18.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 332/46


ROZHODNUTIE RADY

z 29. novembra 2007

o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou o readmisii osôb

(2007/839/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 63 ods. 3 písm. b) v spojení s článkom 300 ods. 2 prvým pododsekom prvou vetou a s článkom 300 ods. 3 prvým pododsekom zmluvy,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Komisia rokovala v mene Európskeho spoločenstva o dohode s Ukrajinou o readmisii osôb.

(2)

Dohoda bola v mene Európskeho spoločenstva podpísaná 18. júna 2007 s výhradou jej možného uzavretia k neskoršiemu dátumu v súlade s rozhodnutím Rady prijatým 12. júna 2007.

(3)

Dohoda by sa mala schváliť.

(4)

Dohodou sa zriaďuje spoločný readmisný výbor, ktorý môže prijať svoj rokovací poriadok. V tomto prípade je vhodné ustanoviť zjednodušený postup prijatia pozície Spoločenstva.

(5)

V súlade s článkom 3 Protokolu o postavení Spojeného kráľovstva a Írska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, Spojené kráľovstvo oznámilo svoju vôľu zúčastniť sa na prijatí a uplatňovaní tohto rozhodnutia.

(6)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Spojeného kráľovstva a Írska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, a bez toho, aby bol dotknutý článok 4 uvedeného protokolu, sa Írsko nezúčastňuje na prijatí tohto rozhodnutia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(7)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, sa Dánsko nezúčastňuje na prijatí tohto rozhodnutia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou o readmisii osôb sa týmto v mene Spoločenstva schvaľuje.

Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Predseda Rady vykoná oznámenie podľa článku 20 ods. 2 dohody (2).

Článok 3

Komisia, ktorej pomáhajú odborníci z členských štátov, zastupuje Spoločenstvo v spoločnom readmisnom výbore zriadenom podľa článku 15 dohody.

Článok 4

Pozíciu Spoločenstva v rámci spoločného readmisného výboru v otázke prijatia jeho rokovacieho poriadku podľa článku 15 ods. 5 dohody prijme Komisia po porade s osobitným výborom vymenovaným Radou.

Článok 5

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 29. novembra 2007

Za Radu

predseda

M. LINO


(1)  Stanovisko z 13. novembra 2007 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Generálny sekretariát Rady uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie dátum nadobudnutia platnosti dohody.18.12.2007   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 332/48


DOHODA

medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou o readmisii osôb

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO,

ďalej len „Spoločenstvo“,

a

UKRAJINA,

ďalej len „zmluvné strany“,

ODHODLANÉ posilniť spoluprácu v záujme účinnejšieho boja proti nelegálnemu prisťahovalectvu,

ZNEPOKOJENÉ výrazným rozšírením činnosti organizovaných zločineckých skupín pri prevádzačstve migrantov,

TÚŽIACE ustanoviť prostredníctvom tejto dohody a na základe reciprocity rýchly a účinný postup, ako identifikovať a bezpečne a kontrolovane vrátiť osoby, ktoré nespĺňajú alebo prestali spĺňať podmienky na vstup a pobyt na území Ukrajiny alebo niektorého členského štátu Európskej únie, a v duchu spolupráce uľahčiť presun takýchto osôb,

BERÚC DO ÚVAHY, že v prípadoch, keď je to potrebné, by Ukrajina a členské štáty Európskej únie mali vyvinúť maximálne úsilie, aby štátnych príslušníkov tretích krajín a osoby bez štátnej príslušnosti, ktoré nelegálne vstúpili na ich územie, poslali do svojho štátu pôvodu alebo štátu trvalého pobytu,

UZNÁVAJÚCE nevyhnutnosť dodržiavania ľudských práv a slobôd a zdôrazňujúce, že touto dohodou nie sú dotknuté práva a povinnosti Spoločenstva, členských štátov Európskej únie a Ukrajiny vyplývajúce zo Všeobecnej deklarácie ľudských práv z 10. decembra 1948 a z medzinárodných právnych predpisov, najmä z Európskeho dohovoru zo 4. novembra 1950 o ochrane ľudských práv a základných slobôd, z Dohovoru o postavení utečencov z 28. júla 1951, z Protokolu o postavení utečencov z 31. januára 1967, z Medzinárodného dohovoru Organizácie Spojených národov o občianskych a politických právach z 19. decembra 1966 a z medzinárodných právnych nástrojov vydávania osôb,

MAJÚCE NA PAMÄTI, že spolupráca medzi Ukrajinou a Spoločenstvom v oblasti readmisie osôb a uľahčenia vzájomného cestovania je v spoločnom záujme oboch krajín,

BERÚCE DO ÚVAHY, že ustanovenia tejto dohody, ktorá spadá do pôsobnosti hlavy IV Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, sa v súlade s Protokolom o postavení Dánska, ktorý tvorí prílohu k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva, nevzťahujú na Dánske kráľovstvo,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto dohody:

a)

„zmluvné strany“ sú Ukrajina a Spoločenstvo;

b)

„členský štát“ je ktorýkoľvek členský štát Európskej únie s výnimkou Dánskeho kráľovstva a Írskej republiky;

c)

„štátny príslušník členského štátu“ je každá osoba, ktorá má štátnu príslušnosť členského štátu v tom zmysle, v akom je definovaná na účely Spoločenstva;

d)

„štátny príslušník Ukrajiny“ je každá osoba, ktorá má štátnu príslušnosť Ukrajiny;

e)

„štátny príslušník tretej krajiny“ je každá osoba, ktorá má inú štátnu príslušnosť ako štátnu príslušnosť Ukrajiny alebo niektorého z členských štátov;

f)

„osoba bez štátnej príslušnosti“ je každá osoba, ktorá nemá štátnu príslušnosť;

g)

