28.12.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 345/1


SKLEP SVETA

z dne 15. oktobra 2007

o podpisu in sklenitvi Začasnega sporazuma o trgovini in trgovinskih zadevah med Evropsko skupnostjo na eni strani in Republiko Črno goro na drugi strani

(2007/855/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 133 v povezavi s prvim pododstavkom člena 300(2) in prvim stavkom člena 300(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Do začetka veljavnosti Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Črno goro na drugi strani, podpisanega v Luxembourgu, dne 15. oktobra 2007, je treba odobriti Začasni sporazum o trgovini in trgovinskih zadevah med Evropsko skupnostjo na eni strani in Republiko Črno goro na drugi strani (v nadaljevanju „Sporazum“).

(2)

Trgovinske določbe iz tega sporazuma so izjemne narave, povezane s politiko, ki se izvaja v okviru stabilizacijsko-pridružitvenega procesa, in za Evropsko unijo ne bodo pomenile precedensa v trgovinski politiki Skupnosti v zvezi s tretjimi državami, razen z državami zahodnega Balkana.

(3)

Ta sporazum je zato treba podpisati in odobriti –

SKLENIL:

Člen 1

1.   Začasni sporazum o trgovini in trgovinskih zadevah med Evropsko skupnostjo na eni strani in Republiko Črno goro na drugi strani, priloge in protokoli, priloženi temu sporazumu, ter skupne izjave in izjava Skupnosti, priložene sklepni listini, se odobrijo v imenu Skupnosti.

2.   Besedila iz odstavka 1 so priložena temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e), da v imenu Skupnosti podpiše(-jo) sporazum in deponira(-jo) listino o odobritvi iz člena 60 Sporazuma.

V Luxembourgu, 15. oktobra 2007

Za Svet

Predsednik

L. AMADO


SEZNAM PRILOG IN PROTOKOLOV

Priloga I (člen 6) – Črnogorske tarifne koncesije za industrijske izdelke Skupnosti

Priloga II (člen 11) – Opredelitev pojma proizvodi iz „mlade govedine“

Priloga III (člen 12) – Črnogorske tarifne koncesije za kmetijske proizvode Skupnosti

Priloga IV (člen 14) – Koncesije Skupnosti za črnogorske ribiške proizvode

Priloga V (člen 15) – Črnogorske koncesije za ribiške proizvode Skupnosti

Priloga VII (člen 40) – Pravice intelektualne, industrijske in poslovne lastnine

Protokol 1 (člen 10) – Trgovina s predelanimi kmetijskimi proizvodi

Protokol 2 (člen 13) – Vina in žgane pijače

Protokol 3 (člen 29) – Opredelitev pojma izdelki s poreklom in načini upravnega sodelovanja

Protokol 4 (člen 38) – Državna pomoč za jeklarsko industrijo

Protokol 5 (člen 42) – Medsebojna upravna pomoč v carinskih zadevah

Protokol 6 (člen 50) – Reševanje sporov


PRILOGA I

PRILOGA I.A

ČRNOGORSKE TARIFNE KONCESIJE ZA INDUSTRIJSKE IZDELKE SKUPNOSTI

iz člena 6 (člen 21 SPS) -

Stopnje dajatve se bodo znižale, in sicer:

(a)

na dan začetka veljavnosti tega sporazuma se uvozna dajatev zniža na 80 % osnovne dajatve;

(b)

1. januarja v prvem letu po začetku veljavnosti tega sporazuma se uvozna dajatev zniža na 50 % osnovne dajatve;

(c)

1. januarja v drugem letu po začetku veljavnosti tega sporazuma se uvozna dajatev zniža na 25 % osnovne dajatve;

(d)

1. januarja v tretjem letu po začetku veljavnosti tega sporazuma se ostale uvozne dajatve odpravijo.

Oznaka KN

Poimenovanje

2515

Marmor, travertin, ekozin in drug apnenčev kamen za spomenike ali gradbeništvo, navidezne specifične mase 2,5 ali večje, in alabaster, tudi grobo klesani, razžagani ali kako drugače razrezani v pravokotne (vključno kvadratne) bloke ali plošče:

 

Marmor in travertin:

2515 11 00

– –

surova in grobo klesana

2515 12

– –

razžagana ali kako drugače razrezana v pravokotne (vključno kvadratne) bloke ali plošče:

2515 12 20

– – –

debeline do vključno 4 cm

2515 12 50

– – –

debeline nad 4 cm do vključno 25 cm

2515 12 90

– – –

drugo

2522

Živo apno, gašeno apno in hidravlično apno, razen kalcijevega oksida in hidroksida iz tarifne številke 2825:

2522 20 00

Gašeno apno

2523

Portlandski cement, aluminatni cement, žlindrani cement, supersulfatni cement in podobni hidravlični cementi, vštevši barvane in v obliki klinkerja:

 

Portlandski cement:

2523 29 00

– –

drugo

3602 00 00

Pripravljena razstreliva, razen smodnika

3603 00

Počasi goreče vžigalne vrvice; detonirne vrvice; udarne in razstrelilne kapice; vžigalniki; električni detonatorji:

3603 00 10

Počasi goreče vžigalne vrvice; detonirne vrvice

3603 00 90

Drugo

3820 00 00

Preparati zoper zmrzovanje in pripravljene tekočine za odtajanje

4406

Leseni železniški ali tramvajski pragovi:

4406 90 00

Drugi

4410

Iverne plošče, usmerjene pramenske plošče (OSB) in podobne plošče (na primer oblatne plošče) iz lesa in drugih lesnih materialov, neaglomerirane ali aglomerirane s smolami ali drugimi organskimi vezivi:

 

Iz lesa:

4410 12

– –

usmerjene pramenske plošče (OSB):

4410 12 10

– – –

neobdelane ali zgolj brušene

4410 19 00

– –

druge

4412

Vezane lesene plošče, furnirane plošče in podoben lameliran les:

4412 10 00

Iz bambusa

 

Druge:

4412 94

– –

blok plošče, večplastne lesene ali laminirane plošče:

4412 94 10

– – –

z najmanj enim zunanjim slojem iz lesa, ki ni les iglavcev

4412 94 90

– – –

druge

4412 99

– –

druge:

4412 99 70

– – –

drugo

6403

Obutev s podplati iz gume, plastične mase, usnja ali umetnega usnja in z zgornjim delom iz usnja:

 

Druga obutev z usnjenimi podplati:

6403 51

– –

ki pokriva gležnje:

 

– – –

druga:

 

– – – –

ki pokriva gležnje, vendar ne meč, z notranjiki dolžine:

 

– – – – –

24 cm ali več:

6403 51 15

– – – – – –

moška

6403 51 19

– – – – – –

ženska

 

– – – –

druga, z notranjikom dolžine:

 

– – – – –

24 cm ali več:

6403 51 95

– – – – – –

moška

6403 51 99

– – – – – –

ženska

6405

Druga obutev:

6405 10 00

Z zgornjim delom iz usnja ali umetnega usnja

7604

Aluminijaste palice in profili:

7604 10

Iz nelegiranega aluminija:

7604 10 90

– –

profili

 

Iz aluminijevih zlitin:

7604 29

– –

drugo:

7604 29 90

– – –

profili

7616

Drugi izdelki iz aluminija:

 

Drugo:

7616 99

– –

drugo:

7616 99 90

– – –

drugo

8415

Klimatske naprave z ventilatorjem na motorni pogon in elementi za spreminjanje temperature in vlažnosti, vključno s stroji, pri katerih vlažnosti ni mogoče posebej regulirati:

 

Drugo:

8415 81 00

– –

z vgrajeno hladilno enoto in regulacijskim ventilom za hlajenje ali gretje (povratna toplotna črpalka)

8507

Električni akumulatorji, vključno s separatorji zanje, pravokotni ali ne, vključno s kvadratnimi:

8507 20

Drugi svinčevi akumulatorji:

 

– –

drugi:

8507 20 98

– – –

drugi

8517

Telefonski aparati za žično telefonijo, vključno telefonski aparati za mobilno telefonijo in druga brezžična omrežja; drugi aparati za prenos ali sprejem glasu, slike ali drugih podatkov, vključno aparati za komunikacijo v žičnem ali brezžičnem omrežju (kot npr. lokalno ali prostrano omrežje), razen sprejemnikov in oddajnikov iz tarifnih številk 8443, 8525, 8527 ali 8528:

 

Telefonski aparati za žično telefonijo, vključno telefonski aparati za mobilno telefonijo in druga brezžična omrežja:

8517 12 00

– –

telefoni za mobilno telefonijo in druga brezžična omrežja

8703

Avtomobili in druga motorna vozila, konstruirana predvsem za prevoz ljudi (razen vozil iz tarifne številke 8702), vključno z motornimi vozili za kombinirani prevoz ljudi in blaga (tipa „karavan“, „kombi“ itd.) in dirkalnimi avtomobili:

 

Druga vozila z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig s svečkami:

8703 22

– –

s prostornino cilindrov nad 1 000 cm3 do vključno 1 500 cm3:

8703 22 10

– – –

nova:

ex87032210

– – – –

motorna vozila za prevoz oseb

8703 22 90

– – –

rabljena

8703 23

– –

s prostornino cilindrov nad 1 500 cm3 do vključno 3 000 cm3:

 

– – –

nova:

8703 23 19

– – – –

druga:

ex87032319

– – – – –

motorna vozila za prevoz oseb

8703 23 90

– – –

rabljena

 

– –

Druga vozila z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig s kompresijo (dieselskim ali poldieselskim):

8703 32

– –

s prostornino cilindrov nad 1 500 cm3 do vključno 2 500 cm3:

 

– – –

nova:

8703 32 19

– – – –

druga:

ex87033219

– – – – –

motorna vozila za prevoz oseb

8703 32 90

– – –

rabljena

8703 33

– –

s prostornino cilindrov nad 2 500 cm3:

 

– – –

nova:

8703 33 11

– – – –

avtodomi

8703 33 90

– – –

rabljena

PRILOGA I.B

ČRNOGORSKE TARIFNE KONCESIJE ZA INDUSTRIJSKE IZDELKE SKUPNOSTI

iz člena 6 (člen 21 SPS)

Stopnje dajatve se bodo znižale, in sicer:

(a)

na dan začetka veljavnosti tega sporazuma se uvozna dajatev zniža na 85 % osnovne dajatve;

(b)

1. januarja v prvem letu po začetku veljavnosti tega sporazuma se uvozna dajatev zniža na 70 % osnovne dajatve;

(c)

1. januarja v drugem letu po začetku veljavnosti tega sporazuma se uvozna dajatev zniža na 55 % osnovne dajatve;

(d)

1. januarja v tretjem letu po začetku veljavnosti tega sporazuma se uvozna dajatev zniža na 40 % osnovne dajatve;

(e)

1. januarja v četrtem letu po začetku veljavnosti tega sporazuma se uvozna dajatev zniža na 20 % osnovne dajatve;

(f)

1. januarja v petem letu po začetku veljavnosti tega sporazuma se ostale uvozne dajatve odpravijo.

