspieranie dobrych i bliskich stosunków między Republiką Mołdowy a Unią Europejską na podstawie wspólnych wartości i interesów, jak określono w planie działań europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS);

d)

pomoc w zwalczaniu handlu ludźmi oraz nielegalnego handlu bronią i innymi towarami pochodzącymi z Republiki Mołdowy i przewożonymi przez jej terytorium;

e)

wnoszenie wkładu we wzmocnienie stabilności i współpracy w regionie;

f)

zwiększenie skuteczności i widoczności Unii Europejskiej w Republice Mołdowy i w regionie;

g)

zwiększenie skuteczności kontroli granicznych i celnych oraz działań związanych z ochroną granic w Republice Mołdowy i na Ukrainie, prowadzonych w szczególności przez misję graniczną UE wzdłuż wspólnej granicy tych państw, ze szczególnym uwzględnieniem odcinka naddniestrzańskiego.

2.   SPUE wspiera działania Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela (SG/WP) w Republice Mołdowy i w regionie oraz ściśle współpracuje z Prezydencją, szefami misji UE i Komisją.

Artykuł 3

Mandat

1.   Dla osiągnięcia wymienionych celów polityki, mandat SPUE obejmuje:

a)

zwiększenie wkładu Unii Europejskiej w rozstrzygnięcie konfliktu naddniestrzańskiego zgodnie z ustalonymi celami polityki Unii Europejskiej i w ścisłej koordynacji z OBWE, przez reprezentowanie Unii Europejskiej za pośrednictwem odpowiednich kanałów i na ustalonych forach oraz przez nawiązywanie i utrzymywanie bliskich kontaktów z wszystkimi odpowiednimi podmiotami;

b)

pomoc w przygotowywaniu, w odpowiednich przypadkach, wkładu Unii Europejskiej do osiągnięcia ostatecznego rozstrzygnięcia konfliktu;

c)

uważne śledzenie wydarzeń politycznych w Republice Mołdowy, w tym w regionie naddniestrzańskim, poprzez rozwijanie i utrzymywanie bliskich kontaktów z rządem Republiki Mołdowy i innymi podmiotami krajowymi, oraz poprzez oferowanie, w odpowiednich przypadkach, doradztwa i pomocy organizacyjnej Unii Europejskiej;

d)

pomoc w dalszym opracowywaniu polityki Unii Europejskiej wobec Republiki Mołdowy i regionu, zwłaszcza w zakresie zapobiegania konfliktom i ich rozwiązywania;

e)

przy pomocy zespołu wsparcia kierowanego przez wyższego doradcę politycznego przy SPUE:

i)

zapewnienie politycznego przeglądu wydarzeń i działań mających związek z granicą państwową między Mołdawią a Ukrainą;

ii)

analizowanie politycznego zaangażowania Republiki Mołdowy i Ukrainy w poprawę zarządzania granicą;

iii)

wspieranie współpracy w kwestiach dotyczących granicy między stroną mołdawską a ukraińską, także w celu stworzenia warunków wstępnych dla rozwiązania konfliktu naddniestrzańskiego;

f)

przyczynianie się do realizacji polityki Unii Europejskiej w sprawie praw człowieka oraz wytycznych Unii Europejskiej w sprawie praw człowieka, zwłaszcza w odniesieniu do dzieci i kobiet na obszarach dotkniętych konfliktem, w szczególności przez monitorowanie rozwoju sytuacji w tym zakresie i reagowanie na tę sytuację.

2.   W celu wypełniania swojego mandatu SPUE prowadzi przegląd wszystkich działań Unii Europejskiej, zwłaszcza odpowiednich aspektów planu działań europejskiej polityki sąsiedztwa.

Artykuł 4

Wykonywanie mandatu

1.   SPUE jest odpowiedzialny za wykonywanie mandatu, działając z umocowania i pod kierownictwem operacyjnym SG/WP. SPUE jest odpowiedzialny przed Komisją za wszelkie wydatki.