„povolenie na pobyt“ je povolenie akéhokoľvek druhu vydané Ukrajinou alebo niektorým členským štátom, ktoré oprávňuje osobu na pobyt na jej území; nemyslí sa tým dočasné povolenie zdržiavať sa na území v súvislosti s vybavovaním žiadosti o azyl, žiadosti o priznanie postavenia utečenca alebo žiadosti o udelenie povolenia na pobyt;

h)

„vízum“ je povolenie alebo rozhodnutie, ktoré vydá, respektíve prijme Ukrajina alebo niektorý členský štát a ktoré sa vyžaduje na účely vstupu na ich územie alebo tranzitu cez toto územie; nemyslí sa tým letiskové tranzitné vízum;

i)

„žiadajúci štát“ je štát (Ukrajina alebo niektorý členský štát), ktorý predkladá žiadosť o readmisiu podľa článku 5 alebo žiadosť o tranzit podľa článku 11 tejto dohody;

j)

„požiadaný štát“ je štát (Ukrajina alebo niektorý členský štát), ktorému sa žiadosť o readmisiu podľa článku 5 alebo žiadosť o tranzit podľa článku 11 tejto dohody predkladá;

k)

„príslušný orgán“ je vnútroštátny orgán Ukrajiny alebo niektorého členského štátu poverený implementáciou tejto dohody v súlade s jej článkom 16;

l)

„pohraničná oblasť“ je územie, ktoré sa rozprestiera do vzdialenosti 30 kilometrov od spoločnej pozemnej hranice medzi členským štátom a Ukrajinou, takisto oblasť námorných prístavov vrátane colných priestorov a medzinárodných letísk členských štátov a Ukrajiny.

ODDIEL I

POVINNOSTI READMISIE

Článok 2

Readmisia vlastných štátnych príslušníkov

1.   Požiadaný štát na žiadosť žiadajúceho štátu a bez ďalších formalít okrem tých, ktoré sa ustanovujú touto dohodou, prijme na svoje územie všetky osoby, ktoré nespĺňajú alebo prestali spĺňať podmienky potrebné na vstup alebo pobyt na území žiadajúceho štátu, ak sa v súlade s článkom 6 tejto dohody preukáže, že sú to štátni príslušníci požiadaného štátu.

To isté platí pre osoby, ktoré sa po vstupe na územie žiadajúceho štátu vzdali štátnej príslušnosti k požiadanému štátu, pričom nenadobudli štátnu príslušnosť žiadajúceho štátu.

2.   V prípade potreby požiadaný štát bezodkladne vydá osobe, ktorej readmisia bola akceptovaná, cestovný doklad s minimálnou lehotou platnosti šesť mesiacov, a to bez ohľadu na vôľu osoby, ktorá má byť prijatá späť. Ak dotknutá osoba nemôže byť z právnych alebo vecných dôvodov odovzdaná pred skončením platnosti pôvodne vydaného cestovného dokladu, požiadaný členský štát predĺži do 14 kalendárnych dní platnosť cestovného dokladu alebo v prípade potreby vydá nový cestovný doklad s rovnakou lehotou platnosti. Ak požiadaný štát do 14 kalendárnych dní nevydal cestovný doklad, nepredĺžil platnosť starého cestovného dokladu ani ho, ak to bolo potrebné, neobnovil, je tento požiadaný štát povinný akceptovať cestovný doklad, ktorého platnosť sa skončila.

Článok 3

Readmisia štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti

1.   Požiadaný štát na žiadosť žiadajúceho štátu a bez ďalších formalít okrem tých, ktoré sa ustanovujú touto dohodou, prijme na svoje územie štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osoby bez štátnej príslušnosti, ktoré nespĺňajú alebo prestali spĺňať podmienky potrebné na vstup alebo na pobyt na území žiadajúceho štátu, ak sa v súlade s článkom 7 tejto dohody preukáže, že tieto osoby:

a)

vstúpili na územie niektorého členského štátu nelegálne priamo z územia Ukrajiny alebo vstúpili na územie Ukrajiny nelegálne priamo z územia niektorého členského štátu;

b)

pri vstupe na územie disponovali platným povolením na pobyt vydaným požiadaným štátom

alebo

c)

pri vstupe na územie disponovali platným vízom vydaným požiadaným štátom a vstúpili na územie žiadajúceho štátu priamo z územia požiadaného štátu.

2.   Povinnosť readmisie uvedená v odseku 1 sa neuplatní, ak:

a)

sa štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti ocitli na území iba v rámci leteckého tranzitu cez medzinárodné letisko požiadaného členského štátu;

b)

žiadajúci štát vydal štátnemu príslušníkovi tretej krajiny alebo osobe bez štátnej príslušnosti vízum alebo povolenie na pobyt pred vstupom na územie alebo po vstupe naň okrem prípadov, ak:

i)

táto osoba má vízum alebo povolenie na pobyt vydané požiadaným štátom, ktoré má dlhšiu lehotu platnosti, alebo

ii)

sa pri získaní víza alebo povolenia na pobyt vydaného žiadajúcim štátom použili pozmenené alebo falšované doklady;

c)

štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti nepotrebuje vízum, aby mohla vstúpiť na územie žiadajúceho štátu.

3.   Pokiaľ ide o členské štáty, povinnosť readmisie uvedená v odseku 1 písm. b) a/alebo písm. c) platí pre členský štát, ktorý vydal vízum alebo povolenie na pobyt. Ak vízum alebo povolenie na pobyt vydali dva alebo viaceré členské štáty, povinnosť readmisie uvedená v odseku 1 písm. b) a/alebo písm. c) platí pre ten členský štát, ktorý vydal doklad s dlhšou lehotou platnosti, prípadne ak sa jednému alebo viacerým dokladom skončila platnosť, pre ten členský štát, ktorý vydal doklad, ktorý je stále platný. Ak sa platnosť skončila všetkým dokladom, povinnosť readmisie uvedená v odseku 1 písm. b) a/alebo písm. c) platí pre ten členský štát, ktorý vydal doklad, od skončenia platnosti ktorého uplynul najkratší čas. Ak nemožno predložiť žiadny z týchto dokladov, povinnosť readmisie uvedená v odseku 1 platí pre členský štát, ktorý bol opustený ako posledný.

