13.11.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 294/21


SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 23. oktobra 2007

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji z uporabo točke 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju

(2007/726/ES)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (1) ter zlasti točke 28 Sporazuma,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1927/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o oblikovanju Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (2),

ob upoštevanju predloga Komisije,

ker

(1)

je Evropska unija oblikovala Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji („sklad“) za dodatno pomoč presežnim delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, in za pomoč njihovi ponovni vključitvi na trg dela,

(2)

Medinstitucionalni sporazum z dne 17. maja 2006 omogoča uporabo sklada do letne zgornje meje v višini 500 milijonov EUR,

(3)

Uredba (ES) št. 1927/2006 vsebuje določbe, v skladu s katerimi se sklad lahko uporabi,

(4)

je Francija predložila prošnjo za uporabo sklada v zvezi z dvema primeroma presežnih delavcev v avtomobilskem sektorju: Peugeot SA in Renault SA –

SKLENILA:

Člen 1

Za splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2007 se uporabijo sredstva Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v višini 3 816 280 EUR.

Člen 2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Strasbourgu, 23. oktobra 2007

Za Evropski parlament

Predsednik

H.-G. PÖTTERING

Za Svet

Predsednik

M. LOBO ANTUNES


(1)  UL C 139, 14.6.2006, str. 1.

(2)  UL L 406, 30.12.2006, str. 1.