23.6.2007   

SL

Uradni list Evropske unije

L 163/16


ODLOČBA št. 714/2007/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 20. junija 2007

o razveljavitvi Direktive Sveta 68/89/EGS o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s klasifikacijo neobdelanega lesa

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 95 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Politike Skupnosti o bolje oblikovanih predpisih poudarjajo pomen poenostavitve nacionalne zakonodaje in zakonodaje Skupnosti kot temeljnega elementa za izboljšanje konkurenčnosti podjetij in dosego ciljev programa Lizbonske strategije.

(2)

Metode merjenja in klasifikacije, določene v Direktivi 68/89/EGS (3), se razlikujejo od metod merjenja in klasifikacije, ki se na splošno in trenutno uporabljajo pri poslih med podjetji v sektorju gozdarstva in industrijah, ki temeljijo na gozdarstvu, ter po ugotovitvah sodeč niso prilagojene potrebam trga.

(3)

Metode merjenja in klasifikacije, predvidene v Direktivi 68/89/EGS, niso več potrebne za namene notranjega trga.

(4)

Direktivo 68/89/EGS bi bilo zato treba razveljaviti.

(5)

Razveljavitev Direktive 68/89/EGS pomeni, da oznaka „EGS klasificiran“ po 31. decembru 2008 ne bo več na voljo za uporabo pri trženju in je treba ustrezne nacionalne izvedbene ukrepe v skladu s tem razveljaviti do 31. decembra 2008 –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Direktiva 68/89/EGS se z 31. decembrom 2008 razveljavi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

Člen 3

Ta odločba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Strasbourgu, 20. junija 2007

Za Evropski parlament

Predsednik

H.-G. PÖTTERING

Za Svet

Predsednik

G. GLOSER


(1)  Mnenje z dne 14. marca 2007 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 13. februarja 2007 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 21. maja 2007.

(3)  UL L 32, 6.2.1968, str. 12.