2.   Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPB) utrzymuje uprzywilejowane stosunki ze SPUE i jest podstawowym punktem kontaktowym z Radą. KPB ukierunkowuje działania SPUE w ramach mandatu pod względem strategicznym i politycznym.

Artykuł 5

Finansowanie

1.   Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych z mandatem SPUE w okresie od dnia 1 marca 2007 r. do dnia 29 lutego 2008 r. wynosi 1 100 000 EUR.

2.   Wydatkami pokrywanymi w ramach kwoty określonej w ust. 1 zarządza się zgodnie z procedurami i zasadami mającymi zastosowanie do budżetu ogólnego Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem, że żadne kwoty prefinansowania nie pozostają własnością Wspólnoty.

3.   Zarządzanie wydatkami podlega umowie pomiędzy SPUE a Komisją. Wydatki kwalifikują się do finansowania od dnia 1 marca 2007 r.

4.   Prezydencja, Komisja lub państwa członkowskie zapewniają, w zależności od sytuacji, wsparcie logistyczne w regionie.

Artykuł 6

Skład zespołu

1.   W granicach swojego mandatu i odpowiednich dostępnych środków finansowych SPUE odpowiada za powołanie własnego zespołu w porozumieniu z Prezydencją, przy wsparciu ze strony SG/WP oraz przy pełnym udziale Komisji. SPUE powiadamia Prezydencję i Komisję o ostatecznym składzie swojego zespołu.

2.   Państwa członkowskie i instytucje Unii Europejskiej mogą zaproponować oddelegowanie pracowników do współpracy ze SPUE. Wynagrodzenie pracowników oddelegowanych przez państwo członkowskie lub instytucję Unii Europejskiej do SPUE jest pokrywane odpowiednio przez dane państwo członkowskie lub daną instytucję Unii Europejskiej.

3.   Informacje o wszystkich stanowiskach kategorii A, które nie zostały obsadzone przez oddelegowanie, są w odpowiedni sposób ogłaszane przez Sekretariat Generalny Rady i przekazywane państwom członkowskim oraz instytucjom Unii Europejskiej w celu pozyskania kandydatów o najlepszych kwalifikacjach.

4.   Przywileje, immunitety i dalsze gwarancje niezbędne do wykonania i sprawnego działania misji SPUE i jego pracowników ustala się między stronami. Państwa członkowskie i Komisja zapewniają w tym celu wszelkie niezbędne wsparcie.

Artykuł 7

Bezpieczeństwo

1.   SPUE i członkowie jego zespołu przestrzegają zasad i minimalnych norm bezpieczeństwa ustanowionych decyzją Rady 2001/264/WE z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie przyjęcia przepisów Rady dotyczących bezpieczeństwa (2), w szczególności w odniesieniu do informacji niejawnych UE.

2.   Zgodnie z polityką Unii Europejskiej dotyczącą bezpieczeństwa personelu rozmieszczonego poza terytorium Unii Europejskiej w ramach zadań operacyjnych zgodnie z tytułem V Traktatu, SPUE podejmuje wszelkie środki możliwe do zrealizowania w uzasadnionych granicach, zgodne z jego mandatem oraz odpowiadające sytuacji w dziedzinie bezpieczeństwa na obszarze geograficznym, za który jest on odpowiedzialny, służące zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkich członków personelu bezpośrednio mu podlegającego, w szczególności:

a)

sporządza plan bezpieczeństwa danej misji oparty na wytycznych Sekretariatu Generalnego Rady, obejmujący fizyczne, organizacyjne i proceduralne środki bezpieczeństwa danej misji, zarządzanie bezpiecznym przemieszczaniem się personelu do obszaru misji i w jego obrębie, zarządzanie zdarzeniami związanymi z naruszaniem bezpieczeństwa, jak również plan awaryjny i plan ewakuacji misji;

b)

