8.2.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 35/35


SKUPNI UKREP SVETA 2007/87/SZVP

z dne 7. februarja 2007

o spremembi in podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije v Bosni in Hercegovini

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti členov 14, 18(5) in 23(2) Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 30. januarja 2006 sprejel Skupni ukrep 2006/49/SZVP (1) o imenovanju Christiana Schwarz-Schillinga za posebnega predstavnika Evropske unije (PPEU) v Bosni in Hercegovini.

(2)

Svet je 25. julija 2006 sprejel Skupni ukrep 2006/523/SZVP (2) o spremembi mandata PPEU v Bosni in Hercegovini.

(3)

Svet je 7. junija 2006 odobril politiko Evropske unije glede varnosti osebja, ki je v okviru operativnih zmogljivosti iz naslova V Pogodbe razporejeno zunaj Evropske unije.

(4)

Na podlagi pregleda Skupnega ukrepa 2006/49/SZVP bi bilo treba mandat PPEU spremeniti in podaljšati za dodatne štiri mesece, in sicer do 30. junija 2007.

(5)

Mandat PPEU bi bilo treba izvajati usklajeno s Komisijo, da se zagotovi skladnost z drugimi zadevnimi dejavnostmi, ki so v pristojnosti Skupnosti.

(6)

PPEU bo svoj mandat opravljal v razmerah, ki se lahko poslabšajo in škodijo ciljem skupne zunanje in varnostne politike iz člena 11 Pogodbe –

SPREJEL NASLEDNJI SKUPNI UKREP:

Člen 1

Posebni predstavnik Evropske unije

Christianu Schwarz-Schillingu se mandat posebnega predstavnika Evropske unije (PPEU) v Bosni in Hercegovini (BiH) podaljša do 30. junija 2007.

Člen 2

Politični cilji

Naloge PPEU temeljijo na ciljih politike EU v BiH. Ti cilji so osredotočeni na stalni napredek pri izvajanju Splošnega okvirnega sporazuma za mir (GFAP) v skladu z načrtom izvajanja nalog Urada visokega predstavnika in s stabilizacijsko-pridružitvenim procesom, za stabilno, trdno, mirno in večetnično BiH, ki mirno sodeluje s svojimi sosedi in je nepreklicno na poti k članstvu v EU.

Člen 3

Naloge

Da bi dosegli cilje politike EU v BiH, ima PPEU naslednje naloge:

(a)

zagotavljati svetovanje in pomoč EU v političnem procesu;

(b)

spodbujati celovito politično usklajevanje EU v BiH;

(c)

spodbujati celovito usklajevanje EU in zagotavljati lokalno politično usmeritev pri prizadevanjih EU v boju proti organiziranemu kriminalu na kraju samem, brez poseganja v vodilno vlogo policijske misije Evropske unije (EUPM) pri usklajevanju policijskih vidikov teh prizadevanj in brez poseganja v ALTHEA (EUFOR) vojaško strukturo poveljevanja;

(d)

poveljniku sil EU politično svetovati na kraju samem, vključno glede zmogljivosti Integrirane policijske enote, na katero se lahko opre v soglasju s poveljnikom EUFOR, brez poseganja v strukturo poveljevanja;

(e)

prispevati h krepitvi interne usklajenosti in povezanosti EU v BiH, vključno z informativnimi sestanki z vodji misij EU in s sodelovanjem pri, ali z zastopanjem na, njihovih rednih sestankih, s predsedovanjem koordinacijski skupini, ki jo sestavljajo vsi prisotni akterji EU na kraju samem, z namenom usklajevanja izvedbenih vidikov delovanja EU in z določanjem smernic za te akterje v zvezi z odnosi z organi v BiH;

(f)

zagotavljati doslednost in skladnost ukrepov EU v odnosu do javnosti. Tiskovni predstavnik PPEU je glavna oseba za stike EU z mediji BiH glede vprašanj skupne zunanje in varnostne politike/evropske varnostne in obrambne politike (SZVP/EVOP);

(g)

vzdrževati pregled nad celotnim nizom dejavnosti na področju pravne države in v zvezi s tem po potrebi svetovati generalnemu sekretarju/visokemu predstavniku (GS/VP) in Komisiji;

(h)

na kraju samem posredovati politične smernice vodji misije EUPM kot del njegove širše odgovornosti in vloge v strukturi poveljevanja za EUPM;

(i)

podpirati pripravo in izvedbo preoblikovanja policije kot del širšega pristopa mednarodne skupnosti in organov oblasti BiH k uveljavljanju pravne države, pri čemer se uporabljata policijsko strokovno znanje in podpora EUPM;