4.   Po tom, čo požiadaný štát odpovie kladne na žiadosť o readmisiu, žiadajúci štát vydá osobe, ktorej readmisia sa akceptovala, cestovný doklad uznávaný požiadaným štátom. Ak je žiadajúci štát členským štátom EÚ, na tento účel slúži štandardný cestovný doklad EÚ určený na účely vyhostenia, vyhotovený v súlade s formou predpísanou v odporúčaní Rady EÚ z 30. novembra 1994 (príloha 7). Ak je žiadajúcim štátom Ukrajina, na tento účel slúži ukrajinská návratová doložka (príloha 8).

Článok 4

Readmisia omylom

Žiadajúci štát prijme späť akúkoľvek osobu readmitovanú požiadaným štátom, ak sa v lehote troch mesiacov po odovzdaní dotknutej osoby preukáže, že nie sú splnené požiadavky ustanovené v článku 2 alebo 3 tejto dohody.

V týchto prípadoch sa uplatnia mutatis mutandis ustanovenia o konaní podľa tejto dohody a požiadaný štát oznámi aj všetky dostupné údaje o skutočnej totožnosti a štátnej príslušnosti osoby, ktorá sa má prijať späť.

ODDIEL II

KONANIE O READMISII

Článok 5

Žiadosť o readmisiu

1.   Pokiaľ sa v odseku 2 neustanovuje inak, pri akomkoľvek odovzdávaní osoby, ktorá sa má prijať späť na základe niektorej z povinností uvedených v článkoch 2 a 3, sa vyžaduje predložiť príslušnému orgánu požiadaného štátu žiadosť o readmisiu.

2.   Ak osoba, ktorá sa má prijať späť, má platný cestovný doklad alebo preukaz totožnosti, respektíve platné vízum alebo v prípade štátneho príslušníka tretej krajiny alebo osoby bez štátnej príslušnosti povolenie na pobyt v požiadanom štáte, odovzdanie tejto osoby sa môže uskutočniť bez toho, aby žiadajúci štát musel predložiť príslušnému orgánu požiadaného štátu žiadosť o readmisiu alebo písomné oznámenie.

3.   Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odseku 2, ak bola osoba zadržaná v pohraničnej oblasti žiadajúceho štátu 48 hodín od nelegálneho prekročenia štátnej hranice danou osobou (vrátane prístavov a letísk) priamo z územia požiadaného štátu, žiadajúci štát môže predložiť žiadosť o readmisiu do dvoch dní po zadržaní tejto osoby (skrátené konanie).

4.   Žiadosť o readmisiu obsahuje tieto údaje:

a)

všetky dostupné údaje o osobe, ktorá sa má prijať späť (napr. krstné mená, priezviská, dátum a miesto narodenia, pohlavie a posledné miesto pobytu);

b)

dôkazné prostriedky, pokiaľ ide o štátnu príslušnosť, a doklady umožňujúce splniť podmienky na readmisiu štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti.

5.   V prípade potreby by mala žiadosť o readmisiu obsahovať aj tieto údaje:

a)

vyhlásenie, v ktorom sa uvádza, že osoba, ktorá má byť odovzdaná, môže potrebovať pomoc alebo starostlivosť za predpokladu, že dotknutá osoba s týmto vyhlásením výslovne súhlasí;

b)

informácie o akomkoľvek inom ochrannom alebo bezpečnostnom opatrení, ktoré môže byť pri odovzdávaní určitej osoby nevyhnutné.

6.   Pri príprave žiadosti o readmisiu sa použije spoločný formulár, ktorý je vo forme prílohy 5 priložený k tejto dohode.

Článok 6

Dôkazné prostriedky v súvislosti so štátnou príslušnosťou

1.   Štátnu príslušnosť požiadaného štátu možno podľa článku 2 ods. 1:

a)

preukázať ktorýmkoľvek z dokladov uvedených v prílohe 1 k tejto dohode, a to aj vtedy, ak uplynula lehota ich platnosti. Po predložení týchto dokladov požiadaný štát bez ďalšieho vyšetrovania uzná štátnu príslušnosť. Štátnu príslušnosť nemožno preukázať pozmenenými alebo falšovanými dokladmi;

b)

určiť ktorýmkoľvek z dokladov uvedených v prílohe 2 k tejto dohode, a to aj vtedy, ak uplynula lehota ich platnosti. Po predložení týchto dokladov požiadaný štát pokladá štátnu príslušnosť za určenú – okrem prípadu, ak možno pomocou vyšetrovania uskutočneného príslušnými orgánmi žiadajúceho štátu dokázať opak. Štátnu príslušnosť nemožno určiť pozmenenými alebo falšovanými dokladmi.

2.   Ak nemožno pri určovaní štátnej príslušnosti osoby, ktorá sa má prijať späť, predložiť žiadny z dokladov uvedených v prílohách 1 alebo 2, príslušný zastupiteľský úrad požiadaného štátu vypočuje dotknutú osobu na tento účel najneskôr do 10 kalendárnych dní. Uvedená lehota začne plynúť dňom doručenia žiadosti o readmisiu.