Oznaka KN

Poimenovanje

2501

Sol (vključno jedilna sol in denaturirana sol) in čisti natrijev klorid, v vodni raztopini ali ne, ali z dodatkom snovi proti skepljanju ali za sipkost ali ne; morska voda:

Sol (vključno jedilna sol in denaturirana sol) in čisti natrijev klorid, v vodni raztopini ali ne, ali z dodatkom snovi proti skepljanju ali za sipkost ali ne:

– –

drugo:

– – –

drugo:

2501 00 91

– – – –

sol, primerna za človeško prehrano

3304

Izdelki za lepotenje in ličenje ter izdelki za nego kože (razen zdravil), vključno preparati za zaščito pred soncem ali za pojačenje pigmentacije pri sončenju ali za porjavenje; preparati za manikiranje in pedikiranje:

Drugo:

3304 99 00

– –

drugo

3305

Preparati za lase:

3305 10 00

Šamponi

3305 90

Drugo:

3305 90 90

– –

drugo

3306

Preparati za higieno ust in zob, vključno s praški in pastami za pritrjevanje protez; nitke za čiščenje zob, v posameznih pakiranjih za prodajo na drobno:

3306 10 00

Zobne paste

3401

Milo; organski površinsko aktivni proizvodi in preparati, ki se uporabljajo kot milo, v obliki paličic, kolutov, litih ali oblikovanih kosov z dodatkom mila ali brez njega; organski površinsko aktivni proizvodi in preparati za umivanje kože, v obliki tekočine ali kreme pakirani v embalaži za prodajo na drobno, z dodatkom mila ali brez njega; papir, vata, polst in netkan tekstil, impregnirani ali premazani z milom ali detergentom:

Milo in organski površinsko aktivni proizvodi in preparati v paličicah, kolutih, litih ali oblikovanih kosih ter papir, vata, polst in netkane tkanine, impregnirani ali premazani z milom ali detergentom:

3401 11 00

– –

za toaletno uporabo (vključno proizvode z zdravilnimi substancami)

3402

Organska površinsko aktivna sredstva (razen mila); površinsko aktivni preparati, preparati za pranje (tudi pomožni preparati za pranje) in preparati za čiščenje z dodatkom mila ali brez njega, razen tistih iz tarifne številke 3401:

3402 20

Preparati, pripravljeni za prodajo na drobno:

3402 20 20

– –

površinsko aktivni preparati

3402 20 90

– –

pralni preparati in čistilni preparati

3402 90

Drugo:

3402 90 90

– –

pralni preparati in čistilni preparati

3923

Izdelki za prevoz ali pakiranje blaga (embalaža), iz plastičnih mas; zamaški, pokrovi, pokrovke in druga zapirala iz plastičnih mas:

Vreče in vrečke (vključno trikotne):

3923 21 00

– –

iz polimerov etilena

3923 29

– –

iz drugih plastičnih mas:

3923 29 10

– – –

iz poli(vinilklorida)

3923 90

Drugo:

3923 90 10

– –

mreže, vlečene v cevno obliko

3923 90 90

– –

drugo

3926

Drugi proizvodi iz plastičnih mas in proizvodi iz drugih materialov iz tarifnih številk 3901 do 3914:

3926 90

Drugo:

– –

drugo:

3926 90 97

– – –

drugo

4011

Nove pnevmatike iz gume:

4011 10 00

Za osebne avtomobile (vključno za avtodome in dirkalne avtomobile)

4202

Kovčki za obleko, neseserji, ataše kovčki, aktovke, šolske torbe, etuiji za očala, toki za daljnoglede, toki za fotoaparate, toki za glasbila, toki za puške, toki za samokrese in podobni izdelki; potne torbe, izolirane torbe za hrano ali pijačo, toaletne torbe, nahrbtniki, ženske torbice, nakupovalne torbe, listnice, denarnice za kovance, tulci in mape za zemljevide ali dokumente, tobačnice, mošnjički za tobak, torbe za orodje, športne torbe, škatle za steklenice, škatle za nakit, škatle za puder, škatle za jedilni pribor in podobne škatle iz usnja, umetnega usnja, izfolij iz plastičnih mas, iz tekstilnih materialov, vulkanfibra ali iz kartona, v celoti ali pretežno prevlečeni s temi materiali ali papirjem:

Kovčki za obleko, neseserji, ataše kovčki, aktovke, šolske torbe, etuiji za očala in podobni izdelki:

4202 11

– –

z zunanjo površino iz usnja, umetnega usnja ali lakiranega usnja:

4202 11 10

– – –

ataše kovčki, aktovke, šolske torbice in podobne torbe

4202 11 90

– – –

drugo

4203

Oblačila in oblačilni dodatki, iz usnja ali umetnega usnja:

4203 10 00

Oblačilni predmeti

Rokavice, palčniki in rokavice brez prstov:

4203 29

– –

druge:

4203 29 10

– – –

zaščitne za vse poklice

4418

Stavbno pohištvo in drugi leseni proizvodi za gradbeništvo, vključno celičaste lesene plošče, sestavljene plošče za oblaganje tal, žagane in klane skodle

4418 10

Okna, francoska okna in njihovi okviri:

4418 10 50

– –

iz lesa iglavcev

4418 10 90

– –

iz drugih vrst lesa

4418 20

Vrata, podboji in pragovi:

4418 20 50

– –

iz lesa iglavcev

4418 20 80

– –

drugo

4418 40 00

Opaži za betonska dela

4418 90

Drugo:

4418 90 10

– –

lepljena lamelirana bruna

4418 90 80

– –

drugo

4802

Nepremazan papir in karton, ki se uporabljata za pisanje, tiskanje ali druge grafične namene, vključno neperforiran papir in karton za luknjane kartice in trakove v zvitkih ali pravokotnih (vključno kvadratnih) listih, katere koli velikosti, razen papirja iz tarifne številke 4801 ali 4803; ročno izdelana papir in karton:

Drug papir in karton brez lesnih vlaken, dobljenih z mehaničnim ali kemičnomehaničnim postopkom, ali ki vsebuje po masi do vključno 10 % teh vlaken od skupne vsebine vlaken:

4802 55

– –

z maso od vključno 40 g/m2 do vključno 150 g/m2, v zvitkih:

4802 55 15

– – –

z maso 40 g/m2 ali več, vendar do 60 g/m2:

ex48025515

– – – –

razen nepremazanega ovojnega papirja

4802 55 25

– – –

z maso 60 g/m2 ali več, vendar do 75 g/m2:

ex48025525

– – – –

razen nepremazanega ovojnega papirja

4802 55 30

– – –

z maso 75 g/m2 ali več, vendar do 80 g/m2:

ex48025530

– – – –

razen nepremazanega ovojnega papirja

4802 55 90

– – –

z maso 80 g/m2 ali več:

ex48025590

– – – –

razen nepremazanega ovojnega papirja

4819

Škatle, zaboji, vreče in drugi izdelki za pakiranje iz papirja, kartona, celulozne vate ali listov ali trakov iz celuloznih vlaken; kartonažni izdelki, iz papirja ali kartona, ki se uporabljajo v pisarnah, trgovinah ali podobno:

4819 10 00

Škatle, zaboji in kasete iz valovitega papirja ali valovitega kartona

4819 20 00

Zložljive škatle, zaboji in kasete iz nevalovitega papirja ali nevalovitega kartona

4819 30 00

Vreče in vrečke, ki so široke 40 cm ali več

4819 40 00

Druge vreče in vrečke, vključno tulci

4820

Registri, knjigovodske knjige, notesi, knjige za naročilnice in pobotnice, agende, rokovniki, dnevniki in podobni izdelki, zvezki, podstavki za pisanje, kombinirani s pivniki, povezi za knjige (po sistemu prostih listov ali druge), mape, ovitki in fascikli za spise, zložljivi poslovni obrazci, kompleti z vstavljenim karbon papirjem in podobni izdelki za pisanje iz papirja ali kartona; albumi za vzorce ali zbirke in knjižni ovitki iz papirja ali kartona:

4820 10

Registri, knjigovodske knjige, notesi, knjige za naročilnice in pobotnice, agende, rokovniki, dnevniki in podobni izdelki:

4820 10 10

– –

registri, knjigovodske knjige, bloki naročilnic in dobavnic

4820 20 00

Šolski zvezki

4820 90 00

Drugo

4821

Papirne ali kartonske etikete, vseh vrst, tiskane ali netiskane:

4821 10

Tiskane:

4821 10 10

– –

samolepilne

4821 90

Druge:

4821 90 10

– –

samolepilne

4910 00 00

Koledarji vseh vrst, tiskani, vključno s koledarskimi bloki

4911

Druge tiskovine, vključno tiskane slike in fotografije:

4911 10

Trgovinski reklamni material, katalogi in podobno:

4911 10 10

– –

trgovski katalogi

4911 10 90

– –

drugo

Druge:

4911 99 00

– –

drugo

5111

Tkanine iz mikane volne ali mikane fine živalske dlake:

ki vsebuje po masi 85 % ali več volne ali fine živalske dlake:

5111 19

– –

druge:

5111 19 10

– – –

z maso več kot 300 g/m2 do vključno 450 g/m2

5111 19 90

– – –

z maso več kot 450 g/m2

5112

Tkanine iz česane volne ali česane fine živalske dlake:

Ki vsebuje po masi 85 % ali več volne in fine živalske dlake:

5112 11 00

– –

mase do vključno 200 g/m2

5112 19

– –

druge:

5112 19 10

– – –

z maso več kot 200 g/m2 do vključno 375 g/m2

5112 19 90

– – –

z maso več kot 375 g/m2

5209

Bombažne tkanine, ki vsebujejo po masi 85 % ali več bombaža, mase več kot 200 g/m2:

Beljene:

5209 21 00

– –

v platnovi vezavi

5209 22 00

– –

trinitni ali štirinitni keper, vključno križni keper

5209 29 00

– –

druge tkanine

Barvane:

5209 31 00

– –

v platnovi vezavi

5209 32 00

– –

trinitni ali štirinitni keper, vključno križni keper

5209 39 00

– –

druge tkanine

Iz prej različnih barv:

5209 41 00

– –

v platnovi vezavi

5209 43 00

– –

druge tkanine iz trinitnega ali štirinitnega kepra, vključno križnega kepra

5209 49 00

– –

druge tkanine

6101

Plašči, površniki, šoferski jopiči, pelerine, vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno smučarske bunde), vetrni jopiči, vetrovke in podobni izdelki za moške ali dečke, pleteni ali kvačkani, razen izdelkov iz tarifne številke 6103:

6101 90

Iz drugih tekstilnih materialov:

6101 90 20

– –

plašči, površniki, šoferski jopiči, pelerine in podobni izdelki:

ex61019020

– – –

Iz volne ali fine živalske dlake

6101 90 80

– –

Vetrovke s kapuco tipa anorak (vključno smučarske bunde), vetrni jopiči, vetrovke in podobni izdelki:

ex61019080

– – –

Iz volne ali fine živalske dlake

6115

Hlačne nogavice, nogavice, dokolenke, kratke nogavice in druge nogavice, vključno nogavice z označeno stopnjo kompresije (npr. nogavice za krčne žile) in nogavice brez podplatov, pletene ali kvačkane:

Drugo:

6115 95 00

– –

iz bombaža

6115 96

– –

iz sintetičnih vlaken:

6115 96 10

– – –

dokolenke

– – –

drugo:

6115 96 99

– – – –

drugo

6205

Srajce za moške ali dečke:

6205 20 00

Iz bombaža

6205 30 00

Iz umetnih ali sintetičnih vlaken

6205 90

Iz drugih tekstilnih materialov:

6205 90 10

– –

iz lanu ali ramije

6205 90 80

– –

druge

6206

Bluze, srajce in srajčne bluze za ženske ali deklice:

6206 10 00

Iz svile ali svilenih odpadkov

6206 20 00

Iz volne ali fine živalske dlake

6206 30 00

Iz bombaža

6206 40 00

Iz umetnih ali sintetičnih vlaken

6206 90

Iz drugih tekstilnih materialov:

6206 90 10

– –

iz lanu ali ramije

6206 90 90

– –

druge

6207

Spodnje majice brez rokavov in druge majice, spodnjice, spodnjice brez hlačnic, spalne srajce, pižame, kopalni plašči, jutranje halje in podobni izdelki, za moške ali dečke:

Spodnjice in spodnjice brez hlačnic:

6207 11 00

– –

iz bombaža

6207 19 00

– –

iz drugih tekstilnih materialov

Spalne srajce in pižame:

6207 21 00

– –

iz bombaža

6207 22 00

– –

iz umetnih in sintetičnih vlaken

6207 29 00

– –

iz drugih tekstilnih materialov

Drugo:

6207 91 00

– –

iz bombaža

6207 99

– –

iz drugih tekstilnih materialov

6207 99 10

– – –

iz umetnih ali sintetičnih vlaken

6207 99 90

– – –

drugo

6208

Spodnje majice brez rokavov in druge majice, kombineže, spodnja krila, spodnjice brez hlačnic, spodnje hlačke, spalne srajce, pižame, negližeji, kopalni plašči, jutranje halje in podobni izdelki, za ženske ali deklice:

Kombineže in spodnja krila:

6208 11 00

– –

iz umetnih ali sintetičnih vlaken

6208 19 00

– –

iz drugih tekstilnih materialov

Spalne srajce in pižame:

6208 21 00

– –

iz bombaža

6208 22 00

– –

iz umetnih ali sintetičnih vlaken

6208 29 00

– –

iz drugih tekstilnih materialov

Drugo:

6208 91 00

– –

iz bombaža

6208 92 00

– –

iz umetnih ali sintetičnih vlaken

6208 99 00

– –

iz drugih tekstilnih materialov

6211

Trenirke, smučarske obleke in kopalke; druga oblačila:

Druga oblačila za moške ali dečke:

6211 32

– –

iz bombaža:

6211 32 10

– – –

delovna in poklicna oblačila

– – –

podložene trenirke:

6211 32 31

– – – –

z zunanjo plastjo iz samo ene vrste blaga

– – – –

drugo:

6211 32 41

– – – – –

zgornji deli

6211 32 42

– – – – –

spodnji deli

Druga oblačila za ženske ali deklice:

6211 42

– –

iz bombaža:

6211 42 10

– – –

predpasniki, delovni kombinezoni in druga delovna in poklicna oblačila (ustrezna ali neustrezna za domačo rabo)

– – –

podložene trenirke:

6211 42 31

– – – –

z zunanjo plastjo iz enega identičnega blaga

– – – –

drugo:

6211 42 41

– – – – –

zgornji deli

6211 42 42

– – – – –

spodnji deli

6211 42 90

– – –

drugo

6211 43

– –

Iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

6211 43 10

– – –

predpasniki, delovni kombinezoni in druga delovna in poklicna oblačila (ustrezna ali neustrezna za domačo rabo)

– – –

podložene trenirke:

6211 43 31

– – – –

z zunanjo plastjo iz enega identičnega blaga

– – – –

drugo:

6211 43 41

– – – – –

zgornji deli

6211 43 42

– – – – –

spodnji deli

6211 43 90

– – –

drugo

6301

Odeje in potovalne odeje:

6301 20

Odeje (razen električnih odej) in potovalne odeje iz volne ali fine živalske dlake:

6301 20 10

– –

pleteni ali kvačkani

6301 20 90

– –

drugi

6301 90

Druge odeje in potovalne odeje:

6301 90 10

– –

pleteni ali kvačkani

6301 90 90

– –

drugi

6302

Posteljno, namizno, toaletno in kuhinjsko perilo:

Drugo posteljno perilo, tiskano:

6302 21 00

– –

iz bombaža

Drugo posteljno perilo:

6302 31 00

– –

iz bombaža

Drugo namizno perilo:

6302 51 00

– –

iz bombaža

6302 53

– –

Iz umetnih ali sintetičnih vlaken:

6302 53 90

– – –

drugo

6403

Obutev s podplati iz gume, plastične mase, usnja ali umetnega usnja in z zgornjim delom iz usnja:

Druga obutev z usnjenimi podplati:

6403 59

– –

druga:

– – –

druga:

– – – –

obutev s prednjikom iz paščkov ali z enim ali več izrezanimi kosi:

– – – – –

druga, z notranjiki dolžine:

– – – – – –

24 cm ali več:

6403 59 35

– – – – – – –

moška

6403 59 39

– – – – – – –

ženska

– – – –

druga, z notranjiki dolžine:

– – – – –

24 cm ali več:

6403 59 95

– – – – – –

moška

6403 59 99

– – – – – –

ženska

6802

Obdelan kamen za spomenike in stavbe (razen iz skrilavcev) in izdelki iz njega, razen izdelkov iz tarifne številke 6801; kockice za mozaik in podobno iz naravnega kamna (vključno tudi iz skrilavcev) na podlogi ali brez podloge; umetno obarvana zrna, luskine in prah iz naravnega kamna (vključno iz skrilavcev):

Drug kamen za spomenike in stavbe in izdelki iz njega, grobo rezan ali razžagan, z ravno izravnano površino:

6802 21 00

– –

marmor, travertin in alabaster

6802 23 00

– –

granit

6802 29 00

– –

drug kamen:

ex68022900

– – –

drug apnenčev kamen

Drugo:

6802 91

– –

marmor, travertin in alabaster:

6802 91 10

– – –

poliran alabaster, okrašen ali drugače obdelan, vendar ne klesan

6802 91 90

– – –

drugo

6802 93

– –

granit:

6802 93 10

– – –

poliran, dekoriran ali drugače obdelan, vendar ne klesan, neto mase 10 kg ali več

6802 93 90

– – –

drug

6810

Izdelki iz cementa, betona ali umetnega kamna, armirani ali nearmirani:

Strešniki, plošče, zidaki in podobni izdelki:

6810 11

– –

bloki in zidaki, gradbeni:

6810 11 10

– – –

iz lahkega betona (z osnovo iz drobljenega plovca, zrnate žlindre)

6810 11 90

– – –

drugi

Drugi izdelki:

6810 91

– –

montažni elementi, gradbeni:

6810 91 90

– – –

drugi

6810 99 00

– –

drugo

6904

Keramične zidarske opeke, bloki za pode, nosilni bloki in podobno:

6904 10 00

Zidarske opeke

6904 90 00

Drugo

6905

Strešniki, deli dimnikov, okrasni in drugi izdelki za gradbeništvo iz keramike:

6905 10 00

Strešniki

7207

Polproizvodi iz železa ali nelegiranega jekla:

Ki vsebujejo 0,25 mas. % ogljika ali več:

7207 11

– –

s pravokotnim (vključno s kvadratnim) prečnim prerezom, širine, ki je manjša od dvojne debeline:

7207 11 90

– – –

kovani

7207 12

– –

drugi s pravokotnim (razen kvadratnega) prečnim prerezom:

7207 12 90

– – –

kovani

7207 19

– –

drugi

– – –

s krožnim ali mnogokotnim prečnim prerezom:

7207 19 12

– – –

valjani ali kontinuirno vliti

7207 19 19

– – – –

kovani

7207 19 80

– – –

drugi

7207 20

ki vsebujejo 0,25 mas. % ali več ogljika:

– –

s pravokotnim (vključno s kvadratnim) prečnim prerezom širine, ki je manjša od dvojne debeline:

– – –

valjani ali kontinuirno vliti:

– – – –

drugi, ki vsebujejo:

7207 20 15

– – – – –

0,25 mas. % ali več, vendar manj kot 0,6 mas. % ogljika

7207 20 17

– – – – –

0,6 % ali več ogljika

7207 20 19

– – –

kovani

– –

drugi, s pravokotnim (razen kvadratnega) prečnim prerezom:

7207 20 32

– – –

valjani ali kontinuirno vliti

7207 20 39

– – –

kovani

– –

krožnega ali mnogokotnega prereza:

7207 20 52

– – –

valjani ali kontinuirno vliti

7207 20 59

– – –

kovani

7207 20 80

– –

drugi

7213

Žica, vroče valjana, v ohlapnih kolobarjih, iz železa ali nelegiranega jekla:

7213 10 00

Z vtiski, rebri, žlebovi ali drugimi deformacijami, povzročenimi med valjanjem

Druge:

7213 91

– –

s krožnim prečnim prerezom premera manj kot 14 mm:

7213 91 10

– – –

iz tipov, ki se uporabljajo za armiranje betona

– – –

druge:

7213 91 49

– – – –

ki vsebujejo več kot 0,06 mas. %, vendar ne več kot 0,25 mas. % ogljika:

ex72139149

– – – – –

razen tistih s premerom 8 mm ali manj

7213 99

– –

druge:

7213 99 10

– – –

ki vsebujejo manj kot 0,25 mas. % ogljika

7213 99 90

– – –

ki vsebujejo 0,25 mas. % ali več ogljika

7214

Druge palice iz železa ali nelegiranega jekla, kovane, vroče valjane, vroče vlečene ali vroče iztiskane, brez nadaljnje obdelave, vključno s tistimi, ki so spiralno zvite po valjanju:

7214 10 00

Kovane

7214 20 00

Z vtiski, rebri, žlebovi ali drugimi deformacijami, povzročenimi med valjanjem ali spiralno zvite po valjanju

Druge:

7214 99

– –

druge:

– – –

ki vsebujejo manj kot 0,25 mas % ogljika:

7214 99 10

– – – –

iz tipov, ki se uporabljajo za armiranje betona

– – – –

druge, s krožnim prečnim prerezom in s premerom:

7214 99 31

– – – – –

80 mm ali več

7214 99 39

– – – –

manj kot 80 mm

7214 99 50

– – – –

druge

– – –

ki vsebujejo 0,25 mas. % in več ogljika:

– – – –

s krožnim prečnim prerezom in s premerom:

7214 99 71

– – – – –

80 mm ali več

7214 99 79

– – – –

manj kot 80 mm

7214 99 95

– – – –

druge

7215

Druge palice iz železa ali nelegiranega jekla:

7215 10 00

Iz avtomatnega jekla, hladno oblikovane ali hladno dodelane, brez nadaljnje obdelave

7215 50

Druge, hladno oblikovane ali hladno dodelane, brez nadaljnje obdelave:

– –

ki vsebujejo manj kot 0,25 mas. % ogljika:

7215 50 11

– – –

pravokotnega (razen kvadratnega) prečnega prereza

7215 50 19

– – –

druge

7215 50 80

– –

ki vsebujejo 0,25 mas. % ali več ogljika

7215 90 00

Druge

7224

Druga legirana jekla v ingotih ali drugih primarnih oblikah; polizdelki iz drugih legiranih jekel:

7224 10

Ingoti in druge primarne oblike:

7224 10 10

– –

iz orodnega jekla

7224 10 90

– –

drugo

7224 90

Drugo:

– –

drugo:

– – –

s pravokotnim (vključno kvadratnim) prečnim prerezom:

– – – –

vroče valjani ali kontinuirno vliti:

– – – – –

pri katerih je širina manjša od dvakratne debeline:

7224 90 05

– – – – – –

ki vsebujejo največ 0,7 mas. % ogljika, 0,5 mas. % ali več, vendar največ 1,2 mas. % mangana in 0,6 mas. % ali več, vendar največ 2,3 mas. % silicija; ki vsebujejo 0,0008 mas. % ali več bora z vsebnostjo katerih koli drugih elementov, ki je nižja od minimuma, navedenega v opombi 1(f) k temu poglavju

7224 90 07

– – – – – –

drugi

7224 90 14

– – – – –

drugi

7224 90 18

– – – –

kovani

– – –

drugi:

– – – –

vroče valjani ali kontinuirno vliti:

7224 90 31

– – – – –

ki vsebujejo ne manj kot 0,9 mas. %, vendar ne več kot 1,15 mas. % ogljika, ne manj kot 0,5 mas. %, vendar ne več kot 2 mas. % kroma in, če je prisoten, ne več kot 0,5 mas. % molibdena

7224 90 38

– – – – –

drugi

7224 90 90

– – – –

kovani

7228

Palice, kotni profili in drugi profili iz drugih legiranih jekel; kotniki in profili iz drugih legiranih jekel; votle palice za svedre, iz legiranih ali nelegiranih jekel:

7228 20

Palice iz silicij-manganovega jekla:

7228 20 10

– –

s pravokotnim (razen kvadratnega) prečnim prerezom, valjane s štirih strani

– –

druge:

7228 20 99

– – –

druge

7228 30

Druge palice, vroče valjane, vroče vlečene ali iztiskane, brez nadaljnje obdelave:

7228 30 20

– –

iz orodnega jekla

– –

ki vsebujejo najmanj 0,9 mas. %, vendar največ 1,15 mas. % ogljika, najmanj 0,5 mas. %, vendar največ 2 mas. % kroma in največ 0,5 mas. % molibdena, če je prisoten:

7228 30 41

– – –

s krožnim prečnim prerezom in s premerom 80 mm ali več

7228 30 49

– – –

druge

– –

druge:

– – –

krožnega prereza, s premerom:

7228 30 61

– – – –

80 mm ali več

7228 30 69

– – – –

manj kot 80 mm

7228 30 70

– – –

pravokotnega (razen kvadratnega) prečnega prereza, valjane s štirih strani

7228 30 89

– – –

druge

7228 40

Druge palice, kovane, brez nadaljnje obdelave:

7228 40 10

– –

iz orodnega jekla

7228 40 90

– –

druge

7228 60

Druge palice:

7228 60 20

– –

iz orodnega jekla

7228 60 80

– –

druge

7314

Tkanine (vključno z brezkončnimi trakovi), rešetke, mreže in ograje iz železne ali jeklene žice; rešetke, dobljene z razrezovanjem ali raztegovanjem enega kosa pločevine ali traku, iz železa ali jekla:

7314 20

Rešetke, mreže in ograje, zvarjene na stičnih točkah, iz žice z največjo dimenzijo prečnega prereza 3 mm in več in z velikostjo odprtine 100 cm2 ali več:

7314 20 90

– –

druge

Druge rešetke, mreže in ograje, zvarjene na stičnih točkah:

7314 39 00

– –

druge

7317 00

Žičniki, žeblji, risalni žebljički, spiralno zaviti žeblji, prešivne spojke (razen tistih iz tarifne številke 8305) in podobni predmeti, iz železa in jekla, z glavo iz drugega materiala ali brez nje, razen takih izdelkov z bakreno glavo:

Drugi:

– –

hladno stisnjeni, iz žice:

7317 00 40

– – –

jekleni žeblji, ki vsebujejo 0,5 mas. % ali več ogljika, utrjeni

– – –

drugi:

7317 00 69

– – – –

drugi

7317 00 90

– –

drugi

7605

Aluminijasta žica:

Iz nelegiranega aluminija:

7605 11 00

– –

z največjo dimenzijo prečnega prereza več kot 7 mm

7605 19 00

– –

druga

7606

Plošče, pločevine in trakovi iz aluminija, debeline več kot 0,2 mm:

Pravokotni (tudi kvadratni):

7606 11

– –

iz nelegiranega aluminija:

– – –

drugi, debeline:

7606 11 91

– – – –

manj kot 3 mm

7606 11 93

– – – –

3 mm ali več, vendar manj kot 6 mm

7606 11 99

– – – –

6 mm in več

7606 12

– –

iz aluminijevih zlitin:

– – –

drugi:

– – – –

drugi, debeline:

7606 12 91

– – – – –

manj kot 3 mm

7606 12 93

– – – – –

3 mm ali več, vendar manj kot 6 mm

7606 12 99

– – – – –

6 mm ali več

7607

Aluminijaste folije (tudi tiskane ali s podlago iz papirja, kartona, plastične mase ali podobnih materialov), debeline do vključno 0,20 mm (merjeno brez podlage):

Brez podlage:

7607 11

– –

samo valjane, vendar dalje ne obdelane:

7607 11 10

– – –

debeline manj kot 0,021 mm

7607 11 90

– – –

debeline najmanj 0,021 mm, vendar največ 0,2 mm

7607 19

– –

druge:

7607 19 10

– – –

debeline manj kot 0,021 mm

– – –

debeline najmanj 0,021 mm, vendar največ 0,2 mm:

7607 19 99

– – – –

druge

7607 20

S podlago:

7607 20 10

– –

debeline (brez vsakršne podlage) manj kot 0,021 mm

– – –

debeline (brez vsakršne podlage) najmanj 0,021 mm, vendar največ 0,2 mm:

7607 20 99

– – –

druge

7610

Konstrukcije (razen montažnih zgradb iz tarifne številke 9406) in deli konstrukcij (npr.: mostovi in deli mostov, stolpi, predalčni stebri, strehe, strešna ogrodja, vrata in okna ter okvirji zanje, vratni pragi, ograje in stebri) iz aluminija; pločevine, palice, profili, cevi in podobno, iz aluminija, pripravljeni za uporabo v konstrukcijah:

7610 10 00

Vrata, okna in okvirji zanje ter pragi za vrata

7610 90

Drugo:

7610 90 90

– –

drugo

7614

Vpredena žica, vrvi, pleteni trakovi ipd. iz aluminija, električno neizolirani:

7614 10 00

Z jeklenim jedrom

7614 90 00

Drugo

8311

Žice, palice, cevi, plošče, elektrode in podobni izdelki, iz navadnih kovin ali kovinskih karbidov, obloženi ali izpolnjeni s talili, ki se uporabljajo za mehko spajkanje, trdo spajkanje, varjenje ali nanašanje kovine ali kovinskega karbida; žice in palice, aglomerirane iz prahu navadnih kovin, za metalizacijo z brizganjem:

8311 10

Oplaščene elektrode iz navadnih kovin za obločno varjenje:

8311 10 10

– –

varilne elektrode z železnim ali jeklenim jedrom, prevlečene s težko taljivim materialom

8311 10 90

– –

druge

8311 20 00

Žica iz navadne kovine z jedrom, za obločno elektro-varjenje

8418

Hladilniki, zamrzovalniki in druge naprave za hlajenje ali zmrzovanje, električni in drugi; toplotne črpalke, drugačne od klimatskih naprav iz tarifne številke 8415:

8418 10

Kombinacija hladilnika in zamrzovalnika s posebnimi vrati:

8418 10 20

– –

prostornine nad 340 litrov:

ex84181020

– – –

razen za uporabo v civilnem letalstvu

8418 10 80

– –

drugi:

ex84181080

– – –

razen za uporabo v civilnem letalstvu

Hladilniki za gospodinjstva:

8418 21

– –

kompresorski:

– – –

drugi:

– – – –

drugi, s prostornino:

8418 21 91

– – – – –

do vključno 250 litrov

8418 21 99

– – – – –

od 250 do vključno 340 litrov

8418 30

Zamrzovalniki – skrinje, z zmogljivostjo do vključno 800 litrov:

8418 30 20

– –

s prostornino do vključno 400 litrov:

ex84183020

– – –

razen za uporabo v civilnem letalstvu

8418 30 80

– –

s prostornino od 400 do vključno 800 litrov:

ex84183080

– – –

razen za uporabo v civilnem letalstvu

8418 40

Zamrzovalniki – vertikalni, z zmogljivostjo do vključno 900 litrov:

8418 40 20

– –

s prostornino do vključno 250 litrov:

ex84184020

– – –

razen za uporabo v civilnem letalstvu

8418 40 80

– –

s prostornino od 250 litrov do vključno 900 litrov:

ex84184080

– – –

razen za uporabo v civilnem letalstvu

8422

Pomivalni stroji; stroji za pomivanje in sušenje steklenic in druge posode; stroji za polnjenje, zapiranje, hermetično zapiranje ali etiketiranje steklenic, pločevink, škatel, vreč in drugih posod; stroji za kapsuliranje steklenic, kozarcev za vlaganje, cevi in podobnih posod; drugi stroji za pakiranje ali zavijanje (vključno stroji za zavijanje na osnovi toplotnega krčenja); stroji za gaziranje pijač:

Pomivalni stroji:

8422 11 00

– –

gospodinjski

8426

Ladijski žerjavi; dvigala, vključno kabelska dvigala; portalna dvigala, luška dvigala in avto dvigala, opremljena z dvigalom:

Drugi stroji:

8426 91

– –

predvidena za vgraditev v cestna vozila:

8426 91 10

– – –

hidravlični žerjavi za samonakladanje in razkladanje vozil

8426 91 90

– – –

druga

8450

Pralni stroji, za gospodinjstva in pralnice, vključno s stroji, ki perejo in sušijo:

Stroji z zmogljivostjo do vključno 10 kg suhega perila:

8450 11

– –

popolnoma avtomatski:

– – –

vsak z zmogljivostjo suhega perila do vključno 6 kg:

8450 11 11

– – – –

ki se polnijo od spredaj

8483

Transmisijske gredi (vključno odmične gredi in kolenaste gredi) in ročice; ohišja za ležaje in drsni ležaji; zobniki, zobniški in Frikcijski prenosniki; navojna vretena s kroglicami ali valji; menjalniki in drugi prenosi hitrosti, vključno s pretvorniki navora; vztrajniki, jermenice in vrvenice (vključno s tistimi za škripčevja); sklopke in gredne vezi (vključno križni in kardanski zglobi):

8483 30

Ohišja za ležaje brez vdelanih kotalnih ležajev; drsni ležaji:

8483 30 80

– –

drsni ležaji

8703

Avtomobili in druga motorna vozila, konstruirana predvsem za prevoz ljudi (razen vozil iz tarifne številke 8702), vključno z motornimi vozili za kombinirani prevoz ljudi in blaga (tipa „karavan“, „kombi“ itd.) in dirkalnimi avtomobili:

Druga vozila z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig s svečkami, z izmeničnim gibanjem bata:

8703 24

– –

s prostornino cilindrov nad 3 000 cm3:

8703 24 10

– – –

nova:

ex87032410

– – – –

motorna vozila za prevoz oseb

8703 24 90

– – –

rabljena

Druga vozila z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig s kompresijo (dieselskim ali poldieselskim):

8703 33

– –

s prostornino cilindrov nad 2 500 cm3:

– – –

nova:

8703 33 19

– – – –

druga:

ex87033319

– – – – –

motorna vozila za prevoz oseb

9401

Sedeži (razen tistih iz tarifne številke 9402), vključno s tistimi, ki se lahko spremenijo v ležišča, in njihovi deli:

9401 40 00

Sedeži, ki se lahko spremenijo v ležišča, razen vrtnih stolov ali taborniške opreme

Drugi sedeži z lesenim ogrodjem:

9401 61 00

– –

tapecirani

9401 69 00

– –

drugi

Drugi sedeži, s kovinskim ogrodjem:

9401 71 00

– –

tapecirani

9401 79 00

– –

drugi

9401 80 00

Drugi sedeži

9403

Drugo pohištvo in njegovi deli:

9403 40

Leseno kuhinjsko pohištvo:

9403 40 90

– –

drugo

9403 50 00

Leseno pohištvo za spalnice

9403 60

Drugo leseno pohištvo:

9403 60 10

– –

leseno pohištvo, ki se uporablja v jedilnicah in dnevnih sobah

9403 60 90

– –

drugo leseno pohištvo

9404

Nosilci za žimnice; posteljnina in podobno blago (npr. žimnice, prešite odeje, pernice, blazine, blazinice), ki imajo vzmeti ali so napolnjeni s kakršnim koli materialom ali iz penaste gume ali plastične mase, vključno prevlečene:

Žimnice:

9404 29

– –

iz drugih materialov:

9404 29 10

– – –

vzmetne

9404 90

Drugo:

9404 90 90

– –

drugo

9406 00

Montažne zgradbe:

Druge:

9406 00 20

– –

lesene


PRILOGA II

OPREDELITEV POJMA PROIZVODI IZ „MLADE GOVEDINE“

Iz Člena 11(3) tega sporazuma

[Člen 26(3) sps]

Ne glede na pravila za razlago kombinirane nomenklature je treba upoštevati, da je poimenovanje izdelkov le indikativno, preferencialna shema v okviru te priloge pa temelji na oznakah KN. Kjer so navedene oznake ex KN, se preferencialna shema določi tako, da se oznaka KN in ustrezno poimenovanje uporabljata skupaj.

Oznaka KN

Pododdelek TARIC

Poimenovanje

0102

 

Živo govedo:

0102 90

 

drugo:

 

 

– –

Domačih pasem:

 

 

– – –

mase nad 300 kg:

 

 

– – – –

telice (samice goveda, ki še niso telile):

ex01029051

 

– – – – –

za zakol:

 

10

Ki še nimajo stalnih zob, mase od 320 kg do vključno 470 kg (1)

ex01029059

 

– – – – – –

Drugo:

 

11

Ki še nimajo stalnih zob, mase od 320 kg do vključno 470 kg (1)

21

 

31

 

91

 

 

 

– – – –

Drugo:

ex01029071

 

– – – – –

za zakol:

 

10

Biki in voli, ki še nimajo stalnih zob, mase od 350 kg do vključno 500 kg (1)

ex01029079

 

– – – – – –

Drugo:

 

21

Biki in voli, ki še nimajo stalnih zob, mase od 350 kg do vključno 500 kg (1)

91

 

0201

 

Meso, goveje, sveže ali ohlajeno:

ex02011000

 

trupi in polovice

 

91

Trupi z maso od 180 kg do vključno 300 kg in polovice z maso od 90 kg do vključno 150 kg, z nizko stopnjo okostenelosti hrustanca (še posebej okostenelosti symphysis pubis - dimeljnice in vretenc), katerih meso je svetlo rožnate barve in katerih maščoba je zelo fine strukture ter bele do svetlo rumene barve (1)

0201 20

 

drugi kosi s kostmi:

ex02012020

 

– –

„kompenzirane“ četrti:

 

91

„Kompenzirane“ četrti z maso od 90 kg do vključno 150 kg, z nizko stopnjo okostenelosti hrustanca (še posebej okostenelosti symphysis pubis - dimeljnice in vretenc), katerih meso je svetlo rožnate barve in katerih maščoba je zelo fine strukture ter bele do svetlo rumene barve (1)

ex02012030

 

nerazkosane ali razkosane sprednje četrti:

 

91

Razkosane sprednje četrti z maso od 45 kg do vključno 75 kg, z nizko stopnjo okostenelosti hrustanca (še posebej okostenelosti vretenc), katerih meso je svetlo rožnate barve in katerih maščoba je zelo fine strukture ter bele do svetlo rumene barve (1)

ex02012050

 

– –

nerazkosane ali razkosane zadnje četrti:

 

91

Razkosane zadnje četrti z maso od 45 kg do vključno 75 kg (v primeru „Pistola“ rezov od 38 kg do vključno 68 kg), z nizko stopnjo okostenelosti hrustanca (še posebej okostenelosti vretenc), katerih meso je svetlo rožnate barve in katerih maščoba je zelo fine strukture ter bele do svetlo rumene barve (1)


(1)  Vnos v ta podnaslov je predmet pogojev, ki so, določeni v ustreznih predpisih Skupnosti.