(j)

v tesnem stiku z EUPM podpirati okrepljeno in učinkovitejšo delovanje med kazenskim pravosodjem in policijo v BiH;

(k)

kar zadeva dejavnosti iz naslova VI Pogodbe, vključno z Europolom, in s tem povezane dejavnosti Skupnosti, po potrebi svetovati GS/VP in Komisiji ter sodelovati pri potrebnem lokalnem usklajevanju;

(l)

ob upoštevanju skladnosti in morebitnega medsebojnega dopolnjevanja še naprej svetovati glede prednostnih nalog Instrumenta za predpristopno pomoč;

(m)

v tesnem sodelovanju s Komisijo podpirati načrtovanje okrepljenega Urada PPEU v kontekstu ukinitve Urada visokega predstavnika (UVP), vključno s svetovanjem glede vidikov prehoda, povezanih z obveščanjem javnosti o prehodu;

(n)

prispevati k razvoju in utrjevanju spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin v BiH v skladu s politiko in smernicami EU na področju človekovih pravic;

(o)

biti v stiku z zadevnimi organi BiH glede njihovega polnega sodelovanja z Mednarodnim kazenskim sodiščem za nekdanjo Jugoslavijo (MKSNJ);

(p)

zagotavljati politična mnenja in pomagati pri procesu ustavne reforme.

Člen 4

Izvajanje nalog

1.   PPEU je odgovoren za izvajanje nalog, pri tem pa je podrejen GS/VP in njegovemu operativnemu vodenju. Glede vseh odhodkov PPEU odgovarja Komisiji.

2.   Politični in varnostni odbor (PVO) je v prednostni povezavi s PPEU in je glavna točka za stike s Svetom. V okviru svojih nalog dobiva PPEU od PVO strateške usmeritve in politično podporo.

Člen 5

Visoki predstavnik

Vloga PPEU v ničemer ne posega v naloge visokega predstavnika v BiH, vključno z njegovo usklajevalno vlogo v zvezi z dejavnostmi vseh civilnih organizacij in agencij, kakor jo predvideva SOSM ter poznejši sklepi in izjave Sveta za uresničevanje miru.

Člen 6

Financiranje

1.   Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z nalogami PPEU, za obdobje od 1. marca 2007 do 30. junija 2007 znaša 770 000 EUR.

2.   Odhodki, ki se financirajo iz zneska, določenega v odstavku 1, se upravljajo v skladu s postopki in pravili, ki se uporabljajo za splošni proračun Evropske unije, vendar z izjemo, da nikakršno predhodno financiranje ne ostane v lasti Skupnosti. Državljani držav gostiteljic in sosednjih držav lahko sodelujejo v postopku za oddajo naročil.

3.   Upravljanje odhodkov se uredi s pogodbo med PPEU in Komisijo. Odhodki so upravičeni od 1. marca 2007.

4.   Predsedstvo, Komisija in/ali države članice zagotovijo logistično podporo v regiji.

Člen 7

Sestava ekipe

1.   Osebje, ki je lojalno EU in odraža njeno identiteto, se dodeli PPEU kot pomoč pri izvajanju njegovega mandata in za prispevanje k povezanosti, razpoznavnosti in učinkovitosti delovanja EU v BiH, predvsem glede političnih, politično-vojaških in varnostnih zadev in v zvezi s komunikacijo ter odnosi z mediji. PPEU je v okviru svojih nalog in ustreznih razpoložljivih finančnih sredstev odgovoren za sestavo ekipe, o čemer se posvetuje s predsedstvom ob pomoči GS/VP, v celoti pa je vključena tudi Komisija. PPEU obvesti predsedstvo in Komisijo o končni sestavi ekipe.

2.   Države članice in institucije EU lahko predlagajo začasno dodelitev svojega osebja za delo pri PPEU. Osebne prejemke osebja, ki ga PPEU začasno dodeli država članica EU ali institucija EU, krije zadevna država članica oziroma institucija EU.

3.   Vsa delovna mesta razreda A, ki se ne zapolnijo z začasno dodelitvijo osebja, generalni sekretariat Sveta ustrezno objavi ter o tem uradno obvesti tudi države članice EU in institucije EU in tako zaposli najbolje usposobljene kandidate.

4.   Privilegiji, imunitete in dodatna jamstva, potrebna za izpolnitev in tekoče izvajanje misije PPEU ter članov njegovega osebja, se opredelijo med zadevnimi stranmi. Države članice in Komisija v ta namen zagotovijo vso potrebno podporo.