Článok 7

Dôkazné prostriedky, pokiaľ ide o štátnych príslušníkovtretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti

1.   Podmienky na readmisiu štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti možno podľa článku 3 ods. 1 písm. a) tejto dohody:

a)

splniť predložením ktoréhokoľvek z dokladov uvedených v prílohe 3a k tejto dohode. Po predložení týchto dokladov požiadaný štát uzná, že došlo k nelegálnemu vstupu na územie žiadajúceho štátu (alebo na územie členských štátov, ak je požiadaným štátom Ukrajina) z jeho územia;

b)

splniť na základe ktoréhokoľvek z dokladov uvedených v prílohe 3b k tejto dohode. Po predložení týchto dokladov požiadaný štát uskutoční vyšetrovanie a najneskôr do 20 kalendárnych dní poskytne odpoveď. V prípade kladnej odpovede, alebo ak odpoveď nebola poskytnutá v rámci stanovenej lehoty, požiadaný štát uzná, že došlo k nelegálnemu vstupu na územie žiadajúceho štátu (alebo na územie členských štátov, ak je požiadaným štátom Ukrajina) z jeho územia.

2.   Nezákonnosť vstupu na územie žiadajúceho štátu v zmysle článku 3 ods. 1 písm. a) tejto dohody sa preukáže tým, že v cestovných dokladoch dotknutej osoby chýba potrebné vízum alebo iné povolenie na pobyt na území žiadajúceho štátu. Takisto riadne odôvodnené vyhlásenie žiadajúceho štátu, že o dotknutej osobe sa zistilo, že nemá potrebné cestovné doklady, vízum ani povolenie na pobyt, predstavuje prima facie dôkaz o nezákonnom vstupe na územie, zdržiavaní sa na území alebo pobyte na ňom.

3.   Podmienky na readmisiu štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti možno podľa článku 3 ods. 1 písm. b) a c) tejto dohody:

a)

splniť predložením ktoréhokoľvek z dokladov uvedených v prílohe 4a k tejto dohode. Po predložení týchto dokladov požiadaný štát bez ďalšieho vyšetrovania uzná štátnu príslušnosť týchto osôb;

b)

splniť na základe ktoréhokoľvek z dokladov uvedených v prílohe 4b k tejto dohode. Po predložení týchto dokladov požiadaný štát uskutoční vyšetrovanie a najneskôr do 20 kalendárnych dní poskytne odpoveď. V prípade kladnej odpovede, alebo ak nebol dokázaný opak, alebo ak odpoveď nebola poskytnutá v rámci stanovenej lehoty, požiadaný štát uzná, že tieto osoby sa zdržiavali na jeho území.

4.   Splnenie podmienok na readmisiu štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osôb bez štátnej príslušnosti nemožno preukázať pozmenenými alebo falšovanými dokladmi.

Článok 8

Lehoty

1.   Žiadosť o readmisiu sa musí predložiť príslušnému orgánu požiadaného štátu najneskôr do jedného roka po tom, čo príslušný orgán žiadajúceho štátu zistil, že štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti nespĺňa alebo prestala spĺňať podmienky potrebné na vstup na jeho územie, zdržiavanie sa na jeho území alebo na pobyt na ňom.

Ak sa žiadosť o readmisiu týchto osôb predloží po uplynutí uvedenej lehoty, povinnosť prijať späť tieto osoby nevzniká. Ak existujú právne alebo vecné prekážky podania žiadosti v rámci stanovenej lehoty, predmetná lehota sa na požiadanie predĺži najviac o 30 kalendárnych dní.

2.   S výnimkou lehôt uvedených v článku 7 ods. 1 písm. b) a článku 7 ods. 3 písm. b) na žiadosť o readmisiu má požiadaný štát odpovedať bez zbytočného odkladu a v každom prípade do 14 kalendárnych dní po dátume doručenia žiadosti. Ak existujú právne alebo vecné prekážky toho, aby sa odpoveď na žiadosť poskytla v stanovenej lehote, predmetná lehota sa na riadne odôvodnenú žiadosť predĺži, najviac však o 30 kalendárnych dní.

3.   Ak sa žiadosť o readmisiu predloží v skrátenom konaní (článok 5 ods. 3), treba na ňu odpovedať do dvoch pracovných dní od dátumu doručenia žiadosti. V prípade potreby možno na riadne odôvodnenú žiadosť požiadaného štátu a po schválení žiadajúcim štátom predĺžiť lehotu na poskytnutie odpovede na žiadosť o jeden pracovný deň.

4.   Ak sa nedoručí odpoveď po uplynutí lehôt uvedených v odsekoch 2 a 3 tohto článku, odovzdanie dotknutej osoby sa pokladá za schválené.

5.   V prípade zamietnutia žiadosti o readmisiu sa žiadajúcemu štátu poskytnú dôvody.

6.   Po schválení readmisie alebo v prípadoch uplynutia lehôt uvedených v odseku 2 sa dotknutá osoba bezodkladne odovzdá spôsobom dohodnutým príslušnými orgánmi v súlade s článkom 9 ods. 1 tejto dohody. Na základe riadne odôvodnenej žiadosti žiadajúceho štátu možno túto lehotu predĺžiť o čas potrebný na odstránenie právnych alebo vecných prekážok brániacich uskutočneniu odovzdania.

Článok 9

Postup pri odovzdávaní a spôsoby prepravy

1.   Príslušné orgány žiadajúceho štátu a požiadaného štátu sa pred uskutočnením odovzdania písomne dohodnú o dátume odovzdania, mieste vstupu na územie, o prípadnom úradnom sprievode a o všetkých ostatných dôležitých náležitostiach odovzdania.

2.   Prepravu možno uskutočniť akýmkoľvek dopravným prostriedkom: leteckou cestou, pozemnou cestou alebo námornou cestou. Odovzdanie osoby leteckou dopravou nie je obmedzené na použitie štátnych prepravcov žiadajúceho štátu alebo požiadaného štátu a môže sa uskutočniť aj pravidelnou linkou, ako aj chartrovým letom. V prípade, ak je potrebný úradný sprievod, výber členov tohto úradného sprievodu sa neobmedzuje iba na oprávnené osoby žiadajúceho štátu, platí iba podmienka, že to musia byť oprávnené osoby z Ukrajiny alebo z ktoréhokoľvek členského štátu.