PRILOGA III(a)

ČRNOGORSKE TARIFNE KONCESIJE ZA OSNOVNE KMETIJSKE PROIZVODE S POREKLOM IZ SKUPNOSTI

iz Člena 12(2)(a) tega sporazuma [Člen 27(2)(a) sps]

Dajatev prosto za neomejene količine po začetku veljavnosti tega sporazuma

Oznaka KN

Poimenovanje

0101

Živi konji, osli, mezge in mule:

0101 90

Drugi:

 

– –

konji:

0101 90 11

– – –

za zakol

0101 90 19

– – –

drugi

0101 90 30

– –

osli

0101 90 90

– –

mezge in mule

0105

Živa perutnina, kokoši in petelini vrste Gallus domesticus, race, gosi, purani in pegatke:

 

Mase do vključno 185 g:

0105 12 00

– –

purani

0105 19

– –

druga:

0105 19 20

– – –

gosi

0105 19 90

– – –

race in pegatke

0106

Druge žive živali:

 

Sesalci:

0106 19

– –

drugi:

0106 19 10

– – –

domači kunci

0106 19 90

– – –

drugi

0106 20 00

Plazilci (vključno kače in želve)

 

Ptice:

0106 39

– –

druge:

0106 39 10

– – –

golobi

0205 00

Meso konj, oslov, mul ali mezgov, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno:

0205 00 20

Sveže ali ohlajeno

0205 00 80

Zamrznjeno

0206

Užitni klavnični odpadki goved, prašičev, ovc, koz, konj, oslov, mul ali mezgov, sveži, ohlajeni ali zamrznjeni:

0206 10

Od goved, sveži ali ohlajeni:

0206 10 10

– –

za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov

 

– –

drugi:

0206 10 91

– – –

jetra

0206 10 95

– – –

mišični del (stebriček) in rebrni del trebušne prepone

0206 10 99

– – –

drugi

 

Od goved, zamrznjeni:

0206 21 00

– –

jeziki

0206 22 00

– –

jetra

0206 29

– –

drugi:

0206 29 10

– – –

za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov

 

– – –

drugi:

0206 29 91

– – – –

mišični del (stebriček) in rebrni del trebušne prepone

0206 29 99

– – – –

drugi

0206 30 00

Od prašičev, sveži ali ohlajeni

 

Od prašičev, zamrznjeni:

0206 41 00

– –

jetra

0206 49

– –

drugi:

0206 49 20

– – –

domačih prašičev

0206 49 80

– – –

drugi

0206 80

Drugi, sveži ali ohlajeni:

0206 80 10

– –

za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov

 

– –

drugi:

0206 80 91

– – –

konj, oslov, mul in mezgov

0206 80 99

– – –

ovc in koz

0206 90

Drugi, zamrznjeni:

0206 90 10

– –

za proizvodnjo farmacevtskih izdelkov

 

– –

drugi:

0206 90 91

– – –

konj, oslov, mul in mezgov

0206 90 99

– – –

ovc in koz

0208

Drugo meso in užitni klavnični odpadki, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno:

0208 10

Od kuncev ali zajcev:

 

– –

domačih kuncev

0208 10 11

– – –

sveže ali ohlajeno

0208 10 19

– – –

zamrznjeno

0208 10 90

– – –

drugo

0208 30 00

Od primatov

0208 40

od kitov, delfinov in pliskavk (sesalcev rodu Cetacea); od morskih krav in dugongov (sesalcev rodu Sirenia)

0208 40 10

– –

meso kitov

0208 40 90

– –

drugo

0208 50 00

od plazilcev (vključno kače in želve)

0208 90

Drugo

0208 90 10

– –

domačih golobov

 

– –

divjačine, razen zajcev ali kuncev:

0208 90 20

– – –

prepelic

0208 90 40

– – –

drugo

0208 90 55

– –

meso tjulenjev

0208 90 60

– –

severnih jelenov

0208 90 70

– –

žabji kraki

0208 90 95

– –

drugo

0210

Meso in užitni mesni klavnični odpadki, nasoljeni, v slanici, sušeni ali dimljeni; užitna moka in zdrob iz mesa ali iz klavničnih odpadkov:

 

Drugo, vključno užitna moka in zdrob iz mesa ali iz klavničnih odpadkov:

0210 91 00

– –

od primatov

0210 92 00

– –

od kitov, delfinov in pliskavk (sesalcev rodu Cetacea); od morskih krav in dugongov (sesalcev rodu Sirenia)

0210 93 00

– –

od plazilcev (vključno kače in želve)

0210 99

– –

drugo:

 

– – –

meso:

0210 99 10

– – – –

konjsko, nasoljeno, v slanici ali sušeno

 

– – – –

ovčje in kozje:

0210 99 21

– – – – –

s kostmi

0210 99 29

– – – – –

brez kosti

0210 99 31

– – – –

severnih jelenov

0210 99 39

– – – –

drugo

 

– – –

odpadki:

 

– – – –

domačih prašičev:

0210 99 41

– – – – –

jetra

0210 99 49

– – – – –

drugo

 

– – – –

govedi:

0210 99 51

– – – – –

mišični del (stebriček) in rebrni del trebušne prepone

0210 99 59

– – – – –

drugo

0210 99 60

– – – –

ovac in koz

 

– – – –

drugo:

 

– – – – –

perutninska jetra:

0210 99 71

– – – – – –

mastna jetra gosi ali rac, nasoljena ali v slanici

0210 99 79

– – – – – –

drugo

0210 99 80

– – – – –

drugo

0210 99 90

– – –

užitna moka in zdrob iz mesa ali klavničnih odpadkov

0407 00

Ptičja jajca v lupini, sveža, konzervirana ali kuhana:

 

Perutnine:

 

– –

valilna:

0407 00 11

– – –

puranja ali gosja

0407 00 19

– – –

druga

0408

Ptičja jajca brez lupine ter jajčni rumenjaki, sveža, sušena, kuhana v vodi ali sopari, oblikovana, zamrznjena ali kako drugače konzervirana, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez njih:

 

Rumenjaki:

0408 11

– –

sušeni:

0408 11 20

– – –

neprimerni za človeško prehrano

0408 19

– –

drugi:

0408 19 20

– – –

neprimerni za človeško prehrano

 

Drugo:

0408 91

– –

sušeno:

0408 91 20

– – –

neprimerno za človeško prehrano

0408 99

– –

drugo:

0408 99 20

– – –

neprimerno za človeško prehrano

0410 00 00

Užitni izdelki živalskega izvora, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu

0601

Čebulice, gomolji, koreninski gomolji, stebelni gomolji, živice in korenike, v mirujočem stanju, rastoče ali cvetoče; rastlina in korenine cikorije, razen korenin iz tarifne številke 1212:

0601 10

Čebulice, gomolji, koreninski gomolji, stebelni gomolji, živice in korenike, v mirujočem stanju:

0601 10 10

– –

hijacinte

0601 10 20

– –

narcise

0601 10 30

– –

tulipani

0601 10 40

– –

gladiole

0601 10 90

– –

drugo

0601 20

Čebulice, gomolji, koreninski gomolji, stebelni gomolji, živice in korenike, rastoče ali cvetoče; rastlina in korenine cikorije:

0601 20 10

– –

cikorija, rastline in korenine

0601 20 30

– –

orhideje, hijacinte, narcise in tulipani

0601 20 90

– –

drugo

0602

Druge žive rastline (vštevši njihove korenine), potaknjenci in cepiči; gobji miceliji:

0602 90

Drugo:

0602 90 10

– –

gobji micelij

0602 90 20

– –

sadike ananasa

0604

Listje, veje in drugi deli rastlin, brez cvetov ali cvetnih brstov, in trave, mahovi in lišaji, primerni za šopke ali za okras, sveži, posušeni, pobarvani, beljeni, impregnirani ali drugače pripravljeni:

 

Drugo:

0604 91

– –

sveže:

0604 91 20

– – –

božična drevesca

0604 91 40

– – –

veje iglavcev

0604 91 90

– – –

drugo

0604 99

– –

drugo:

0604 99 10

– – –

preparirano zgolj s sušenjem

0604 99 90

– – –

drugo

0713

Sušene stročnice, oluščene ali neoluščene ali zdrobljene:

0713 33

– –

navadni fižol, vključno beli (Phaseolus vulgaris):

0713 33 90

– – –

drug

0713 39 00

– –

drug

0713 40 00

Leča

0713 50 00

Bob (Vicia faba var. major) in konjski bob (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor)

0713 90 00

Druge

0714

Manioka, maranta, salep, topinambur, sladki krompir ter podobne korenovke in gomolji z visokim deležem škroba ali inulina, sveži, ohlajeni, zamrznjeni ali posušeni, celi ali razrezani ali v peletih; sredica sagovega drevesa:

0714 10

Manioka (cassava):

0714 10 10

– –

peleti iz moke in zdroba

 

– –

drugo:

0714 10 91

– – –

vrste, ki se uporablja za človeško prehrano, v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do vključno 28 kg, bodisi sveža in cela ali olupljena in zamrznjena, narezana ali ne

0714 10 99

– – –

drugo

0714 20

Sladki krompir:

0714 20 10

– –

svež, cel, namenjen za človeško prehrano

0714 20 90

– –

drugo

0714 90

Drugo:

 

– –

maranta, salep in podobne korenovke in gomolji z visokim deležem škroba:

0714 90 11

– – –

vrste, ki se uporabljajo za človeško prehrano, v izvirnem pakiranju, z neto vsebino do vključno 28 kg, bodisi sveže in celo ali olupljeno in zamrznjeno, narezano ali ne

0714 90 19

– – –

drugo

0714 90 90

– –

drugo

0801

Kokosovi orehi, brazilski orehi in indijski orehi, sveži ali suhi, oluščeni ali neoluščeni:

 

Kokosov oreh:

0801 11 00

– –

suh kokosov oreh

0801 19 00

– –

drug

0802

Drugi oreški, sveži ali suhi, neoluščeni ali oluščeni:

 

Mandeljni:

0802 11

– –

neoluščeni:

0802 11 10

– – –

grenki

0802 11 90

– – –

drugi

0802 12

– –

oluščeni:

0802 12 10

– – –

grenki

0802 12 90

– – –

drugi

 

Lešniki (Corylus spp.):

0802 21 00

– –

neoluščeni

0802 22 00

– –

oluščeni:

ex08022200

– – –

v izvirnem pakiranju, z neto vsebino največ 2,5 kg

ex08022200

– – –

drugi

 

Orehi:

0802 31 00

– –

neoluščeni

0802 32 00

– –

oluščeni

0802 40 00

Kostanji (Castanea spp.)

