28.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 344/48


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 18. decembra 2007

o spremembi Odločbe št. 2119/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Odločbe št. 2000/96/ES glede nalezljivih boleznih, navedenih v teh odločbah

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 6355)

(Besedilo velja za EGP)

(2007/875/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Odločbe št. 2119/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. septembra 1998 o vzpostavitvi mreže epidemiološkega spremljanja in obvladovanja nalezljivih bolezni v Skupnosti (1) in zlasti člena 3(a) Odločbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba št. 2119/98/ES predvideva vzpostavitev mreže na ravni Skupnosti za spodbujanje sodelovanja in usklajevanja glede preprečevanja in obvladovanja nekaterih vrst nalezljivih bolezni iz navedene odločbe.

(2)

Odločba Komisije št. 2000/96/ES z dne 22. decembra 1999 o nalezljivih boleznih, ki jih bo po Odločbi št. 2119/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta postopoma zajela mreža Skupnosti (2), navaja nekatere nalezljive bolezni, ki bodo zajete z epidemiološkim spremljanjem v mreži Skupnosti, vzpostavljeni na podlagi Odločbe št. 2119/98/ES.

(3)

Pred kratkim so se pojavile nove nalezljive bolezni in odkriti so bili novi mikroorganizmi, ki lahko ogrozijo javno zdravje. Sindrom akutnega oteženega dihanja (SARS) se je pojavil leta 2003 in se od takrat obravnava kot možna velika nevarnost za javno zdravje. Visoko in nizko patogeni virusi aviarne influence pomenijo resno nevarnost za posameznike in razvoj v možno pandemijo influence. Pred kratkim je bila sporočena okužba z virusom zahodnega Nila pri ljudeh, vedno večje število držav članic v EU in držav izven Evrope pa ugotavlja resno nevarnost za javno zdravje. Ljudje se večinoma okužijo s piki komarjev, čeprav je bila dokumentirana tudi okužba s transfuzijo krvi in s presaditvijo organa, kakor tudi prenos okužbe preko placente.

(4)

Prilogi k odločbama št. 2119/98/ES in št. 2000/96/ES je zato treba spremeniti, da bosta zajemali sindrom akutnega oteženega dihanja (SARS), aviarno influenco pri ljudeh in okužbo z virusom zahodnega Nila.

(5)

Novi Mednarodni zdravstveni pravilnik (2005), ki je začel veljati 16. junija 2007, ni več omejen na posamezne bolezni, temveč zajema vse izredne razmere na področju javnega zdravja mednarodnih razsežnosti, ki so kot take ugotovljene v skladu z instrumentom iz Priloge 2 k uredbam. Zato je primerno, da se Priloga k Odločbi št. 2119/98/ES spremeni.

(6)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Odbora, ustanovljenega na podlagi člena 7 Odločbe št. 2119/98/ES –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Priloga k Odločbi št. 2119/98/ES se spremeni v skladu s Prilogo I k tej odločbi.

Člen 2

Priloga I k Odločbi št. 2000/96/ES se spremeni v skladu s Prilogo II k tej odločbi.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 18. decembra 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 268, 3.10.1998, str. 1. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

(2)  UL L 28, 3.2.2000, str. 50. Odločba, kakor je bila spremenjena z Odločbo št. 2003/524/ES (UL L 185, 24.7.2003, str. 55).


PRILOGA I

Priloga k Odločbi št. 2119/98/ES se spremeni:

1.

Osma alinea se nadomesti z naslednjim:

„—

Nalezljive bolezni, ki lahko povzročijo možne izredne razmere mednarodnih razsežnosti, opredeljene v skladu s Prilogo 2 Mednarodnega zdravstvenega pravilnika“

2.

Zadnja alinea se nadomesti z naslednjim:

„—

Bolezni, ki se širijo s prenašalci

Zoonoze

Druge nalezljive bolezni, nevarne za javno zdravje, vključno z boleznimi, povzročenimi z namernim sproščanjem“


PRILOGA II

Priloga I k Odločbi št. 2000/96/ES se spremeni:

1.

v točki 2.5.2 se doda naslednji izraz:

„Sindrom akutnega oteženega dihanja (SARS)“;

2.

v točki 2.5.3 se dodata naslednja izraza:

„Aviarna influenca pri ljudeh“;

„Okužba z virusom zahodnega Nila“.