ODDIEL III

TRANZIT

Článok 10

Zásady

1.   Členské štáty a Ukrajina by mali obmedziť možnosť využitia tranzitu štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osôb bez štátnej príslušnosti na prípady, keď takéto osoby nemožno vrátiť do štátu určenia priamo.

2.   Požiadaný štát umožní tranzit štátneho príslušníka tretej krajiny alebo osoby bez štátnej príslušnosti, ak je zaručená následná preprava týchto osôb v prípadných ďalších tranzitných štátoch, ako aj ich readmisia štátom určenia.

3.   Ak požiadaný štát vyžaduje, aby sa tranzit štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osôb bez štátnej príslušnosti uskutočnil s úradným sprievodom, treba túto požiadavku splniť. Podrobnosti postupu v súvislosti s tranzitom s úradným sprievodom sa stanovia vo vykonávacích protokoloch podľa článku 16.

4.   Požiadaný štát môže tranzit zamietnuť:

a)

ak existuje riziko, že by štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti mohli byť v štáte určenia alebo v inom tranzitnom štáte vystavení mučeniu, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu, trestaniu alebo trestu smrti, alebo prenasledovaniu z dôvodu rasy, náboženstva, štátnej príslušnosti, príslušnosti k určitej sociálnej skupine alebo z dôvodu politického presvedčenia;

b)

ak štátny príslušník tretej krajiny alebo osoba bez štátnej príslušnosti čelia v požiadanom štáte alebo v inom tranzitnom štáte trestnému stíhaniu alebo iným postihom alebo

c)

z dôvodov verejného zdravia, vnútornej bezpečnosti, verejného poriadku alebo na základe iných štátnych záujmov požiadaného štátu.

5.   Požiadaný štát môže zrušiť akékoľvek už vydané povolenie, ak sa po jeho vydaní vyskytnú alebo zistia okolnosti uvedené v odseku 4 tohto článku, ktoré bránia tranzitu, alebo ak uskutočnenie prepravy cez prípadné tranzitné štáty alebo readmisia štátom určenia už nie sú zaručené.

Článok 11

Tranzitné konanie

1.   Príslušnému orgánu požiadaného štátu sa musí predložiť písomná žiadosť o tranzit, ktorá obsahuje tieto údaje:

a)

typ tranzitu (leteckou, pozemnou alebo námornou cestou), tranzitnú trasu, ďalšie tranzitné štáty, ak nejaké sú, a štát konečného určenia;

b)

osobné údaje dotknutej osoby (krstné meno, priezvisko, rodné priezvisko, iné používané, respektíve známe mená alebo pseudonymy, dátum narodenia, pohlavie a – ak je to možné – miesto narodenia, štátnu príslušnosť, jazyk, druh a číslo cestovného dokladu);

c)

predpokladané miesto vstupu na územie, čas odovzdania a prípadné použitie úradného sprievodu;

d)

vyhlásenie, že z pohľadu žiadajúceho štátu sú podmienky podľa článku 10 ods. 2 splnené a dôvody na zamietnutie žiadosti podľa článku 10 ods. 4 nie sú známe.

Pri príprave žiadosti o tranzit sa použije spoločný formulár, ktorý je v podobe prílohy 6 priložený k tejto dohode.

2.   Požiadaný štát do 10 kalendárnych dní od doručenia žiadosti písomnou formou oznámi žiadajúcemu štátu, že súhlasí s tranzitom, potvrdiac miesto a predpokladaný čas vstupu na územie, alebo že tranzit zamieta, a uvedie dôvody svojho zamietnutia.

3.   Ak sa tranzit uskutočňuje leteckou cestou, osoba, ktorá má byť prijatá späť, a jej prípadný úradný sprievod sú vyňaté z povinnosti zaobstarať si letiskové tranzitné vízum.

4.   Príslušné orgány požiadaného štátu po vzájomnej dohode pomáhajú pri uskutočnení tranzitu najmä zabezpečením dohľadu nad dotknutými osobami a poskytnutím potrebného vybavenia na tento účel.

ODDIEL IV

NÁKLADY

Článok 12

Náklady na dopravu a tranzit

Všetky náklady v súvislosti s readmisiou a tranzitom až po hranicu štátu konečného určenia, ako aj prepravné a udržiavacie náklady požiadaného štátu týkajúce sa návratu osôb podľa článku 4 tejto dohody znáša žiadajúci štát. Uvedené platí bez toho, aby bolo dotknuté právo príslušných orgánov členských štátov a Ukrajiny žiadať náhradu týchto nákladov od dotknutých osôb alebo tretích osôb.

ODDIEL V

OCHRANA ÚDAJOV A DOLOŽKA NEDOTKNUTEĽNOSTI

Článok 13

Ochrana údajov

1.   Oznamovanie osobných údajov sa uskutoční iba v prípade, ak je to nevyhnutné pri plnení tejto dohody príslušnými orgánmi Ukrajiny alebo členského štátu. Pri oznamovaní a spracúvaní osobných údajov alebo pri nakladaní s nimi v konkrétnom prípade sa príslušné orgány Ukrajiny riadia príslušnými právnymi predpismi Ukrajiny a príslušné orgány členského štátu ustanoveniami smernice 95/46/ES a vnútroštátnymi právnymi predpismi tohto členského štátu prijatými podľa tejto smernice.

