23.11.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 305/56


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 19. novembra 2007

o spremembi Odločbe 2006/504/ES glede pogostosti kontrol arašidov in izdelkov, pridobljenih iz njih, s poreklom ali poslanih iz Brazilije zaradi tveganja onesnaženja teh izdelkov z aflatoksini

(notificirano pod dokumentarno številko C(2007) 5516)

(Besedilo velja za EGP)

(2007/759/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (1), ter zlasti člena 53(1)(b)(ii) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 2006/504/ES (2) uvaja posebne pogoje, ki urejajo določena živila, uvožena iz nekaterih tretjih držav, zaradi nevarnosti onesnaženja teh živil z aflatoksini.

(2)

Znanstveni odbor za prehrano je ugotovil, da je aflatoksin B1 zelo genotoksičen karcinogen in da celo v izredno majhnih količinah povečuje nevarnost obolenja za rakom jeter. Uredba Komisije (ES) št. 1881/2006 z dne 19. decembra 2006 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih (3) določa dovoljene mejne vrednosti aflatoksinov v živilih. Vendar je povečano število uradnih obvestil v sistemu hitrega obveščanja za živila in krmo (RASFF) v letih 2005 in 2006 pokazalo, da so bile navedene mejne vrednosti redno presežene pri arašidih in izdelkih, pridobljenih iz njih, s poreklom ali poslanih iz Brazilije.

(3)

Takšno onesnaženje ogroža javno zdravje v Skupnosti. Zato je primerno sprejeti posebne ukrepe na ravni Skupnosti.

(4)

Urad Evropske komisije za prehrano in veterinarstvo je v času od 25. aprila do 4. maja 2007 v Braziliji izvedel misijo, v okviru katere so bili ocenjeni sistemi kontrol, ki se uporabljajo za preprečevanje onesnaženja z aflatoksinom v arašidih, namenjenih za izvoz v Skupnost (4). Na podlagi te misije je bilo ugotovljeno, da je sistem za kontrole arašidov, namenjenih za izvoz v Skupnost, vzpostavljen, vendar se ne izvaja v celoti. Zato obstoječ sistem ne zagotavlja v celoti, da so arašidi izvoženi v Skupnost v skladu z zadevnimi zahtevami glede aflatoksina.

(5)

Zaradi javnega zdravja mora pristojni organ države članice uvoznice pred sprostitvijo na trg za vse pošiljke arašidov in izdelkov, pridobljenih iz njih, uvoženih v Skupnost iz Brazilije, izvesti vzorčenje in analizo vsebnosti aflatoksina.

(6)

Člen 15(5) Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (5) določa, da je treba oblikovati seznam krme in živil neživalskega izvora, ki so predmet poostrene uradne kontrole na podlagi znanega ali pojavljajočega se tveganja. Ukrepi iz člena 15(5) navedene uredbe se ne uporabljajo pred letom 2008. Zaradi varovanja javnega zdravja je primerno nemudoma uvesti pogostejše kontrole vsebnosti aflatoksina v arašidih iz Brazilije. Za zdaj se za uvoz arašidov in izdelkov, pridobljenih iz njih, iz Brazilije ne zahteva zdravstvenega spričevala pristojnega organa iz Brazilije.

(7)

Odločbo Komisije 2006/504/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(8)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odločba 2006/504/ES se spremeni:

1.

V točki (a) drugega odstavka člena 1 se dodajo naslednje točke (iii), (iv) in (v):

„(iii)

arašidi, uvrščeni pod oznako KN 1202 10 90 ali 1202 20 00;

(iv)

arašidi, uvrščeni pod oznako KN 2008 11 94 (v izvirnem pakiranju z neto maso, ki presega 1 kg) ali 2008 11 98 (v izvirnem pakiranju z neto maso, ki ne presega 1 kg);

(v)

praženi arašidi, uvrščeni pod oznako KN 2008 11 92 (v izvirnem pakiranju z neto maso, ki presega 1 kg) ali 2008 11 96 (v izvirnem pakiranju z neto maso, ki ne presega 1 kg);“

2.

V členu 3 se doda naslednji odstavek 9:

„9.   Ta člen se ne uporablja za uvoz arašidov iz točk (a)(iii), (iv) in (v) drugega odstavka člena 1.“

3.

V odstavku 2 člena 5 se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

vsaka pošiljka živil iz Brazilije; razen za arašide iz točk (a)(iii), (iv) in (v) drugega odstavka člena 1, kadar je treba izvesti vzorčenje 50 % takšnih pošiljk arašidov iz Brazilije;“

4.

V členu 7 se doda naslednji odstavek 3:

„3.   Ta člen se ne uporablja za uvoz arašidov iz točk (a)(iii), (iv) in (v) drugega odstavka člena 1.“

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 19. novembra 2007

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 31, 1.2.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 575/2006 (UL L 100, 8.4.2006, str. 3).

(2)  UL L 199, 21.7.2006, str. 21. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2007/563/ES (UL L 215, 18.8.2007, str. 18).

(3)  UL L 364, 20.12.2006, str. 5. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1126/2007 (UL L 255, 29.9.2007, str. 14).

(4)  Poročilo o misiji, izvedeni v Braziliji od 25. aprila do 4. maja 2007, v okviru katere so bili ocenjeni obstoječi sistemi kontrol za preprečevanje onesnaženja z aflatoksinom arašidov, ki so namenjeni za izvoz v Evropsko unijo (DG (SANCO)7182/2007 – MR).

(5)  UL L 165, 30.4.2004, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1791/2006 (UL L 363, 20.12.2006, str. 1).