16.11.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 298/22


SKLEP POLITIČNEGA IN VARNOSTNEGA ODBORA EUPOL COPPS/1/2007

z dne 30. oktobra 2007

o podaljšanju mandata vodje policijske misije/policijskega komisarja policijske misije Evropske unije za Palestinska ozemlja (EUPOL COPPS)

(2007/737/SZVP)

POLITIČNI IN VARNOSTNI ODBOR JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 25(3) Pogodbe,

ob upoštevanju Skupnega ukrepa Sveta 2005/797/SZVP z dne 14. novembra 2005 o policijski misiji Evropske unije za Palestinska ozemlja (1) in zlasti člena 11(2) Skupnega ukrepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V členu 11(2) Skupnega ukrepa 2005/797/SZVP je določeno, da Svet pooblasti Politični in varnostni odbor (PVO) za sprejemanje ustreznih odločitev v skladu s členom 25 Pogodbe, vključno z odločitvijo, da na predlog generalnega sekretarja/visokega predstavnika spremeni strukturo poveljevanja.

(2)

PVO je dne 21. novembra 2006 na predlog generalnega sekretarja/visokega predstavnika s Sklepom 2006/853/SZVP (2) za vodjo misije/policijskega komisarja EUPOL COPPS do 31. decembra 2007 imenoval g. Colina SMITHA.

(3)

Generalni sekretar/visoki predstavnik je 18. oktobra 2007 PVO priporočil, da mandat g. Colina SMITHA podaljša za dodatno leto, in sicer do 31. decembra 2008 –

SKLENIL:

Člen 1

Mandat g. Colina SMITHA kot vodje misije/policijskega komisarja policijske misije Evropske unije za Palestinska ozemlja (EUPOL COPPS) se podaljša do 31. decembra 2008.

Člen 2

Ta sklep začne učinkovati z dnem sprejetja.

Uporablja se do 31. decembra 2008.

V Bruslju, 30. oktobra 2007

Za Politični in varnostni odbor

Predsednik

C. DURRANT PAIS


(1)  UL L 300, 17.11.2005, str. 65.

(2)  UL L 331, 29.11.2006, str. 21.