2.   Okrem toho platia tieto zásady:

a)

osobné údaje sa musia spracúvať spravodlivým a zákonným spôsobom;

b)

osobné údaje možno zbierať iba na konkrétny, výslovne uvedený a zákonný účel plnenia tejto dohody a nesmú ich odovzdávajúce orgány ani prijímajúce orgány ďalej spracúvať spôsobom nezlučiteľným s týmto účelom;

c)

osobné údaje musia byť vo vzťahu k účelu, na ktorý sa zbierajú a/alebo ďalej spracúvajú, primerané a náležité a nesmú tento účel presahovať; konkrétne možno oznamovať len tieto osobné údaje:

i)

osobné údaje osoby, ktorú majú odovzdať (krstné mená, priezviská, iné používané, respektíve známe mená alebo pseudonymy, pohlavie, rodinný stav, dátum a miesto narodenia, súčasná a akákoľvek predchádzajúca štátna príslušnosť);

ii)

údaje z pasu, preukazu totožnosti, vodičského preukazu alebo iného identifikačného alebo cestovného dokladu (číslo, lehota platnosti, dátum vydania, vydávajúci orgán, miesto vydania);

iii)

zastávky a trasu cesty;

iv)

ostatné informácie potrebné na určenie totožnosti odovzdávanej osoby alebo na preskúmanie splnenia podmienok na readmisiu v zmysle tejto dohody;

d)

osobné údaje musia byť presné a v prípade potreby aktualizované;

e)

osobné údaje sa musia uchovávať vo formáte, ktorý umožňuje určenie totožnosti dotknutej osoby, len dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa údaje zbierali alebo na ktorý sa ďalej spracúvali;

f)

odovzdávajúci orgán aj prijímajúci orgán prijmú všetky primerané opatrenia, aby sa zabezpečila príslušná oprava osobných údajov, ich vymazanie alebo zablokovanie v prípade, ak spracovanie týchto osobných údajov nie je v súlade s ustanoveniami tohto článku, a to najmä preto, lebo údaje sú vo vzťahu k účelu spracovania neprimerané, nenáležité alebo tento účel presahujú. Medzi tieto opatrenia patrí aj oznamovanie každej opravy, vymazania alebo zablokovania údajov druhej zmluvnej strane;

g)

prijímajúci orgán na požiadanie poinformuje odovzdávajúci orgán o použití oznámených údajov a o výsledkoch, ktoré z nich získal;

h)

osobné údaje možno oznamovať len príslušným orgánom; na oznámenie ďalším orgánom je potrebný predchádzajúci súhlas odovzdávajúceho orgánu;

i)

odovzdávajúci orgán aj prijímajúci orgán sú povinné viesť si písomný záznam o oznamovaní a prijímaní osobných údajov.

Článok 14

Doložka nedotknuteľnosti

1.   Touto dohodou nie sú dotknuté práva, povinnosti a záväzky Spoločenstva, členských štátov ani Ukrajiny vyplývajúce z medzinárodného práva, a najmä z akéhokoľvek uplatniteľného medzinárodného dohovoru alebo dohody, ktorých sú zmluvnými stranami, vrátane tých, ktoré sa uvádzajú v preambule.

2.   Nič v tejto dohode nebráni vráteniu osoby podľa iných oficiálnych alebo neformálnych dojednaní.

ODDIEL VI

VYKONÁVANIE A UPLATŇOVANIE

Článok 15

Spoločný readmisný výbor

1.   Zmluvné strany si poskytujú vzájomnú pomoc pri uplatňovaní a výklade tejto dohody. Na tento účel zriadia spoločný readmisný výbor (ďalej len „výbor“), ktorý bude mať tieto úlohy a kompetencie:

a)

monitorovať uplatňovanie tejto dohody a dbať na pravidelnú výmenu údajov v súvislosti s vykonávacími protokolmi vypracovanými jednotlivými členskými štátmi a Ukrajinou podľa článku 16;

b)

pripravovať návrhy a odporúčania, pokiaľ ide o zmeny a doplnenia tejto dohody;

c)

rozhodovať o vykonávacích predpisoch potrebných na jednotné uplatňovanie tejto dohody.

2.   Rozhodnutia výboru sú pre zmluvné strany záväzné.

3.   Výbor sa skladá zo zástupcov Spoločenstva a Ukrajiny; Spoločenstvo zastupuje Komisia, ktorej pomáhajú odborníci z členských štátov.

4.   Výbor zasadá v prípade potreby kedykoľvek na žiadosť jednej zo zmluvných strán.

5.   Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 16

Vykonávacie protokoly

1.   Ukrajina a členský štát môžu vypracovať vykonávacie protokoly, ktoré sa týkajú pravidiel v súvislosti:

a)

s určením príslušných orgánov;

b)

s hraničnými priechodmi na odovzdanie osôb;

c)

so spôsobmi komunikácie medzi príslušnými orgánmi;

d)

so spôsobmi vrátenia osôb v rámci skráteného konania;

e)

s podmienkami readmisie s úradným sprievodom vrátane tranzitu štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti s úradným sprievodom;

f)

s ďalšími prostriedkami a dokumentmi nevyhnutnými na vykonávanie tejto dohody;

g)

so spôsobmi a postupmi pri vymáhaní nákladov v súvislosti s vykonávaním článku 12 tejto dohody.

2.   Vykonávacie protokoly uvedené v odseku 1 nadobúdajú platnosť až po tom, čo sa oznámia výboru uvedenému v článku 15.

3.   Ukrajina súhlasí s uplatňovaním ktoréhokoľvek ustanovenia vykonávacieho protokolu vypracovaného s jedným členským štátom v zmysle odseku 1 písm. d), e), f) alebo g) aj v súvislosti s ktorýmkoľvek iným členským štátom, ak ten o to požiada.