0802 50 00

Pistacije

0802 60 00

Makadamije

0802 90

Drugo:

0802 90 20

– –

areko (ali betel), kola in ameriški hikori oreh

0802 90 50

– –

pinjole

0802 90 85

– –

drugo

0804

Dateljni, fige, ananas, avokado, guava, mango in mangostin, sveži ali suhi:

0804 10 00

Dateljni

0804 30 00

Ananas

0804 40 00

Avokado

0804 50 00

Guava, mango in mangostin

0806

Grozdje, sveže ali suho:

0806 20

Suho:

0806 20 10

– –

korinte

0806 20 30

– –

sultanine

0806 20 90

– –

drugo

0810

Drugo sadje, sveže:

0810 60 00

Durian

0810 90

Drugo:

0810 90 30

– –

tamarinde, indijska jabolka, liči, kruhovec, sapodile

0810 90 40

– –

pasijonka, karambola in pitahaya

 

– –

črni, beli ali rdeči ribez in kosmulje:

0810 90 50

– – –

črni ribez

0810 90 60

– – –

rdeči ribez

0810 90 70

– – –

drugo

0810 90 95

– –

drugo

0811

Sadje in oreški, nekuhani ali kuhani v vreli vodi ali sopari, zamrznjeni, ki vsebujejo dodani sladkor ali druga sladila ali ne:

0811 90

Drugo:

 

– –

ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila:

 

– – –

z vsebnostjo sladkorja več kot 13 mas. %:

0811 90 11

– – – –

tropsko sadje in tropski orehi

0811 90 19

– – – –

drugo

 

– – –

drugo:

0811 90 31

– – – –

tropsko sadje in tropski orehi

0811 90 39

– – – –

drugo

 

– –

drugo:

0811 90 50

– – –

sadje vrste Vaccinium myrtillus

0811 90 70

– – –

sadeži vrste Vaccinium myrtilloides in Vaccinium angustifolium

0811 90 85

– – –

tropsko sadje in tropski orehi

0812

Sadje in oreški, začasno konzervirani (npr.: z žveplovim dioksidom, v slanici, v žveplovi vodi ali v drugih raztopinah za konzerviranje), vendar v takšnem stanju neprimerni za takojšnjo prehrano:

0812 90

Drugo:

0812 90 70

– –

guava, mango, mangostini, tamarinde, indijska jabolka, liči, kruhovec sapodile, pasijonke, karambola, pitahaya in tropski oreški

0813

Sadje, suho, razen tistega, ki se uvršča v tarifne številke od 0801 do 0806; mešanice oreškov ali suhega sadja iz tega poglavja:

0813 40

Drugo sadje:

0813 40 50

– –

papaja

0813 40 60

– –

tamarinde

0813 40 70

– –

indijska jabolka, liči, kruhovec, sapodile, pasijonke, karambola in pitahaya

0813 40 95

– –

drugo

0813 50

Mešanice oreškov ali suhega sadja iz tega poglavja:

 

– –

mešanice iz suhega sadja, razen tistih iz tarifne številke od 0801 do 0806:

 

– – –

ki ne vsebujejo suhih sliv:

0813 50 12

– – – –

iz papaj, tamarind, indijskih jabolk, ličija, kruhovca, sapodil, pasijonk, karambol in pitahay

0813 50 15

– – – –

drugo

0813 50 19

– – –

ki vsebujejo suhe slive

 

– –

mešanice izključno iz suhih oreškov iz tarifne številke 0801 in 0802:

0813 50 31

– – –

iz tropskih orehov

0813 50 39

– – –

druge

 

– –

druge mešanice:

0813 50 91

– – –

ki ne vsebujejo suhih sliv ali fig

0813 50 99

– – –

druge

0814 00 00

Lupine agrumov ali melon (vključno lubenic), sveže, zamrznjene, suhe ali začasno konzervirane v slanici, žveplani vodi ali v drugih raztopinah za konzerviranje

0901

Kava, pražena ali nepražena, z ali brez kofeina; lupine in kožice kave; kavni nadomestki, ki vsebujejo kakršen koli odstotek kave:

 

Kava, nepražena:

0901 11 00

– –

s kofeinom

0901 12 00

– –

brez kofeina

0902

Čaj, pravi, aromatiziran ali ne:

0902 10 00

Zeleni čaj (nefermentirani) v zavitkih do vključno 3 kg

0902 20 00

Drug zeleni čaj (nefermentiran)

0902 30 00

Črni čaj (fermentiran) in delno fermentiran čaj, v zavitkih do vključno 3 kg

0902 40 00

Drug črni čaj (fermentiran) in drugi delno fermentirani čaji

0904

Poper rodu Piper; suhi, zdrobljeni ali zmleti plodovi iz rodu Capsicum ali Pimenta:

 

Poper:

0904 11 00

– –

nezdrobljen in nezmlet

0904 12 00

– –

zdrobljen ali zmlet

0904 20

Plodovi rodu Capsicum ali Pimenta, suhi ali zdrobljeni ali zmleti:

 

– –

nezdrobljena in nezmleta:

0904 20 10

– – –

sladka paprika

0904 20 30

– – –

druga

0904 20 90

– –

zdrobljena ali zmleta

0905 00 00

Vanilija

0906

Cimet in cvetovi cimetovega drevesa:

 

Nezdrobljeni in nezmleti:

0906 11 00

– –

Cimet (Cinnamomum zeylanicum Blume)

0906 19 00

– –

drugo

0906 20 00

Zdrobljen ali zmlet

0907 00 00

Klinčki (celi plodovi, popki in peclji)

0908

Muškatni orešček, macis in kardamom:

0908 10 00

Muškatni orešček

0908 20 00

Macis

0908 30 00

Kardamom

0909

Seme janeža, zvezdastega janeža, komarčka, koriandra, orientalske ali navadne kumine; brinove jagode:

0909 10 00

Seme janeža in zvezdastega janeža

0909 20 00

Seme koriandra

0909 30 00

Seme orientalske kumine

0909 40 00

Seme navadne kumine

0909 50 00

Seme komarčka; brinove jagode

0910

Ingver, žafran, kurkuma, timijan, lovorjev list, curry in druge začimbe:

0910 10 00

Ingver

0910 20

Žafran:

0910 20 10

– –

nezdrobljen in nezmlet

0910 20 90

– –

zdrobljen ali zmlet

0910 30 00

Kurkuma

 

Druge začimbe:

0910 91

– –

mešanice, opredeljene v opombi 1(b) k temu poglavju:

0910 91 10

– – –

nezdrobljene in nezmlete

0910 91 90

– – –

zdrobljene ali zmlete

0910 99

– –

druge:

0910 99 10

– – –

seme triplata (božje rutice)

 

– – –

timijan:

 

– – – –

nezdrobljen in nezmlet:

0910 99 31

– – – – –

divji timijan – materina dušica (Thymus serpyllum)

0910 99 33

– – – – –

drug

0910 99 39

– – – –

zdrobljen ali zmlet

0910 99 50

– – –

lovorjev list

0910 99 60

– – –

Curry

 

– – –

druge:

0910 99 91

– – – –

nezdrobljene in nezmlete

0910 99 99

– – – –

zdrobljene ali zmlete

1006

Riž:

1006 10

Neoluščen riž (riž v luski ali surov):

1006 10 10

– –

za setev

 

– –

drugi:

 

– – –

predkuhan (parboiled):

1006 10 21

– – – –

okroglozrnat

1006 10 23

– – – –

srednjezrnat

 

– – – –

dolgozrnat:

1006 10 25

– – – – –

z razmerjem med dolžino in širino več kot 2 in manj kot 3

1006 10 27

– – – – –

z razmerjem med dolžino in širino 3 ali več

 

– – –

drug:

1006 10 92

– – – –

okroglozrnat

1006 10 94

– – – –

srednjezrnat

 

– – – –

dolgozrnat:

1006 10 96

– – – – –

z razmerjem med dolžino in širino več kot 2 in manj kot 3

1006 10 98

– – – – –

z razmerjem med dolžino in širino 3 ali več

1006 20

Oluščen nebrušen (rjav) riž:

 

– –

predkuhan (parboiled):

1006 20 11

– – –

okroglozrnat

1006 20 13

– – –

srednjezrnat

 

– – –

dolgozrnat:

1006 20 15

– – – –

z razmerjem med dolžino in širino več kot 2 in manj kot 3

1006 20 17

– – – –

z razmerjem med dolžino in širino 3 ali več

 

– –

drug:

1006 20 92

– – –

okroglozrnat

1006 20 94

– – –

srednjezrnat

 

– – –

dolgozrnat:

1006 20 96

– – – –

z razmerjem med dolžino in širino več kot 2 in manj kot 3

1006 20 98

– – – –

z razmerjem med dolžino in širino 3 ali več

1006 30

Riž, manj brušen ali dobro brušen, tudi poliran ali glaziran:

 

– –

manj brušen riž

 

– – –

predkuhan (parboiled):

1006 30 21

– – – –

okroglozrnat

1006 30 23

– – – –

srednjezrnat

 

– – – –

dolgozrnat:

1006 30 25

– – – – –

z razmerjem med dolžino in širino več kot 2 in manj kot 3

1006 30 27

– – – – –

z razmerjem med dolžino in širino 3 ali več

 

– – –

drug:

1006 30 42

– – – –

okroglozrnat

1006 30 44

– – – –

srednjezrnat

 

– – – –

dolgozrnat:

1006 30 46

– – – – –

z razmerjem med dolžino in širino več kot 2 in manj kot 3

1006 30 48

– – – – –

z razmerjem med dolžino in širino 3 ali več

 

– –

dobro brušen riž:

 

– – –

predkuhan (parboiled):

1006 30 61

– – – –

okroglozrnat

1006 30 63

– – – –

srednjezrnat

 

– – – –

dolgozrnat:

1006 30 65

– – – – –

z razmerjem med dolžino in širino več kot 2 in manj kot 3

1006 30 67

– – – – –

z razmerjem med dolžino in širino 3 ali več

 

– – –

drug:

1006 30 92

– – – –

okroglozrnat

1006 30 94

– – – –

srednjezrnat

 

– – – –

dolgozrnat:

1006 30 96

– – – – –

z razmerjem med dolžino in širino več kot 2 in manj kot 3

1006 30 98

– – – – –

z razmerjem med dolžino in širino 3 ali več

1006 40 00

Lomljen riž

1007

Sirek v zrnu:

1007 00 10

Hibridi za setev

1007 00 90

Drugo

1008

Ajda, proso, kanarska čužka; druga žita:

1008 10 00

Ajda

1008 20 00

Proso

1008 30 00

Kanarska čužka

1008 90

Druga žita:

1008 90 10

– –

tritikala

1008 90 90

– –

druga

1102

Žitna moka, razen pšenične ali moke iz soržice:

1102 10 00

Ržena moka

1102 20

Koruzna moka:

1102 20 10

– –

z vsebnostjo maščobe do vključno 1,5 mas. %

1102 20 90

– –

druga

1102 90

Druga:

1102 90 10

– –

ječmenova moka

1102 90 30

– –

ovsena moka

1102 90 50

– –

riževa moka

1102 90 90

– –

druga

1103

Žitni drobljenci, zdrob in peleti:

 

Drobljenec in zdrob:

1103 11

– –

pšenična:

1103 11 10

– – –

iz trde pšenice

1103 11 90

– – –

iz navadne pšenice in pire

1103 13

– –

koruzna:

1103 13 10

– – –

z vsebnostjo maščobe do vključno 1,5 mas. %

1103 13 90

– – –

druga

1103 19

– –

iz drugih žit:

1103 19 10

– – –

ržena

1103 19 30

– – –

ječmenova

1103 19 40

– – –

ovsena

1103 19 50

– – –

riževa

1103 19 90

– – –

druga

1103 20

Peleti:

1103 20 10

– –

rženi

1103 20 20

– –

ječmenovi

1103 20 30

– –

ovseni

1103 20 40

– –

koruzni

1103 20 50

– –

riževi

1103 20 60

– –

pšenični

1103 20 90

– –

drugi

1104

Žitna zrnja, drugače obdelana (npr.: z odstranjeno opno, valjana, v kosmičih, perlirana, rezana ali drobljena), razen riža iz tarifne številke 1006; žitni kalčki, celi, valjani, v kosmičih ali zmleti:

 

Zrna, valjana ali v obliki kosmičev:

1104 12

– –

ovsena:

1104 12 10

– – –

valjana

1104 12 90

– – –

v obliki kosmičev

1104 19

– –

iz drugih žit:

1104 19 10

– – –

pšenična

1104 19 30

– – –

ržena

1104 19 50

– – –

koruzna

 

– – –

ječmenova:

1104 19 61

– – – –

valjana

1104 19 69

– – – –

v obliki kosmičev

 

– – –

druga:

1104 19 91

– – – –

riževi kosmiči

1104 19 99

– – – –

drugo

 

Drugače obdelana zrna (npr.: oluščena, perlirana, rezana ali drobljena):

1104 22

– –

ovsena:

1104 22 20

– – –

oluščena

1104 22 30

– – –

oluščena in rezana ali drobljena („Grütze“ ali „grutten“)