Člen 8

Varnost

1.   PPEU in člani njegove ekipe spoštujejo načela varovanja tajnosti in minimalne standarde, določene s Sklepom Sveta 2001/264/ES z dne 19. marca 2001 o sprejetju predpisov Sveta o varovanju tajnosti (3), zlasti pri ravnanju s tajnimi podatki EU.

2.   V skladu s politiko Evropske unije o varnosti osebja, ki je v okviru operativnih zmogljivosti iz naslova V Pogodbe razporejeno izven EU, PPEU v skladu s svojimi nalogami in z varnostnimi razmerami na geografskem območju, za katerega je zadolžen, sprejme vse smiselno izvedljive ukrepe za varnost osebja pod njegovo neposredno pristojnostjo, zlasti z:

(i)

vzpostavitvijo posebnega varnostnega načrta misije na podlagi navodil sekretariata Sveta, ki med drugim vključuje posebne ukrepe za fizično zaščito, organizacijsko varnost in varnost postopkov v zvezi z misijo, upravljanje varnih premikov osebja na območje misije in znotraj njega, obvladovanje primerov ogrožanja varnosti ter načrt misije za ravnanje v nepredvidenih razmerah in evakuacijo;

(ii)

zagotavljanjem, da je vse osebje, razporejeno zunaj Evropske unije, zavarovano za visoko stopnjo tveganja glede na pogoje na območju misije;

(iii)

zagotavljanjem, da so vsi člani njegove ekipe, ki bodo razporejeni izven Evropske unije, vključno z lokalnim osebjem, pred prihodom na območje misije ali ob prihodu opravili ustrezno varnostno usposabljanje, in sicer glede na lestvice tveganja, ki jih je za območje misije določil sekretariat Sveta;

(iv)

zagotavljanjem, da se izvajajo vsa dogovorjena priporočila, pripravljena na podlagi rednih ocen varnosti, za GS/VP, Svet in Komisijo pa redno pripravljajo pisna poročila o njihovem izvajanju ter o drugih varnostnih vidikih v okviru vmesnih poročil in poročil o izvedbi nalog;

(v)

zagotavljanjem, da se po potrebi in v okviru njegovih pristojnosti znotraj strukture poveljevanja sprejme usklajen pristop za varnost osebja s strani vseh elementov EU v operaciji kriznega upravljanja ali v operacijah na geografskem območju, za katerega je zadolžen.

Člen 9

Poročanje

Praviloma PPEU osebno poroča GS/VP in PVO, lahko pa poroča tudi pristojni delovni skupini. GS/VP, Svet in Komisija prejemajo redna pisna poročila. Na priporočilo GS/VP in PVO lahko PPEU poroča tudi Svetu.

Člen 10

Usklajevanje

1.   Delovanje PPEU se zaradi zagotavljanja doslednosti zunanjepolitične dejavnosti Evropske unije usklajuje z delovanjem GS/VP, predsedstva in Komisije. PPEU organizira redne informativne sestanke za predstavništva držav članic in delegacije Komisije. PPEU na terenu vzdržuje tesen stik s predsedstvom, Komisijo in vodji predstavništev, ki mu pri izvajanju mandata pomagajo po svojih najboljših močeh. PPEU je prav tako v stiku z drugimi mednarodnimi in regionalnimi akterji na terenu.

2.   V podporo operacijam EU za krizno upravljanje PPEU skupaj z drugimi akterji EU na terenu izboljša razširjanje in izmenjavo informacij med akterji EU na območju operacij, da bi tako dosegli visoko raven skupnega zavedanja in presoje o razmerah.

Člen 11

Pregled

Izvajanje tega skupnega ukrepa in njegova skladnost z drugimi prispevki Evropske unije za zadevno regijo se redno preverja. PPEU do sredine maja 2007 predloži GS/VP, Svetu in Komisiji izčrpno poročilo o izvajanju nalog.

Člen 12

Začetek veljavnosti

Ta skupni ukrep začne veljati z dnem sprejetja.

Člen 13

Objava

Ta skupni ukrep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 7. februarja 2007

Za Svet

Predsednik

F.-W. STEINMEIER


(1)  UL L 26, 31.1.2006, str. 21.

(2)  UL L 205, 27.7.2006, str. 30.

(3)  UL L 101, 11.4.2001, str. 1. Sklep, kakor je bil nazadnje spremenjen s Sklepom 2005/952/ES (UL L 346, 29.12.2005, str. 18).