zapewnia objęcie wszystkich członków personelu rozmieszczonych poza terytorium Unii Europejskiej ubezpieczeniem od wysokiego ryzyka stosownym do warunków panujących na obszarze misji;

c)

zapewnia, by wszyscy członkowie zespołu rozmieszczeni poza terytorium Unii Europejskiej, w tym personel miejscowy, odbyli przed przyjazdem na obszar misji lub niezwłocznie po przyjedzie odpowiednie szkolenie w zakresie bezpieczeństwa, w oparciu o wskaźniki ryzyka określone dla obszaru prowadzenia misji przez Sekretariat Generalny Rady;

d)

zapewnia wdrożenie wszelkich uzgodnionych zaleceń wydanych po dokonaniu ocen bezpieczeństwa oraz regularne dostarczanie SG/WP, Radzie oraz Komisji pisemnych sprawozdań o wdrażaniu tych zaleceń oraz o innych kwestiach związanych z bezpieczeństwem w ramach sprawozdań śródokresowych oraz sprawozdań z wykonania mandatu;

e)

zapewnia, w razie konieczności i w ramach obowiązków wynikających z jego pozycji w strukturze dowodzenia, stosowanie spójnego podejścia w kwestii bezpieczeństwa personelu we wszystkich strukturach Unii Europejskiej uczestniczących w operacji lub operacjach zarządzania kryzysowego na obszarze geograficznym, za który jest on odpowiedzialny.

Artykuł 8

Sprawozdawczość

Przyjmuje się jako zasadę, że SPUE osobiście składa sprawozdania SG/WP i KPB oraz że może również składać sprawozdania odpowiedniej grupie roboczej. Regularne sprawozdania pisemne są przekazywane SG/WP, Radzie i Komisji. Na zalecenie SG/WP oraz KPB, SPUE może składać sprawozdanie Radzie ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych.

Artykuł 9

Koordynacja

1.   Aby zapewnić spójność działań zewnętrznych Unii Europejskiej SPUE koordynuje swoje działania z działaniami SG/WP, Prezydencji i Komisji. SPUE regularnie dostarcza informacje przedstawicielstwom państw członkowskich i przedstawicielstwom Komisji. Prezydencja, Komisja i szefowie misji utrzymują ścisłe kontakty ze SPUE w terenie i dokładają wszelkich starań, aby wspierać go w wykonywaniu mandatu. SPUE kontaktuje się również z innymi podmiotami międzynarodowymi i regionalnymi obecnymi w terenie.

2.   Rada i Komisja zapewniają, zgodnie ze swoimi odpowiednimi kompetencjami, spójność pomiędzy wykonaniem niniejszego wspólnego działania a innymi zewnętrznymi działaniami Unii, zgodnie z art. 3 akapit drugi Traktatu. Rada i Komisja współpracują na rzecz osiągnięcia tego celu.

Artykuł 10

Przegląd

Wykonanie niniejszego wspólnego działania i jego spójność z innymi działaniami Unii Europejskiej w regionie są przedmiotem regularnych przeglądów. SPUE przedstawia SG/WP, Radzie i Komisji sprawozdanie z postępu prac do końca czerwca 2007 roku, a także obszerne sprawozdanie z wykonania mandatu do połowy listopada 2007 roku. Na podstawie tych sprawozdań wspólne działanie jest oceniane przez odpowiednie grupy robocze oraz przez KPB. W kontekście ogólnych priorytetów dotyczących rozmieszczania, SG/WP przedstawia KPB zalecenia dotyczące decyzji Rady w sprawie odnowienia, zmiany lub zakończenia mandatu.

Artykuł 11

Wejście w życie

Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia.

Artykuł 12

Publikacja

Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 lutego 2007 r.

W imieniu Rady

W. SCHÄUBLE

Przewodniczący


(1)  Dz.U. L 49 z 21.2.2006, str. 11.

(2)  Dz.U. L 101 z 11.4.2001, str. 1. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2005/952/WE (Dz.U. L 346 z 29.12.2005, str. 18).