1104 22 50

– – –

perlirana

1104 22 90

– – –

obdelana le z drobljenjem

1104 22 98

– – –

drugo

1104 23

– –

koruzna:

1104 23 10

– – –

oluščena, rezana ali nerezana, drobljena ali ne:

1104 23 30

– – –

perlirana

1104 23 90

– – –

samo drobljena

1104 23 99

– – –

drugo

1104 29

– –

iz drugih žit:

 

– – –

ječmenova:

1104 29 01

– – – –

oluščena

1104 29 03

– – – –

oluščena in rezana ali drobljena („Grütze“ ali „grutten“)

1104 29 05

– – – –

perlirana

1104 29 07

– – – –

obdelana le z drobljenjem

1104 29 09

– – – –

drugo

 

– – –

drugo:

 

– – – –

oluščena, rezana ali nerezana, drobljena ali ne:

1104 29 11

– – – – –

pšenična

1104 29 18

– – – – –

druga

1104 29 30

– – – –

perlirana

 

– – – –

obdelana le z drobljenjem:

1104 29 51

– – – – –

pšenična

1104 29 55

– – – – –

ržena

1104 29 59

– – – – –

druga

 

– – – –

druga:

1104 29 81

– – – – –

pšenična

1104 29 85

– – – – –

ržena

1104 29 89

– – – – –

druga

1104 30

Žitni kalčki, celi, valjani, v kosmičih ali zmleti:

1104 30 10

– –

pšenični

1104 30 90

– –

iz drugih žit

1105

Moka, zdrob, prah, granule, kosmiči in peleti iz krompirja:

1105 10 00

Moka, prah in zdrob

1105 20 00

Kosmiči, granule in peleti

1106

Moka, prah in zdrob iz sušenih stročnic iz tarifne številke 0713, iz saga ali korenovk ali gomoljev iz tarifne številke 0714; ali iz proizvodov iz Poglavja 8:

1106 10 00

iz suhih stročnic iz tarifne številke 0713

1106 20

Iz saga, korenov ali gomoljev iz tarifne številke 0714:

1106 20 10

– –

neprimerni za človeško prehrano (denaturirani)

1106 20 90

– –

druga

1106 30

Iz proizvodov iz Poglavja 8:

1106 30 10

– –

iz banan

1106 30 90

– –

drugo

1107

Slad, pražen ali nepražen:

1107 10

Nepražen:

 

– –

pšenični:

1107 10 11

– – –

v obliki moke

1107 10 19

– – –

drug

 

– –

drug:

1107 10 91

– – –

v obliki moke

1107 10 99

– – –

drug

1107 20 00

Pražen

1108

Škrob; inulin:

 

Škrob:

1108 11 00

– –

pšenični škrob

1108 12 00

– –

koruzni škrob

1108 13 00

– –

krompirjev škrob

1108 14 00

– –

škrob iz manioke

1108 19

– –

drug škrob:

1108 19 10

– – –

rižev škrob

1108 19 90

– – –

drug

1108 20 00

Inulin

1109 00 00

Pšenični gluten, osušen ali neosušen

1502 00

Maščobe goved, ovac ali koz, razen tistih iz tarifne številke 1503:

1502 00 10

Za industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za človeško prehrano

1502 00 90

Drugo

1503 00

Stearin iz prašičje masti, olje iz prašičje masti, oleostearin, oleo-olje in olje iz loja, neemulgirani ali nemešani ali kako drugače obdelani:

 

Stearin iz prašičje masti in oleostearin:

1503 00 11

– –

za industrijske namene

1503 00 19

– –

drugo

1503 00 30

Olje iz loja za industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za človeško prehrano

1503 00 90

– –

drugo

1504

Masti in olja rib ali morskih sesalcev ter njihove frakcije, prečiščeni ali neprečiščeni, toda kemično nemodificirani:

1504 10

Olja in njihove frakcije iz ribjih jeter:

1504 10 10

– –

z vsebnostjo vitamina A do vključno 2 500 IU/g

 

– –

druge:

1504 10 91

– – –

iz navadnega jezika

1504 10 99

– – –

druge

1504 20

Masti in olja rib ter njihove frakcije, razen iz ribjih jeter:

1504 20 90

– –

drugo

1504 30

Masti in olja morskih sesalcev in njihove frakcije:

1504 30 90

– –

drugo

1507

Sojino olje in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično nemodificirano:

1507 10

Surovo olje, vključno degumirano:

1507 10 10

– –

za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za človeško prehrano

1507 90

Drugo:

1507 90 10

– –

za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za človeško prehrano

1508

Olje iz arašidov in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično nemodificirano:

1508 10

Surovo olje:

1508 10 10

– –

za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za človeško prehrano

1508 10 90

– –

drugo

1508 90

Drugo:

1508 90 10

– –

za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za človeško prehrano

1508 90 90

– –

drugo

1510 00

Druga olja, dobljena izključno iz oljk, in njihove frakcije, prečiščena ali neprečiščena, toda kemično nemodificirana, vključno mešanice teh olj ali frakcij z olji ali frakcijami iz tarifne številke 1509:

1510 00 10

Surova olja

1510 00 90

Drugo

1512

Olje iz sončničnih semen, semen žafranike in bombaževega semena in njihove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično nemodificirano:

 

Olje iz bombaževega semena in njegove frakcije:

1512 21

– –

surovo olje, z izločenim gosipolom ali ne:

1512 21 10

– – –

za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za človeško prehrano

1512 21 90

– – –

drugo

1512 29

– –

drugo:

1512 29 10

– – –

za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za človeško prehrano

1512 29 90

– – –

drugo

1514

Olje iz oljne repice, ogrščice ali gorčice in njegove frakcije, prečiščeno ali neprečiščeno, toda kemično nemodificirano:

 

Olje iz oljne repice ali ogrščice z nizko vsebnostjo eručne kisline in njegove frakcije:

1514 11

– –

surovo olje:

1514 11 10

– – –

za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za človeško prehrano

1514 11 90

– – –

drugo

1514 19

– –

drugo:

1514 19 10

– – –

za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za človeško prehrano

1514 19 90

– – –

drugo

 

Drugo:

1514 91

– –

surovo olje:

1514 91 10

– – –

za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za človeško prehrano

1514 91 90

– – –

drugo

1514 99

– –

drugo:

1514 99 10

– – –

za tehnične ali industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane za človeško prehrano

1514 99 90

– – –

drugo

1516

Masti in olja živalskega ali rastlinska izvora in njihove frakcije, deloma ali v celoti hidrogenirani, interesterificirani, reesterificirani ali elaidinizirani, prečiščeni ali neprečiščeni, toda nadalje nepredelani:

1516 20

Živalske masti in olja in njihove frakcije:

 

– –

drugo:

 

– – –

drugo:

 

– – – –

druga:

1516 20 98

– – – – –

druga

1518 00

Živalske ali rastlinske masti in olja in njihove frakcije, kuhani, oksidirani, dehidrirani, žveplani, prepihani, polimerizirani s segrevanjem v vakuumu ali v inertnem plinu ali drugače kemično modificirani, razen tistih iz tarifne številke 1516; neužitne mešanice ali preparati iz živalskih ali rastlinskih masti ter olj ali iz frakcij različnih masti ali olj iz tega poglavja, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu:

 

Pripravljena rastlinska olja, tekoča, mešana, za tehnične ali industrijske namene, razen za pripravo hrane za človeško prehrano:

1518 00 31

– –

surova

1518 00 39

– –

drugo

1522 00

Degras; ostanki, dobljeni pri predelavi maščobnih substanc ali živalskih ali rastlinskih voskov:

 

Ostanki predelave maščobnih substanc ali živalskih ali rastlinskih voskov:

 

– –

ki vsebujejo olja z značilnostmi oljčnega olja:

1522 00 31

– – –

milne usedline

1522 00 39

– – –

drugo

 

– –

drugo:

1522 00 91

– – –

oljne gošče in usedline; milne usedline

1522 00 99

– – –

drugo

1702

Drugi sladkorji, vključno s kemično čisto laktozo, maltozo, glukozo in fruktozo, v trdnem stanju; sladkorni sirupi, ki ne vsebujejo dodanih snovi za aromatiziranje ali barvil; umetni med, mešan ali ne z naravnim medom; karamel:

 

Laktoza in laktozni sirup:

1702 11 00

– –

ki vsebuje 99 mas. % ali več laktoze, izraženo kot brezvodna laktoza, računano na suho snov

1702 19 00

– –

drugo

1702 20

Javorjev sladkor in javorjev sirup:

1702 20 10

– –

javorjev sladkor v trdni obliki, ki vsebuje dodane snovi za aromatiziranje ali barvila

1702 20 90

– –

drugo

1702 30

Glukoza in glukozni sirup, ki ne vsebuje fruktoze, ali ki v suhem stanju vsebuje manj kot 20 mas. % fruktoze:

1702 30 10

– –

izoglukoza

 

– –

drugo:

 

– – –

ki v suhem stanju vsebuje 99 mas. % glukoze ali več:

1702 30 51

– – – –

v obliki belega kristaliničnega prahu, aglomeriranega ali neaglomeriranega

1702 30 59

– – – –

drugo

 

– – –

drugo:

1702 30 91

– – – –

v obliki belega kristaliničnega prahu, aglomeriranega ali neaglomeriranega

1702 30 99

– – – –

drugo

1702 40

Glukoza in glukozni sirup, ki v suhem stanju vsebuje vsaj 20 mas. %, vendar manj kot 50 mas. % fruktoze, razen invertnega sladkorja:

1702 40 10

– –

izoglukoza

1702 40 90

– –

drugo

1702 60

Druga fruktoza in fruktozni sirup, ki v suhem stanju vsebuje več kot 50 mas. % fruktoze, razen invertnega sladkorja:

1702 60 10

– –

izoglukoza

1702 60 80

– –

inulinski sirup

1702 60 95

– –

drugo

1702 90

Drugo, vključno invertni sladkor in drugi sladkorji in druge mešanice sladkornih sirupov, ki v suhem stanju vsebujejo 50 mas. % fruktoze:

1702 90 30

– –

izoglukoza

1702 90 50

– –

maltodekstrin in maltodekstrinski sirup

 

– –

karamel:

1702 90 71

– – –

ki v suhi snovi vsebuje 50 mas. % ali več saharoze

 

– – –

drugo:

1702 90 75

– – – –

v obliki prahu, aglomeriran ali neaglomeriran

1702 90 79

– – – –

drugo

1702 90 80

– –

inulinski sirup

1702 90 99

– –

drugo

1902

Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali drugimi snovmi) ali drugače pripravljene, kot so: špageti, makaroni, rezanci, lazanje, cmoki, njoki, kaneloni; kuskus; pripravljen ali nepripravljen:

1902 20

Polnjene testenine, kuhane ali nekuhane ali drugače pripravljene:

1902 20 30

– –

ki vsebujejo več kot 20 mas. % klobas in podobnih proizvodov, iz mesa in klavničnih odpadkov vseh vrst, vključno z maščobami kakršnih koli vrst ali izvora

2007

Džemi, sadni želeji, marmelade, sadni pireji ali pireji iz oreškov in sadne paste ali paste iz oreškov, dobljeni s toplotno obdelavo, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali ne:

 

Drugo:

2007 99

– –

drugo:

 

– – –

drugo:

2007 99 98

– – – –

drugo

2008

Sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, drugače pripravljeni ali konzervirani, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali alkohol ali ne, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu:

 

Oreški, arašidi in druga semena, vključno medsebojne mešanice:

2008 19

– –

drugo, vključno mešanice:

 

– – –

v izvirnem pakiranju, z neto vsebino več kot 1 kg:

 

– – – –

drugo:

2008 19 19

– – – – –

drugo

2009

Sadni sokovi (vključno grozdni mošt) in zelenjavni sokovi, nefermentirani in, ki ne vsebujejo dodanega alkohola, ki vsebujejo dodan sladkor ali druga sladila ali ne:

 

Pomarančni sok:

2009 11

– –

zamrznjen:

 

– – –

z Brix vrednostjo več kot 67:

2009 11 11

– – – –

z vrednostjo do vključno 30 EUR za 100 kg neto mase

2009 11 19

– – – –

drugo

 

– – –

z Brix vrednostjo do vključno 67:

