28.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 344/50


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 19. decembra 2007

o spremembi Odločbe 2007/25/ES glede podaljšanja njenega obdobja uporabe

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 6395)

(Besedilo velja za EGP)

(2007/876/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 998/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o zahtevah v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo za netrgovske premike hišnih živali in o spremembi Direktive Sveta 92/65/EGS (1) ter zlasti člena 18 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 2007/25/ES z dne 22. decembra 2006 glede nekaterih zaščitnih ukrepov v zvezi z visoko patogeno aviarno influenco in premiki hišnih ptic, ki spremljajo svoje lastnike v Skupnost (2), se uporablja do 31. decembra 2007.

(2)

Vendar se izbruhi aviarne influence, ki jih povzroča visoko patogeni sev aviarne influence H5N1, še zmeraj redno odkrivajo v nekaterih državah članicah Svetovne organizacije za zdravje živali (OIE). Bolezen zato še ni obvladana. Poleg tega se v državah po vsem svetu pojavljajo primeri bolezni pri človeku in celo smrtni primeri zaradi tesnega stika z okuženimi pticami.

(3)

Da bi preprečili širjenje virusa aviarne influence zaradi premika hišnih ptic na območje Skupnosti iz tretjih držav, je ustrezno podaljšati obdobje uporabe Odločbe 2007/25/ES do 31. decembra 2008.

(4)

Odločbo 2007/25/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

V členu 6 Odločbe 2007/25/ES se datum „31. decembra 2007“ nadomesti z „31. decembra 2008“.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 19. decembra 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 146, 13.6.2003, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 245/2007 (UL L 73, 13.3.2007, str. 9).

(2)  UL L 8, 13.1.2007, str. 29.