Článok 17

Vzťah k bilaterálnym readmisným dohodám členských štátov

1.   Pokiaľ sa v odseku 2 tohto článku neustanovuje inak, ustanovenia tejto dohody majú prednosť pred ustanoveniami akejkoľvek bilaterálnej dohody alebo iného právne záväzného nástroja o readmisii osôb, ktorý bol alebo podľa článku 16 môže byť uzavretý medzi jednotlivými členskými štátmi a Ukrajinou, ak sú ustanovenia bilaterálneho nástroja nezlučiteľné s ustanoveniami tejto dohody.

2.   Počas dvojročného obdobia uvedeného v článku 20 ods. 3 sa naďalej uplatňujú ustanovenia o readmisii osôb bez štátnej príslušnosti a štátnych príslušníkov tretích krajín obsiahnuté v bilaterálnych dohodách alebo iných právne záväzných nástrojoch uzavretých medzi jednotlivými členskými štátmi a Ukrajinou.

ODDIEL VII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 18

Územná pôsobnosť

1.   Pokiaľ sa v odseku 2 tohto článku neustanovuje inak, táto dohoda sa uplatňuje na území, na ktoré sa vzťahuje Zmluva o založení Európskeho spoločenstva, a na území Ukrajiny.

2.   Táto dohoda sa nevzťahuje na územie Dánskeho kráľovstva.

Článok 19

Zmeny a doplnenia dohody

Túto dohodu možno zmeniť a doplniť po vzájomnej dohode zmluvných strán. Zmeny a doplnenia sa vypracujú vo forme samostatných protokolov, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto dohody a nadobudnú platnosť v súlade s postupom ustanoveným v článku 20 tejto dohody.

Článok 20

Nadobudnutie platnosti dohody, jej trvanie a ukončenie platnosti

1.   Túto dohodu ratifikujú alebo schvália zmluvné strany v súlade so svojimi príslušnými postupmi.

2.   Pokiaľ sa v odseku 3 tohto článku neustanovuje inak, táto dohoda nadobúda platnosť prvým dňom druhého mesiaca nasledujúceho po dni, keď si zmluvné strany navzájom oznámia zavŕšenie postupu uvedeného v odseku 1.

3.   Povinnosti ustanovené v článku 3 tejto dohody sa začnú uplatňovať až dva roky po dátume uvedenom v odseku 2 tohto článku. Počas tohto dvojročného obdobia sa budú uplatňovať len na osoby bez štátnej príslušnosti a štátnych príslušníkov tých tretích krajín, s ktorými Ukrajina uzatvorila bilaterálne zmluvy alebo dohody o readmisii. Ako sa uvádza v článku 17 ods. 2, počas uvedeného dvojročného obdobia sa naďalej uplatňujú ustanovenia o readmisii osôb bez štátnej príslušnosti a štátnych príslušníkov tretích krajín obsiahnuté v bilaterálnych dohodách alebo iných právne záväzných nástrojoch uzavretých medzi jednotlivými členskými štátmi a Ukrajinou.

4.   Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú.

5.   Túto dohodu možno vypovedať tým, že to ktorákoľvek strana oficiálne oznámi druhej strane. Dohoda prestane platiť šesť mesiacov po dátume uvedeného oznámenia.

Článok 21

Prílohy

Prílohy 1 až 8 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody.

V Luxemburgu osemnásteho júna dvetisícsedem v dvoch vyhotoveniach v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom, talianskom a ukrajinskom jazyku, pričom všetky znenia sú rovnako autentické.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunitá Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

3a Євролейське Спiвтовaриство

Image

Image

За Украйиа

Por Ucrania

Za Ukrajinu

For Ukraine

Für die Ukraine

Ukraina nimel

Για την Ουκρανία

For Ukraine

Pour l’Ukraine

Per l’Ucraina

Ukrainas vārdā

Ukrainos vardu

Ukrajna részéről

Għall-Ukrajna

Voor Oekraïne

W imieniu Ukrainy

Pela Ucrânia

Pentru Ucraina

Za Ukrajinu

Za Ukrajino

Ukrainan puolesta

På Ukrainas vägnar

За Υκραїиу

Image


PRÍLOHA 1

ZOZNAM DOKLADOV V SÚVISLOSTI SO ŠTÁTNOU PRÍSLUŠNOSŤOU

(článok 6 ods. 1 písm. A)

pasy akéhokoľvek druhu (štátne pasy, diplomatické pasy, služobné pasy, hromadné pasy a náhradné pasy vrátane detských pasov),

vnútroštátne preukazy totožnosti (vrátane dočasných a náhradných),

vojenské knižky a vojenské preukazy totožnosti,

námornícke knižky, služobné preukazy veliteľov námorných lodí a námornícke pasy,

osvedčenia o občianstve alebo iné úradné doklady, v ktorých sa uvádza občianstvo.


PRÍLOHA 2

ZOZNAM DOKLADOV V SÚVISLOSTI SO ŠTÁTNOU PRÍSLUŠNOSŤOU

(článok 6 ods. 1 písm. B)

fotokópie ktoréhokoľvek z dokladov uvedených v prílohe 1 k tejto dohode,

vodičské preukazy alebo ich fotokópie,

rodné listy alebo ich fotokópie,

zamestnanecké preukazy alebo ich fotokópie,

výpovede svedkov,

výpovede dotknutej osoby a jazyk, ktorým on či ona hovorí, vrátane výsledkov akéhokoľvek úradného testu na preukázanie štátnej príslušnosti osoby. Na účely tejto prílohy sa pod pojmom „úradný test“ rozumie test zadaný alebo uskutočnený orgánmi žiadajúceho štátu a uznaný požiadaným štátom,

akýkoľvek iný doklad, pomocou ktorého sa dá určiť štátna príslušnosť dotknutej osoby.


PRÍLOHA 3

ZOZNAM DOKLADOV V SÚVISLOSTI SO ŠTÁTNYMI PRÍSLUŠNÍKMI TRETÍCH KRAJÍN A OSOBAMI BEZ ŠTÁTNEJ PRÍSLUŠNOSTI

(článok 7 ods. 1)

PRÍLOHA 3A

úradné výpovede uskutočnené na účely skráteného konania, najmä výpovede príslušníkov pohraničnej stráže, ktorí môžu dosvedčiť, že dotknutá osoba prekročila hranicu z požiadaného štátu a vstúpila priamo na územie žiadajúceho štátu,

letenky alebo lístky na vlak, autobus či loď, na ktorých je meno osoby a ktorými možno dosvedčiť prítomnosť dotknutej osoby v dopravnom prostriedku, ako aj to, že cestovala z územia požiadaného štátu priamo na územie žiadajúceho štátu (alebo na územie členských štátov, ak je požiadaným štátom Ukrajina),

letecké, vlakové, autobusové alebo lodné zoznamy cestujúcich, ktorými možno dosvedčiť prítomnosť dotknutej osoby v dopravnom prostriedku, ako aj to, že cestovala z územia požiadaného štátu priamo na územie žiadajúceho štátu (alebo na územie členských štátov, ak je požiadaným štátom Ukrajina).

PRÍLOHA 3B

úradné výpovede, najmä výpovede príslušníkov pohraničnej stráže žiadajúceho štátu alebo iných svedkov, ktorí môžu dosvedčiť, že dotknutá osoba prekročila hranicu,

doklady, potvrdenia a účty akéhokoľvek druhu (napr. hotelové účty, karty dosvedčujúce návštevu u lekára, respektíve zubára, vstupné preukazy do verejných, respektíve súkromných inštitúcií, zmluvy na prenájom auta, potvrdenky transakcie uskutočnenej kreditnou kartou atď.), ktorými možno jasne preukázať, že dotknutá osoba sa zdržiavala na území požiadaného štátu,

informácie svedčiace o tom, že dotknutá osoba použila služby sprievodcu alebo služby cestovnej kancelárie,

úradná výpoveď dotknutej osoby v rámci súdneho alebo správneho konania.


PRÍLOHA 4

ZOZNAM DOKLADOV V SÚVISLOSTI SO ŠTÁTNYMI PRÍSLUŠNÍKMI TRETÍCH KRAJÍN A OSOBAMI BEZ ŠTÁTNEJ PRÍSLUŠNOSTI

(článok 7 ods. 2)

PRÍLOHA 4A

platné vízum a/alebo povolenie na pobyt vydané požiadaným štátom,

vstupné/výstupné pečiatky alebo podobné potvrdenia v cestovnom doklade dotknutej osoby alebo iný dôkaz vstupu na územie, respektíve odchodu z neho.

PRÍLOHA 4B

Fotokópie ktoréhokoľvek dokladu uvedeného v časti A.


PRÍLOHA 5

Image

Image

Image


PRÍLOHA 6

Image

Image


PRÍLOHA 7

ŠTANDARDNÝ CESTOVNÝ DOKLAD EÚ NA ÚČELY VYHOSTENIA

(v súlade s formou predpísanou v odporúčaní Rady EÚ z 30. novembra 1994)


PRÍLOHA 8

UKRAJINSKÁ NÁVRATOVÁ DOLOŽKA


VYHLÁSENIE UKRAJINY

Pod pojmom „cestovný doklad“ sa rozumie doklad platný na účely cestovania do zahraničia, vydaný Ukrajinou, niektorým z členských štátov, štátom, ktorého občianstvo má readmitovaná osoba, alebo štátom, kde má odovzdávaná osoba trvalý pobyt.


SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE K ČLÁNKU 2 ODS. 1

Zmluvné strany berú do úvahy, že podľa vnútroštátnych právnych predpisov Ukrajiny aj členských štátov nemožno ukrajinskému občanovi ani občanovi EÚ odňať štátnu príslušnosť bez toho, aby nadobudol štátnu príslušnosť iného štátu.

Zmluvné strany súhlasia, že ak by sa mal tento právny stav zmeniť, vzájomne to včas prekonzultujú.


SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE TÝKAJÚCE SA DÁNSKA

Zmluvné strany berú na vedomie, že táto dohoda sa nevzťahuje na územie Dánskeho kráľovstva ani na štátnych príslušníkov Dánskeho kráľovstva. Za týchto okolností je vhodné, aby Ukrajina a Dánsko uzavreli rovnakú dohodu o readmisii, ako je táto dohoda.


SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE TÝKAJÚCE SA ISLANDU A NÓRSKA

Zmluvné strany berú na vedomie tesné vzťahy medzi Európskymi spoločenstvami a Islandom a Nórskom, vyplývajúce najmä z dohody z 18. mája 1999 týkajúcej sa pridruženia týchto krajín k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis. Za týchto okolností je vhodné, aby Ukrajina uzavrela s Nórskom a Islandom rovnakú dohodu o readmisii, ako je táto dohoda.


SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE O TECHNICKEJ A FINANČNEJ PODPORE

Obe strany súhlasia, že pri vykonávaní tejto dohody budú vychádzať zo zásad spoluzodpovednosti, solidarity a rovnocenného partnerstva v snahe zvládať migračné toky medzi Ukrajinou a EÚ.

ES je v tejto súvislosti odhodlané dať Ukrajine k dispozícii finančné prostriedky a pomôcť jej tým pri vykonávaní tejto dohody. V rámci tejto pomoci sa bude zvláštna pozornosť venovať budovaniu kapacít. Táto podpora sa Ukrajine poskytne v kontexte všeobecných priorít pomoci, a to v rámci celkového objemu finančných prostriedkov určených pre Ukrajinu a v plnom súlade s príslušnými vykonávacími pravidlami a postupmi, pokiaľ ide o vonkajšiu pomoc ES.