2009 11 91

– – – –

z vrednostjo do vključno 30 EUR za 100 kg neto mase in z vsebnostjo dodanega sladkorja več kot 30 mas. %

2009 11 99

– – – –

drugo

2009 19

– –

drugo:

 

– – –

z Brix vrednostjo več kot 67:

2009 19 11

– – – –

z vrednostjo do vključno 30 EUR za 100 kg neto mase

2009 19 19

– – – –

drugo

 

– – –

z Brix vrednostjo več kot 20, do vključno 67:

2009 19 91

– – – –

z vrednostjo do vključno 30 EUR za 100 kg neto mase in z vsebnostjo dodanega sladkorja več kot 30 mas. %

2009 19 98

– – – –

drugo

 

Sok grenivke (vključno sok pomela):

2009 29

– –

drug:

 

– – –

z Brix vrednostjo več kot 67:

2009 29 11

– – – –

z vrednostjo do vključno 30 EUR za 100 kg neto mase

2009 29 19

– – – –

drugo

 

– – –

z Brix vrednostjo več kot 20 do vključno 67:

2009 29 91

– – – –

z vrednostjo do vključno 30 EUR za 100 kg neto mase in z vsebnostjo dodanega sladkorja več kot 30 mas. %

2009 29 99

– – – –

drugo

 

Sok iz drugih posameznih vrst agrumov:

2009 39

– –

drugo:

 

– – –

z Brix vrednostjo več kot 67:

2009 39 11

– – – –

z vrednostjo do vključno 30 EUR za 100 kg neto mase

2009 39 19

– – – –

drugo

 

– – –

z Brix vrednostjo več kot 20 do vključno 67:

 

– – – –

z vrednostjo več kot 30 EUR za 100 kg neto mase:

2009 39 31

– – – – –

ki vsebuje dodan sladkor

2009 39 39

– – – – –

ki ne vsebuje dodanega sladkorja

 

– – – –

z vrednostjo do vključno 30 EUR za 100 kg neto mase:

 

– – – – –

limonin sok:

2009 39 51

– – – – – –

z vsebnostjo dodanega sladkorja več kot 30 mas. %

2009 39 55

– – – – – –

z vsebnostjo dodanega sladkorja do vključno 30 mas. %

2009 39 59

– – – – – –

ki ne vsebuje dodanega sladkorja

 

– – – – –

drugi sokovi iz agrumov:

2009 39 91

– – – – – –

z vsebnostjo dodanega sladkorja več kot 30 mas. %

2009 39 95

– – – – – –

z vsebnostjo dodanega sladkorja do vključno 30 mas. %

2009 39 99

– – – – – –

ki ne vsebujejo dodanega sladkorja

 

Ananasov sok:

2009 49

– –

drugo:

 

– – –

z Brix vrednostjo več kot 67:

2009 49 11

– – – –

z vrednostjo do vključno 30 EUR za 100 kg neto mase

2009 49 19

– – – –

drugo

 

– – –

z Brix vrednostjo več kot 20 do vključno 67:

2009 49 30

– – – –

z vrednostjo več kot 30 EUR za 100 kg neto mase, ki vsebuje dodan sladkor

 

– – – –

drugo:

2009 49 91

– – – – –

z vsebnostjo dodanega sladkorja več kot 30 mas. %

2009 49 93

– – – – –

z vsebnostjo dodanega sladkorja do vključno 30 mas. %

2009 49 99

– – – – –

ki ne vsebuje dodanega sladkorja

 

Grozdni sok (vključno grozdni mošt):

2009 69

– –

drugo:

 

– – –

z Brix vrednostjo več kot 67:

2009 69 11

– – – –

z vrednostjo do vključno 22 EUR za 100 kg neto mase

2009 69 19

– – – –

drugo

 

– – –

z Brix vrednostjo več kot 30 do vključno 67:

 

– – – –

z vrednostjo več kot 18 EUR za 100 kg neto mase:

2009 69 51

– – – – –

koncentriran

2009 69 59

– – – – –

drugo

 

– – – –

z vrednostjo do vključno 18 EUR za 100 kg neto mase:

 

– – – – –

z vsebnostjo dodanega sladkorja več kot 30 mas. %:

2009 69 71

– – – – – –

koncentriran

2009 69 79

– – – – – –

drugo

2009 69 90

– – – – –

drugo

 

Jabolčni sok:

2009 79

– –

drugo:

 

– – –

z Brix vrednostjo več kot 67:

2009 79 11

– – – –

z vrednostjo do vključno 22 EUR za 100 kg neto mase

2009 79 19

– – – –

drugo

 

– – –

z Brix vrednostjo več kot 20 do vključno 67:

2009 79 30

– – – –

z vrednostjo več kot 18 EUR za 100 kg neto mase, ki vsebuje dodan sladkor

 

– – – –

drugo:

2009 79 91

– – – – –

z vsebnostjo dodanega sladkorja več kot 30 mas. %

2009 79 93

– – – – –

z vsebnostjo dodanega sladkorja do vključno 30 mas. %

2009 79 99

– – – – –

ki ne vsebuje dodanega sladkorja

2009 80

Sok iz drugih posameznih vrst sadja ali vrtnin:

 

– –

z Brix vrednostjo več kot 67:

 

– – –

hruškov sok:

2009 80 11

– – – –

z vrednostjo do vključno 22 EUR za 100 kg neto mase

2009 80 19

– – – –

drugo

 

– – –

drugo:

 

– – – –

z vrednostjo do vključno 30 EUR za 100 kg neto mase:

2009 80 34

– – – – –

sokovi iz tropskega sadja

2009 80 35

– – – – –

drugo

 

– – – –

drugo:

2009 80 36

– – – – –

sokovi iz tropskega sadja

2009 80 38

– – – – –

drugo

2009 90

Mešanice sokov:

 

– –

z Brix vrednostjo več kot 67:

 

– – –

mešanice jabolčnega in hruškovega soka:

2009 90 11

– – – –

z vrednostjo do vključno 22 EUR za 100 kg neto mase

2009 90 19

– – – –

drugo

 

– – –

drugo:

2009 90 21

– – – –

z vrednostjo do vključno 30 EUR za 100 kg neto mase

2009 90 29

– – – –

drugo

2106

Živila, ki niso navedena ali zajeta na drugem mestu:

2106 90

Drugo:

 

– –

aromatizirani ali obarvani sladkorni sirupi:

2106 90 30

– – –

izoglukozni sirupi

 

– – –

drugo:

2106 90 51

– – – –

laktozni sirupi

2106 90 55

– – – –

glukozni sirupi in maltodekstrinski sirupi

2106 90 59

– – – –

drugo

2302

Otrobi in drugi ostanki pri presejevanju, mletju ali drugi obdelavi žit ali stročnic, nepeletizirani ali peletizirani:

2302 10

Koruzni:

2302 10 10

– –

z vsebnostjo škroba do vključno 35 mas. %

2302 10 90

– –

drugi

2302 30

Pšenični:

2302 30 10

– –

pri katerih vsebnost škroba ne presega 28 mas. % in pri katerih del, ki preide skozi sito z velikostjo odprtin 0,2 mm, ne presega 10 mas. % ali, alternativno, del, ki preide skozi sito, vsebuje pepel, preračunano na proizvod v suhem stanju, enako ali več kot 1,5 mas. %

2302 30 90

– –

drugi

2302 40

Iz drugih žit:

 

– –

riževi:

2302 40 02

– – –

z vsebnostjo škroba do vključno 35 mas. %

2302 40 08

– – –

drugi

 

– –

drugi:

2302 40 10

– – –

pri katerih vsebnost škroba ne presega 28 mas. %, in pri katerih del, ki preide skozi sito z velikostjo odprtin 0,2 mm, ne presega 10 mas. % ali, alternativno, del, ki preide skozi sito, vsebuje pepel, preračunano na proizvod v suhem stanju, enako ali več kot 1,5 mas. %

2302 40 90

– – –

drugi

2302 50 00

Iz stročnic

2303

Ostanki pri proizvodnji škroba in podobni ostanki, rezanci sladkorne pese, odpadki sladkornega trsa in drugi odpadki pri proizvodnji sladkorja, ostanki in odpadki iz pivovarn ali destilarn, nepeletizirani in peletizirani:

2303 10

Ostanki pri proizvodnji škroba in podobni ostanki:

 

– –

ostanki pri proizvodnji škroba iz koruze (razen zgoščenih tekočin za namakanje), z vsebnostjo beljakovin, računano na suh proizvod:

2303 10 11

– – –

več kot 40 mas. %

2303 10 19

– – –

do vključno 40 mas. %

2303 20

Rezanci sladkorne pese, odpadki sladkornega trsa in drugi odpadki pri proizvodnji sladkorja:

2303 20 90

– –

drugo

2303 30 00

Odpadki in ostanki iz pivovarn ali destilarn

2304 00 00

Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji olja iz soje, nezmleti ali zmleti ali peletizirani

2305 00 00

Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji olja iz arašidov, nezmleti ali zmleti ali peletizirani

2306

Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji rastlinskih maščob ali olj, razen tistih iz tarifne številke 2304 ali 2305, nezmleti ali zmleti ali peletizirani:

2306 10 00

Iz bombaževega semena

2306 20 00

Iz lanenega semena

2306 30 00

Iz sončničnega semena

 

Iz semena oljne repice ali ogrščice:

2306 41 00

– –

iz semena oljne repice ali ogrščice z nizko vsebnostjo eručne kisline

2306 49 00

– –

drugo

2306 90

Drugo:

2306 90 05

– –

iz koruznih kalčkov

 

– –

drugi:

 

– – –

oljne pogače in drugi ostanki, dobljeni pri ekstrakciji oljčnega olja:

2306 90 11

– – – –

ki vsebujejo 3 mas. % ali manj oljčnega olja

2306 90 19

– – – –

ki vsebujejo več kot 3 mas. % oljčnega olja

2306 90 90

– – –

drugo

2308 00

Rastlinski materiali in rastlinski odpadki, stranski proizvodi in ostanki, peletizirani ali nepeletizirani, ki se uporabljajo kot krma za živali, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu:

 

Grozdne tropine:

2308 00 11

– –

s skupno vsebnostjo alkohola do vključno 4,3 mas. % in z vsebnostjo suhe snovi ne manj kot 40 mas. %

2308 00 19

– –

drugo

2308 00 40

Želod in divji kostanj, drozge ali tropine iz drugega sadja razen iz grozdja

2308 00 90

Drugo

2309

Izdelki, ki se uporabljajo kot krma za živali:

2309 90

Drugo:

2309 90 10

– –

hrana za ribe ali morske sesalce, topljiva

2309 90 20

– –

proizvodi, na katere se nanaša dodatna opomba 5 k temu poglavju

 

– –

drugo, vključno premiksi:

 

– – –

ki vsebuje škrob, glukozo, glukozni sirup, maltodekstrin ali maltodekstrinski sirup, iz tarifnih podštevilk 1702 30 51 do 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 in 2106 90 55, ali mlečne proizvode:

 

– – – –

ki vsebujejo škrob, glukozo, glukozni sirup, maltodekstrin ali maltodekstrinski sirup:

 

– – – – –

ki ne vsebujejo škroba ali, ki vsebujejo 10 mas. % ali manj škroba:

2309 90 31

– – – – – –

ki ne vsebujejo mlečnih proizvodov ali vsebujejo manj kot 10 mas. % takih proizvodov

2309 90 33

– – – – – –

ki vsebujejo ne manj kot 10 mas. %, vendar manj kot 50 mas. % mlečnih proizvodov

2309 90 35

– – – – – –

ki vsebujejo ne manj kot 50 mas. %, vendar manj kot 75 mas. % mlečnih proizvodov

2309 90 39

– – – – – –

ki vsebujejo ne manj kot 75 mas. % mlečnih proizvodov

 

– – – – –

ki vsebujejo več kot 10 mas. %, vendar ne več kot 30 mas. % škroba:

2309 90 41

– – – – – –

ki ne vsebujejo mlečnih proizvodov ali vsebujejo manj kot 10 mas. % takih proizvodov

2309 90 43

– – – – – –

ki vsebujejo ne manj kot 10 mas. %, vendar manj kot 50 mas. % mlečnih proizvodov

2309 90 49

– – – – – –

ki vsebujejo ne manj kot 50 mas. % mlečnih proizvodov

 

– – – – –

ki vsebujejo več kot 30 mas. % škroba: